15 faktů o HBr + Na2SO3: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Chemický proces zahrnuje interakci druhů reaktantů za vzniku nových sloučenin s využitím v průmyslových aplikacích. Podívejme se na chemickou reaktivitu HBr a Na2SO3.

HBr je důležitým činidlem zapojeným do reakcí volných radikálů nebo syntézy metateze. Reakce generují organo-bromové sloučeniny, které jsou užitečnými alkylačními činidly. Na2SO3 je ve vodě rozpustná pevná látka, která funguje jako pohlcovač kyslíku a mírné redukční činidlo.

Reaktivita HBr a Na2SO3 se používá ve fotografickém průmyslu a také v textilním průmyslu jako bělicí nebo dechlorační prostředek. Jsou tedy diskutovány důležité reakční charakteristiky chemikálií.

Jaký je produkt HBr a Na2SO3?

HBr a Na2SO3 interagují za vzniku bromidu lithného a vody. Kompletní chemická rovnice je dána takto:

HBr + Na2SO3 = NaBr + H2O + SO2

Jaký typ reakce je HBr + Na2SO3?

HBr+ Na2SO3 je acidobazická neutralizační reakce kde silná kyselina (HBr) a slabá báze (Na2SO3) reagují za vzniku soli (NaBr) a vody.

Jak vyvážit HBr + Na2SO3?

K vyvážení reakce lze použít algebraickou metodologii vysvětlenou níže

HBr + Na2SO3 = NaBr + H2O + SO2,

 • Každý druh přítomný v rovnici je označen příslušnou proměnnou (A, B, C, D a E) pro ilustraci neznámých koeficientů.
 • A Na2SO3 + B HBr = C NaBr + DH2O + E SO2
 • Potom se k řešení rovnice použije vhodná veličina, která je považována za koeficient reaktantů a druhů produktu.
 • Na = 2A = C, S = A = E, O = 3A = D + 2E, H = B = 2D, Br = B = C
 • Projekt Gaussova eliminace Ke zjištění všech proměnných a koeficientů je použita metodika a výsledky jsou
 • A = 1, B = 2, C = 2, D = 1 a E = 1
 • Celková vyrovnaná rovnice tedy je,
 • Na2SO3 + 2 HBr = 2 NaBr + H2O + SO2

HBr + Na2SO3 titraci

HBr + Na2SO3 Systém se provádí jako acidobazická titrace, která se provádí v následujících snadných krocích.

Zařízení

Byreta, pipeta, kuželová baňka, nálevka, odměrné válce, stojany, odměrná baňka, kádinky.

Indikátor

Methylová červeň se používá jako an indikátor při titraci Na2SO3 s HBr.

Postup

 • Na2SO3 roztok se standardizuje odvážením určitého množství a rozpuštěním v destilované vodě v odměrné baňce.
 • Standardizovaný roztok HBr se poté odpipetuje do kónické baňky.
 • Naplňte byretu neznámou silou Na2SO3.
 • Na2SO3 Roztok se poté z byrety po kapkách přidá do kónické baňky obsahující standardní roztok HBr.
 • Do kónické baňky se po kapkách přidá methylová červeň jako indikátor a proces pokračuje přidáním sodíku2SO3 roztokem z byrety, dokud se barva roztoku nezmění na světle růžovou z oranžové.
 • Změna barvy označuje konečný bod reakce, kdy se kyselina a zásada vzájemně neutralizují.
 • Síla Na2SO3 se určuje pomocí M1V1= M.2V2
 • kde M1 = molarita roztoku HBr, V1 = objem roztoku HBr, M2 = molarita Na2SO3 řešení, V2 = Objem Na2SO3 řešení

HBr + Na2SO3 čistá iontová rovnice

Čistá iontová rovnice HBr + Na2SO3 is

2 H+ (aq) + 2 Na+ (aq) + 2 SO3- (aq) + 2 Cl- (aq) = 2 Na+ (aq) + 2 Cl- (aq) + SO2- (aq)+ [O] + H2O(l)

Projekt čistá iontová rovnice se získá pomocí následujících kroků

 • Napište vyváženou chemickou rovnici a označte podle toho fyzikální stavy reaktantů a produktů
 •  Na2SO3 (s) + 2 HBr (vod.) = 2 NaBr (s) + H2O (XNUMX) + SO2 (G)
 • Nyní se silné kyseliny, zásady a soli disociují na ionty, zatímco čisté pevné látky a molekuly se nedisociují
 • Čistá iontová rovnice tedy je
 • 2 H+ (aq) + 2 Na+ (aq) + 2 SO3- (aq) + 2 Cl- (aq) = 2 Na+ (aq) + 2 Cl- (aq) + SO2- (aq)+ [O] + H2O(l)

HBr + Na2SO3 párový konjugát

 • Konjugovaný pár kyselé HBr je Br-.
 • Konjugovaný pár báze Na2SO3 se netvoří, protože není k dispozici žádný proton pro přijetí nebo darování.

HBr a Na2SO3 mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly působící na HBr a Na2SO3 jsou:

 • HBr interaguje pomocí interakce dipól-dipól a Londýnské rozptylové síly mezi molekulami.
 • Na2SO3 interaguje a vytváří mezimolekulární vazbu ion-dipól.

HBr + Na2SO3 reakční entalpie

HBr + Na2SO3 vykazuje reakční entalpii -1563.52 kJ/mol.

je HBr + Na2SO3 tlumivý roztok?

HBr + Na2SO3 nemůže tvořit a nárazník protože pufr je tvořen slabou kyselinou a solí její konjugované báze, zatímco HBr není slabá kyselina a Na2SO3 není sůl konjugované báze HBr.

je HBr + Na2SO3 kompletní reakce?

HBr + Na2SO3 je úplná reakce, protože produkt (NaBr, voda a SO2) vznikající při reakci jsou vysoce stabilní.   

je HBr + Na2SO3 exotermická nebo endotermická reakce?

HBr + Na2SO3 je exotermická reakce protože tvorba iontové látky (NaBr) uvolňuje teplo a tím určuje zápornou hodnotu entalpie.

Průběh exotermické reakce

je HBr + Na2SO3 redoxní reakce?

HBr + Na2SO3 není redoxní reakce protože oxidace a redukce neprobíhají současně. Oxidační stav H a Na je +1 na obou stranách reaktantu a produktu.

HBr + Na2SO3 srážecí reakce?

HBr + Na2SO3 není srážecí reakce protože po ukončení reakce nevzniká žádná sraženina. Vytvořený produkt (NaBr) je rozpustná sůl, která se rozpouští ve vzniklé vodě.

je HBr + Na2SO3 vratná nebo nevratná reakce?

HBr + Na2SO3 je nevratná reakce protože získané produkty nelze za podobných reakčních podmínek změnit zpět na původní reaktanty.

je HBr + Na2SO3 posunová reakce?

HBr + Na2SO3 je reakce dvojitého přemístění protože obě aniontové složky (Br a SO3) reaktantů se vytěsní příslušnou kationtovou částí (H a Na).

Závěry

Reaktivita HBr + Na2SO3 produkuje NaBr v exotermické a dvojité vytěsňovací reakci. Na2SO3 se komerčně používá jako pohlcovač kyslíku a konzervant potravin. NaBr je iontová sůl, která krystalizuje v krychlových krystalech podobných NaCl a NaF.

Přejděte na začátek