15 faktů o HBr + Li2O: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Bromovodík je zodpovědný za adiční reakce volných radikálů, které se přidávají k alkenům. Dejte nám vědět o chemické reaktivitě HBr a Li2O.

HBr se běžně používá jako a činidlo při tvorbě různých bromidových sloučenin. Reakce využívající HBr jsou typicky katalyzovány platinou. Li2O je ve své podstatě velmi korozivní, a proto reaguje s vodou.

Reaktivita HBr a Li2O vyrábí vysoušedlo užitečné v klimatizačních systémech. Důležité charakteristiky chemických látek založené na reakci jsou tedy zkoumány následovně.

Jaký je produkt HBr a Li2O?

HBr a Li2O interagují za vzniku bromidu lithného a vody.

HBr + Li2O = LiBr + H2O

Jaký typ reakce je HBr + Li2O?

HBr + Li2O je kyselá báze neutralizace reakce, kde kyselina (HBr) a báze (Li2O) reaguje za vzniku soli (LiBr) a vody.

Jak vyvážit HBr + Li2O?

K vyvážení reakce lze použít algebraickou metodologii vysvětlenou níže

HBr + Li2O = LiBr + H2O,

 • Každý druh přítomný v rovnici je označen příslušnou proměnnou (A, B, C a D) pro ilustraci neznámých koeficientů.
 • A HBr + B Li2O = C LiBr + DH2O
 • Potom se k řešení rovnice použije vhodná veličina, která je považována za koeficient reaktantů a druhů produktu.
 • Li = 2A = C, O = A = D, H = B = 2D, Br = B = C
 • Projekt Gaussova eliminace Ke zjištění všech proměnných a koeficientů je použita metodika a výsledky jsou
 • A = 1, B = 2, C = 2 a D = 1
 • Celková vyrovnaná rovnice tedy je,
 • 2 HBr + Li2O = 2 LiBr + H2O

HBr + Li2O titrace

Daný systém se provádí podobně acidobazická titrace. Neznámá koncentrace Li2O lze vypočítat titrací standardizovaným roztokem HBr.

Zařízení

Byreta, pipeta, kuželová baňka, nálevka, stojany, odměrná baňka, kádinky.

Indikátor

Fenolftalein se používá jako indikátor při titraci Li2O s HBr.

Postup

 • Za prvé, neznámý roztok HBr je standardizován pro použití v titračním systému.
 • Standardizovaný roztok HBr se poté odpipetuje do kónické baňky.
 • Naplňte byretu neznámou silou Li2O.
 • Li2Potom se do kónické baňky obsahující standardní roztok HBr přikape z byrety O roztok.
 • Pro zjištění koncového bodu titrace se do kónické baňky mírně přidá indikátor a proces pokračuje přidáním Li2O roztok z byrety, dokud se barva roztoku nezmění na světle růžovou.
 • Síla Li2Použité O se vypočítá pomocí M1V1= M.2V2
 • kde M1 = molarita roztoku HBr, V1 = objem roztoku HBr, M2 = molarita Li2O řešení, V2 = Objem Li2O řešení

HBr + Li2O net iontová rovnice

Projekt čistá iontová rovnice HBr + Li2O is

 2 H+ (aq) + Li2O(s) = 2 Li+2  (aq) + H2O(l)

 • Napište vyváženou chemickou rovnici a označte podle toho fyzikální stavy reaktantů a produktů
 • 2 HBr (vod.) + Li2O (s) = 2 LiBr (s) + H2O(l)
 • Nyní se silné kyseliny, zásady a soli disociují na ionty, zatímco čisté pevné látky a molekuly se nedisociují
 • Čistá iontová rovnice tedy je
 • 2 H+ (aq) + Li2O(s) = 2 Li+2 (aq) + H2O(l)

HBr + Li2O konjugované páry

HBr + Li2O reakce má následující konjugované páry,

HBr a Li2O mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly působící na HBr a Li2O jsou:

 • Molekuly HBr spolu interagují pomocí interakce dipól-dipól a londýnských disperzních sil.
 • Li2O interaguje při formování iontová vazba.

HBr + Li2O reakční entalpie

HBr + Li2O exponáty a reakční entalpie -575.76 kJ/mol.

Je HBr + Li2O tlumivý roztok?

HBr + Li2O nemůže tvořit a nárazník protože HBr není slabá kyselina a Li2O není sůl konjugované báze HBr.

Je HBr + Li2O kompletní reakce?

HBr + Li2O je kompletní reakce, protože produkt (LiBr a voda) vzniklý při reakci jsou vysoce stabilní.   

Je HBr + Li2O exotermická nebo endotermická reakce?

HBr + Li2O je exotermická reakce, protože vznikem iontové látky (LiBr) se uvolňuje teplo.

Je HBr + Li2O redoxní reakce?

HBr + Li2O není redoxní reakce protože oxidace a redukce neprobíhají současně. Oxidační stav H a Li je +1 na straně reaktantu i produktu.

HBr + Li2O srážecí reakci?

HBr + Li2O není srážecí reakce protože po ukončení reakce nevzniká žádná sraženina. Vytvořený produkt je rozpustná sůl.

Je HBr + Li2O vratná nebo nevratná reakce?

HBr + Li2O je nevratná reakce protože jednou vytvořené produkty nelze za podobných podmínek změnit zpět na původní reaktanty.

Je HBr + Li2O přemístění reakce?

HBr + Li2O je reakce dvojitého přemístění protože obě aniontová složka reaktantů je vytěsněna příslušnou kationtovou částí.

Závěry

Reaktivita HBr + Li2LiBr tvořící iontovou sůl je exotermická reakce s dvojitým vytěsňováním. LiBr je užitečné činidlo pro organickou syntézu se širokým uplatněním v hydroformylační katalýze. Používají se při čištění prostaglandinů.

Přejděte na začátek