Obchodní podmínky

Podmínky použití Lambda Geeks

Tyto podmínky použití (dále jen „podmínky použití“) jsou mezi vámi (pokud nedosáhnete plnoletosti, „vy“ zahrnují vaše rodiče nebo zákonné zástupce) a lambdageeks.com. („Lambdageeks“, „my“, „nás“ nebo „naše“), pokud jde o webové stránky lambdageeks (definované níže) (dále jen „stránky“). Přečtěte si je prosím pozorně. Používáním nebo přístupem na web nebo poskytováním informací prostřednictvím webu potvrzujete, že jste si tyto podmínky používání přečetli a souhlasíte s nimi. Kromě toho, pokud používáte konkrétní službu na webu nebo k němu prostřednictvím webu přistupujete, souhlasíte s tím, že se na vás budou vztahovat jakákoli pravidla nebo pokyny vztahující se na tyto služby, a tato pravidla nebo pokyny budou zahrnuty formou odkazu do těchto podmínek použití. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte nebo nesplňujete žádné požadavky na způsobilost stanovené lambdageeks pro používání a přístup na web, nesmíte na web přistupovat ani jej jinak používat.

Pokud nenavštěvujete webovou stránku lambdageeks, která výslovně umožňuje jinak, (i) děti mladší 13 let tyto stránky nesmí navštěvovat ani je jinak používat, a (ii) berete na vědomí, že je vám 13 let nebo více, a pokud mladší 18 let, používají tento web pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce.

souhlasíte s podmínkami zásad ochrany osobních údajů lambdageeks („Zásady ochrany osobních údajů“) Tímto odkazem, který podrobně popisuje způsoby, jak používáme osobní údaje, které vám patří nebo s vámi souvisí.

„WEB“ DEFINED

„Web“ zahrnuje různé weby lambdageeks v různých subdoménách / jazycích, mimo jiné včetně veškerého obsahu, materiálů, informací, zásad, úprav, aktualizací, vylepšení, revizí, nových funkcí nebo nových webových vlastností těchto stránek, spolu se všemi stránkami služby poskytované prostřednictvím těchto webových stránek a webových stránek.

ÚPRAVA TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ

Jste zodpovědní za pravidelné přezkoumávání těchto podmínek používání. lambdageeks má právo, nikoli však povinnost, opravit jakékoli chyby nebo opomenutí v kterékoli části webu a těchto podmínkách použití. lambdageeks si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení kdykoli bez předchozího upozornění změnit, upravit, přidat, odebrat nebo ukončit jakoukoli část stránek nebo těchto podmínek používání, a to zcela nebo zčásti. Všechny změny těchto podmínek použití jsou účinné okamžitě po zveřejnění na webu. Vaše další používání stránek po jakýchkoli změnách těchto podmínek používání znamená, že tyto změny přijímáte.

POUŽITÍ WEBU

Omezení používání

Souhlasíte s používáním těchto stránek pouze tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Nebudete:

