Je oxidace redoxní reakcí: Proč, jak, rozdíly a vztahy

V tomto článku „je oxidace redoxní reakce“ jsou stručně diskutovány základní podobnosti, rozdíly a srovnání mezi oxidací a redoxní reakcí s podrobným vysvětlením.

Při redoxní reakci musí oxidace a redukce probíhat současně. Výměna elektronů je základním požadavkem každé redoxní reakce. Ale při oxidační reakci je jeden reaktant oxidován v přítomnosti kyslíku nebo jakéhokoli oxidačního činidla, aby se získal oxidovaný produkt.

Proberme některé často kladené otázky s odpověďmi na tyto dvě reakce níže.

Jak je oxidace redoxní reakce?

Redoxní reakce se skládá ze dvou různých polovičních reakcí, které probíhají společně v jediné redoxní reakci –

  • Oxidační poloviční reakce
  • Redukční poloviční reakce.

Výměna elektronů mezi dvěma reaktanty je nejdůležitějším kritériem, které musí být splněno v a redoxní reakce. Tyto dva reaktanty jsou v podstatě oxidované a současně redukovány pomocí jiného reaktantu. V rovnici redukční poloviny musí reaktanty získat elektron(y) a v oxidační poloviční reakci musí reaktant ztratit elektron(y), aby získal příslušný produkt. Počet elektronů získaných nebo ztracených během redoxní reakce by měl být správně vyvážen, aby se získala správně vyvážená redoxní rovnice.

Například,

Fe2+ + MnO4- Fe3+ + Mn2+ (Nevyvážená redoxní rovnice)

  • Oxidační poloviční reakce: Fe2+ Fe3+ + A-  ——–1 žádná rovnice                                                         
  • Redukční poloviční reakce: MnO4- + 8H+ Mn2+ + 4H2O + 5e-——2 žádná rovnice
  • (1žádná rovnice ×5)——— 5Fe2+ 5 Fe3+ + 5e-
  • (2žádná rovnice ×1)———MnO4- + 8H+ Mn2+ + 4H2O + 5e-
  • Čistá vyvážená rovnice je —— 5Fe2+ + MnO4- + 8H+ 5 Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

Oxidační reakce v podstatě znamená ztrátu elektronu jakýmkoli reaktantem v přítomnosti oxidačního činidla. Oxidační číslo tohoto reaktantu se také zvyšuje reakcí s kyslíkem. Ztráta vodíku z jakékoli látky je také příklad oxidační reakce.

Například,

  • 2 mg + O2 2MgO (reagující s kyslíkem)
  • CH3CH2CHO CH3CHO (ztráta vodíku)

Chcete-li vědět více, postupujte takto: Příklady SN2: Podrobné statistiky a fakta

Jsou všechny oxidační reakce redoxní?

Redoxní reakce známá jako oxidačně-redukční reakce. Redoxní reakce může být rozdělena na dvě poloviční reakce, tj. oxidační a redukční poloviční reakci. Oxidační reakce se tedy musí účastnit redoxní reakce.

Při oxidační reakci reagují reaktanty s kyslíkem a oxidační číslo tohoto konkrétního druhu je vyšší v produktu než u reaktantu. Tím se v produktu sníží oxidační číslo kyslíku nebo jakéhokoli jiného oxidačního činidla, kterým je látka oxidována. V žádné reakci tedy nemůže samostatně probíhat pouze oxidace.

V redoxní reakci jsou obecně přítomny dvě reakční složky. Elektrony se vyměňují nebo přenášejí z jednoho reaktantu do druhého a jako produkt se získá jeden zoxidovaný jednou redukovanou látkou.

je oxidace redoxní reakce
Změna oxidačního čísla va Redoxní reakce

V tomto výše uvedeném příkladu oxidační číslo Fe ve Fe2O3 je +3, což se na straně produktu změní na 0. Tato redukční poloviční reakce a oxidační číslo uhlíku je tedy +2 v CO, ale je změněno na +4 v CO2. Jde tedy o část oxidační poloviční reakce.

Necháme vyvážit výše uvedenou rovnici -

Změna oxidačního čísla pro oxidační poloviční reakci a redukční poloviční reakci je 2 resp. 3. Takže čistá vyvážená rovnice je -

Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

Co se děje při redoxní reakci?

