3 způsoby, jak vypočítat napětí ve struně

Než půjdeme vypočítat napětí v řetězci, proberme, co se rozumí napětím?

Napětí je kontaktní síla, která se přenáší pomocí lanka nebo kabelu nebo podobných předmětů. Napětí vždy působí směrem od těla podél struny.

V tomto článku budeme počítat napětí působící na strunu.

Jak vypočítat napětí v řetězci: 

Případ i): Uvažujme dva objekty o hmotnosti m1 a m2, tažený stejným řetězcem. Hmotnost druhého objektu je větší než prvního objektu.

Napětí působící na strunu

Protože hmotnost objektu 2 je větší než objekt 1. m2 zrychluje směrem dolů v důsledku gravitace a m1 zrychluje vzhůru jako m2 táhne m1.

Rovnici lze zapsat jako

U objektu zrychlujícího nahoru je

T - m1g = m1a             

Pro objekt zrychlující směrem dolů

m2g - T = m2a             

Kde; m1 g a m2 g je čistá síla působící na objekty, resp.

Sečtením výše uvedených dvou rovnic získáme zrychlení jako

m2g - m1g = m1a + m2a

Přeuspořádáním podmínek jsme dostali

(m2- m1) g = a (m1+m2)

Protože hmotnost objektu 2 je větší než objekt 1. m2 zrychluje směrem dolů v důsledku gravitace a m1 zrychluje vzhůru jako m2 táhne m1.

Rovnici lze zapsat jako

U objektu zrychlujícího nahoru je

T - m1g = m1a

Pro objekt zrychlující směrem dolů

m2g-T = m2a

Kde; m1g a m2g je čistá síla působící na objekty, resp.

Sečtením výše uvedených dvou rovnic získáme zrychlení jako

m2g - m1g = m1a+ m2a

Přeuspořádáním podmínek jsme dostali

(m2-m1) g = a (m1+m2)

 To dává zrychlení napětí působícího na strunu.

Pro výpočet napětí dosazením zrychlení do rovnic dostaneme,

Srovnáním výše uvedených dvou rovnic dostaneme,

Přeuspořádání podmínek,

m2T - m1m2g = m1m2g - m1T

m2T+m1T = m1m2g+m1m2g

T (m1+m2) = 2 m1m2g

To dává rovnici tahové síly působící na strunu, když se dvě hmoty zrychlují v opačném směru.

Případ ii): Nechť dvě hmotnosti m1 a m2 jsou připojeny k řetězci, jak je znázorněno na obrázku. Hmotnost m1 je připojena k provázku v horizontálním směru a hmotnost m2 visí svisle. Od hmotnosti m2 je více než hmotnost m1, hmotnost m2 táhne hmotu m1 takže ta hmotnost m1 zrychluje ve směru tahové síly a čistá síla působící na hmotu se rovná tahové síle, protože gravitace neovlivňuje zrychlení hmoty m1a m2 zrychlování směrem dolů.

Napínací síla působící na strunu, když jedna hmota táhne svisle a druhá pod vodorovný tah.

Rovnice pro tahovou sílu působící na strunu je dána jako;

T = m1a

m2g -T = m2a

Rovnici pro zrychlení lze zapsat přidáním výše uvedené rovnice;

m2g = m1a +m2a

m2g = a (m1+m2)

Nahrazením výše uvedených hodnot a dostaneme,

Vzhledem k tomu, že výše uvedené dvě rovnice jsou stejné jako zrychlení, můžeme tyto dvě rovnice ztotožnit

Tm2 = m1m2g-Tm1

Tm1 + Tm2= m1m2g

T (m1+m2) = m1m2g

To dává tahovou sílu působící na strunu, když jedna hmota není ovlivněna gravitací.

Případ (iii): Uvažujme dvě hmotnosti, m1 a m2, které jsou připevněny ke stejnému řetězci svisle ve stejném směru, jak je znázorněno na obrázku.

Tahová síla působící na strunu, když se obě hmoty zrychlují ve stejném směru.

Obě hmoty se díky gravitaci zrychlují směrem dolů. V tomto případě můžeme napětí vypočítat níže

m1g - T = m1a

m2g - T = m2a

Zrychlení těchto dvou objektů lze zadat přidáním výše uvedených rovnic

m1g+m2g = m1a+m2a

(m1 +m2) g = a (m1 +m2)

Zrychlení působící na objekty se rovná gravitačnímu zrychlení. Napětí bude

m1g -T = m1g

T = m1g - m1g

T = 0

Podobně m2g-T = m2g

T = 0

Napětí působící na strunu bude nulové pro obě hmoty zrychlující ve stejném směru.

Vyřešené problémy s napětím struny.

Dva bloky hmotnosti, 15 kg a 23 kg, jsou zavěšeny na vzájemně protilehlé šňůře. Hmotnost m1 zrychluje směrem vzhůru a m2 zrychluje směrem dolů. Vypočítejte zrychlení a napětí působící na strunu.

