21 Příklady proteinových enzymů: Se strukturami

Enzymy jsou „gnome“ každého buněčného procesu. Enzymy jsou funkční proteinové molekuly. Tyto biomolekuly napomáhají různým metabolickým reakcím a účastní se procesů anabolismu i katabolismu. Zvyšují reakční rychlost a vedou k fyziologicky významným produktům.

 1. dehydrogenáza
 2. Oxidázy
 3. reduktáza
 4. Peroxidáza
 5. Oxygenáza
 6. methyltransferáza
 7. Acyltransferáza
 8. Glykosyltransferáza
 9. transamináza
 10. Fosfotransferáza
 11. Síra-transferáza
 12. Nukleáza
 13. Glykosyláza
 14. Peptidáza
 15. Lyase
 16. izomeráza
 17. Epimeráza
 18. racemáza
 19. Mutáza
 20. Ligase
 21. kinase
 22. dekarboxyláza

dehydrogenáza

Dehydrogenáza je typ enzymu oxidoreduktázy. Katalyzuje oxidaci substrátu redukcí akceptoru elektronů, jako je NAD+ nebo NADP++ nebo FAD nebo jakéhokoli flavinového koenzymu. Tento enzym buď usnadňuje odstranění vodíku na akceptor elektronů spolu s uvolněním protonu nebo přenos dvou atomů vodíku.

Příklady – Aldehyddehydrogenázy, pyruvátdehydrogenáza, sukcinátdehydrogenáza

Oxidáza

Tento enzym vyvolává oxidaci přenosem vodíku ze substrátu k akceptoru, tj. kyslíku. Usnadňuje oxidaci vazeb CN a CO, které se redukují na peroxid vodíku. Příklady – Xanthinoxidáza, Cytochrom P450 oxidáza, polyfenoloxidáza.

příklad proteinového enzymu
Polyaminoxidáza od Wikimedia

reduktáza

Tento enzym katalyzuje nevratnou redukční reakci. Působí také jako enzym dehydrogenáza. Příklad – nitrát reduktáza. Je to důležitý enzym pro asimilaci dusíku.  

příklad proteinového enzymu
Ribonukleotidreduktáza z Wikipedia

Peroxidáza

I tento enzym patří do skupiny oxidoreduktáz. Zapojením peroxidu vodíku usnadňuje oxidaci substrátu a uvolňuje molekuly vody a kyslíku. Většina z nich obsahuje železitý hemový protein na katalytickém místě. Tyto enzymy většinou působí jako antioxidanty. Příklad – Manganová peroxidáza, glutathionperoxidáza.

příklad proteinového enzymu
Glutathion peroxidáza z Wikimedia

Oxygenáza

Tento enzym katalyzuje oxidační reakci. Při této oxidační reakci je substrát oxidován atomem kyslíku, který se získává z molekulárního kyslíku. Příklad – Tryptofan pyrroláza, tyrosináza.

methyltransferáza

Tato skupina zahrnuje enzymy, které přenášejí methylové skupiny z S-adenosylmethioninu (SAM) na substráty. Například – DNA metyltransferázy přenášejí methylové skupiny na cytosiny.

příklad proteinového enzymu
DNA metyláza Od Wikipedia

Acyltransferáza

Tento enzym katalyzuje přenos acylové skupiny. Příklad – Karnitin acyltransferázy.

Glykosyltransferáza

Tento enzym usnadňuje přenos sacharidových skupin na protein zbytky většinou tyrosin, serin nebo threonin. Tyto jsou transmembránové proteiny přilnuly k membránám Golgiho aparátu.

transamináza

Tento enzym katalyzuje výměnnou reakci mezi aminoskupinou a alfa-ketoskupinou. Ke své reakci vyžaduje koenzym pyridoxalfosfát.

Fosfotransferáza

Tento enzym je zodpovědný za reverzibilní fosforylační reakci (adici fosfátové skupiny). Přenáší fosforylovou skupinu na hydroxylové, karboxylové a dusíkaté skupiny. Aminokyseliny, které jsou fosforylovány, jsou serin, tyrosin a threonin.

Enzym fosforyláza katalyzuje adici anorganické fosfátové skupiny na substrát.

Síra transferáza

Tyto transferázové enzymy se podílejí na přenosu skupin obsahujících síru. Příklad – Thiosulfátsulfurtransferáza je mitochondriální enzym který přeměňuje kyanid na thiokyanát. Substráty tohoto enzymu jsou kyanid a thiosíran a produkty jsou siřičitan a thiokyanát.

