15 faktů o HBr + Li2S: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Nejjednodušší způsob vyjádření chemické reakce je pomocí chemických symbolů. Pojďme diskutovat o reakci HBr a Li2S.

Bromovodík nebo HBr je silná kyselina a sulfid lithný, Li2S je anorganická sloučenina. Bromovodík je bezbarvý plyn s molární hmotností 80.91 g/mol, zatímco sulfid lithný je bezbarvá pevná látka s 45.95 g/mol.

Sulfid lithný má vysoký bod tání a varu. Snadno se rozpouští ve vodě a etanolu. Jeho krystalová struktura je krychlová. Li2S se používá hlavně pro výrobu lithium-sírových baterií. Pojďme diskutovat o reakci mezi HBr a Li2S se všemi detaily.

Jaký je produkt HBr a Li2S?

HBr reaguje s Li2S za vzniku bromidu rtuťnatého a vody.

HBr + Li2S ——–> LiBr + H2S

Jaký typ reakce je HBr + Li2S?

HBr + Li2S je reakce dvojitého vytěsnění nebo metateze. Při této reakci je vodík nahrazen lithiem za vzniku produktů, jako je bromid lithný a sirovodík.

hbr + li2s
Posunovací reakce

Jak vyvážit HBr + Li2S?

Aby se vyrovnala reakce mezi HBr a Li2S, postupujte podle níže uvedených kroků:

 • Přiřaďte určité koeficienty jak reaktantům, tak produktům,
  a HBr + b Li2S ———–> cLiBr + d H2S
 • S výše uvedenou reakcí se vytvoří lineární rovnice,
  H= a= 2d, Br=a=c, Li=2b=c, S=b=d
 • Vytvořená lineární rovnice je a=2d, a=c, 2b=c, b=d
 • Vyřešte výše uvedenou rovnici pomocí Gaussovy eliminační metody,
  a = 2, b = 1, c = 2, d = 1
 • Vyvážená rovnice HBr + Li2S je,
  2 HBr + Li2S ———–> 2LiBr + H2S

HBr + Li2S titrace

HBr + Li2S titraci nelze provést. Li2S je neutrální látka a HBr je silná kyselina. Nemohou se tedy vzájemně titrovat.

HBr + Li2S net iontová rovnice

Síťová iontová rovnice HBr a Li2S is,

2H+ + S2- ———> H2S

Iontová disociace HBr, Li2S a LiBr jsou,

2H+ + Br- ——–> HBr

2 Li+ + S2- ——-> Li2S

2 Li+ + 2Br- ——-> LiBr

HBr + Li2S konjugované páry

 • Projekt konjugovaná báze HBr je Br- nebo bromidový ion.
 • Konjugovaná kyselina HBr je H2Br+ nebo bromonium.
 • Konjugovaná kyselina Li2S nebyl nalezen, protože sulfid lithný je anorganická neutrální látka.

HBr a Li2S mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly existují mezi HBr + Li2S je,

 • Dipólová dipólová interakce působí mezi vodíkem a bromem.
 • Iontová interakce je pozorována u lithia a síry.
 • V HBr se mezi vodíkem a elektronegativním atomem bromu tvoří dipól.
 • V Li2S, kationt lithia a sulfidový anion interagují prostřednictvím elektrostatické přitažlivé síly, aby vytvořily vazbu.

HBr + Li2S reakční entalpie

Reakce entalpie HBr + Li2S je 110.75 KJ/mol. Entalpie tvorby HBr, Li2S, LiBr a H2S je -35.66, -447, -350.91 a -21 kJ/mol, v daném pořadí. Entalpie je tedy (-21+-350.91 –(-35.66 + – 447)= -110.75 KJ/mol.

Je HBr + Li2S roztok pufru

HBr + Li2S není a pufrovací roztok. Roztok pufru se připraví smícháním slabé kyseliny nebo slabé zásady s její konjugovanou zásadou nebo kyselinou. Zde je HBr silná kyselina a Li2S je anorganická látka. Nemohou být rozpuštěny společně, aby se získal roztok pufru.

Je HBr + Li2S kompletní reakce?

HBr + Li2S je úplná reakce. Reakce je dokončena se stabilními produkty. Všechny molekuly reaktantů byly kompletně převedeny na odpovídající produkty.

Je HBr + Li2Jde o exotermickou nebo endotermickou reakci?

HBr + Li2S reakce je an endotermická reakce. Protože vypočtená entalpie této reakce je kladná, jedná se o endotermní reakci.

Je HBr + Li2Je to redoxní reakce?

HBr + Li2S není a redoxní reakce. Při redoxní reakci dochází k oxidaci i redukci. Zde v této reakci je oxidační stav jak reaktantů, tak produktů stejný. Bylo tedy zjištěno, že reakce není redoxní reakcí.

Je HBr + Li2Je to srážecí reakce?

HBr + Li2S reakce není srážecí reakcí. Nevytváří žádnou nerozpustnou sraženinu. Vznikající sirovodík je plyn a bromid lithný je čirá bílá kapalina.

Je HBr + Li2S vratná nebo nevratná reakce?

HBr + Li2S je nevratná reakce. Tuto reakci nelze vrátit zpět, aby se reaktanty dostaly jako reakční entropie se rychle zvyšuje v důsledku vývoje H2 plynu, čímž se zvyšuje proveditelnost dopředné reakce.

Je HBr + Li2S vytěsňovací reakce

HBr + Li2S je dvojitý posunová reakce. Při této reakci se anionty a kationty obou reaktantů vzájemně vymění, aby se získaly stabilní produkty, jako je voda a bromid rtuťnatý.

Proč investovat do čističky vzduchu?

V tomto článku HBr a Li2S reakce je diskutována. V důsledku této chemické reakce vzniká bromid lithný a sirovodík. H2S je hořlavá a toxická látka se zápachem připomínajícím zkažené vejce.

Přejděte na začátek