33 Fakta o součtovém zesilovači: Invertující, Neinvertující

Úvod do součtových zesilovačů

Sumační zesilovač je typ obvodu operačního zesilovače (op-amp), který se běžně používá v analogové elektronice a zpracování signálu. Je navržen tak, aby suma více vstupních napětí a poskytovat výstup napětí, které je úměrné součtu vstupních napětí. Díky tomu je užitečným nástrojem v různých aplikacích, jako je zesílení napětí, obvodua analogově-digitální převod.

Definice součtového zesilovače

Sumační zesilovač, také známý jako napětí sčítací zesilovač, Je obvod který přijímá více vstupních signálů a vytváří výstup napětí, které je součtem tyto vstupní signály. Obvykle je implementován pomocí operačního zesilovače (op-amp) a kombinace odporů.

Základní koncept za součtovým zesilovačem je poskytovat vážený součet vstupních napětí. Každé vstupní napětí se násobí odpovídající hmotnost, určeno podle hodnotaů odpory v okruhu. Součet of tato vážená napětí je pak zesílen operačním zesilovačem pro vytvoření výstupního napětí.

Typy součtových zesilovačů (invertující a neinvertující)

Existují dva hlavní typy součtových zesilovačů: invertujících a neinvertujících.

Invertující součtový zesilovač

Obvod práhové desky součtového zesilovače 2

V invertujícím součtovém zesilovači je výstupní napětí záporný součet vstupních napětí. To znamená, že výstupní napětí je invertováno vzhledem ke vstupním napětím. Invertující součtový zesilovač se běžně používá, když vstupní signáls je třeba odečíst od sebe nebo kdy záporná suma je žádoucí.

Pro implementaci invertujícího součtového zesilovače jsou vstupní napětí připojena k invertujícímu terminálu operačního zesilovače přes vstupní odpors. Výstup napětí je odebíráno z výstupní svorky operačního zesilovače. Zpětnovazební rezistor je zapojen mezi výstupní svorku a invertující svorku operačního zesilovače. Hodnoty of ο vstupní odpors určují váhy vstupních napětí.

Neinvertující součtový zesilovač

300px operační zesilovač Neinvertující zesilovač.svg
Induktivní zátěžNeinvertující zesilovač Op-AmpWikimedia Commons

U neinvertujícího součtového zesilovače je výstupní napětí kladný součet vstupních napětí. To znamená, že výstupní napětí není invertováno vzhledem ke vstupním napětím. Neinvertující součtový zesilovač se běžně používá, když vstupní signáls je třeba sečíst nebo kdy kladná suma je žádoucí.

Pro implementaci neinvertujícího součtového zesilovače jsou vstupní napětí připojena k neinvertující svorce operačního zesilovače přes vstupní odpors. Výstup napětí je odebíráno z výstupní svorky operačního zesilovače. Zpětnovazební rezistor je zapojen mezi výstupní svorku a invertující svorku operačního zesilovače. Hodnoty of ο vstupní odpors určují váhy vstupních napětí.

Aplikace součtových zesilovačů

Sumační zesilovače nacházejí uplatnění v různých polí kvůli jejich schopnost pro kombinaci více vstupních signálů jediný výstup napětí. Některé běžné aplikace mezi sčítací zesilovače patří:

 1. Míchání zvuku: V audio mixážních pultech se součtové zesilovače používají ke spojení více audio signálů z různých zdrojů, jako jsou mikrofony a hudební nástroje, do jediný výstup signál.

 2. Digital-to-Analogový převod (DAC): Summingové zesilovače se používají v digitálně-analogových převodnících (DAC) k převodu digitálních signálů na analogové signály. Vstupní digitální signály jsou váženy a sečteny do produkce analogové výstupní napětí.

 3. Úprava signálu: Používají se součtové zesilovače obvody pro úpravu signálu pro zpracování analogových signálů před jejich dalším zpracováním nebo přenosem. Mohou být použity k zesílení, zeslabení nebo filtrování vstupní signáls.

 4. Součet napětí: Sumační zesilovače se používají k přidávání nebo odečítání napětí v různých aplikacích, jako je škálování napětí, kompenzace napětía posun úrovně napětí.

Závěrem lze říci, že sčítací zesilovače jsou všestranné obvody které lze použít v široké škále aplikací. Ať už jde o mix zvuku, digitálně-analogový převod, úpravu signálu nebo sčítání napětí, tyto zesilovače hrát zásadní roli v obvodu a zpracování signálu. Pochopením různé typy součtových zesilovačů a jejich aplikací, inženýři a nadšenci do elektroniky může zapřáhnout energie of tyto obvody k dosažení jejich požadované výsledky.

Invertující součtový zesilovač

Invertující součtový zesilovač je typ obvodu operačního zesilovače (op-amp) běžně používaný v analogová elektronika a aplikace pro zpracování signálu. Je navržen tak, aby sčítal více vstupních signálů a poskytoval invertované výstupní napětí, které je úměrné součtu vstupních napětí. Tento obvod se často používá ve spojení s digitálně-analogovým převodníkem (DAC) pro převod digitálních signálů na analogová napětí.

