IF2- Lewisova struktura: Kresby, Hybridizace, Tvar, Náboje, Páry

V tomto článku chceme diskutovat o if2-lewis struktuře včetně její kresby, hybridizace, tvaru, nábojů, párů a některých často kladených otázek.

IF2- je polyhalogenid, ve kterém jod působí jako centrální atom a 2 atomy fluoru působí jako koncový atom.

IF2- Lewisova struktura

if2- Lewisova struktura
IF2- Lewisova struktura

V if2- Lewisově struktuře vidíme, že jak se jód stává větší a méně elektronegativní než F, jde do středu Lewisovy struktury.

Jód má 7 valenčních elektronů, z nichž se 2 elektrony účastní vazby s atomem F a tvoří 2 kovalentní sigma vazbu a ještě 3 elektronové páry na atomu I, který se nepodílí na vazbě atomu F a existuje jako osamocený elektronový pár. F má ve valenčním obalu také 7 elektronů, z nichž pouze 1 elektron vytváří kovalentní vazbu s centrálním atomem I a zbývajících 6 elektronů je přítomno jako osamocený pár na atomu I.

IF2- Lewisova struktura rezonance

jestliže2- Lewisova struktura rezonance

Rezonance znamená přesun elektronového páru z jednoho atomu na druhý a struktura získaná tímto procesem se nazývá rezonující struktura.

IF2- má 3 rezonující strukturu, ve které každá IF vazba získá charakter částečné dvojné vazby procesem, ve kterém atom F daruje svůj osamocený elektronový pár do prázdného orbitalu d atomu I za vzniku zpětné vazby p(pi)-d(pi).

IF2- Lewisova struktura

Podle teorie VSEPR tvar IF2-je lineární ve kterém je jód centrálním atomem, kolem kterého jej obklopují 2 atomy F. Protože jsou v centrálním atomu I přítomny 3 osamocené páry, ideální geometrie TBP se zkresluje. Pokud v IF nejsou přítomny 3 osamocené páry2-  tvar se změní na TBP, ale jako 3 osamocený pár přítomný na centrálním atomu I se tvar zkreslí a skutečný tvar je lineární.

IF2- Lewisova struktura formální poplatek

Formální náboj na jakémkoli atomu lze vypočítat podle vzorce uvedeného níže:

Formální poplatek (f) = VB/2-N

Kde,

V= počet valenčních elektronů, B= počet vazebných elektronů, N= počet nevazebných elektronů.

Proto formální náboj na atomu I v IF2-=7-4/2-6= -1

Formální náboj na každém atomu F v IF2- =7 -2/2-6= 0

Formální náboj na atomu I je tedy -1 a na každém atomu F je 0, takže celá sloučenina je záporně nabitá.

IF2- Lewisův strukturní úhel

jestliže2- Lewisova struktura má deformovanou geometrii TBP, takže zde nevzniká normální úhel vazby TBP 1200 a 900. Zde v této sloučenině bude osamocený pár zaujímat ekvatoriální polohu a atomy F budou zaujímat axiální polohu.

To proto, že podle Bentova pravidla bude více elektronegativního atomu obsazovat hybridní orbital s menším charakterem s a méně elektronegativní atom bude obsadit hybridní orbital s charakterem více s.

Víme tedy, že osamocený pár má elektronegativitu 0, takže bude zaujímat rovníkovou polohu, kde % znaku s je 33.3 a elektronegativnější atom F bude zaujímat axiální polohu, kde % znaku s je 0, takže úhel vazby FIF je 1800.

IF2- Lewisovo pravidlo oktetu struktury

V if2- Lewisova struktura vidíme, že každý atom F má 8 valenčních elektronů a doplňuje jejich oktet. V I tvoří 2 IF vazby a každá vazba obsahuje 2 elektrony. Na atomu I jsou také 3 osamocené páry, což je celkem 10 elektrony kolem atomu I. Jelikož jsem členem 3rd období a také víme, že 3rd periodický prvek může zvýšit jejich oktet více než 8 elektronů. Tedy podle oktetového pravidla IF2- je stabilní sloučenina.

