3 fakta o použití participace v čase (současnost, minulost, budoucnost)

„Jděte do toho“ je nejlepším příkladem frázového slovesa k popisu „účastnit se“. Dovolte nám poskytnout fakta a vysvětlení týkající se použití „účastnit se“ v různých časových relacích.

termín "účastnit se" se změní na „účastní se“ podle třetí osoby jednotného čísla, muž nebo žena, zatímco „účastnící se“ musí být přijat jako progresivní termín. Pojem „zúčastněný“ musí být rozpoznán jako forma minulého času a minulého příčestí výrazu „účastnit se“.

Dovolte nám, abychom vám poskytli fakta týkající se aplikace „účastnit se“ v různých časových relacích spolu se souvisejícími zdůvodněními.

„Zúčastnit se“ v přítomném čase

Pojem „účast“ lze považovat za formu podstatného jména výrazu „účastnit se“. Aplikujme termín „účastnit se“ v současné době.

Termín „účastnit se“ přítomný čas používá především sedm forem: „účastnit se“, „účastnit se“, „účastnit se“, „účastnit se“, „účastnit se“, „účastnit se“ a „účastnit se“.

Kdy můžeme použít „účastnit se“ v přítomném čase?

Výraz „účastnit se“ můžeme použít v přítomném čase k vyjádření, že entita v jednotném nebo množném čísle se účastní nebo sdílí svou přítomnost v jakémkoli představení, události, myšlence, situaci atd. v aktuálním časovém období.

Příklady s „účastnit se“ v přítomném čase

Typy přítomného časuPříklady se slovesem „účastnit se“Vysvětlení
1. Přítomný čas jednoduchýA. Účastním se všech recitačních vystoupení ročního programu mé školy.

b. Účastníme se všech recitačních vystoupení mého školního ročního programu.

C. Účastníte se všech recitačních představení ročního programu mé školy.

d. Sandip se účastní všech recitačních vystoupení ročního programu mé školy.

E. Renu se účastní všech recitačních vystoupení ročníku mé školy.

F. Účastní se všech recitačních vystoupení ročního programu mé školy.
Základní tvar slovesa „účastnit se“ musí být použit k rámování jednoduchého předpřítomného času, aby bylo uvedeno, že subjekt se účastní veškerého představení, které provádí recitaci v aktuálním čase.
2. Přítomný průběhový časA. Účastním se všech recitačních představení ročního programu mé školy.

b. My/Vy/ Oni se účastní všech recitačních představení ročního programu mé školy.

C. Sandip/ Renu se účastní všech recitačních představení ročního programu mé školy.
Progresivní forma „účastnit se“ musí být použita k zarámování současného souvislého způsobu času, aby bylo uvedeno, že se subjekt aktivně účastní všech představení, která provádějí recitaci na aktuální relaci.
3. Přítomný časA. Já/My/Vy/ Od rána se účastnili všech recitačních vystoupení ročního programu mé školy.

b. Sandip/Renu se zúčastnila všech recitačních vystoupení dopoledních programů mé školy.
Přítomný dokonalý tvar „zúčastnil se“ se používá k označení, že subjekt se již nějakou dobu účastní všech recitačních představení a je stále v přetrvávajícím režimu. 
4. Přítomný dokonalý průběhový časA. Já/My/Ty/ Účastníme se všech recitačních vystoupení programů mé školy od loňského roku až dosud.

b. Sandip/ Renu se účastní všech recitačních vystoupení mých školních programů od loňského roku až dosud.
Současný dokonalý kontinuální režim „účastnili jsme se“ se používá k vyjádření, že subjekt se od určité doby v minulosti nepřetržitě účastnil všech typů recitačních představení a stále je ve funkčním režimu.
Příklady s „účastnit se“ v přítomném čase

„Zúčastnit se“ v minulém čase

Účast a hry jsou dvě nejběžnější synonyma významu „účastnit se“. Použijme termín „účastnit se“ pro odkaz na předchozí časovou relaci.

Formuláře „účastnil se“, „účastnil se“, „zúčastnil se“, „zúčastnil se“ atd. jsou užitečné v minulý čas věty se slovesem „účastnit se“. Zde si musíme povšimnout skutečnosti, že výraz „účastnil se“ je třeba považovat za minulý čas a tvar minulého příčestí výrazu „účastnit se“.

Kdy můžeme použít „účastnit se“ v minulém čase?

Výraz „účastnit se“ v minulém čase je celý o konstatování, že entita v jednotném nebo množném čísle se účastnila nebo sdílela svou přítomnost v jakémkoli představení, události, myšlence, situaci atd. v relaci času, který již byl vyčerpán. .

