HBr Lewisova struktura, Charakteristika: 51 kompletních rychlých faktů

HBr je chemický vzorec bromovodíku. Učíme se zde o Lewisově struktuře HBr, charakteristikách a rychlých faktech.

Bromovodík je bezvodý plyn bez barvy se silným dráždivým zápachem. Má korozivní povahu a je těžší než vzduch. Molekula HBr obsahuje ve své struktuře jeden atom vodíku a jeden atom bromu. Molekulová hmotnost HBr je 80.91. HBr má synonyma jako broman, kyselina bromovodíková, hydrobromid atd.

Jak nakreslit Lewisovu strukturu HBr?

Kroky k nakreslení Lewisovy struktury HBr jsou následující:

  1. Určete polohu H a Br ve skupině periodické tabulky a vyhodnoťte celkové valenční elektrony na molekule HBr.
  2. Většina elektronegativních atomů je v centrální poloze a vytváří vazbu v atomech H a Br.
  3. Po navázání zbývajících elektronů nasaďte vazebné atomy a označte osamocené elektronové páry.
  4. Zkontrolujte, zda je oktet H a Br úplný nebo neúplný.
  5. Vyhodnoťte formální náboj HBr Lewisova struktura.
  6. Rozpoznat tvar, hybridizaci a vazebný úhel HBr Lewisova struktura.
HBr Lewisova struktura

Valenční elektrony HBr

V HBr Lewisova struktura, H atom a Br atom patří do 1. respektive 7. skupiny periodické tabulky. Tedy jak H, tak Br mající ve svém valenčním obalu 1 a 7 valenčních elektronů. Takže celkové valenční elektrony v Lewisově struktuře HBr jsou:

Valenční elektrony atomu vodíku = 1

Valenční elektrony atomu bromu = 7

Celkové valenční elektrony HBr Lewisova struktura = 1 (H) + 7 (Br) = 8

Proto HBr Lewisova struktura má celkem osm valenčních elektronů.

Chcete-li zjemnit celkové elektronové páry na HBr Lewisově struktuře, stačí vydělit celkové valenční elektrony HBr 2.

Takže celkový počet elektronových párů = 8 / 2 = 4

Tedy celkové elektronové páry HBr Lewisova struktura je čtyři.

Valenční elektrony v HBr Lewisova struktura

HBr Lewisovo pravidlo oktetu struktury

HBr Lewisova struktura má jeden valenční elektron na atomu H a sedm valenčních elektronů na atomu Br, takže má celkem osm valenčních elektronů. Jeden valenční elektron atomu H je sdílen s jedním elektronem atomu Br za vzniku jednoduchých kovalentních vazeb.

Zbývajících šest valenčních elektronů jde k atomu Br. Atom H je tedy uspokojen svou mocností dvou max elektronů a atom Br má kompletní oktet díky přítomnosti osmi elektronů v HBr Lewisova struktura.

HBr Lewis struktura má kompletní bromy byte

HBr Lewisova struktura osamocených párů

Projekt HBr Lewisova struktura má celkem osm valenčních elektronů, z toho dva elektrony jsou vazebné páry a šest elektronů jsou nevazebné elektrony na atomu bromu. Těchto šest nevazebných elektronů jsou tři osamocené elektronové páry na atomu bromu HBr Lewisovy struktury. Lewisova struktura HBr má tedy tři osamocené elektronové páry.

Tři osamocené elektronové páry na HBr Lewisova struktura

HBr Lewisova struktura formální náboj

Na jakékoli Lewisově struktuře je stabilní, pokud je na ní přítomen minimální formální náboj. Existuje vzorec pro vyhodnocení formálního náboje jakékoli Lewisovy struktury.

Formální náboj = (valenční elektrony – nevazebné elektrony – ½ vazebných elektronů)

Vyhodnotit formální náboj HBr Lewisova strukturaNejprve spočítejte formální náboj atomů vodíku a bromu odděleně.

Atom vodíku: Valenční elektrony atomu vodíku HBr = 01

                           Atom vodíku nevazebné elektrony HBr = 00

                              Vazebné elektrony atomu vodíku HBr = 2 (jednoduchá vazba = 2 elektrony)

Formální náboj atomu vodíku je = (01 – 00 – 2/2) = 0

Takže atom vodíku na HBr Lewisova struktura má nulový formální náboj.

Atom bromu: Valenční elektrony na atomu bromu HBr = 07

                         Nevazebné elektrony na atomu bromu HBr = 06

                            Vazebné elektrony na atomu bromu HBr = 02 (2 elektrony v jednoduché vazbě)

Formální náboj na atomu bromu je = (7 – 6 – 2/2) = 0

Atom bromu v Lewisově struktuře HBr má tedy nulový formální náboj.

