Struktura SIBR4 Lewis: kresby, hybridizace, tvar, náboje, dvojice a podrobná fakta

Struktura SiBr4 Lewis pomáhá určit tvar, formaci a elektronické skutečnosti sloučeniny. Tento článek by byl ilustrován několika faktory týkajícími se Lewisovy struktury SiBr4, což je bromid křemičitý nebo tetrabromnosilan.

Fakta o SiBr4, která by byla popsána v tomto článku, jsou uvedena níže:

Nákres Lewisovy struktury SiBr4

Aby se nakreslete Lewisovu strukturu u jakékoli sloučeniny existuje několik obecných kroků, které je třeba dodržovat při zachování pravidel. Tyto kroky jsou základním požadavkem pro vytvoření skutečné elektronické striktury sloučeniny zobrazením aspektů sdílení elektronů.

Úplně první krok pro zahájení kreslení Lewisova struktura SiBr4 je vypočítat počet valenčních elektronů, které mají prvky. Pak centrální; atom musí být vybrán s náležitým odůvodněním. Systematická tvorba sloučeniny je důkladně diskutována pravidlem kreslení, které uvádí Lewis.

V SiBr4 má Si čtyři valenční elektrony. Pro dosažení maximální stability jako Neon musí prvek získat více elektronů na své poslední energetické úrovni. Jako komplementární potřebuje Br 1 elektron k vyplnění oktetu, protože má 7 valenčních elektronů. To by pro prvky podpořilo splnění pravidla oktetu.

sibr4 Lewisova struktura
SiBr4 Lewisova struktura (tečková reprezentace) forma Wikipedia

Po výpočtu valenčního elektronu v prvcích je úkolem najít centrální atom kreslení Lewisovy struktury. V SiBr4 by byl křemík centrálním atomem, protože sdílí své 4 elektrony se 4 atomy bromu. Každý atom bromu také sdílí jeden elektron s atomem křemíku.

Identifikace centrálního atomu zásadně určuje tvar sloučeniny. a Lewisova struktura tímto způsobem získá konečný základní tvar.

Tvar struktury SiBr4 Lewis

Teorie VSEPR (Valence Shell electron pair repulsion) přináší trik identifikace tvaru sloučeniny. Geometrie sloučeniny je však podobná jejímu tvaru.

Tvar SiBr4 Lewisovy struktury z Wikipedia

Celkový počet valenčních elektronů je 32. Zúčastněné valenční elektrony jsou zodpovědné za zvýšení vazeb ve sloučenině. VSEPR teorie představuje, že vazebné páry a osamocené páry v centrálním atomu sloučeniny přiřazují tvar geometrie sloučeniny je tetraedrický, protože počet vazebných párů je 4 a osamocené páry je 0 v křemíku.

SiBr4 Lewisova struktura formálních nábojů

Pro pochopení vnitřního elektronického utváření je důležité najít formální náboje prvků. Pokud sloučenina vykazuje neutrální vlastnosti, neznamená to, že jednotlivé prvky jsou neutrální také svou povahou. Prvky nebo atomy prvků mohou držet náboje.

Existuje specifický vzorec, který udává absolutní míru formálních poplatků v prvcích. Vzorec pro zjištění formálních nábojů atomů je (valenční elektrony – nevazebné elektrony – ½ vazebných elektronů).

Formální náboj atomu křemíku je 4-0- (1/2)*8)) = 0 a formální náboj každého atomu bromu je 7-6-(1/2)*2)) =0.

Osamělé páry struktury SiBr4 Lewis

Existence osamocených párů hodně záleží na tvorbě sloučeniny pro měření stability sloučeniny. VSEPR teorie je ideální teorie, která popisuje skutečnost týkající se nevýhod osamocených párů ve sloučeninách.

Centrální atom, kterým je křemík, nemá žádný osamocený pár. Každý ze čtyř atomů bromu má 3 osamocené páry. Je tedy zřejmé, že osamocené páry atomů bromu by vykazovaly vysokou odpudivost.

