Je enzym katalyzátor: 7 faktů, které byste měli vědět

V tomto příspěvku najdete informace o enzymu jako katalyzátoru, jejich příklady a podrobná fakta o něm.

Je-li enzym katalyzátorem, může enzym katalyzovat biochemické reakce i v malé koncentraci. Urychlují reakci jako katalyzátor, aniž by se během reakce spotřebovávaly.

Jsou katalyzátor a enzymy stejné?

Katalyzátor a enzymy jsou různé, katalyzátorem může být jakákoliv látka, která vyvolává změnu rychlosti reakce. Zatímco enzymy jsou proteinové povahy, obvykle secernují živé buňky, aby katalyzovaly specifickou reakci, aniž by se v reakci měnily.

Katalýza je proces změny rychlosti reakce pomocí specifického malého množství látky zvané katalyzátor. Pokud rychlost reakce vzroste, je katalyzátor považován za pozitivní. Katalyzátor je negativní, pokud změna rychlosti reakce klesá. Za katalyzátor pracující v biologickém systému jsou považovány biokatalyzátory nebo enzymy.

Jak funguje enzym jako katalyzátor?

Enzymy fungují jako biokatalyzátory v biologické reakci probíhající uvnitř živého organismu. Během reakce se v živých buňkách obvykle tvoří enzymy. Katalyzují biochemické reakce, ale nikdy reakci nezahájí.

je enzym katalyzátor
Trojrozměrná struktura enzymu z Wikipedia

Fungují tak, že urychlují biochemickou reakci, aby bylo dosaženo rovnováhy poměrně brzy. Nejsou ani spotřebovány, ani se nemění v biochemické reakci. Mohou fungovat a katalyzovat reakci v obou směrech, tj. obrácené reakce. Dokonce i minimální koncentrace enzymů, pokud je dostatečná k provedení biochemické reakce.

Kde působí enzymy jako katalyzátor?

V biologických systémech působí enzymy jako katalyzátor, který zvyšuje chemickou reakci snížením aktivační energie. Biochemické reakce probíhají v buňkách vyžadují hodně energie. Energie je však limitujícím faktorem a buňky ji využívají velmi efektivně.

K provádění biologických reakcí v buňce jsou produkovány enzymy, které působí jako katalyzátor pro urychlení reakce použitím malého množství energie, enzymy energii šetří. A nejsou spotřebovány v reakci, ale mohou být použity znovu a znovu, aniž by se využívaly.

Proč jsou enzymy katalyzátory?

Enzymy jsou katalyzátory, protože způsobují změnu rychlosti reakce, aniž by se v reakci využívaly. Enzymy jsou proteinové povahy, které jsou obvykle vylučovány živými buňkami, aby katalyzovaly specifickou reakci, aniž by se v reakci měnily.

Pokud rychlost reakce vzroste, je katalyzátor považován za pozitivní. Katalyzátor je negativní, pokud změna rychlosti reakce klesá. Za katalyzátor pracující v biologickém systému jsou považovány biokatalyzátory nebo enzymy.

Jsou všechny enzymy katalyzátorem?

Všechny enzymy jsou považovány za katalyzátory, protože jak enzym, tak katalyzátor zvyšují rychlost reakce, aniž by se v reakci využívaly. Katalyzátory jsou obvykle anorganické látky, zatímco enzymy jsou organické povahy. Až na několik málo jsou všechny enzymy bílkovinné.

Fungují tak, že urychlují biochemickou reakci, aby bylo dosaženo rovnováhy poměrně brzy. Nejsou ani spotřebovány, ani se nemění v biochemické reakci. Mohou fungovat a katalyzovat reakci v obou směrech, tj. obrácené reakce. Dokonce i minimální koncentrace enzymů, pokud je dostatečná k provedení biochemické reakce.

Příklady enzymů jako katalyzátoru

Enzymy se dělí na dvě skupiny, desmolyzační a hydrolyzující. Enzymy patřící do skupiny hydrolyzujících obvykle rozkládají větší molekuly na menší látky pomocí molekuly vody. Příklady jsou: amyláza, maltáza, sacharáza, laktáza atd.

Desmolyzující enzymy katalyzují další reakce, které nezahrnují hydrolýzu. Příklady jsou: oxidázy, reduktázy, dehydrogenázy, peroxidázy, aldolázy, karboxylázy, transfosforylázy atd.