Tedy atomy H a Br HBr Lewisova struktura má nulový formální náboj.

hbr Lewisova struktura
HBr Lewisova struktura má nulový formální náboj

HBr Lewisova struktura rezonance

HBr Lewisova struktura nemůže vytvořit žádnou rezonanční strukturu, protože se neřídí pravidlem rezonanční struktury. HBr Lewisova struktura nemá žádné vícenásobné vazby a formální náboj, ale má tři osamocené elektronové páry. Není tedy možný pohyb elektronů v Lewisově struktuře HBr za účelem vytvoření vícenásobných vazeb.

HBr Lewisova struktura

Podle teorie VSEPR je HBr Lewisova struktura má obecný vzorec AXE3, kde A = centrální atom, X = vazebný atom k centrálnímu atomu, X = osamocené elektronové páry na vazebných atomech. Lewisova struktura HBr má tedy jeden centrální atom H, jeden vazebný atom Br a tři osamocené elektronové páry na atomu Br. HBr Lewisova struktura má tedy lineární molekulární tvar a tetraedrickou elektronovou geometrii.

HBr Lewisova struktura

HBr hybridizace

Protože struktura HBr Lewis odpovídá obecnému vzorci AXE3 teorie VSEPR, má lineární molekulární tvar a tetraedrickou elektronovou geometrii. Protože Lewisova struktura HBr má jeden atom vodíku navázaný na jeden atom bromu a atom Br má tři osamocené elektronové páry. Lewisova struktura HBr má tedy hybridizaci sp3.

HBr Lewisův strukturní úhel

Struktura HBr lewsis spadá pod obecný vzorec AXE3 teorie VSEPR. Podle toho má lineární molekulární tvar a tetraedrickou elektronovou geometrii s hybridizací sp3. HBr Lewisova struktura má tedy vazebný úhel 109.5 stupně.

Rozpustnost HBr

Bromovodík (HBr) je rozpustný v:

  • voda
  • Octová kyselina
  • Některá další organická rozpouštědla

Je HBr rozpustný ve vodě?

Ano, HBr je rozpustný ve vodě. Ve vodě se disociuje jako ionty, tj. ionty H+ a Br-.

Proč je HBr rozpustný ve vodě?

Po přidání plynného HBr do vody se ionizuje jako H+ (vodíkový iont nebo proton) a Br-. Zvyšuje tedy koncentraci iontů H+ ve vodě a vytváří ve vodě ionty H3O+ (hydronium).

Jak je HBr rozpustný ve vodě?

Plynný HBr (bromovodík) reaguje s vodou a tvoří HBr (kyselinu bromovodíkovou) jako kapalinu. Atom vodíku molekuly HBr tvoří vodíkové vazby s elektronegativním atomem kyslíku molekuly vody (H2O). HBr se tak po smíchání s H2O disociuje jako H+ a Br- ionty a tvoří ionty H3O+.

HBr → H+ + Br-

HBr + H2O → H3O+ + Br-

Vodíková vazba v HBr a vodě

Je HBr elektrolyt?

Ano, HBr (bromovodík) je elektrolyt, spíše HBr je silný elektrolyt. HBr po smíchání s vodou se zcela disociuje na vodu.

Proč je HBr elektrolyt?

HBr je silný elektrolyt. Elektrolyt je látka, která po rozpuštění ve vodě ionizuje a vede elektrický proud. HBr je silný elektrolyt, protože když se rozpustí ve vodě, ionizuje se jako kladně nabité kationty H+ ionty a záporně nabité Br- anionty a může vést elektřinu.

Jak je HBr elektrolyt?

Když se HBr (bromovodík) smíchá s vodou, disociuje se na H+ (kationt) a Br- (anion). Když se elektrický proud aplikuje do elektrolytického roztoku, jako je HBr + H2O, vytvoří se ionty H+ a Br- a kladně nabité ionty H+ se pohybují směrem ke katodě a ionty Br- směrem k anodě.

Je HBr silný elektrolyt?

Ano, HBr je silný elektrolyt. Elektrolyty jsou sloučeniny, které se rozpouštějí ve vodě a tvoří ionty pro vedení elektřiny. Silné elektrolyty jsou sloučeniny, které se zcela ionizují na vodu, aby vedly elektrický proud. V HBr (bromovodík) se po smíchání s vodou ionizuje na H+ a Br- ionty, tj. zcela ionizuje a vede elektrický proud.

Je HBr kyselý nebo zásaditý?

Ano HBr je kyselé povahy. HBr se chová jako kyselina, po rozpuštění ve vodě se ionizuje jako ionty H+ a Br-. Kyseliny jsou sloučeniny, které uvolňují H+ ionty (protony) do vodného roztoku.

