15 faktů o HBr + MgO: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Kyselina bromovodíková (HBr) je jednou z nejsilnějších minerálních kyselin a oxid hořečnatý (MgO) je zásaditý oxid. Podívejme se podrobně na reakci HBr+ MgO.

HBr se vyrábí reakcí plynného bromu, oxidu siřičitého a vody. HBr se podílí na anti-Markovnikovově hydrohalogenaci (Markovnikovovo pravidlo) alkenů. MgO existuje jako bílý pevný minerální prášek, který je hygroskopický. MgO má vysokou chemickou a fyzikální stabilitu při vysokých teplotách.

V tomto následujícím článku se naučíme některé důležité aspekty HBr+ MgO, jako je vyvážení chemické rovnice, entalpie, typ reakce do větší hloubky.

Jaký je produkt HBr a MgO?

HBr+ MgO reagují za vzniku bromid hořečnatý (MgBr2) a Voda. Chemická rovnice je následující:

MgO + 2HBr => MgBr2 + H2O

Jaký typ reakce je HBr + MgO?

Reakce HBr+ MgO je acidobazická neutralizační reakce, protože HBr je silná kyselina a MgO je silný zásaditý oxid, který při reakci produkuje příslušnou sůl a vodu.

Jak vyvážit HBr + MgO?

Nevyvážená chemická rovnice pro HBr+ MgO je

 • MgO + HBr => MgBr2 + H2O
 • Reakce HBr+ MgO se vyrovná pomocí následujících kroků:
 • Nejprve si poznamenejte počet jednotlivých chemických druhů na straně reaktantů (LHS) a na straně produktu (RHS).
PrvekPočet atomů na straně reaktantu (LHS)Počet atomů na straně produktu (RHS)
Mg11
O11
H12
Br12
Vyrovnávací chemická rovnice
 • Za druhé, podle počtu druhů LHS a RHS vynásobte odpovídajícím způsobem stechiometrický koeficient. V tomto případě se HBr na LHS vynásobí 2.
 • Konečná vyvážená chemická rovnice je následující:
 • MgO + 2HBr => MgBr2 + H2O

HBr + MgO titrace

Titraci HBr+ MgO lze provést následujícím postupem:

Použité zařízení

 • Byreta
 • Pipeta
 • Kuželová baňka
 • Odměrná baňka

Použitý indikátor

 • Fenolftalein pro tuto titraci se používá indikátor. V kyselém roztoku odbarvuje, v zásaditém roztoku zrůžoví.

Postup

 • MgO je ve vodě málo rozpustný a přímá titrace není možná. Pro kvantifikaci je tedy vhodný přístup „zpětné titrace“.
 • Připraví se známá koncentrace HBr a NaOH.
 • NaOH se bere jako roztok byrety.
 • V kónické baňce se odebere neznámé množství MgO a rozpustí se v přebytku HBr o známé koncentraci
 • Přidá se indikátor fenolftaleinu (přibližně 2-3 kapky)
 • Roztok v Erlenmeyerově baňce se titruje proti NaOH, dokud se neobjeví koncový bod, tj. kdy se roztok změní na bezbarvý až růžový.
 • Množství přebytku HBr lze vypočítat z množství spotřebovaného NaOH. Používá se následující vzorec -
 • VHBr* S.HBr= VNaOH* S.NaOH kde (V je objem a S je koncentrace)
 • Tímto způsobem můžeme zpětným výpočtem vypočítat množství HBr potřebné pro neutralizaci MgO.

HBr + MgO čistá iontová rovnice

Čistá iontová rovnice HBr+ MgO je

 • Mg2+(tady)+O2-(tady)+ 2H+(tady)+2Br-(tady)=>Mg2+(tady)+2Br-(tady)+H+(tady)+OH-(tady)

HBr + MgO konjugované páry

Reakce HBr+ MgO má následující páry konjugátů,

 • Konjugovaný pár HBr je Br- (konjugovaná báze), protože HBr je silná kyselina a poskytuje proton.
 • Neexistuje žádný konjugovaný pár MgO, protože jde o oxid kovu.

Mezimolekulární síly HBr a MgO

Reakce HBr+ MgO má následující mezimolekulární třídy:

Reakční entalpie HBr + MgO

Reakce entalpie HBr+ MgO je -91.94 kJ mol-1, což je způsobeno vysokou entalpií hydratace, kterou vykazuje Mg2+ iontů.

Je HBr + MgO tlumivý roztok?

HBr+ MgO není tlumivý roztok, protože HBr je silná kyselina, a pufr vyžaduje k udržení pH slabou kyselinu a její konjugovanou bázi.

Je HBr + MgO úplná reakce?

HBr+ MgO je kompletní reakce, protože probíhá v dopředném směru a žádný přebytek HBr nebo MgO nezůstává jako reaktanty.

Je HBr + MgO exotermická nebo endotermická reakce?

HBr+ MgO je exotermická reakce. Reakční entalpie reakce je -91.94 kJ mol-1 . Záporná hodnota entalpie představuje uvolnění energie ve formě tepla během reakce, reakce je tedy exotermní povahy.

Je HBr + MgO redoxní reakce?

HBr+ MgO není redoxní reakce, protože nedochází ke změně oxidačních stavů příslušných iontů.

Je HBr + MgO srážecí reakcí?

HBr+ MgO není srážecí reakcí, protože produkt vytvořil MgBr2 se snadno rozpustí ve vodě a kyselině.

Je HBr + MgO vratná nebo nevratná reakce?

HBr+ MgO je nevratná reakce, protože má jednosměrnou povahu.

Je reakce vytěsňování HBr + MgO?

HBr+ MgO je a reakce dvojitého přemístění protože O2- je nahrazen br- a Mg2+ od H+ za vzniku MgBr2 jako sůl a voda.

Závěr:

Kyselina bromovodíková (HBr) a oxid hořečnatý (MgO) reagují za vzniku bromidu hořečnatého a vody. HBr+ MgO je typická acidobazická neutralizační reakce. Bromid hořečnatý se používá jako katalyzátor v mnoha reakcích, trankvilizér a mírné sedativum.

Přejděte na začátek