Podle teorie VSEPR se elektronové páry nebo osamocené páry v atomech bromu navzájem odpuzují, a proto se sloučenina stává nestabilní. Aby byla zachována stabilita, elektronové páry jsou zarovnány s největší vzdáleností od sebe, aby se zabránilo odpuzování a poskytly sloučenině stabilitu.

Hybridizace SiBr4

SiBr4 je sp3-hybridizovaná sloučenina. To však bylo identifikováno z tvaru a geometrie polyatomových molekul přítomných v bromidu křemičitém. Teorie VSEPR je také zodpovědná za výpočet hybridizace sloučeniny.

V souladu s teorií VSEPR bylo vyhodnoceno, že celkový počet elektronových párů v SiBr4 je 4. Hybridizované orbitaly centrálního atomu v SiBr4 podléhají podpoře (z orbitalu s na orbital p) orbitalu sp3. Sigma vazby jsou tvořeny bromem s hybridními orbitaly sp3.

SiBr4 Lewisova struktura rezonance

Rezonance se týká procesu oscilace, kterému předchází elektronový systém. Obecně probíhá ve sloučeninách s dvojnými vazbami. Ke změnám vazeb dochází ve sloučeninách s dvojnými vazbami.

Rezonance není použitelná pro tetraedrický tvar bromidu křemičitého. Sigma vazby ve sloučenině nepodléhají rezonanci. Přítomnost osamocených párů je také bariérou před poskytnutím rezonující struktury sloučenině. Vazebný úhel ve sloučenině je však 109.5 °.

SiBr4 Lewisovo pravidlo oktetu struktury

Hlavním cílem periodických prvků je naplnění oktetového pravidla. Podle oktetového pravidla je potřeba, aby každý prvek v periodické tabulce zaplnil poslední elektronický obal jako nejbližší vzácný plyn.

To je hlavní fakt, který stojí za přijetím doručování elektronů z jednoho atomu do druhého v chemii. Oktetové pravidlo řídí prvky v procesu sdílení elektronů.

SiBr4 polární nebo nepolární

Polarita jakékoli sloučeniny závisí na celkovém množství dipólového momentu pociťovaného jednotlivými prvky ve sloučenině.

Polarita SiBr4 od Wikipedia

Protože křemík je méně elektronegativní než atomy bromu, sloučenina musí mít polární charakteristiky, ale SiBr4 byl potvrzen jako nepolární sloučenina, protože bylo zjištěno, že čistý dipólový moment ve sloučenině je zrušen kvůli symetrickému tvaru.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka 1: Vypočítejte celkový počet valenčních elektronů přítomných v SiBr4.

Odpověď: Celkový počet valenčních elektronů v křemíku je 4 a v každém atomu bromu je to 7, takže celkový počet valenčních elektronů ve čtyřech atomech bromu je (4*7 = 28). Součet počtu valenčních elektronů ve sloučenině je (28+4 = 32).

Otázka 2: Je SiBr4 iontová nebo kovalentní sloučenina?

Odpověď: SiBr4 je kovalentní sloučenina. Vzhledem k tomu, že prvky sdílejí své valenční elektrony mezi sebou místo toho, aby elektrony předávaly z jednoho do druhého, je silně považován za kovalentní sloučeninu.

Otázka 3: Jaký je důvod, proč nepovažujeme SiBr4 za nepolární sloučeninu?

Odpověď: SiBr4 nemá dipól kvůli své jasné symetrické struktuře. Zrušení dipólového momentu je důvodem, proč jsou sloučeniny považovány za nepolární. Sloučenina má však vnitřní polaritu díky přítomnosti osamocených párů. Zvětšuje to mezimolekulární síly mezi atomy.

Otázka 4: Napište fakta o rozpustnosti SiBr4.

Odpověď: Sloučenina je kyselá a vysoce rozpustná ve vodě. Krystalická struktura sloučeniny z ní činí spolehlivý zdroj kompatibility s atomy bromu.

Přejděte na začátek