Návrh obvodu

Projekt obvodu invertujícího součtového zesilovače zahrnuje použití of operační zesilovač a zpětnovazební odpory. Operační zesilovač is napěťový zesilovač s vysokým ziskem to zesiluje rozdíl mezi jeho dvě vstupní svorky, v případ invertujícího součtového zesilovače je nakonfigurován operační zesilovač invertující režim, Kde vstupní signál je přiveden na invertující svorku (-) a zpětnovazební rezistor je připojen mezi výstup a invertující svorku.

Provádět součet funkce, více vstupních signálů je připojeno k invertující svorce skrz vstupní odpors. Každý vstupní odpor Je spojená s specifický vstupní signál a určuje vážení of ten signál in celkový součet. Výstup napětí zesilovače se získá z křižovatka zpětnovazebního rezistoru a invertujícího terminálu a je převrácený součet vstupních napětí.

Vstupní a výstupní křivky

Vstupní průběhy invertujícího součtového zesilovače jsou jednotlivé vstupní signály které jsou sečteny dohromady. Tyto vstupní signály může reprezentovat analogová napětí různé parametry nebo signály v systém. Výstup průběh zesilovače je převrácený součet vstupních napětí. Je důležité si uvědomit, že výstupní napětí je invertované kvůli konfigurace vstupu operačního zesilovače invertující režim.

Odvození rovnice výstupního napětí

Projekt rovnice výstupního napětí invertujícího součtového zesilovače lze odvodit pomocí konceptu virtuální země. v ideální model operačního zesilovače, napětí na invertující svorce se rovná napětí na neinvertující svorce, která je obvykle spojena se zemí. Tento koncept nám umožňuje zjednodušit analýza okruhu.

Aplikací Kirchhoffova současného zákona na invertující svorce můžeme odvodit rovnice výstupního napětí. Součet of aktuálnís proudící do invertujícího terminálu se rovná nule, což lze vyjádřit jako:

[
\frac{{V_1 – V_{\text{in}}}{{R_1}} + \frac{{V_2 – V_{\text{in}}}{{R_2}} + \ldots + \frac{{V_n – V_{\text{in}}}{{R_n}} = 0
]

Zjednodušením rovnice dostaneme:

[
V_{\text{out}} = -\left(\frac{{R_f}}{{R_1}} \cdot V_1
+ \frac{{R_f}}{{R_2}} \cdot V_2 + \ldots + \frac{{R_f}}{{R_n}} \cdot V_n\right)
]

kde (V_{\text{out}}) je výstupní napětí, (V_1, V_2, \ldots, V_n) jsou vstupní napětí a (R_1, R_2, \ldots, R_n) jsou ο vstupní odpors.

Zisk invertujícího součtového zesilovače

Zisk invertujícího součtového zesilovače je určen poměrem zpětnovazebního rezistoru ((R_f)) k ο vstupní odpors ((R_1, R_2, \ldots, R_n)). Záporné znaménko v rovnice výstupního napětí znamená, že výstupní napětí je invertováno vzhledem ke vstupním napětím.

Zesílení zesilovače lze vypočítat pomocí vzorce:

[
\text{Zisk} = -\frac{{R_f}}{{R_1}} = -\frac{{R_f}}{{R_2}} = \ldots = -\frac{{R_f}}{{R_n}}
]

Zesílení určuje faktor zesílení vstupní signáls a lze upravit výběrem vhodné hodnoty pro zpětnovazební rezistor a ο vstupní odpors. Variacím hodnotaů tyto odpory, relativní váha of vstupní signáls lze ovládat, což umožňuje flexibilitu v součet operace.

Závěrem lze říci, že invertující sčítací zesilovač je všestranný obvod, který umožňuje součet více vstupních signálů a poskytuje invertované výstupní napětí úměrné součtu. Své obvodu, vstupní a výstupní průběhy, rovnice výstupního napětía získat vlastnosti z něj činí cenný nástroj v různých aplikacích zpracování analogového signálu a sčítání napětí.

Neinvertující součtový zesilovač

Neinvertující sčítací zesilovač je a obvodu běžně používané v analogové elektronice a zpracování signálů. Často se používá v aplikacích, jako je zesílení napětí a elektronické obvody, zejména v kontext digitálně-analogového převodu (DAC). v v této části, prozkoumáme obvodu, vstupní a výstupní průběhy, odvození rovnice výstupního napětía zisk neinvertujícího součtového zesilovače.

Návrh obvodu

Neinvertující součtový zesilovač využívá operační zesilovač (op-amp) ke spojení více vstupních signálů jediný výstup napětí. Obvod skládá se ze operační zesilovač, zpětnovazební rezistors, a vstupní odpors. Každý vstupní signál je připojen k vstup odpor, který je pak připojen k neinvertující svorce operačního zesilovače. Zpětnovazební rezistor je zapojen mezi výstup a invertující svorku operačního zesilovače. Výstup napětí se odebírá z křižovatka zpětnovazebního odporu a invertujícího terminálu.

Rozumět provoz obvodu, uvažujme jednoduchý příklad. Předpokládejme, že máme dva vstupní signály, Vin1 a Vin2 a chceme je sečíst pomocí neinvertujícího součtového zesilovače. Můžeme připojit Vin1 k vstup rezistor, R1 a Vin2 na další vstupní odpor, R2. Druhý končí R1 a R2 jsou připojeny k neinvertující svorce operačního zesilovače. Zpětnovazební rezistor Rf je zapojen mezi výstup a invertující svorku operačního zesilovače.