Nukleáza

Tento enzym je schopen štěpit fosfodiesterové vazby přítomné v nukleotidech. Vytváří buď jednoduchý řez, nebo dvojitý řez. V závislosti na místě štěpení může být rozdělen na endo a exonukleázu. Tyto enzymy jsou široce používány v biotechnologii.

příklad proteinového enzymu
ZadníIII restrikční enzym From Wikipedia

Glykosyláza

Jedná se o typ hydrolázy enzym, který se účastní hydrolýzy glykosidických vazeb přítomných mezi glykosylovými skupinami. Může být dvou typů v závislosti na místě účinku, tj. O- nebo S-glykosidy nebo N-glykosidy.

příklad proteinového enzymu
Pankreatická alfa-amyláza, A glykosidová hydroláza Od Wikimedia

Peptidáza

Peptidáza nebo proteáza podléhá proteolýze, rozkládající peptidové vazby přítomné v polypeptidových řetězcích, což vede k menším polypeptidům nebo aminokyselinám. Může to být sedm typů, jako jsou serinové proteázy, cysteinové proteázy, threoninové proteázy, aspartátové proteázy, glutamové proteázy, metaloproteázy a asparaginové peptidové lyázy.

příklad proteinového enzymu
Cysteinová proteáza od Wikipedia

Lyase

Lyázy usnadňují eliminační nebo substituční reakci spolu s oxidací. Štěpí vazby CO, CC, CN, CS a PO. Většinou jsou tyto enzymy přítomny buď jako periferní membrána proteiny nebo jako transmembránové proteiny.

příklad proteinového enzymu
Isocitrát lyáza z Wikimedia

izomeráza

Usnadňuje intramolekulární strukturní nebo geometrické změny jednoho izomeru na jiný izomer. Molekuly se nazývají strukturní izomery nebo stereoizomery.

příklad proteinového enzymu
Glukóza-6-fosfát izomeráza Od Wikimedia

Epimeráza

Tento enzym je typem enzymu izomerázy. Katalyzuje stereochemickou inverzi kolem asymetrie uhlík v substrátu obsahujícím více než jedno centrum asymetrie. Takové molekuly se nazývají epimery. Epimer je pár diastereomerů.  

příklad proteinového enzymu
Ribulosa 5-Phosphate 4-Epimerase From Wikimedia

racemáza

Naproti tomu racemázy usnadňují inverzi kolem asymetrického uhlíku v substrátu s jedním středem asymetrie. Příklad – methylmalonyl-CoA epimeráza.

Mutáza

Jedná se o typ enzymu izomerázy, který urychluje vzájemnou konverzi. Při této reakci se funkční skupiny posouvají z jedné polohy do druhé. Příklad – bisfosfoglycerátmutáza, fosfoglycerátmutáza.

příklad proteinového enzymu
Fosfoglycerát mutáza Od Wikimedia

Ligase

Tento enzym pomáhá spojovat molekuly nebo velké části vytvářením nových vazeb. Nejčastější příkladem je DNA ligáza. Liguje různé vazby, jako jsou CO, CS, CN, CC, a také dusíkové kovové vazby. Ty zůstávají buď jako periferní nebo transmembránové proteiny.

příklad proteinového enzymu
DNA ligáza z Wikimedia

kinase

Jedná se o typ enzymu fosfotransferázy, kde přenáší fosforylovou skupinu z ATP na substrát.

příklad proteinového enzymu
Pyruvát kináza od Wikimedia

dekarboxyláza

Tento enzym je zodpovědný za přidání nebo odstranění karboxylové skupiny. Příklady jsou glutamát dekarboxyláza, histidin dekarboxyláza, ornitin dekarboxyláza, fosfoenolpyruvát karboxyláza a pyruvát dekarboxyláza.

Co je proteinový enzym?

Metabolické cesty jsou závislé pouze na těchto proteinových enzymech.

Enzymy jsou bílkovinné molekuly. Tyto biomolekuly urychlují reakční rychlost tím, že minimalizují přechodnou aktivační energii. Většina enzymů je přítomna buď jako periferní membránové proteiny nebo jako transmembránové proteiny. Enzymy často vyžadují pro svou katalytickou aktivitu koenzym nebo kofaktor.

Koenzym je malá organická molekula usnadňuje přenos atomů jako NAD, NADPH, FAD, FMN, flavin a ATP. Tyto enzymy lze obecně rozdělit do šesti skupin. (i) Oxidoreduktáza (ii)Transferáza (iii) Hydrolázy (iv) Lyázy (v) Isomerázy a (vi) Ligázy

Struktura proteinového enzymu

Většinou jsou to tyto globulární proteiny.

Enzymy obsahují lineární řetězce aminokyselin s disulfidovými vazbami, které dávají vzniknout trojrozměrnému, globulární struktura. Enzym velikost se pohybuje od několika aminokyselinových zbytků do více než 2500 zbytků. Menší část této globulární struktury se však podílí na katalytické aktivitě.

Existují vazebných míst To je konkrétní na A konkrétní substrát, kofaktor nebo koenzym. Katalytická a vazebná místa společně tvoří aktivní stránky enzymu.

závěr

Enzymy jsou globulární proteiny přítomné v buňkách buď jako proteiny periferní membrány nebo transmembránové proteiny. Spolu s různými koenzymy a kofaktory, které usnadňují různé biochemické reakce, jako jsou oxidačně-redukční reakce, eliminační, substituční a inverzní reakce.

Přejděte na začátek