15 faktů o HBr + Zn(OH)2: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Zn (OH)2 je hydroxid kovového zinku a přirozeně se vyskytuje v zemské minerály, ashoverit, wulfenitea zlatíčko. Podívejme se, jak Zn(OH)2 reaguje s HBr prostřednictvím tohoto článku.

Hydroxid zinečnatý (Zn(OH)2) Je obojživelný anorganická sloučenina znamená, že se chová jako kyselina i zásada. Kvůli této dvojí povaze je Zn(OH)2 je snadno rozpustný v alkalických roztocích i v silně kyselých roztocích. HBr je bezvodá silná kyselina, která se používá jako hydrobromační činidlo.

Probereme důležitá fakta o HBr + Zn(OH)2 reakce, jako jsou produkty reakce, příroda, entalpie, mezimolekulární síly mezi jejich sloučeninami a mechanismus za reakcí.

Jaký je produkt HBr a Zn(OH)2 ?

Během reakce HBr a Zn (OH)2, bromid zinečnatý (ZnBr2) a voda (H2O), ve kterých se tvoří ZnBr2 je hlavním produktem. Chemická rovnice pro reakci je následující:

2HBr + Zn(OH)2   = ZnBr2  + 2H2O

Jaký typ reakce je HBr + Zn(OH)2 ?

HBr + Zn(OH)2   je dvojitý výtlak a acidobazický (neutralizace) reakce, při které Zn(OH)2 je slabá báze a HBr je kyselina.

Jak vyvážit HBr + Zn (OH)2 ?

Vyvážená chemická rovnice HBr + Zn(OH)2  je:

2HBr + Zn(OH)2   = ZnBr2  + 2H2O 

 • Nevyvážená chemická rovnice je,
 • HBr + Zn(OH)2   → ZnBr2  + H2O
 • Ujistěte se, že počet všech atomů na obou stranách chemické reakce by měl být stejný. Zde není počet kyslíku, vodíku a bromu na obou stranách reakce stejný.
 • Proto, aby se vyrovnaly, HBr a H2O se násobí koeficientem 2.
 • Vyvážená chemická rovnice je tedy
 • 2HBr + Zn(OH)2  = ZnBr2  + 2H2

HBr + Zn(OH)2 titraci

Kvantitativní odhad HBr lze odhadnout provedením titraci HBr proti Zn(OH)protože HBr je silná kyselina a Zn(OH)2 působí jako slabá kyselina, takže titrace této acidobazické reakce je proveditelná. Pro titraci lze provést následující postup:

Použité zařízení

Pro tuto titraci je zapotřebí byreta, pipeta, odměrná baňka, skleněná nálevka, upínací stojan, odměrný válec, odměrná baňka a kádinky.

Analyt a titrační činidlo

Při tomto postupu se HBr odebírá do byrety jako titrační činidlo a Zn(OH)2 se analyzuje, která se odebírá do Erlenmeyerovy baňky.

Indikátor

Protože se tato titrace provádí v kyselém médiu, kterým je HBr proto bude jako indikátor pro tuto titraci použit fenolftalein.

Postup

Do byrety se naplní standardní množství HBr a současně se přidá vodný roztok Zn(OH) 2 s příslušným indikátorem se odebere do kónické baňky. Potom se do Erlenmeyerovy baňky velmi opatrně a po kapkách přidá HBr. Neustálé protřepávání Zn(OH)2  řešení, poskytněte přesný koncový bod. Postup se opakuje nejméně třikrát, dokud není konstantní Koncový bod přichází tam, kde indikátor změní svou barvu. 

Po úspěšné titraci se síla bromovodíku a množství bromových iontů změří vzorcem V1N= V2N2.