Vstupní a výstupní křivky

Když je na neinvertující sčítací zesilovač přivedeno více vstupních signálů, výstupní tvar vlny je součtem jednotlivé vstupní průběhy. To znamená, že výstupní napětí je váženým součtem vstupních napětí. Váhy jsou určeny poměrem zpětnovazebního rezistoru k ο vstupní odpors.

Například pokud má Vin1 napětí V1 a Vin2 má napětí V2, výstupní napětí, Vout, lze vypočítat pomocí následující rovnice:

Vout = (V1/R1 + V2/R2) * Rf

Vstupní průběhy může být jakékoli analogové signály, Jako audio nebo data senzorua výstupní tvar vlny bude zmenšená verze ze součtu tyto vstupní signály.

Odvození rovnice výstupního napětí

Projekt rovnice výstupního napětí neinvertujícího součtového zesilovače lze odvodit analýzou obvodu pomocí Kirchhoffovy zákony a vlastnosti operačního zesilovače. Aplikací Kirchhoffova současného zákona na invertující svorku operačního zesilovače to můžeme určit aktuální protékající zpětnovazebním odporem se rovná aktuální protékající ο vstupní odpors. To je způsobeno virtuální půdu majetek operačního zesilovače, což zajišťuje, že napětí na invertující svorce je prakticky nulové.

Použití Ohmův zákon, můžeme vyjádřit aktuálnís pokud jde o napětí a odpory. Zrovnoprávněním aktuálnís, můžeme odvodit rovnice výstupního napětí. Odvození zahrnuje nějaké algebraické manipulace a zjednodušení, ale konečný výsledek je rovnice zmíněná dříve:

Vout = (V1/R1 + V2/R2) * Rf

Zisk neinvertujícího součtového zesilovače

Zesílení neinvertujícího součtového zesilovače je určeno poměrem zpětnovazebního rezistoru k ο vstupní odpors. v příklad jak jsme diskutovali dříve, zisk je dán rovnicí:

Zisk = Rf / (R1 + R2)

Úpravou hodnotaů odpory, můžeme ovládat zesílení zesilovače. To nám umožňuje zesilovat nebo zeslabovat vstupní signáls podle potřeby.

Stručně řečeno, neinvertující sčítací zesilovač je všestranný obvod, který nám umožňuje kombinovat více vstupních signálů do jediný výstup Napětí. Tím, že pochopíme jeho obvodu, vstupní a výstupní průběhy, odvození rovnice výstupního napětía získat, můžeme efektivně využít tento zesilovač v různých aplikacích vyžadujících sčítání napětí.

Diferenční součtový zesilovač

Diferenciální sčítací zesilovač je všestranný obvod běžně používaný v analogová elektronika a aplikace pro zpracování signálu. Kombinuje se funkce součtového zesilovače, invertující zesilovačainvertující zesilovač poskytnout vážený součet více vstupních signálů. Tato část bude zkoumat definice, princip činnosti, konstrukční úvahya aplikace diferenciálního součtového zesilovače.

Definice a pracovní princip

Diferenční sčítací zesilovač je založen na konceptu napěťového sčítání, kde jednotlivé vstupní signály jsou spojeny k výrobě jediný výstup Napětí. Využívá operační zesilovač (op-amp). hlavní složkou k dosažení tuto funkci.

Obvod skládá se ze více vstupních svorek, každý připojen k zpětnovazební rezistor (RF) a vstup rezistor (R). RF rezistor se používá k poskytování váženou hodnotu na každé vstupní napětí, Zatímco ο vstupní odpor slouží k ovládání ο vstupní impedance okruhu.

Porozumět princip činnosti, uvažujme jednoduchý příklad s dva vstupní signály, Vin1 a Vin2. Diferenciální součtový zesilovač součty tyto dva signály a vyrábí výstup napětí, Vout, což je vážený součet vstupních napětí.

Rovnice pro výstupní napětí lze vyjádřit jako:

Vout = -RF * ((Vin1/R1) + (Vin2/R2))

In tato rovnice, záporné znaménko indikuje invertující povaha zesilovače. RF rezistor a ο vstupní odpors (R1 a R2) určují ο zisk napětí a vážení každého vstupního signálu.

Diferenciální sčítací zesilovač pracuje na základě princip virtuální půdy. Virtuální půda je vytvořen na invertující svorce operačního zesilovače, což zajišťuje, že napětí při tento terminál se prakticky rovná nule. To umožňuje operačnímu zesilovači poskytovat potřebné napětí funkce zesílení a sčítání.

Design a aplikace

Projektování diferenciální sčítací zesilovač zahrnuje výběr odpovídající hodnoty odporu k dosažení požadovanou váhu a zisk napětí. Hodnoty rezistoru lze vypočítat pomocí rovnice uvedené výše, s uvážením požadovaná vstupní napětí a požadované výstupní napětí.