Proč je HBr kyselý?

Při smíchání plynného HBr ve vodě dochází k úplné disociaci na ionty H+ a Br- a chová se tak jako silné kyseliny. Zcela se disociuje na vodu, takže je považována za silnou kyselinu.

Jak je HBr kyselý?

HBr při smíchání s H2O se disociuje na H+ a Br- ionty a poté H+ ionty dále reagují s molekulami vody za vzniku iontů H3O+. HBr se tedy chová jako kyselina.

HBr + H2O → H3O+ + Br-

Je HBr silná kyselina?

Ano, HBr je silná kyselina. Když se HBr (bromovodík) rozpustí ve vodě, která se zcela disociuje nebo ionizuje jako H+ a Br- ionty. Jelikož se molekula HBr zcela ionizuje na vodu, jedná se o silné kyseliny. Sloučeniny nebo substance produkují H+ ionty do vody úplnou ionizací jsou silné kyseliny.

Je HBr polyprotická kyselina?

Ne, HBr není polyprotická kyselina, spíše je to monoprotická kyselina. Monoprotické jsou kyseliny, které ve své molekule obsahují pouze jeden atom vodíku nebo ionty H+ nebo protony. Polyprotické jsou kyseliny, které ve své molekule obsahují více než jeden atom vodíku nebo H+ ionty nebo protony.

HBr (bromovodíková) sloučenina se skládá pouze z jednoho atomu vodíku a jednoho atomu bromu. Molekula HBr tak při reakci s vodou může produkovat nebo uvolňovat nebo disociovat pouze svůj jeden atom vodíku nebo H+ iont nebo protony. HBr je tedy monoprotická molekula.

Je HBr Lewisova kyselina?

Ano, HBr je Lewisova kyselina. Lewisovy kyseliny jsou ty, které mají schopnost přijímat osamocené elektronové páry. U Lewových kyselin by molekula měla mít ve svých atomech alespoň jeden prázdný orbital ve valenčním obalu. HBr je Lewisova kyselina, protože má schopnost přijímat protony z molekul vody, když se rozpustí ve vodě.

Proč je HBr Lewisova kyselina?

HBr se chová jako Lewisova kyselina, protože má schopnost přijmout pár elektronů.

Jak je HBr Lewisova kyselina?

HBr může při reakci s vodou přijímat pár protonů (H+) z molekul vody, a proto HBr může působit jako Lewisova kyselina.

Je HBr kyselina arrhenius?

Ano, HBr je kyselina Arrheniová. Arrhenius kyseliny jsou druhy nebo sloučeniny, které mohou zvýšit koncentraci H+ iontů (protonů) v roztoku.

Proč HBr kyselina Arrheniová?

Při smíchání HBr s vodou dochází k přerušení vazby mezi atomy H a Br a tím se ve vodném roztoku tvoří ionty H+ a ionty Br-. HBr tedy zvyšuje koncentraci iontů H+ ve vodě tím, že v ní uvolňuje ionty H+.

HBr → H+ + Br-

Jak HBr kyselina Arrheniová?

Když se HBr smísí s vodou, rozbije se jako ionty H+ a Br- a tím se ionty H+ dostanou do vodného roztoku. H3O+ (hydroniový) iont tak vzniká reakcí HBr a H2O s rozpadem Br-iontu.

HBr + H2O → H3O+ + Br-

Je HBr polární nebo nepolární?

Bromovodík (HBr) je polární molekula. HBr je polární molekula, protože atomy H a Br mají velký rozdíl v hodnotách elektronegativity.

Proč je HBr polární?

Atom H má hodnotu elektronegativity 2.20 a atom Br má hodnotu elektronegativity 2.96. Rozdíl elektronegativity mezi atomy H a Br molekuly HBr je tedy 0.7, což je větší hodnota než 0.4 předepsaná v Paulingsových pravidlech. Uvádí, že každá sloučenina, která má rozdíl v elektronegativitě mezi atomy větší než 0.4, je polární molekulou.

Také atom H je méně elektronegativní než atom Br, takže atom Br stahuje elektronovou hustotu směrem k sobě. Dochází tedy k nerovnoměrnému sdílení elektronů na atomech H a Br, v molekule HBr vzniká čistý dipólový moment, který způsobuje částečný kladný náboj na atomu H a částečný záporný náboj na atomu Br molekuly HBr.

Jak je HBr polární?

