15 faktů o HBr + KBrO3: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

HBr je silná anorganická kyselina, která může snadno reagovat s jednou zásaditou solí KBrO3 bez katalyzátoru. Předpokládejme mechanismus mezi reakcí HBr a KBrO3.

HBr nebo kyselina bromovodíková je silná halogenová kyselina s molární hmotností 80.91 g/mol. KBrO3 nebo bromičnan draselný je bazická sůl, která může být syntetizována reakcí mezi hydroxidem draselným a bromidem draselným. V KBrO jsou přítomny dva atomy O s dvojitou vazbou3 spolu s jedním jednovazným kyslíkem a draslíkem.

I když tato reakce bude mít určité parametry a omezení. Nyní můžeme více diskutovat o mechanismu reakce, jako je entalpie, redoxní reakce, mezimolekulární síla, konjugované páry atd., s vysvětlením v následující části článku.

1. Jaký je produkt HBr a KBrO3?

Bromid draselný se tvoří jako hlavní produkt vznikající při HBr a KBrO3 reagují spolu s některými vyrobenými molekulami vody a uvolňuje se plynný brom.

HBr + KBrO3 = KBr + Br2 + H2O

Produkty reakce mezi
HBr a KBrO3

2. Jaký typ reakce je HBr + KBrO3?

HBr + KBrO3 reakce je příkladem jediné vytěsňovací reakce a redoxní a srážecí reakce. Je to také a hydrolytická reakce protože v průběhu reakce vzniká voda.

3. Jak vyvážit HBr + KBrO3?

HBr + KBrO3 = KBr + Br2 + H2O, musíme rovnici vyvážit následujícím způsobem-

 • Nejprve označíme všechny reaktanty a produkty A, B, C, D a E, protože pro tuto reakci bylo získáno pět různých molekul a reakce vypadá takto:
 • A HBr + B KBrO3 = C KBr + D Br2 + EH2O
 • Vyrovnání koeficientů pro stejný typ prvků jejich přeskupením.
 • Po přeskupení koeficientů stejných prvků jejich stechiometrickým podílem dostaneme,
 • H = A = 2E, Br = A = B = C = 2D, O = 3B = E.
 • Použitím Gaussovy eliminace a srovnáváním všech rovnic dostaneme A = 6, B = 1, C = 1, D = 3 a E = 3
 • Celková vyrovnaná rovnice bude,
  • 6 HBr + KBrO3 = KBr + 3 Br2 + 3H2O

4. HBr + KBrO3 titraci

Pro odhad množství bromu nebo síly kyseliny můžeme provést titraci mezi KBrO3 a HBr.

Použité zařízení

K této titraci potřebujeme byretu, kuželovou baňku, držák byrety, odměrnou baňku a kádinky.

Titr a titrační prostředek

HBr versus KBrO3HBr působí jako titrační činidlo odebrané do byrety a analyzovanou molekulou je KBrO3 odebrané do Erlenmeyerovy baňky.

Indikátor

Celá titrace se provádí v kyselém prostředí nebo kyselém pH, takže nejvhodnějším indikátorem bude fenolftalein což dává perfektní výsledky pro tuto titraci při daném pH.

Postup

Byreta je naplněna standardizovanou HBr. KBrO3 se odebere do kónické baňky spolu s příslušnými indikátory. Do kónické baňky se po kapkách přidá HBr a baňka se neustále třepe. Po určité době, když dorazí koncový bod, indikátor změní barvu a reakce je hotová.

Pro lepší výsledky titraci několikrát opakujeme a pak množství bromidu odhadneme podle vzorce V1S= V2S2.

5. HBr+ KBrO3 čistá iontová rovnice

Čistá iontová rovnice mezi HBr + KBrO3 je následující,

H+(aq.) + Br-(vod.) + K+(aq.) + BrO3-(aq.) = K+(aq.) + Br-(aq.) + Br2(g) + H+(vod.) + OH-(vod.)