Diferenciální sčítací zesilovač najde uplatnění v různých polí, počítaje v to zpracování zvuku, přístrojové vybavení a řídicích systémů. Některé běžné aplikace patří:

 1. Míchání zvuku: V audio mixážních pultech se diferenciální sčítací zesilovač používá ke kombinaci více audio signálů z různých zdrojů, jako jsou mikrofony a hudební nástroje. To umožňuje zvukový inženýr pro nastavení hlasitost a vyvážení každého vstupního signálu před jeho odesláním hlavním výstupem.

 2. Analogově-digitální převod: Diferenční sčítací zesilovač se často používá v digitálně-analogových převodnících (DAC) pro převod analogových signálů na digitální podobě. To sečte vstupní analogové signály a vyrábí jediný digitální výstup, které lze dále zpracovávat nebo skladovat.

 3. Úprava signálu: V mnoha měřeních a řídicích systémů, diferenciální sčítací zesilovač se používá pro úpravu signálu. Umožňuje kombinaci různé signály snímačů, jako je teplota, tlak a napětí, do jediný výstup pro další zpracování nebo analýza.

 4. Měřítko napětí: Diferenční sčítací zesilovač lze použít ke zmenšení nebo zvýšení úrovně napětí. Úpravou hodnoty rezistoru, může zesilovač poskytovat zesílení nebo útlum napětí, což je užitečné v různé aplikace měřítka napětí.

Závěrem lze říci, že diferenciální sčítací zesilovač je všestranný obvod, který kombinuje funkce součtového zesilovače, invertující zesilovačainvertující zesilovač. Poskytuje vážený součet více vstupních signálů a nachází aplikace v zpracování zvuku, analogově-digitální konverze, úprava signálu a škálování napětí. Tím, že pochopíme jeho princip činnosti a konstrukční úvahy, mohou inženýři využít tento okruh pro zvýšení jejich elektronické návrhy a schopnosti zpracování signálu.

Součtový zesilovač s digitálním převodníkem na analogový (DAC).

Návrh a provoz obvodu

Sumační zesilovač je typ obvodu operačního zesilovače (op-amp) běžně používaný v digitálně-analogových převodnících (DAC). Je navržen tak, aby sčítal více vstupních signálů a poskytoval je výstup napětí úměrné součtu těchto vstupů. Součetming zesilovač lze konfigurovat jako invertující nebo neinvertující zesilovač, záleží na Aplikace Požadavky.

Základní obvodu součtového zesilovače se skládá z operační zesilovač, zpětnovazební rezistors, a vstupní odpors. Operační zesilovač jedná jako napětí zesilovač, poskytující zisk napětí na vstupní signáls. Projekt zpětnovazební odpory jsou zapojeny paralelně mezi výstup a invertující vstup operačního zesilovače, zatímco ο vstupní odpors jsou spojeny mezi vstupní signáls a invertující nebo neinvertující vstup operačního zesilovače.

V invertujícím sčítacím zesilovači, ο vstupní odpors jsou připojeny k invertujícímu vstupu operačního zesilovače. Tato konfigurace poskytuje obrácené výstupní napětí vzhledem k vstupní signáls. Na druhou stranu v neinvertujícím součtovém zesilovači ο vstupní odpors jsou připojeny k neinvertující vstup operačního zesilovače. Tato konfigurace poskytuje neinvertované výstupní napětí.

Operace součtového zesilovače je založen na princip virtuální půdy. Virtuální půda je vytvořen na invertujícím vstupu operačního zesilovače, který je držen na virtuální zemní potenciál kvůli negativní zpětnou vazbu poskytované společností zpětnovazební odpory. To dovoluje součet zesilovač sčítat vstupní napětí bez ovlivnění vstupní signáls.

Výstupní rovnice a digitální hodnoty

Výstup napětí součtového zesilovače lze určit pomocí následující rovnice:

Vout = – (Rf / R1) * V1 – (Rf/R2) * V2 – … – (Rf / Rn) * Vn

Kde:
– Vout je výstupní napětí součet zesilovač.
– Rf je zpětnovazební rezistor.
- R1, R2, …, Rn jsou ο vstupní odpors.
- V1, V2, …, Vn jsou vstupní napětí.

Výstup napětí je vážený součet vstupních napětí, kde hmotnosti jsou určeny poměrem zpětnovazebního rezistoru k odpovídající vstupní odpor. Úpravou hodnotaů zpětnou vazbu a vstupní odpors, součet zesilovač může poskytnout požadovanou funkci součtu napětí.

V aplikaci digitálně-analogového převodníku (DAC) jsou vstupní napětí typicky digitální hodnoty představující analogový signál, Tyto digitální hodnoty jsou převedeny na odpovídající analogová napětí použitím analogově-digitální převodník (ADC) před vložením do součet zesilovač. Součetming zesilovač pak součty tato analogová napětí k výrobě konečné výstupní napětí.

Výstup napětí součet zesilovač může být dále zpracován nebo použit v různých aplikacích jako je zpracování signálu, napěťové zesílení, nebo jako vstup ostatn�m elektronické obvody. Flexibilita a všestrannost součet zesilovač z něj činí základní součást mnoho analogových elektronických systémů.