Redoxní reakce není nic jiného než přenos elektronů mezi dvěma látkami. Jeden reaktant se oxiduje a druhý redukuje výměnou elektronů. V procesu oxidace reaktant ztrácí své elektrony, zatímco při redukci reaktant získává elektrony v jediné redoxní reakci.

Redoxní reakce.
Kredit: Wikimedia Commons

Uveďme příklad, aby to bylo jasné -

Zn (s) + 2H+ (aq) + 2CI- (tady) H2 (g) + Zn2+ (aq) + 2Cl- (tady)

V tomto výše uvedeném příkladu je Zn oxidován na Zn2+ a ztratil dva elektrony a oxidační činidlo je H+. Oxidační poloviční reakce je tedy: Zn (s) Zn2+ (vod.) Podobně H+ je redukován na H2 přijetím dvou elektronů pomocí Zn. Zn tedy působí jako redukční činidlo a H+ působí oxidačně činidlo. Rovnice redukce poloviny bude 2H+ (tady) H2 (G)

Chcete-li vědět více, zkontrolujte: 7 Příklady tetraedrických molekul: Vysvětlení a podrobná fakta

Co se děje při oxidační reakci?

Oxidační reakce není nic jiného než zvýšení oxidačního čísla nebo ztráta jednoho nebo více než jednoho elektronu. Oxidační stav se v době oxidace zvyšuje.

Není vždy pevně dané, že oxidace může probíhat pouze za přítomnosti kyslíku, oxidační reakce se může účastnit jakékoli jiné oxidační činidlo. Účelem přidání kyslíku nebo oxidačního činidla je přijmout elektrony, které jsou darovány reaktantem k získání oxidovaného produktu. Reverzní reakce oxidace je redukce, která není nic jiného než získávání elektronů.

Pojďme si vzít příklad oxidace reakce-

Železo reaguje s kyslíkem za vzniku oxidovaného produktu oxidu železa (Fe2O3).

4Fe + 3O2 2 Fe2O3

Chcete-li vědět více, projděte si: 5+ Příklady kovových vazeb: Vysvětlení a podrobná fakta

Redoxní reakce vs oxidace

Redoxní reakceOxidační reakce
Redoxní reakce je v podstatě výměna elektronů mezi dvěma zúčastněnými atomy, molekulami nebo ionty.Oxidace není nic jiného než darování nebo ztráta elektronů kyslíku nebo jinému oxidačnímu činidlu.
Redoxní reakce probíhá přes dvě opačné poloviční reakce, oxidační poloviční reakci a redukční poloviční reakci.Při oxidační redukci se jeden reaktant oxiduje pomocí kyslíku a tvoří oxidovaný produkt.
Příklad redoxní reakce je: 2HNO3 + 3H3AsO3 (tady) 2NO (g) + 3H3AsO4 (aq) +H2O (XNUMX).Příklad oxidační reakce je: 2 mg + O2 2MgO.

Vztah mezi redoxními reakcemi a oxidačními reakcemi

V redoxní reakce, redukce a oxidace probíhají současně. Oxidační činidlo (oxiduje jiné chemické látky) přijímá elektrony z redukčního činidla (redukuje jiné), které mají být redukovány. V podstatě se jedná o reakci přenosu elektronů. Oxidované částice ztrácejí elektrony a redukované částice získávají elektrony v redoxní reakci. Redoxní reakci lze tedy rozdělit na dvě části – oxidační a redukční poloviční reakci.

Proces, oxidace, musí být přítomna v redoxní reakci.

Oxidace a redukce v Redoxní reakce.
Kredit: Wikimedia Commons

V tomto výše uvedeném příkladu Ce4+ se redukuje na Ce3+ a Fe2+ se oxiduje na Fe2+ se oxiduje na Fe3+. Výše uvedená reakce je an příklad redoxní reakce jako obě oxidace a redukce se účastní této reakce prostřednictvím přenosu elektronů mezi dvěma reaktanty.

Chcete-li vědět více, zkontrolujte: Je HBr iontový nebo kovalentní: Proč? Jak, vlastnosti a podrobná fakta

Přejděte na začátek