Molekula HBr má asymetrické uspořádání atomů v důsledku nestejného nebo nesymetrického rozložení elektronů ve struktuře HBr. Molekula HBr má tedy lineární molekulární tvar a tetraedrickou elektronovou geometrii, protože má nerovnoměrnou distribuci elektronů v HBr. Molekula HBr je tedy polární povahy.

Je HBr lineární?

Ano, HBr je lineární molekula. Podle teorie VSEPR má Lewisova struktura HBr obecný vzorec AXE3, takže má lineární strukturu.

Proč je HBr lineární?

Podle teorie VSEPR je HBr Lewisova struktura má obecný vzorec AXE3, a proto je molekulární tvar molekuly HBr lineární. HBr má tedy lineární tvar.

Jak je HBr lineární?

V Lewisově struktuře HBr se jedná o dvouatomovou molekulu obsahující pouze dva atomy H a Br, které jsou navzájem spojeny jednoduchou kovalentní vazbou v přímce. Atom H sdílí svůj jeden elektron s atomem Br a tvoří jednoduchou kovalentní vazbu tvořící přímku struktury, a proto je HBr lineární molekula.

Je HBr paramagnetický nebo diamagnetický?

Bromovodík (HBr) má diamagnetický charakter díky přítomnosti všech spárovaných elektronů v molekule.

Proč je HBr diamagnetický?

Bromovodík má celkem osm valenčních elektronů, z nichž tvoří jednu jednoduchou kovalentní vazbu v atomech H a Br tím, že vzájemně sdílí jejich jeden – jeden valenční elektron. Molekula HBr má tedy jeden elektrony vázaného páru a tři elektrony s volným párem na molekule HBr. Všechny elektrony jsou tedy v HBr spárovány, takže se chová jako diamagnetická molekula.

Jak je HBr diamagnetický?

Hodnoty magnetické susceptibility diamagnetických molekul jsou vždy záporné. Molekula HBr má tedy zápornou hodnotu magnetické susceptibility. Při působení vnějšího magnetického pole na roztok HBr se odpuzuje s magnetickým polem a pohybuje se v opačném směru než magnetické pole. HBr je tedy diamagnetické povahy.

Bod varu HBr

Molekula bromovodíku (HBr) (plyn nebo kapalina) má bod varu 122 stupňů Celsia. Bod varu kapaliny je teplota, při které kapalná látka vře a doufejme, že se přemění na páry nebo plyn. HBr má vyšší bod varu 122 stupňů Celsia kvůli větší velikosti HBr a také je to více polarizovaná molekula.

Proč má HBr vyšší bod varu?

Plynný bromovodík při reakci s vodou vytváří vodný nebo kapalný roztok HBr, tj. kyselinu bromovodíkovou. Při tvorbě kapalné kyseliny bromovodíkové může plyn HBr (bromovodík) vytvářet vodíkové vazby s molekulami vody.

Mezi atomy H a Br molekul HBr tedy vznikají silné mezimolekulární síly, tj. vodíkové vazby a je poměrně obtížné tyto vazby rozbít. Je také polárnější povahy a má větší stupeň disperzních sil v molekule, která působí na molekulu HBr, a proto má HBr vyšší body varu.

HBr vazebný úhel

Podle teorie VSEPR má molekula HBr obecný vzorec AXE3. Podle kterého má molekula HBr lineární molekulární tvar a tetraedrickou elektronovou geometrii. Také HBr má hybridizaci sp3 a molekula HBr má tedy vazebný úhel 109.5 stupně.

Je HBr diprotický?

Ne, HBr není diprotická molekula, ale je to monoprotická molekula. Di–protická molekula, která má dva protony nebo dva atomy vodíku, také známé jako polyprotické. Mono-protická molekula má jeden proton nebo jeden atom vodíku. V molekule HBr je přítomen pouze jeden proton nebo jeden atom vodíku, takže to nemůže být diprotická molekula, ale je to monoprotická molekula.

Je HBr iontový nebo kovalentní?

Bromovodík (HBr) je v přírodě kovalentní molekula, spíše se chová jako polární kovalentní molekula.

Proč je HBr kovalentní nebo polární kovalentní molekula?

Molekula HBr složená z atomů H a Br, které mají hodnoty elektronegativity 2.2 a 2.9. Mezi molekulami H a Br je tedy rozdíl elektronegativity 0.7. Podle předepsaných hodnot vazby v molekulách, které mají konkrétní rozdíl v elektronegativitě mezi svými atomy, by molekula měla být iontové, kovalentní a polární kovalentní povahy.

Iontové molekuly jsou ty, které mají ve svých atomech rozdíl elektronegativity 2.0. Polární kovalentní molekuly jsou ty, které mají mezi svými atomy rozdíl elektronegativity 2.0 až 0.5. Kovalentní molekuly jsou ty, které mají hodnotu rozdílu elektronegativity menší než 0.5.