Závěrem lze říci, součet zesilovač v digitálně-analogovém převodníku (DAC) hraje klíčovou roli při převodu digitálních signálů na analogová napětí. Své obvodu a provoz spolu s výstupní rovnice a digitální hodnoty, poskytnout nadace pro pochopení jeho funkčnost a aplikace. Správnou konfigurací součet zesilovače mohou inženýři dosáhnout přesného a přesného sčítání napětí pro široký rozsah zpracování analogového signálu úkoly.

Škálovací a průměrovací zesilovač

Škálovací a průměrovací zesilovač is základní složkou v analogové elektronice a zpracování signálů. Běžně se používá v různých aplikacích, jako je zesílení napětí, obvodua analogově-digitální převod. v v této části, prozkoumáme definice a provozování škálování a průměrovací zesilovač, stejně jako výstupní rovniceje s tím spojena.

Definice a provoz

Škálovací a průměrovací zesilovač, také známý jako sumační zesilovač, je typ obvodu operačního zesilovače (op-amp), který kombinuje více vstupních signálů a poskytuje výstup napětí, které je váženým součtem těchto vstupů. Může být konfigurován jako invertující nebo bezinvertující zesilovač, v závislosti na požadovaném obvodu.

Součetming zesilovač se skládá z operační zesilovač, zpětnovazební rezistor (Rf) a vstupní odpors (R1, R2, R3, … Rn) připojen k invertující nebo neinvertující vstup terminál operačního zesilovače. Projekt vstupní odpors se používají k poskytování vážené hodnoty pro každé vstupní napětí, zatímco zpětnovazební rezistor určuje celkový zisk zesilovače.

In invertující konfiguraci, vstupní signáls jsou připojeny k invertující vstupní svorce operačního zesilovače, zatímco neinvertující vstup terminál je uzemněn. Tato konfigurace poskytuje negativní zpětnou vazbucož má za následek invertované výstupní napětí. Na druhou stranu v neinvertující konfiguraci, vstupní signáls jsou připojeny k neinvertující vstup a invertující vstupní svorka je uzemněna. Tato konfigurace poskytuje pozitivní zpětná vazba, Což má za následek neinvertované výstupní napětí.

Výstupní rovnice pro škálování a průměrování

Výstup napětí škálování a průměrovací zesilovač lze vypočítat pomocí následující rovnices:

 • In invertující konfiguraci:

Vout = – (Rf / R1) * Vin1 – (Rf/R2) * Vin2 – (Rf/R3) * Vin3 – … – (Rf / Rn) * Vinn

kde Vout je výstupní napětí, Vin1, Vin2, Vin3, … Vinn jsou vstupní napětí a R1, R2, R3, … Rn jsou odpovídající vstupní odpors.

 • In neinvertující konfiguraci:

Vout = (1 + (Rf / R1)) * Vin1 + (1 + (Rf/R2)) * Vin2 + (1 + (Rf/R3)) * Vin3 + … + (1 + (Rf / Rn)) * Vinn

kde Vout je výstupní napětí, Vin1, Vin2, Vin3, … Vinn jsou vstupní napětí a R1, R2, R3, … Rn jsou odpovídající vstupní odpors.

Tyto rovnice ukázat jak škálování a průměrovací zesilovač kombinuje vstupní signáls a poskytuje výstup napětí, které je váženým součtem těchto vstupů. Výstup napětí může být buď invertované nebo neinvertované, v závislosti na konfigurace zesilovače.

Celkem, škálování a průměrovací zesilovač je všestranný obvod, který umožňuje generování kombinace více vstupních signálů jediný výstup napětí. Jeho provoz a výstupní rovnice poskytnout nadace pro různé aplikace v analogové elektronice a zpracování signálů.

Součtový zesilovač IC

375px Op Amp Internal.svg 2
300px Op Amp Invertující zesilovač.svg
Induktivní zátěžInverzní zesilovač s operačním zesilovačemWikimedia Commons
sčítací zesilovač
Wikipedia Commons

Přehled dostupných integrovaných obvodů

Když přijde na design elektronické obvody pro zpracování signálu, jednu zásadní složku is součet zesilovač. Tento všestranný obvod umožňuje kombinovat více vstupních signálů a vyrábět jediný výstup napětí, které je součtem těchto vstupů. Pro zjednodušení implementace součtových zesilovačů, řešení integrovaných obvodů (IC). jsou široce dostupné v trh.

Součtové obvody zesilovače, také známý jako operační zesilovače (op-amps), nabídka pohodlný a efektivní způsob k dosažení součtu napětí v analogové elektronice. Tyto IC jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokonapěťové zesílení a přesné schopnosti zpracování signálu, díky čemuž jsou ideální pro širokou škálu aplikací.

Existují různé součtové obvody zesilovačů k dispozici, každý s své vlastní jedinečné vlastnosti a specifikace. Některé oblíbené možnosti obsahovat LM741, TL071a AD827. Tyto IC jsou široce používány kvůli jejich spolehlivost, všestrannost a snadná integrace do obvodus.

Úvahy o výběru a použití

Při výběru součtového zesilovače IC pro váš obvodu, Jsou několik faktorů zvážit. Tyto úvahy zajistí, že zvolený IC splňuje požadavky vaší žádosti a dodává požadovaný výkon.