IF2- Lewis Structure Osamocené páry

Valenční elektron, který neprobíhá ve vazbě, je definován jako osamocený elektronový pár nebo nevazebné elektrony.

Vzorec, pomocí kterého můžeme vypočítat osamocený elektronový pár, je uveden níže:

Pro centrální atom,

Počet osamělých párů = Celkový počet valenčních elektronů atomu - počet vazebných elektronů vytvořených tímto atomem

V if2- Lewisova struktura , osamocený pár přítomný na I atomu=7-4=3

Pro koncový atom,

Počet osamělých párů = Celkový počet valenčních elektronů - počet vazeb vytvořených tímto atomem

 Osamělý pár přítomný na každém atomu F=7-1=6, tj. 3 osamocené páry

Tyto osamocené páry jsou zobrazeny v Lewisova struktura IF2- na daných atomech jako tečky.

IF2- Valance elektrony

Nejprve vypočítat celkový valenční elektron v IF2-, je nezbytné znát elektronovou konfiguraci atomu I a F.

Elektronika I je [Kr36]4d105s25p5 a z elektronické konfigurace vidíme, že v nejvzdálenějším obalu atomu I je 7 elektronů. Elektronová konfigurace atomu F je [He2]2s22p5 a má 7 elektronů. Protože oba I a F patří do stejné skupiny, tj. 17, je v atomu I i F 7 valenčních elektronů. Je zde také 1 záporný náboj.

Celkový valenční elektron ve sloučenině se bude rovnat součtu valenčního elektronu atomu I a F + 1 záporný náboj, tj. (7*1) + (7*2) + 1=22. V tomto druhu je 22 valenčních elektronů.

IF2- Křížení

IF2- Křížení

Hybridizace je proces míchání atomových orbitalů stejné energie za vzniku stejného počtu hybridních orbitalů.

Základní elektronická konfigurace bočního krytu I je 5s25p5. V základním stavu I vidíme, že existuje pouze 1 nepárový elektron a tvoří IF2- Jsou vyžadovány 2 nepárové elektrony. V excitovaném stavu posílám jeho 1 p elektron do d orbitalu, takže celkem 3 nepárové elektrony. V dalším kroku 2 atomy F dají svůj 1 nepárový elektron za vzniku 2 IF sigma vazeb a sp3d hybridizace probíhá podle teorie VSEPR.

V této sloučenině používám sp3d hybridní orbital k vytvoření IF vazeb. Podle sp3d hybridizace geometrie by měla být TBP, ale skutečná struktura je lineární kvůli přítomnosti 3 osamocených elektronových párů v rovníkové poloze if2- Lewisova struktura.

IF2- použití

jestliže2- používá se hlavně při výrobě očních kapek. Používá se jako fluorační činidlo. Používá se ve výbušném materiálu.

Nejčastější dotazy o IF2-

Je POKUD2- Iontové nebo kovalentní?

IF2- je kovalentní sloučenina. Ten je totiž tvořen kovalentními sigma vazbami. Při tvorbě iontové sloučeniny dochází k posunu elektronu z elektropozitivního atomu na elektronegativní atom. V if2- Lewisova struktura není možné, protože dochází ke vzájemnému sdílení elektronu mezi atomem I a F za vzniku sigma vazeb, takže nevznikají žádné ionty. Jedná se tedy o kovalentní sloučeninu.

Je POKUD2- Stabilní?

IF2- je nestabilní sloučenina. To je způsobeno přítomností 3 osamělých párů elektronů kolem atomu I a dochází k závažnému odpuzování LP-LP. Také vazby IF nejsou příliš silné kvůli velkému rozdílu v elektronegativitě a špatnému orbitálnímu překrytí mezi atomy I a F. Z těchto dvou důvodů není tato sloučenina stabilní.

Je POKUD2- polární povahy?

IF2- je nepolární sloučenina. O sloučenině se říká, že je polární, když její dipólový moment není roven 0. Elektronegativita I a F je 2.66 a 3.98, proto IF vazebný moment leží směrem k atomu F. Ale protože tvar je lineární, 2 IF vazebné momenty leží v opačném směru a navzájem se ruší, čímž je molekula nepolární.

Přejděte na začátek