Molekula HBr má tedy hodnotu rozdílu elektronegativity 0.7 mezi atomy H a Br, která spadá do předepsaného rozmezí hodnot 2.0 až 0.5. Má tedy polární kovalentní vazby. Molekula HBr je tedy polární kovalentní povahy a ne iontová molekula.

Jak je HBr kovalentní nebo polární kovalentní molekula?

Molekula HBr (bromovodík) se skládá z atomů vodíku a bromu. Atom vodíku má ve svém valenčním obalu jeden valenční elektron a atom bromu má ve svém valenčním obalu sedm valenčních elektronů. Atomy H i Br tak sdílejí jeden – jeden elektron a tvoří jednu kovalentní vazbu.

Tato jednoduchá kovalentní vazba je poměrně silná vazba, která se jen tak nerozbije. Ale molekula HBr je polární povahy. Molekula HBr je polární kovalentní vazba v důsledku nerovnoměrného sdílení elektronů mezi atomy H a Br. Atom Br je elektronegativnější než atom H, a proto je elektronový mrak přitahován k atomu Br. HBr je tedy polární kovalentní povahy.

Je HBr amfiprotický?

Ne, HBr (kyselina bromovodíková) není amfiprotické povahy. Amfiprotické nebo amfoterní sloučeniny nebo molekuly jsou takové sloučeniny, které se mohou chovat jako kyselina nebo báze.

Proč je HBr amfiprotický?

HBr (kyselina bromovodíková) nemůže vykazovat současně kyselou i zásaditou povahu. Když kyselina HBr reaguje s bází, může darovat svůj proton a tvoří konjugovanou kyselinu. Ale HBr (kyselina bromovodíková) nemůže přijímat protony, když reaguje s bází. HBr nevykazuje žádný základní charakter, takže není amfiprotické povahy.

Jak je HBr amfiprotický?

Podle Bronsteadovy a Loweryho teorie kyselin a zásad jsou kyseliny ty sloučeniny, které mohou darovat H+ ionty nebo protony zásadě za vzniku konjugované kyseliny, a zásady jsou ty sloučeniny, které mohou přijímat ionty H+ nebo protony za vzniku konjugované zásady.

Když kyselina bromovodíková (HBr) reaguje s bází, jako je voda (H2O) nebo amoniak (NH3), uvolní nebo daruje svůj proton bázi (H2O nebo NH3) za vzniku konjugovaných kyselin, jako jsou H3O+ (hydroniové) ionty nebo NH4+ (amonné) ionty. Ale HBr (kyselina bromovodíková) nemůže přijímat protony z jiných chemických sloučenin nebo bazických sloučenin, a proto není amfiprotická.

Je HBr binární nebo ternární?

HBr (kyselina bromovodíková) je binární sloučenina. Binární sloučeniny jsou takové sloučeniny, které obsahují dva nekovové prvky. Zejména atom vodíku (nekov) se spojuje nebo reaguje s jiným nekovovým prvkem.

Proč je HBr binární?

HBr (kyselina bromovodíková) složená ze dvou prvků, které jsou nekovové povahy. To je molekula HBr složená z jednoho atomu vodíku a jednoho atomu bromu, oba jsou nekovy, a proto je molekula HBr binární sloučenina.

Jak je HBr binární?

Binární kyseliny jsou takové, ve kterých je atom vodíku spojen s jiným nekovovým atomem. Zde se v HBr atom vodíku váže s jiným nekovovým prvkem, jako je brom. Bi znamená dva, takže v HBr jsou přítomny dva prvky (nekovové), jedná se tedy o binární kyselinu. HBr je silná kyselina s hodnotou pKa -9.0.

Je HBr vyvážená?

Ne, HBr není v zásadě vyvážená rovnice, musíme vyvážit reakci uspořádáním stejného počtu atomů na straně reaktantu i produktu. HBr vodná nebo kapalná, tj. kyselá HBr (kyselina bromovodíková), která vznikla reakcí plynného H2 (vodík) a kapaliny Br2 (brom). H2, které působí jako redukční činidlo a Br2 působí jako oxidační činidlo.

H2 (g) + Br2 (aq) -> HBr

Výše uvedená reakce není vyvážená, protože atomy přítomné na straně reaktantu (H2 + Br2) nejsou ekvivalentní se stranou produktu (HBr), takže musíme přidat 2 před HBr na straně produktu, abychom vyrovnali reakční rovnici.

H2 + Br2 -> 2HBr

Výše uvedená reakce tvorby HBr je tedy nyní vyrovnaná.

Je HBr vodivá?