 1. Vstupní a výstupní požadavky: Určete počet vstupních signálů, které potřebujete sečíst, a požadovaný rozsah výstupního napětí. Různé IC podpora různá čísla vstupů a nabídky různé možnosti výstupního napětí. Ujisti se že vybraný IC může pojmout vaše konkrétní požadavky.

 2. Zesílení napětí: zisk napětí of součet zesilovač IC určuje zesilovací faktor vstupní signáls. Zvážit požadovanou úroveň zesílení potřebného pro vaši aplikaci a vyberte IC s vhodným zisk napětí.

 3. Konfigurace rezistoru zpětné vazby: Využití součtových zesilovačů zpětnovazební odpory kontrolovat charakteristika zisku a součtu. Rozumět možnosti konfigurace rezistoru podporované IC a ujistěte se, že jsou v souladu s vašimi obvodu požadavky.

 4. Požadavky na napájení: Kontrola energie rozsah napájecího napětí a specifikace aktuální spotřeby IC. Ujisti se že váš zdroj napájení může poskytnout potřebné napětí a proud pro efektivní provoz IC.

 5. Typ balení: Zvážit fyzickou velikost a typ balíčku IC. To je zvláště důležité, pokud máte prostorová omezení or specifické požadavky na montáž ve vašem obvodu.

 6. Hluk a zkreslení: Hodnotit charakteristiky šumu a zkreslení IC. Nízká hlučnost a úrovně zkreslení jsou zásadní pro udržení integrita signálu a dosažení přesné sčítání vstupních signálů.

 7. Cena a dostupnost: Konečně zvažte náklady a dostupnost zvoleného IC. Ujistěte se, že se vejde dovnitř váš rozpočet a je snadno dostupný ke koupi.

Pečlivým zvážením tyto faktory, můžete vybrat nejvhodnější sčítací zesilovač IC pro vaše obvodu. Vždy odkazujte datový list IC a poznámky k aplikaci pro detailní informace on výkonové charakteristiky konkrétního IC, konfigurace pinůa doporučeno obvodus.

In další sekce, prozkoumáme Design a provoz součtových zesilovačů v více detailů, poskytující hlubší porozumění of jejich funkčnost a aplikace.

Často kladené otázky (FAQ)

Jaká je funkce součtového zesilovače?

Sumační zesilovač je typ obvodu operačního zesilovače (op-amp), který kombinuje více vstupních signálů a produkuje výstup napětí, které je úměrné součtu vstupních napětí. Jeho primární funkce je součet napětí více vstupních signálů a poskytují kombinované výstupní napětí. Díky tomu je užitečný v různých aplikacích, jako je analogová elektronika, zpracování signálu a napěťové zesílení.

Jak funguje součtový zesilovač?

Sumační zesilovač pracuje s využitím konceptu virtuální země a vlastnosti operačního zesilovače. Skládá se z operační zesilovač s násobek vstupní odpors a zpětnovazební rezistor. Vstupní signály jsou připojeny k invertujícímu terminálu operačního zesilovače ο vstupní odpors, přičemž zpětnovazební rezistor je zapojen mezi výstup a invertující svorku. Neinvertující terminál je obvykle spojen se zemí.

Kdy vstupní signáls, operační zesilovač zesílí rozdíl mezi invertující a neinvertující terminály, který je rozdíl napětí mezi vstupem a virtuální půdu. Zesílený rozdíl je pak přiváděn zpět k invertujícímu terminálu přes odpor zpětné vazby, čímž vzniká negativní zpětnou vazbu smyčka. To způsobí, že se operační zesilovač přizpůsobí jeho výstupní napětí až do virtuální půdu je zachován, výsledkem je součet vstupních napětí na výstupu.

Kdy použít invertující nebo neinvertující sčítací zesilovač?

Volba mezi používáním invertující nebo neinvertující sčítací zesilovač závisí na tom, konkrétní požadavky of Aplikace.

Invertující sčítací zesilovač se běžně používá, když vstupní signáls je třeba před sečtením obrátit. To znamená, že výstupní napětí bude mít opačnou polaritu v porovnání se vstupním napětím. Invertující součtové zesilovače se často používají v aplikacích, kde vstupní signálholit fázový rozdíl nebo když je třeba odečíst součet vstupních napětí referenční napětí.

Na druhou stranu neinvertující sčítací zesilovač se používá při vstupní signáls není třeba převracet. Výstup napětí neinvertujícího součtového zesilovače bude mít stejnou polaritu jako vstupní napětí. Neinvertující součtové zesilovače se obvykle používají, když vstupní signáls je třeba kombinovat bez jakákoli inverze fáze.

Jaký je vzorec pro výpočet hodnoty zpětnovazebního rezistoru v obvodu součtového zesilovače?

Vzorec pro výpočet hodnota Zpětnovazební odpor v obvodu součtového zesilovače závisí na požadovaném zisk napětí a hodnotaů ο vstupní odpors. Zpětnovazební rezistor (Rf) se obvykle volí tak, aby byl roven součtu ο vstupní odpors (R1, R2, R3atd.) dosáhnout stejné vážení of vstupní signály. zisk napětí of součet zesilovač lze vypočítat pomocí vzorce:

Zesílení napětí = -Rf/Rin

Kde je Rin ekvivalentní odpor viděn invertujícím terminálem operačního zesilovače, což je paralelní kombinace of ο vstupní odpors.