K odvození čisté iontové rovnice jsou nutné následující kroky:

 • HBr bude ionizován jako proton a bromid, protože je to silná kyselina a elektrolyt.
 • Poté KBrO3 také disociuje na K+ iont a BrO3- iont, protože je to také silný elektrolyt
 • V produktové části je KBr ionizován na K+ a Br-protože je to silný elektrolyt a sůl.
 • H2O ionizovaný na protonový a hydroxidový iont.
 • Br2 existuje v plynném stavu, takže může být disociován.

6. HBr+ KBrO3 párový konjugát

V reakci HBr+ KBrO3 konjugované páry budou odpovídající deprotonované a protonované formy tohoto konkrétního druhu, které jsou uvedeny níže-

 • Konjugovaný pár HBr = Br-
 • Konjugovaný pár OH- = H2O

7. HBr a KBrO3 mezimolekulární síly

Mezimolekulární síla přítomná v HBR je silná elektrostatická síla mezi protony a bromidovými ionty. V KBrO3 jsou přítomny elektronické interakce a coulumbická síla. V KBr je přítomna iontová interakce a pro vodu je přítomna H-vazba.

MolekulaHerectví
síly
HBrelektrostatický,
van der Waala
dipól
interakce
KBrO3Silná elektrostatika
síla a
iontová interakce,
Coulumbická síla
KBrelektrostatická síla,
iontová interakce,
Br2kovalentní síla, London
disperzní síla
H2OIontová interakce a
H-vazba
Mezimolekulární síly

8. HBr + KBrO3 reakční entalpie

HBr+ KBrO3 reakční entalpie je -36.8 KJ/mol, což lze získat vzorcem: entalpie produktů – entalpie reaktantů. Zde je změna entalpie záporná.

MolekulaEnthalpy
(KJ/mol)
KBrO3-342.5
HBr-36.45
KBr-394
Br20
H2O-68
Entalpie reaktantů
a produkty

9. Je HBr + KBrO3 tlumivý roztok?

Při reakci mezi HBr + KBrO3, nevzniká žádný takový pufr, ale směs KBr a Br2 může kontrolovat pH.

10. Je HBr + KBrO3 kompletní reakce?

Reakce mezi HBr+ KBrO3 je kompletní, protože poskytuje dva hlavní: elektrolytickou sůl a další plynný brom spolu s vodou jako vedlejším produktem.

11. je HBr + KBrO3 exotermická nebo endotermická reakce?

Reakce HBr + KBrO3 is exotermní z hlediska termodynamiky první zákon. Tato reakce uvolnila více energie a teploty do okolí, kde δH je vždy záporné.

Diagram energetického profilu exotermické reakce

12. Je HBr + KBrO3 redoxní reakce?

HBr + KBrO3 reakce je a redoxní reakce protože při této reakci se brom redukuje a brom také oxiduje. Kde HBr působí jako redukční činidlo a KBrO3 působí jako oxidační činidlo.

Redoxní schéma
HBr a KBrO3 Reakce

13. Je HBr + KBrO3 srážecí reakce

Reakce mezi HBr + KBrO3 je srážecí reakce, protože Br2 při určitém pH se v roztoku vysráží.

14. Je HBr + KBrO3 vratná nebo nevratná reakce?

Reakce mezi HBr+ KBrO3 je nevratný, protože produkoval plynný brom. V důsledku produkce molekuly plynu se entropie reakce zvyšuje. Proto se rovnováha posouvá pouze doprava nebo dopředu.

HBr + KBrO3 -> KBr+ Br2(g) + H2O

15. Je HBr + KBrO3 posunová reakce?

Reakce mezi HBr+ KBrO3 je příkladem a reakce jediného přemístění. Protože ve výše uvedené reakci H+ byl vytlačen K+ z HBr.

Single Displacement Reaction

závěr

Reakce mezi HBr a KBrO3 je důležitý, protože může produkovat plynný brom. Takže musíme být opatrnější, když reakce probíhá. Je to průmyslově důležitá reakce pro výrobu KBr soli.

Přejděte na začátek