Ano, HBr je vodivé povahy. HBr produkuje ionty, když se smíchá s vodou a vede elektřinu, a proto je v přírodě vodivá.

Proč je HBr vodivý?

Plyn HBr v čisté formě nemůže vést elektřinu. Ale když plynný bromovodík (HBr) probublává vodou (H2O), dochází k chemické reakci s vodou a vzniká HBr v kapalné formě, tj. kyselina bromovodíková.

Tato kyselina bromovodíková (HBr) při smíchání s vodou uvolňuje nebo daruje H+ ionty v molekule vody a vytváří vodíkové vazby s vodou. Kyselina HBr tak produkuje ionty ve vodním roztoku a vede elektrický proud.

Jak je HBr vodivý?

HBr (kyselina bromovodíková) se skládá ze dvou nekovových prvků, jako jsou atomy H a Br. Kyselina bromovodíková (HBr) se tedy chová jako kyselina tím, že dodává H+ ionty do vody. Ve vodním roztoku tvoří ionty H+ a Br-, tj. ve vodě zcela ionizuje.

Také tyto ionty H+ se připojí k molekule H2O (voda) za vzniku iontů H3O+. Tyto ionty se pohybují směrem k anodě a katodě a vedou elektřinu v tomto roztoku. HBr se tedy chová jako silná kyselina a silný elektrolyt a vede elektřinu.

HBr + H2O → H3O+ + Br-

Je HBr konjugovaná báze?

HBr (kyselina bromovodíková) může tvořit konjugovanou bázi, když reaguje s Lewisovou bází. V zásadě, když HBr tvoří acidobazickou reakci, vytváří konjugovanou bázi.

Proč je HBr konjugovaná báze?

Kyselina bromovodíková (HBr) daruje nebo uvolňuje proton nebo H+ ionty, když reaguje s bází. Báze tedy přijímá iont nebo proton H+ a tvoří vyšší molekulu s kladným nábojem více protonů a jako vedlejší produkt vytváří konjugovanou bázi.

Jak je HBr konjugovaná báze?

HBr (kyselina bromovodíková), když reaguje s Lewisovou bází, jako je amoniak (NH3), kyselina HBr daruje H+ iont nebo proton molekule amoniaku (NH3). Dochází tak ke vzniku NH4+ (amonného) iontu a Br- iontu jako produktu této acidobazické reakce. Zde se v reakci tvoří Br-ion, který působí jako konjugovaná báze.

HBr + NH3 → NH4+ + Br- (Br- = konjugovaná báze)

Je HBr žíravý?

Ano, HBr má korozivní povahu. Kyselina bromovodíková při reakci s vodou vytváří iont H3O+ a při kontaktu s vodou vytváří korozi.

Proč je HBr žíravý?

HBr (kyselina bromovodíková) při reakci s vodou zcela ionizuje a tvoří ve vodě ionty H+ a Br-. HBr je silná kyselina, která tvoří více H+ iontů ve vodě nebo uvolňuje více protonů.

V důsledku přítomnosti více H+ iontů v roztoku je jeho hodnota pH nižší než 7 nebo nižší než 4. Hodnota pH kyseliny bromovodíkové je 3.01, a proto je ve své podstatě korozivnější.

Jak je HBr korozivní?

Když se silně kyselé sloučeniny, jako je HBr, smíchají s vodou, vytvoří v roztoku ionty H+ a Br-, a proto se koncentrace iontů H+ ve vodném roztoku zvyšuje. Kyselina HBr tak může v roztoku produkovat ionty H3O+. Tyto ionty H3O+ mohou při kontaktu s kovovým povrchem redukovat a vytvářet korozi.

Také korozivní povahou kyselin lze měřit kapacitu kyseliny uvolňovat H+ ionty s hodnotou pKa „kyselé disociační konstanty“. Kyselina HBr má hodnotu -0.9 pKa, a proto je ve své podstatě korozivnější. Proto kyselina HBr vykazuje korozivní povahu.

Je HBr koncentrovaný?

Ano, kyselina bromovodíková (HBr) je koncentrovaná kyselina. Koncentrované kyseliny jsou ty kyseliny, které jsou v čisté formě nebo mají vyšší koncentraci ve vodě nebo produkují větší koncentraci H+ iontů vody.

Kyselina HBr se po smíchání s vodou zcela disociuje na vodu jako ionty H+ a Br-. Dochází tak k produkci více H+ iontů ve vodě díky přidání HBr. Také produkuje ionty H3O+, takže se zvyšuje koncentrace iontů H+. Proto je HBr koncentrovaná kyselina.

Je HBr pevná látka kapalná nebo plynná?