Řešení:

          Zadáno: hmotnost m1 = 15 kg

                       Hmotnost m2 = 23 kg

                      Gravitační zrychlení = 9.8 ms-2

  Vzorec pro výpočet zrychlení je dán vztahem

a = 2.06 ms-2

Pro výpočet napětí

T = 177.94N

Vypočítejte napětí působící na strunu o hmotnosti m1 když je hmotnost 8 kg skloněna pod úhlem 25 ° a hmotnost 12 kg je zavěšena svisle na provázek. Součinitel třecí síly (µ) je 0.35. Zjistěte tedy také zrychlení. (Zrychlení v důsledku gravitace berte jako 10 m/s2).

Řešení:

             Zadáno: hmotnost m1 = 8 kg

                         Hmotnost m2 = 12 kg

                        Úhel zavěšení = 25 °

Napětí působící na strunu nakloněnou pod úhlem.

Čistá síla působící na m1 je F.1 = m1gsin θ = 8 × 10 (sin θ) = 80 (sin 25 °) = 33.80 N.

Čistá síla působící na m2 je F.2 = m2g = 12 × 10 = 120 N.

Lineární znázornění napětí působícího na strunu.

Celková síla působící na strunu je uvedena jako

F = F2 - F.1 - Ff

Kde Ff je třecí síla působící na strunu.

 Ff = um1gcos θ 

Ff = (0.35) 80 cos (25)

Ff = (0.35) 80 (0.906)

Ff = 25.3 XNUMX N

F2- F1 -FN = m1a

120 -33.80 -25.3 = 8a

60.9 = 8a

a = 7.61 m/s2

Najít napětí

Víme, že

TF1-Ff = máma

T- 33.80- 25.3 = 8 × 7.61

T = (8 × 7.61) + 33.80 + 25.3

T = 60.88 + 33.80 + 25.3

T = 119.98 N.

Dva bloky o hmotnosti 6 kg, každý z nich, jsou připevněny k řetězci bez tření. Jeden zrychluje dolů a další zrychluje ve směru čisté síly. Vypočítat napětí působící na strunu?

Řešení:

            Vzhledem k tomu, že hmotnost obou bloků = 6 kg

Rovnice lze zapsat jako

T = ma …… (1)

mg - T = ma ……. (2)

Odečtením (1) a (2) dostaneme

T -(mg -T) = ma -ma

2T-mg = 0

2T = mg

T = 29.4 N.

Na kladce visí tři bloky A, B a C o hmotnosti 4 kg, 6 kg a 8 kg, jak je znázorněno na obr. Jak tedy vypočítat napětí v řetězci mezi bloky A a B.

Řešení:

 Vzhledem k tomu, že hmotnost bloku A je (m1) 4 kg

             Hmotnost bloku B je (m2) 6 kg

             Hmotnost bloku C (m3) 8 kg       

Může zapsat pohybovou rovnici pro každý blok jako

Pro blok A:

m1g - T1 = m1a

T1 = m1a + m1g

Pro blok B:

m2g + T1 - T = m1a

Pro blok C:

 T - m3g = m3a

T = m3g - m3a

Vložte hodnotu T1 a T ve druhé pohybové rovnici.

 m2g + (m1g - m1a) - (m3a + m3g) = m2a

 m2g+m1GM1dopoledne3dopoledne3g = m2a

g (m2 +m1 - m3) = a (m1 +m2 +m3)

a = 1.08 m/s2

Výpočet napětí mezi A a B.

T1=m1GM1a

T1 = m1 (ga)

T1 = 4 (9.8-1.088)

T1 = 4 (8.712)

T1 = 34.84N.

Řetězec prochází přes kladku spojující 2 bloky o hmotnosti m1 a m2 respektive které jsou zavěšeny svisle. Pokud je zrychlení systému 7 m/s2. najděte poměr obou hmot.

Je dáno g = 10 m/s2 a m2 > m1 .

Řešení:

               Pohybová rovnice je dána vztahem

Pohybová rovnice je dána vztahem

T-m1g = m1a

m2g-T = m2g

T-m1g = m1× 7

m2gT = m2× 7

Přidání výše uvedených rovnic

10m2-10 m1 = 7 m1+ 7 m2

10m2-7 m2 = 10 m1+ 7 m1

m1 :m2 = 3:17

Často kladené otázky o napětí na struně. 

Jakou práci odvede napětí na struně?

 Práce odvedená napětím působícím na strunu je vždy nulová.

Napětí může pouze přenášet energii z jednoho objektu na druhý prostřednictvím flexibilního média, ale nemůže fungovat samo.

Které faktory ovlivňují zvýšení napětí ve struně?

Faktory, které zvyšují napětí, jsou

  • Tuhost struny.
  • Kroucení a ladění v koncovém bodě řetězce.

Co by se stalo, kdyby struna nebyla ovlivněna napětím?

Není -li struna ovlivněna napínacími prostředky, nedojde k žádné tuhosti.

Napětí působí po celé délce struny, což způsobuje, že struna je stejnoměrná.Pokud napětí chybí, nebude v struně žádná tuhost, která by mohla změnit směr působení síly na strunu.

Může mít struna jiné napětí?

Ano, někdy stejný řetězec může mít různá napětí.

 Když struna není tuhá nebo je pružná, je možné cítit různá napětí.

Může být napětí negativní?

Napětí může být kladné nebo záporné.

Znak závisí na souřadnicových osách, kde je objekt umístěn.

Přejděte na začátek