Příklady s „účastnit se“ v minulém čase

Druhy minulého časuPříklady se slovesem „účastnit se“Vysvětlení
1. Prostý minulý časV minulém týdnu jsem se já / my / vy / on / ona / oni zúčastnili semináře o rehabilitaci sluchově postižených dětí.Jednoduchý minulý způsob věty orámovaný minulým způsobem „účastnil se“ chce říci, že subjekt byl aktivním účastníkem semináře v době, která již uplynula.
2. Minulý průběhový časA. Minulý týden jsem se já / vy / on / ona zúčastnila semináře o rehabilitaci sluchově postižených dětí.  
b. Minulý týden jsme se v minulém týdnu zúčastnili semináře o rehabilitaci sluchově postižených dětí.  
Minulé souvislé výrazy „zúčastnil se“ a „zúčastnil se“ se používá podle čísla subjektu k vyjádření, že subjekt se aktivně účastnil nebo účastnil semináře v době, která již uplynula.
3. Minulý dokonalý čas Já / My / Vy / On / Ona / Oni se zúčastnili semináře o rehabilitaci sluchově postižených dětí před účastí na semináři o mentálně postižených dětech v minulém týdnu.Režim minulé dokonalosti „zúčastnil se“ se používá k provedení sekvence dvou minulých událostí, z nichž první je o účasti subjektu na semináři o dětech se sluchovým postižením a druhá o dětech s mentálním postižením.
4. Minulý dokonalý průběhový čas Já / My / Vy / On / Ona / Oni se od posledního měsíce roku 2020 do roku 2021 účastnili semináře o rehabilitaci dětí se sluchovým postižením.  Minulý dokonalý kontinuální režim „byl účasten“ se používá k vyjádření toho, že se subjekt nepřetržitě účastnil nejen po určitou dobu v minulosti, ale po celou uplynulou relaci. 
Příklady s „účastnit se“ v minulém čase

„Zúčastnit se“ v budoucím čase

Bránit, bránit a bránit jsou tři nejběžnější antonyma výrazu „účastnit se“. Použijme termín „účastnit se“ v budoucí čas.

Ke stávajícím formám výrazu „účastnit se“ musíme přidat „bude“ nebo „vůlí“, abychom mohli vytvářet věty v budoucích sezeních. K tomu musíme použít následující formuláře: „zúčastní se“, „bude se účastnit“, „bude se účastnit“, „bude se účastnit“ a „bude se účastnit“.

Kdy můžeme použít „účastnit se“ v budoucím čase?

Když potřebujeme uvést, že entita v jednotném nebo množném čísle se zúčastní nebo bude sdílet svou přítomnost v jakémkoli představení, události, myšlence, situaci atd., která teprve nastane, můžeme použít různé formy slovesa „zúčastnit se“ k rámování budoucího času.

Příklady s „účastnit se“ v budoucím čase

Typy budoucího časuPříklady se slovesem „účastnit se“Vysvětlení
1. Jednoduchý budoucí časA. Já / My / Vy / On / Ona / Oni se zúčastní aukce, ale ne jako prodávající, ale jako kupující, aby přinesli autentické starožitné kousky do jejich showroomu.  

b. Nejen květy a listy, ale i vítr se zúčastní nadcházejícího jarního období malých víl.
Výraz „zúčastní se“ spadá pod jednoduchý budoucí způsob času, který vyjadřuje, že předmět bude součástí aukce ve dnech, které teprve přijdou.
2. Budoucí průběhový časA. Já / My / Vy / On / Ona / Oni se zúčastní aukce, ale ne jako prodejci, ale jako kupující, aby do jejich showroomu přinesli autentické starožitné kousky.  

b. Na nadcházející jarní sezóně malých víl se budou podílet nejen květy a listy, ale i vítr.
Termín „bude se účastnit“ spadá pod budoucí průběhový způsob času, který vyjadřuje, že subjekt se bude aktivně účastnit nebo účastnit aukce ve dnech, které teprve přijdou.
3. Budoucí dokonalý časA. Já / My / Vy / On / Ona / Oni se zúčastní aukce, ale ne jako prodejci, ale jako kupující, aby do jejich showroomu do příštích šesti měsíců přinesli autentické starožitné kousky. 

b. Nejen květy a listy, ale i vítr se budou podílet na nadcházející jarní sezóně malých víl před drsným letním obdobím.
Výraz „bude se účastnit“ lze považovat za budoucí dokonalý způsob času, který má vyjádřit, že subjekt dokončí svou účast v aukci před určitou dobou ve dnech, které teprve přijdou.
4. Budoucí dokonalý spojitý časA. Já / My / Vy / On / Ona / Oni se účastní aukce, ale ne jako prodejci, ale jako kupující, aby od příštího měsíce do příštích šesti měsíců tohoto roku přinesli některé autentické starožitné kousky do jejich showroomu.  

b. Nejen květiny a listy, ale i vítr se budou od začátku zimní sezóny do konce jarní sezóny účastnit nadcházejícího festivalu malých víl.
Termín „bude se účastnit“ lze nalít do kategorie budoucího dokonalého spojitého způsobu času, aby bylo řečeno, že subjekt se aktivně účastní aukce nikoli po určitou dobu, ale po celou dobu trvání ve dnech, kdy ještě přijít.
Příklady s „účastnit se“ v budoucím čase

Závěr:

Budeme se učit o dalším termínu souvisejícím se slovesem „účastnit se“, abychom shrnuli naše učení. Termín „účastnit se“ byl široce přijímán jako přídavná forma slovesa „účastnit se“ pro označení entity, která se zúčastnila nějaké události, příležitosti atd.

Přejděte na začátek