Ano, HBr je přítomen jak v plynu, tak v kapalině. Čistá forma HBr (bromovodík) je přítomna v plynné formě. Při disociaci může produkovat pouze H+ a Br- ionty. Ale když tento plyn HBr probublává do vody.

Dochází k tvorbě vodné kyseliny bromovodíkové (HBr vodná). Když tato kyselina bromovodíková dále reaguje s vodou, vytváří vodíkové vazby s vodou a tvoří ionty H3O+. HBr tedy může vykazovat plynnou i kapalnou povahu.

Je HBr hygroskopický?

Ano, HBr je svou povahou hygroskopický. Hygroskopické látky jsou takové látky nebo sloučeniny, které mohou absorbovat vlhkost ze vzduchu nebo atmosféry a tím se mění fyzikální vlastnosti (bod tání, bod varu atd.) této látky. HBr může také absorbovat vlhkost ze vzduchu, a proto se chová jako hygroskopická molekula.

Je HBr vodíková vazba?

Ano HBr (kyselina bromovodíková) může při smíchání s vodou (H2O) vytvářet vodíkové vazby. Když se kyselina HBr přidá do vody, disociuje se na ionty H+ a Br-, rovněž vytváří v roztoku ionty H3O+ (hydronium), protože iont H+ tvoří vodíkovou vazbu s molekulou H2O.

HBr + H2O → H3O+ + Br-

Je HBr kovový nebo nekovový?

HBr je nekovová. HBr se skládá z atomu vodíku (H) a atomu bromu (Br). Atomy H i Br patří v periodické tabulce pod nekovy. Proto je hBr nekovové povahy.

Také HBr v čisté formě je plyn (bromovodík) a když reaguje s vodou, tvoří vodný nebo kapalný roztok HBr (kyselina bromovodíková). Proto je HBr nekovové povahy.

Je HBr neutrální?

Ne, HBr není neutrální molekula. HBr je kyselá sloučenina, protože při rozpuštění ve vodě produkuje ionty H+. Ve vodném roztoku může tvořit H+ a Br- ionty.

Také molekula HBr má polární kovalentní vazbu, protože elektronová hustota jde k elektronegativnějšímu atomu bromu. Tak vytváří částečný kladný náboj na atomu H a částečný záporný náboj na atomu Br. HBr proto není neutrální, spíše je kyselé povahy.

Je HBr nukleofil?

Ne, HBr není nukleofil. Nukleofil je látka, která může darovat své elektrony, tj. je na elektrony bohatá. Nukleofily jsou obecně Lewisovy báze a záporně nabité nebo neutrální druhy. Ale HBr je elektrofil, tj. milující elektrony. Může přijímat elektrony.

Proč HBr není nukleofil?

HBr je elektrofil, který může přijímat elektrony z jiných chemických sloučenin a darovat svůj proton. Proto je to elektron milující, kdo přijímá elektrony z jiných atomů. Elektrofily jsou většinou Lewisovy kyseliny v přírodě a kladně nabité nebo neutrální druhy.

Jak HBr není nukleofil?

HBr (kyselina bromovodíková) je obecně elektrofil, protože uvolňuje nebo přenechává svůj atom vodíku nebo proton nebo iont H+ z nové vazby s jinými sloučeninami tím, že z nich přijme elektron. Například: Když ethen reaguje s bromovodíkem (HBr), vzniká bromethan.

CH2=CH2 + HBr -> CH3-CH2Br

Zde se HBr chová jako elektrofilní, protože může přijímat elektronový pár z ethanu a darovat svůj atom vodíku nebo proton a vytváří vazbu CH s molekulou ethanu a iontem Br také připojeným k dalšímu atomu uhlíku ethanu.

Je HBr organická nebo anorganická?

HBr (bromovodík nebo kyselina bromovodíková) je anorganická sloučenina. Organické sloučeniny jsou sloučeniny, které ve své molekule nebo struktuře obsahují atom uhlíku.

Většinou obsahuje ve své struktuře uhlovodíkový řetězec. V molekule HBr není v její struktuře nebo chemickém vzorci přítomen žádný atom uhlíku. HBr je tedy anorganická sloučenina.

Je HBr oxidační činidlo?

HBr není oxidační činidlo, spíše je to redukční činidlo nebo silné redukční činidlo. HBr (bromovodík) má docela dobrou disociační energii, díky které se po smíchání s vodou může snadno disociovat nebo zcela ionizovat na vodu.

HBr může po smíchání s vodou ionizovat nebo disociovat na H+ a Br- ionty. HBr je tedy redukující činidlo a neoxiduje činidlo.

Je HBr víceatomový?