  • Přenášejte na web jakýkoli obsah nebo se chovejte jakýmkoli způsobem, který by mohl být vykládán jako pomlouvačný, urážlivý, obscénní, bigotní, nenávistný, rasově urážlivý, vulgární, obtěžující, pobuřující, pornografický, násilný, vulgární, výhružný, nepřesný, klamný nebo protiprávní nebo které by mohlo představovat nebo podněcovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, mohlo by vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakýkoli zákon.
  • Posílejte hromadné komerční e-maily, zasílejte jakékoli nevyžádané e-maily nebo provádějte nebo předávejte jakékoli straně průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy. Zfalšujte nebo odstraňte veškerá autorská přidělení, upozornění na autorská práva nebo právní či jiná náležitá upozornění nebo vlastnická označení nebo štítky původu nebo zdroje materiálů přístupných prostřednictvím tohoto webu.
  • Sklízejte nebo jinak shromažďujte informace o ostatních, včetně e-mailových adres a telefonních čísel.
  • Používejte Web jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo poškodit Web nebo zasahovat do užívání a užívání Webů jakoukoli jinou stranou, mimo jiné včetně nahrávání souborů, které obsahují viry nebo poškozené soubory.
  • Získejte nebo se pokuste získat jakékoli materiály nebo informace jakýmikoli prostředky, které nejsou záměrně zpřístupněny nebo poskytovány prostřednictvím tohoto webu.
  • Porušení jakýchkoli příslušných zákonů nebo předpisů, včetně jakýchkoli zákonů nebo předpisů o duševním vlastnictví, nebo porušení těchto Podmínek použití nebo jakýchkoli pokynů pro Web.
  • Přístup nebo pokus o přístup k účtu jakéhokoli jiného uživatele nebo zkreslení nebo pokus o zkreslení vaší identity při používání webu, včetně zkreslení jako agenta nebo zástupce lambdageeks, nebo zkreslení uvádějící nebo implikující naši podporu vás nebo vašeho produktu nebo aktivity.
  • Používejte web jakýmkoli způsobem, který by mohl představovat riziko pro bezpečnost nebo zdraví člověka, představovat riziko pro veřejnou bezpečnost nebo zdraví, ohrozit národní bezpečnost nebo narušit vyšetřování ze strany donucovacích orgánů.

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ

Zveřejnění podle zákona

lambdageeks si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které jsou nezbytné pro splnění veškerých příslušných zákonů, předpisů, právních procesů nebo vládních požadavků, včetně osobně identifikovatelných údajů, nebo upravit, odmítnout povolit nebo odstranit jakékoli informace nebo materiály, v celku nebo částečně podle vlastního uvážení lambdageeks.

Poskytování správných osobních údajů

V průběhu používání webu budete požádáni o zadání určitých informací, mimo jiné včetně osobních identifikačních údajů (souhrnně „informace“). Prohlašujete a zaručujete, že lambdageeks poskytnete úplné, pravdivé a správné informace a že tyto informace na webu neprodleně aktualizujete, jak je to přiměřeně nutné a jak to vyžaduje web.

MATERIÁLY

Licence v materiálech

Pokud se nestanete členem komunity autorů lambdageeks, lambdageeks si nenárokuje vlastnictví žádných dat, informací (osobních ani jiných), komentářů, návrhů, zpětné vazby ani jiných materiálů, které zadáte prostřednictvím webu (souhrnně „materiály“) . Avšak přenosem, nahráváním, zadáváním, poskytováním nebo odesíláním jakýchkoli materiálů dáváte společnosti lambdageeks a jejím přidruženým společnostem a sublicencím nevýhradní, bez licenčních poplatků, bez kompenzací, trvalé, celosvětové, neodvolatelné a plně sublicencovatelné licence k používání těchto materiálů Materiály pro jakýkoli účel podle uvážení lambdageeks, mimo jiné včetně začlenění takových Materiálů na web, a potvrzení, že tyto Materiály nejsou důvěrné a nechráněné. Tímto se vzdáváte veškerých práv na jakýkoli nárok vůči lambdageeks za jakékoli údajné nebo skutečné porušení jakýchkoli vlastnických práv, práv na soukromí a publicitu, morálních práv a práv na přičtení v souvislosti s takovými materiály.

Prohlášení uživatelů a záruky

Používáním nebo přístupem na stránky nebo nahráváním, zadáváním, poskytováním nebo odesíláním svých materiálů (1) prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva na své materiály, která jsou nezbytná pro udělení licencí udělených v této části (materiály), včetně, bez omezení, všech práv nezbytných pro vstup nebo odeslání Materiálu, a máte veškerá práva, moc a oprávnění vstoupit do těchto Podmínek používání a plného plnění těchto podmínek, (2) prohlašují a zaručují, že vaše používání Stránek „Obsah stránek a / nebo materiály neporušují a nebudou porušovat nebo porušovat žádné právo třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, práva na publicitu nebo soukromí, práva na obchodní tajemství nebo důvěrnost nebo smluvního práva, nebo porušíte jakoukoli jinou dohodu, k níž jste vázáni, nebo jakýkoli zákon, předpis nebo nařízení, (3) prohlašujete a zaručujete, že budete dodržovat všechny příslušné zákony, smlouvy a / nebo dohody, a to na své výhradní náklady a odpovědnost v souvislosti s vaším používáním nebo přístupem na web a (4) souhlasíte s tím, že lambdageeks nebude odpovědný vám ani žádné třetí straně za přijetí nebo nepřijetí vašich materiálů nebo za odstranění nebo neodstranění vašich materiálů, v celku nebo částečně.