Proč jsou aktivní pásmové zádrže navrženy pomocí součtového zesilovače?

Aktivní kapela stop filtry jsou navrženy pomocí součtového zesilovače, protože vyžadují schopnost kombinovat více vstupních signálů a poskytovat filtrovaný výstup. Kapela stop filtr, také známý jako vrubový filtr, slouží k utlumení konkrétní rozsah frekvencí a zároveň povolit jiné frekvence projít.

Pomocí součtového zesilovače vstupní signáls lze kombinovat a zpracovávat k vytvoření filtrovaný výstup. Součetming zesilovač umožňuje přesné ovládání nad ziskem a fází každého vstupního signálu, což je zásadní při navrhování účinný pásmový zádržný filtr. Zpětnovazební rezistor a vstupní odpors lze vhodně zvolit k dosažení požadovanou frekvenční odezvu a charakteristiky útlumu.

Jaké jsou výhody a nevýhody invertujícího součtového zesilovače?

Mezi výhody invertujícího součtového zesilovače patří:

 • Flexibilita: Invertující součtové zesilovače zvládnou kladné i záporné vstupní napětí, poskytující všestrannost v aplikace pro zpracování signálu.
 • Inverze fáze: Výstup invertujícího součtového zesilovače je ve srovnání s vstupní signáls, což může být výhodné v určité aplikace kde přepólování fáze je požadováno.
 • prostý obvodu: Invertující součtové zesilovače mají jednoduché obvodu, což usnadňuje jejich implementaci.

Nevýhody invertujícího součtového zesilovače zahrnují:

 • Inverze signálu: Výstup napětí je obrácené ve srovnání se vstupním napětím, což nemusí být žádoucí některé aplikace.
 • Omezený rozsah napětí: Invertující součtové zesilovače mají omezený rozsah výstupního napětí kvůli energie omezení napájecího napětí operačního zesilovače.
 • Zesílení šumu: Invertující sčítací zesilovače mohou zesílit přítomný šum vstupní signáls, což může ovlivnit celkovou kvalitu signálu.

Jak je implementován obvod součtového zesilovače na prkénku?

Implementace obvodu součtového zesilovače na prkénko na krájení zahrnuje připojení komponenty in správnou konfiguraci. Zde je návod krok za krokem:

 1. Shromáždit potřebné komponenty: Budete potřebovat operační zesilovač (op-amp), odpory pro vstup a zpětnou vazbu a napájecí zdroj.

 2. mítinky Connect energie napájení: Připojte kladné a záporné svorky of energie dodávka do odpovídající kolíky operačního zesilovače.

 3. Připojte operační zesilovač: Umístěte operační zesilovač na prkénko a připojte energie dodávat kolíky do příslušné kolejnice na prkénku.

 4. mítinky Connect ο vstupní odpors: Připojit ο vstupní odpors k invertujícímu terminálu operačního zesilovače. Každý vstupní signál by měl být připojen přes samostatný odpor.

 5. Připojte zpětnovazební rezistor: Připojte zpětnovazební rezistor mezi výstup a invertující svorku operačního zesilovače.

 6. Připojte výstup: Připojte výstup operačního zesilovače k vhodné zátěžové nebo měřicí zařízení.

 7. Připojte uzemnění: Připojte neinvertující svorku operačního zesilovače k pozemní kolejnice na prkénku.

 8. Ověřte připojení: Překontrolovat všechna spojení abyste se ujistili, že jsou správné a bezpečné.

 9. Použít vstupní signály: Použít požadované vstupní signály na ο vstupní odpors.

 10. Změřte výstup: Změřte výstupní napětí pomocí voltmetr or osciloskop.

Sledováním tyto kroky, můžete úspěšně implementovat obvod součtového zesilovače prkénko na krájení a sledujte výstupní napětí na základě vstupní signáls.
Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, součet zesilovač a invertující/neinvertující DAC jsou dvě důležité složky in pole elektroniky. Součetming zesilovač umožňuje kombinovat více vstupních signálů jediný výstup signálu, díky čemuž je užitečný v různých aplikacích, jako je mixování zvuku a zpracování signálu. Na druhé straně se invertující/neinvertující DAC používá k převodu digitálních signálů na analogové signály, což umožňuje reprodukce zvuku popř další analogová data. Oba tyto komponenty hrát zásadní roli v moderní elektronické systémy, a pochopení jejich principy a aplikace jsou nezbytné pro každého, kdo pracuje pole elektroniky. Ať už jste fanoušek nebo profesionál, součet zesilovač a invertující/neinvertující DAC jsou nástroje, které mohou výrazně zlepšit vaše elektronické projekty a experimenty. Takže pokračujte, prozkoumejte jejich schopnostia rozpoutat vaši kreativitu in svět elektroniky!

Často kladené otázky

Otázka: Jaká je definice operačního zesilovače?

Operační zesilovač, často označovaný jako operační zesilovač, je napěťový zesilovač s vysokým ziskem s diferenciální vstupy a výstup s jedním koncem. Je klíčovou složkou v analogové elektronice a je široce používán v různých aplikacích, včetně zpracování signálu, napěťového zesílení a elektroniky obvodu.