Ano, HBr (kyselina bromovodíková) nebo bromovodík je polyatomová molekula. HBr se skládá ze dvou prvků, tj. atomu vodíku a atomu bromu. V molekule HBr jsou tedy přítomny dva atomy, tj. HBr je dvouatomový nebo víceatomový. Proto je HBr považován za polyatomární molekulu.

Je HBr nestabilní?

HBr je dosti nestabilní sloučenina. Stabilita jakékoli sloučeniny závisí na její elektronegativitě nebo nábojích přítomných na atomech a její velikosti.

Sloučenina je stabilnější, když má malou velikost nebo atom halogenu a je elektronegativnější povahy. Proto je HBr v přírodě nestabilní, protože má atom bromu, který má malou velikost a je elektronegativnější než atom vodíku.

Proč je HBr nestabilní?

Stabilita jakékoli sloučeniny také závisí na ztrátě nebo zisku elektronů sloučeninou. Když sloučenina získá nebo ztratí elektrony, je stabilnější dokončením svého oktetu. Pokud je sloučenina stabilnější, může reagovat méně.

HBr se při rozpuštění ve vodě rozkládá, ale ve vodě se nemůže snadno nebo úplně ionizovat. Některé molekuly HBr jsou zbytky ve vodě, takže kyselina HBr je v přírodě nestabilní. Může být stabilní za určitých doporučených podmínek skladování.

Je HBr těkavý?

Ano, HBr je těkavá kyselina. Těkavost lze předpovědět z intermolekulárních sil v molekule. S rostoucí molekulovou hmotností sloučeniny se také zvyšují síly Vanderových stěn. Může se snadno vypařovat do atmosféry.

Proč je HBr těkavý?

HBr (kyselina bromovodíková) je těkavé povahy v důsledku slabých mezimolekulárních sil nebo vodíkových vazeb. Může se snadno ionizovat a při pokojové teplotě se vypařuje nebo odpařuje do atmosféry. HBr je tedy těkavá kyselina.

Je HBr viskózní?

Ano, HBr je poměrně viskózní povahy, protože může tvořit vodíkové vazby. Viskozita je míra odolnosti kapaliny vůči pohybu nebo toku. HBr nemůže tvořit vodíkové vazby mezi sebou, ale může tvořit vodíkové vazby s molekulami vody.

Protože HBr (kyselina bromovodíková) je tekuté nebo kapalné povahy. Díky intermolekulárním silám, jako jsou vodíkové vazby s vodou, je kyselina bromovodíková v přírodě viskózní.

Závěr:

HBr může být k dispozici v plynné i kapalné formě. HBr Lewisova struktura má celkem osm valenčních elektronů. Out, pro který jeden je vazebný pár a tři je osamělý pár elektronů. Neexistuje žádná rezonanční struktura HBr. HBr rovněž neobsahuje žádný formální náboj Lewisova struktura. Atom Br HBr má úplný oktet. HBr má lineární tvar a tetraedrickou geometrii s hybridizací sp3 a vazebným úhlem 109.5 stupně.

Přečtěte si další fakta o HBr:

HBr + Fe3
HBr + HgO
HBr + Li2
HBr + Mn
HBr + BaC3
HBr + Fe
HBr+Na2
HBr + NaHS3
HBr + PbS
HBr + Mn2
HBr + Zn
HBr + CH3NH2
HBr + KOH
HBr+CH3COOH
HBr + NaCl2
HBr + FeCl3
HBr + Al
HBr+MgS4
HBr + LiOH
HBr + FeC3
HBr + Pb
HBr+Na2C3
HBr + Ag2C3
HBr + CuC3
HBr + Al(OH)3
HBr + NH4OH
HBr + CH3CH2OH
HBr-CuO
HBr + CsOH
HBr + ZnO
HBr + MgO
HBr + Li
HBr + Mg
HBr + Zn(OH)2
HBr + AgN3
HBr + FeS
HBr + K2S4
HBr + NaHC3
HBr + PbS4
HBr + Ca(OH)2
HBr + Cl2
HBr + CH3H
HBr + Li2S3
HBr + K2Cr4
HBr + KBr3
HBr + K2S
HBr + Na2S
HBr + Mg3P2
HBr + K2Cr2
HBr + Mn3
HBr + SrC3
HBr + K2
HBr + Pb(N3)2
HBr + CaC3
HBr+PbCrO4
HBr + S3
HBr + H2
HBr + CuS4
HBr + KC3
HBr + Hg2(N3)2
HBr + Na2S3
HBr + Li2S
HBr + NaH2P4
HBr + Li2C3
HBr + Mg2Si
HBr + Na
HBr + MgC3
HBr + AgOH
HBr + NH3
HBr + S2
HBr + NaOH
Přejděte na začátek