Vaše odpovědnost za materiály a monitorovací práva lambdageeks

Odpovídáte za své vlastní materiály a důsledky jejich přenosu. lambdageeks nemá žádnou povinnost sledovat, jak vy, nebo jakýkoli jiný uživatel používá stránky. lambdageeks si vyhrazuje právo kontrolovat a monitorovat vaše používání stránek, včetně, bez omezení, vašeho používání jakéhokoli uživatelského jména a / nebo hesla při přístupu na stránky a jakýchkoli materiálů zadaných nebo revidovaných na stránkách, a odstranit jakékoli materiály jako takové uvážení. lambdageeks si vyhrazuje právo omezit nebo ukončit váš přístup na stránky, včetně, bez omezení, vašeho přístupu k některé nebo všem službám poskytovaným na jejich základě nebo vaší schopnosti používat jakékoli ID uživatele a / nebo heslo stránky, kdykoli bez předchozího upozornění, pokud věříme, že jste porušili tyto podmínky použití nebo je pravděpodobné, že tyto podmínky použití porušíte. Vaším jediným prostředkem nápravy proti lambdageeks v případě sporu vyplývajícího z těchto podmínek použití, stránky nebo jejího používání je ukončení těchto podmínek použití ukončením používání stránky. lambdageeks může také kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit jakýkoli aspekt stránky, včetně dostupnosti jakékoli funkce stránky, databáze nebo obsahu.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Žádná důvěra ani lékařské rady

Stránka může obsahovat obecné informace týkající se zdravotních stavů a ​​léčby těchto stavů. Tyto informace nejsou zamýšleny jako náhrada za lékařskou pomoc. Web by neměl být používán namísto návštěvy nebo konzultace nebo jiného zajištění rady vašeho lékaře nebo jiného poskytovatele zdravotní péče. Berete na vědomí, že lambdageeks se nezabývá poskytováním právních, lékařských, poradenských nebo jiných profesionálních služeb nebo poradenství. Doporučujeme vám, abyste okamžitě vyhledali vhodnou odbornou radu od svého lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ohledně jakékoli situace nebo problému, který můžete mít.

Rezervace obsahu

Jakýkoli obsah, který je urážlivý, šíří nenávist, je rasový nebo jakýmkoli způsobem poškozuje názory někoho, bude nikdy se bavit. Náš obsah udržujeme moderovaný, abychom zachovali integritu jednotlivců. Vyhrazujeme si veškerá práva k odmítnutí takového obsahu v okamžiku, kdy narazíme nebo obdržíme jakoukoli zprávu.

Stránka může také obsahovat obecné informace a povědomí o zabezpečení aplikací v technologii, která slouží čistě pro vzdělávací účely. Lambdageeks nenese žádnou odpovědnost za zneužití nebo nesprávnou interpretaci znalostí.

Externí odkazy nebo odkazy

Web může obsahovat odkazy nebo odkazy na stránky jiných stran, které jsou poskytovány pouze pro vaši potřebu. Uvědomte si, že nemůžeme nést odpovědnost za soukromí nebo jiné praktiky jakýchkoli takových externích stránek (které stránky nejsou součástí těchto stránek) a že za ně neneseme odpovědnost a lambdageeks se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti související s takovými stránkami as nimi souvisejícími stránkami. lambdageeks neschvaluje a není přímo ani nepřímo odpovědná za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo související s jakýmkoli obsahem, reklamou, produkty nebo jinými informacemi na takových odkazovaných stránkách nebo jakýchkoli jiných odkaz obsažený na odkazovaném webu. Doporučujeme našim uživatelům, aby to zvážili, pokud se rozhodnou takovéto externí stránky navštívit, a aby si přečetli příslušné zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání těchto stránek.