HBr + Zn(OH)2 čistá iontová rovnice

Čistá chemická iontová rovnice HBr + Zn(OH)2 je následující:

2H+(aq.) +2Br-(vod.) + Zn(OH)2 (S) = Zn2+(aq.) + 2Br- (vod.) + 2H2O(l)

 • Napište obecnou vyváženou chemickou rovnici.
 • 2HBr + Zn(OH)2   = ZnBr2  + 2H2O
 • Označte chemický stav (s, l, g nebo aq) každé sloučeniny v rovnici
 • 2HBr (aq) + Zn(OH)2 (s) = ZnBr2 (aq) + 2H2O(l)
 • Rozbijte elektrolyty na odpovídající ionty pouze ve vodném roztoku.
 • 2H+(aq.) +2Br-(vod.) + Zn(OH)2 (s) = Zn2+(aq.) + 2Br- (vod.) + 2H2O(l)
 • Vyvažte divácké ionty, abyste získali čistou iontovou rovnici.
 • 2H+(vod.) + Zn(OH)2 (s) = Zn2+(vod.) + 2H2O(l)

HBr + Zn(OH)2 párový konjugát

HBr a Zn(OH)2  a bromidy zinečnaté nemají žádné konjugované páry, protože jsou zcela polarizované.

HBr a Zn(OH)2 mezimolekulární síly

HBr + Zn(OH)2 má následující mezimolekulární síly,

 • HBr je polární molekula, takže mezi svými molekulami obsahuje dipól – dipólovou interakci.
 • Zn (OH)2 obsahuje coulombické a iontové síly.
 • V ZnBr jsou přítomny elektrostatické síly2 molekuly.
 • H2O molekuly v dané rovnici jsou drženy mezi sebou prostřednictvím intramolekulárních vodíkových vazeb.

HBr + Zn(OH)2 reakční entalpie

HBr + Zn(OH)2 reakční entalpie je 17.82 kJ/mol. The entalpie tvorby reaktantů a produktů je následující:

Sloučenina Standardní formační entalpie (ΔfH°(Kj/mol) )
HBr-120.77
Zn(OH)2-642.00
ZnBr2-329.70
H2O-285.83
Standardní formační entalpie sloučenin

ΔHf = entalpie tvorby (produktu) – entalpie tvorby (reaktantu)

ΔHf = [2*(-120.77) – 642) – (-329.70 – 2*(285.83))

ΔHf = 17.82 kJ/mol.

Je HBr + Zn(OH)2 tlumivý roztok?

Reakce mezi HBr + Zn(OH)2 poskytuje pufrovací roztok ZnBr2 a vodu, které odolávají změně své hodnoty pH, pokud do ní přidáme kyselinu nebo zásadu.

Je HBr + Zn(OH)2 kompletní reakce?

HBr + Zn(OH)2 je úplná reakce, protože při této reakci HBr zcela neutralizuje Zn(OH)2 molekul ve své odpovídající soli, kterou je ZnBr2.

Je HBr + Zn(OH)2 exotermická nebo endotermická reakce?

HBr+ Zn(OH)2 je endotermická reakce, protože entalpie reakce byla shledána pozitivní (tj. ΔHf>0) z výše uvedených výpočtů. Na druhou stranu reaktanty absorbují během reakce 17 kJ/mol tepla a poskytují finálním produktům vyšší energii.

 Je HBr+ Zn(OH)2 redoxní reakce?

HBr + Zn(OH)2 není redoxní reakce, protože oxidační stavy prvků se během reakce nemění, uvedeno níže:

2HBr + Zn(OH)2   = ZnBr2  + 2H2O

+1 -1 +2 -2 +1 +2 -1 +1 -2 (náboje na každém prvku této reakce)

Je HBr + Zn(OH)2 srážecí reakce?

HBr+ Zn(OH)není srážecí reakcí, protože žádný produkt není v pevné fázi po dokončení reakce.

Je HBr + Zn(OH)2 vratná nebo nevratná reakce?

HBr + Zn(OH)2 je nevratná reakce. Protože za stejných reakčních podmínek nemohou být reaktanty vytvořeny zpět.

Je HBr + Zn(OH)2 posunová reakce?

HBr + Zn(OH)je reakce dvojitého přemístění, protože Zn ze Zn(OH)2  a H ​​z HBr vzájemně vytěsňují své polohy za vzniku různých produktů.

závěr

Z tohoto článku je zřejmé, že silná kyselina, jako je HBr, reaguje se slabou bází Zn(OH)2  přes dvojitý výtlačný mechanismus a absorbuje teplo z okolí. Amfoterní povaha Zn(OH)2  se mění na bazický a vzniká ZnBr2 vede k odstranění dvou hydroxidů ze Zn(OH)2.

Přejděte na začátek