Rozdíl mezi katalyzátorem a enzymy

KatalyzátorEnzymy
Jsou to obvykle anorganické látky.Jsou organické a kromě několika málo jsou všechny bílkovinné povahy.
Jsou to jednoduché molekuly nebo ionty.Jsou to složité látky s trojrozměrnou konfigurací.
Ve srovnání se substrátem a reaktantem jsou obvykle malé velikosti.Jsou větší ve srovnání se substrátem a reaktantem.
Velikostně menšíVětší velikost
S nízkou molekulovou hmotností.S vysokou molekulovou hmotností.
Patří do neživého světa.Pocházejí z živých buněk.
Katalyzují nebiologické reakce.Katalyzují biochemické reakce.
Jsou méně specifické a mohou katalyzovat různé reakce.Jsou vysoce specifické povahy.
Účinnost je nízká.Účinnost je vysoká.
Regulační molekuly chybí.Obvykle jsou regulovány specifickými molekulami.
Nejsou citlivé na změnu pHJsou vysoce citlivé na změnu pH.
Není ovlivněn teplotou.Ovlivněno teplotou, deaktivováno při 0oC a denaturovaný nad 45 °C.
Nejsou ovlivněny proteinovými jedy.Jejich činnost je ovlivněna proteinovými jedy a jsou zničeny.
Nemají žádný vliv záření.Krátkovlnné záření může denaturují enzymy.

Vlastnosti enzymů

 • Kromě ribozymu, peptidyltransferázy a ribonukleázy-P jsou všechny proteinové povahy.

 • Enzymy mají vysokou molekulovou hmotnost. Pyruvátdehydrogenáza má nejvyšší molekulová hmotnost asi 4,600,000 XNUMX XNUMX daltonů.

 • Enzymy mají koloidní povahu, většinou se jedná o hydrofilní koloidy.

 • Enzymy se tvoří uvnitř živých buněk. Nikdy nespouštějí reakce v biologickém systému nebo dokonce nemění rovnováhu.

 • Fungují tak, že urychlují biochemickou reakci, aby bylo dosaženo rovnováhy poměrně brzy.

 • Nejsou ani spotřebovány, ani se nemění v biochemické reakci.

 • V biochemické reakci, enzym tvoří komplex se substrátem po krátkou dobu reagujte nebo interagujte se substrátem za vzniku produktu a po určitou dobu setrvávejte v kontaktu s produktem. Produkt se uvolní a enzym, pokud se uvolní, aniž by se změnil.

 • Enzymy mají nezměněnou formu, během biologických reakcí se nespotřebovávají ani nemění.

 • Enzym má reverzibilní povahu, což znamená, že může katalyzovat reakci v obou směrech. Například kyselina jablečná se přeměňuje na kyselinu fumarovou a naopak pomocí enzymu fumarázy.

 • Enzymy jsou svou povahou vysoce specifické.

 • Malá koncentrace enzymu je schopna katalyzovat biochemické reakce a stejný enzym lze použít znovu a znovu.

 • Karbonanhydráza je nejrychlejší známý enzym. Má 36 milionů obratu molekul substrátu změněných za minutu na molekulu enzymu.

 • Enzymy jsou vysoce citlivé na teplotu a pH. Většina enzymů se inaktivuje při 0o C nebo denaturované nad 40oC. K provádění biochemických reakcí vyžadují specifický rozsah teploty a pH.

Podobnosti mezi enzymem a katalyzátorem

 • Malé množství je dostatečné pro katalýzu reakce katalyzátorem a enzymy.
 • Nemění rovnováhu reakce.
 • Fungují tak, že urychlují biochemickou reakci, aby bylo dosaženo rovnováhy poměrně brzy.
 • Enzymy a katalyzátor zvyšují chemickou reakci snížením aktivační energie. Biochemické reakce probíhají v buňkách vyžadují hodně energie. Energie je však limitujícím faktorem a buňky ji využívají velmi efektivně.
 • Jak enzym, tak katalyzátor zvyšují rychlost reakce.
 • Oba reagují se substrátem, aniž by se kvalitativně a kvantitativně neměnily, proto je lze používat znovu a znovu.
 • Jak enzymy, tak katalyzátor mohou reakci katalyzovat reverzibilním způsobem.
 • Oba tvoří komplexy s krátkou životností se substrátem nebo reaktanty.
 • Produkt takto vytvořený katalyzátorem a enzymy se jimi nemění.

závěr

Abychom tento příspěvek uzavřeli, došli jsme k závěru, že reakce mohou katalyzovat jak enzymy, tak katalyzátor. Enzymy jsou kromě několika málo proteinové povahy, ale katalyzátory jsou anorganické povahy. Proto všechny enzymy jsou katalyzátory, ale všechny katalyzátory nejsou enzymy.

Oba mají společné podobnosti a rozdíly. Enzymy pracují ve vysoce specifickém rozsahu teplot a pH, zatímco katalyzátor ne, dokonce ani nejsou ovlivněny zářením. Oba fungují tak, že urychlují biochemickou reakci, aniž by byly využívány nebo dokonce neměnily svou formu.

Přejděte na začátek