Zřeknutí se prohlášení a záruk

Souhlasíte s tím, že používání stránky lambdageeks je na vaše vlastní riziko. Snahy lambdageeks o úpravu webu se nebudou považovat za vzdání se těchto omezení. Web lambdageeks, včetně veškerého obsahu, informací nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto webu, je poskytován „tak, jak je“, pro pohodlí všech uživatelů bez jakéhokoli vyjádření nebo záruky jakéhokoli druhu pro vás nebo jakoukoli třetí stranu, včetně, bez omezení, jakéhokoli výslovného nebo implicitní záruky (1) prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, (2) informačního obsahu nebo přesnosti, (3) neporušení, (4) tichého užívání, (5) titulu, (6) že web bude fungovat bezchybně, včas, bezpečně nebo nepřerušovaně, je aktuální a aktuální a přesně popisuje produkty a služby lambdageeks, nebo neobsahuje viry ani jiné škodlivé komponenty, (7) že jakékoli vady nebo chyby v stránka bude opravena nebo (8) je stránka kompatibilní s konkrétní hardwarovou nebo softwarovou platformou.

Zřeknutí se odpovědnosti

V žádném případě nesmí lambdageeks a jeho vedoucí pracovníci, ředitelé, agenti, zaměstnanci, poskytovatelé licencí, zástupci, interní provozní jednotky, přidružené společnosti, dceřiné společnosti, sublicence, sponzoři, nástupci a pověřenci, nezávislí dodavatelé a spřízněné strany (společně s lambdageeks, dále jen „lambdageeks“ subjekty “) nese odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakoukoli ztrátu zisků, ztrátu použití, ztrátu dat, přerušení podnikání nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem spojené s používání webu lambdageeks nebo se zpožděním nebo nemožností jej používat, nebo za jakékoli porušení zabezpečení spojené s přenosem citlivých informací prostřednictvím webu lambdageeks, nebo za jakékoli informace, produkty a služby přístupné prostřednictvím webu nebo jinak vyplývající z jejich použití, ať už na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu, objektivní odpovědnosti, regulace, precedensu obecného práva nebo jinak, i když byl lambdageeks informován o možnosti škody, a to i v případě, že takové škody vyplývají z nedbalosti nebo hrubé nedbalosti lambdageeks. Protože některé státy / jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, výše uvedené omezení se vás nemusí týkat. V takových státech bude odpovědnost lambdageeks omezena v plném rozsahu povoleném zákonem. Další odmítnutí odpovědnosti se objevují v těle webu a jsou zde zahrnuta formou odkazu. Pokud jakékoli takové odmítnutí odpovědnosti stanoví větší omezení pro vaše používání webu nebo materiálu v něm obsaženého, ​​budou platit tato větší omezení.

ODŠKODNĚNÍ

Odškodníte, obhájíte (nebo urovnáte) a budete neškodně chránit subjekty lambdageeks před všemi nároky, žalobami, řízeními, ztrátami, urovnáními, rozsudky, závazky, žalobami, škodami, spory nebo požadavky, mimo jiné včetně jakéhokoli řízení, vyšetřování nebo nároku samoregulační organizace, státní nebo federální agentura pro cenné papíry nebo provize, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a všech dalších nákladů, poplatků a výdajů (souhrnně „Nároky“) vůči kterékoli Entitě lambdageeks v plném rozsahu povoleném zákonem vyplývajícím z nebo v souvislosti s (1) vaším chováním, poskytováním Materiálů nebo používáním Stránek nebo s takovým jednáním jakékoli třetí strany prostřednictvím vás, (2) vaším porušením práv jiné osoby nebo strany, (3) jakýmkoli Materiálem poskytovaným nebo které jste zpřístupnili, a (4) jakékoli porušení nebo porušení vašich povinností vyplývajících z těchto podmínek používání, mimo jiné včetně jakéhokoli porušení vašich prohlášení a záruk zde uvedených. V souvislosti s jakýmikoli nároky, které by mohly vést k vašim odškodňovacím povinnostem uvedeným výše, mají subjekty lambdageeks výhradní právo podle své volby bránit, kompromitovat a / nebo urovnat žalobu, žalobu nebo řízení a vy budete vázán rozhodnutím o jakémkoli žalobě, jednání nebo řízení, které je takto bráněno, nebo o jakémkoli kompromisu nebo urovnání, k němuž došlo. Opravné prostředky poskytované v tomto oddíle nejsou výlučné a neomezují žádné jiné opravné prostředky, které mohou být k dispozici subjektům lambdageeks podle tohoto oddílu.