Otázka: Jak funguje součtový zesilovač?

Sumární zesilovač je obvod operačního zesilovače který kombinuje více vstupních signálů a vytváří výstup napětí úměrné algebraický součet vstupních napětí. Běžně se používá v aplikacích, kde součet více signálů je třeba určit, jako je mixování zvuku popř průměrování signálu.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi invertujícím a neinvertujícím součtovým zesilovačem?

V invertujícím sčítacím zesilovači, vstupní signáls jsou připojeny k invertující vstupní svorce operačního zesilovače, zatímco v neinvertujícím součtovém zesilovači, vstupní signáls jsou připojeny k neinvertující vstup terminál. Invertující součtový zesilovač produkuje výstup to je záporný součet vstupních napětí, zatímco neinvertující součtový zesilovač produkuje výstup to je kladný součet vstupních napětí.

Otázka: Jak navrhnu obvod součtového zesilovače?

Chcete-li navrhnout obvod součtového zesilovače, musíte určit počet vstupních signálů, jejich požadované hmotnostia požadovaný rozsah výstupního napětí. Pak můžete počítat hodnotas zpětnovazební odpory na základě požadovaný zisk a vstupní impedance. Konečně se můžete připojit vstupní signáls to příslušné vstupní svorky operačního zesilovače a připojte jej zpětnovazební odpory na výstupní svorku.

Otázka: Jaké je výstupní napětí součtového zesilovače?

Výstup napětí součtového zesilovače je úměrné algebraický součet vstupních napětí, váženo hodnotas zpětnovazební odpory. Výstup napětí lze vypočítat pomocí vzorce: Vout = -(Rf1/Rin1) * Vin1 – (Rf2/Rin2) * Vin2 – … – (Rfn/Rinn) * Vinn, kde Rf1, Rf2, …, Rfn jsou hodnoty zpětnovazebního odporu a Rin1, Rin2, …, Rinn jsou ο vstupní odpor hodnoty.

Otázka: Jak mohu určit výstupní tvar vlny součtového zesilovače?

Výstup průběh součtového zesilovače závisí na vstupních průběhech a jejich relativní amplitudy. Pokud jsou vstupní průběhy sinusové a ve fázi, výstupní průběh bude také sinusový. Pokud jsou však vstupní průběhy mimo fázi nebo mají různé frekvence, výstupní průběh bude složitá kombinace vstupních průběhů.

Otázka: Jaká je derivace invertujícího součtového zesilovače?

Odvození invertujícího součtového zesilovače zahrnuje aplikaci Kirchhoffova současného zákona na invertující vstupní svorku operačního zesilovače a řešení výsledné rovnice. Nastavením součtu vstupní proudy na nulu, můžete odvodit vztah mezi vstupním napětím a výstupním napětím invertujícího součtového zesilovače.

Otázka: Jaká je funkce digitálně-analogového převodníku (DAC) v součtovém zesilovači?

Digitálně-analogový převodník (DAC) se používá v součtovém zesilovači pro převod digitálních signálů na analogová napětí. DAC bere digitální vstup a vyrábí odpovídající analogové výstupní napětí, do kterého lze následně vkládat součet obvod zesilovače. To dovoluje součet zesilovač pro zpracování digitálních signálů a produkci analogová výstupní napětí.

Otázka: Můžete uvést příklad škálování a průměrování součtu zesilovače?

Tak určitě! Řekněme, že máme tři vstupní signály s napětím 1V, 2V a 3V. Chceme škálovat tato vstupní napětí by faktor 0.5 a poté je zprůměrujte pomocí součtového zesilovače. Výstup napětí lze vypočítat následovně: Vout = -(Rf/Rin) * (0.5 * Vin1 + 0.5 * Vin2 + 0.5 * Vin3) = -(Rf/Rin) * (0.5 * 1V + 0.5*2V + 0.5*3V) = -(Rf/Rin) * 3V. Takže výstupní napětí je úměrné -3V, v měřítku hodnotas zpětného rezistoru a vstupní odpor.

Otázka: Jaké jsou některé často kladené otázky související se sčítacími zesilovači?

Některé často kladené otázky týkající se součtových zesilovačů zahrnují:
1. Jak si mám vybrat hodnotas zpětnovazební odpory v součtovém zesilovači?
2. Co je efekt změny zisku součtového zesilovače?
3. Mohu k odečítání použít součtový zesilovač dvě vstupní napětí?
4. Jak to funguje? ο vstupní impedance vlivu součtového zesilovače výkon obvodu?
5. Co jsou omezení součtového zesilovače z hlediska rozsah vstupního napětí?
6. Mohu k zesílení použít součtový zesilovač AC signály?
7. Jak to funguje? přítomnost hluku v vstupní signáls vliv na výstup součtového zesilovače?
8. Mohu použít součtový zesilovač ke kombinaci AC i DC signály?
9. Co je efekt of teplotní změny on výkon součtového zesilovače?
10. Mohu kaskádovat více součtových zesilovačů kombinovat více než dva vstupní signály?

Přejděte na začátek