RŮZNÉ

Žádný společný podnik

Souhlasíte s tím, že mezi vámi a lambdageeks neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek použití nebo vašeho používání stránek.

Žádná výjimka

Selhání společnosti lambdageeks při prosazování jakéhokoli ustanovení těchto podmínek používání nebude vykládáno jako vzdání se nebo omezení práva společnosti lambdageeks na následné vynucování a vynucování přísného dodržování tohoto ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení těchto podmínek používání.

Přiřazení

Bez předchozího písemného souhlasu lambdageeks, který je uveden na základě výhradního uvážení, nesmíte provádět žádné postoupení, delegování ani jiný přenos těchto Podmínek použití (ze zákona nebo jinak). lambdageeks může postoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy jakékoli jiné straně.

Statut omezení

Jakákoli příčina žaloby, kterou můžete mít v souvislosti s používáním stránek, musí být zahájena do jednoho roku od vzniku nároku nebo příčiny žaloby; poté bude jakýkoli takový nárok navždy promlčen, bez ohledu na jakékoli opačné právní předpisy.

Vazba dohody

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto podmínek používání považováno za nevymahatelné, bude toto ustanovení vykládáno tak, aby odráželo původní záměr stran v souladu s platnými právními předpisy, a zbývající část těchto podmínek používání bude nadále platit v plném rozsahu a účinek.

Oznámení

Oznámení lambdageekům podle těchto Podmínek použití budou dostačující pouze v případě, že jsou písemně a předána osobním doručením, doručena hlavní komerční kurýrní službou rychlého dodání nebo zaslána poštou, poštovným nebo poplatky předem, ověřenou nebo doporučenou poštou, požadováno potvrzení o vrácení, na lambdageeks, přičemž tato oznámení jsou účinná ke dni skutečného potvrzeného přijetí lambdageeks. Oznámení, která vám zasíláme, se považují za účinná, pokud jsou zaslána na e-mail, fax, poštovní adresu nebo jiné vámi poskytnuté kontaktní informace, a jsou považována za účinná ode dne, kdy bude potvrzeno přijetí, nebo jeden den po odeslání.

celá dohoda

Pokud se nestanete členem komunity spisovatelů lambdageeks, tyto Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů obsahují úplnou dohodu mezi vámi a lambdageeks s ohledem na Stránku. Nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem a lambdageek s ohledem na Stránku. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Tištěná verze těchto Podmínek použití a jakékoli oznámení podané v elektronické podobě jsou přípustné v soudních nebo správních řízeních na základě těchto Podmínek použití nebo s nimi souvisejících ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a udržované v tištěné podobě. Je výslovným přáním stran, aby tyto Podmínky použití a všechny související dokumenty byly vypracovány v angličtině. Nadpisy a další popisky v těchto Podmínkách použití slouží pouze pro pohodlí a referenci a nesmějí být použity při výkladu, výkladu nebo vymáhání jakýchkoli ustanovení těchto Podmínek použití. Podmínky těchto podmínek použití, které přidělují stranám závazky přesahující dobu platnosti těchto podmínek použití, přežijí i po ukončení těchto podmínek použití. Lambda Geeks se nachází na adrese:
Lambda Geeks
Pratidhwani, prostor č. 07-0510,
Nové Město, Rajarhat,
Kalkata, Západní Bengálsko,
Indie, Pin - 700161
+ 91-8106864654

Dotazy týkající se této politiky by měly směřovat na - legal@lambdageeks.com

Přejděte na začátek