15 faktů o HBr + CaCl2: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Bromovodík (HBr) nebo kyselina bromovodíková je silná kyselina, zatímco chlorid vápenatý (CaCl2) je anorganická sůl. Pojďme diskutovat o reakci mezi: HBr + CaCl2.

HBr je silná minerální kyselina používaná při přípravě anorganických bromidů a také organobromových sloučenin. Chlorid vápenatý je bílá krystalická sůl, která je vysoce rozpustná ve vodě. CaCl2 má hygroskopickou povahu.

V tomto článku se dozvíme o produktu, typu reakce, vyvážené chemické rovnici a různých dalších faktech o reakci mezi HBr a CaCl2.

Jaký je součin HBr + CaCl2?

bromid vápenatý (CABR2) a chlorovodík (HCl) vznikají po reakci mezi vodnou kyselinou bromovodíkovou a chloridem vápenatým.

CaCl2 + HBr = CaBr2 + HCI

Jaký typ reakce je HBr + CaCl2?

Reakce HBr + CaCl2 je metateze reakce, která je také známá jako reakce s dvojitým vytěsněním.

Jak vyvážit HBr + CaCl2?

Reakce CaCl2 + HBr = CaBr2 + HCl, je ještě nevyrovnané.

K vyvážení výše uvedených reakcí používáme následující kroky:

 • K vyjádření neznámého koeficientu pro reaktanty a produkty používáme proměnné jako a, b, c a d.
 • aCaCl2 + bHBr = cCaBr2 + dHCl
 • Koeficienty jsou pak vyrovnány po přeskupení podobných prvků dohromady.
 • Po přeskupení podle jejich stechiometrických proporcí dostaneme:
 • Ca=a=c; Cl=2a=d; H=b=d; Br=b=2c
 • Nyní je pro určení hodnoty koeficientu použita Gaussova eliminační metoda, dostáváme:
 • a=1; b=2; c=1; d=2
 • Tak je vyvážená chemická rovnice
 • CaCl2 + 2HBr = CaBr2 + 2 HCl

HBr + CaCl2 titraci

Titrace mezi HBr a CaCl2 není možné. Na konci této reakce vzniká silná kyselina HCl, která znemožňuje vypočítat sílu a neznámou koncentraci roztoku.

HBr + CaCl2 čistá iontová rovnice

Čistá iontová rovnice pro HBr + CaClje :

Ca2+ (aq.) +2Cl-(vod.) + 2H+(aq.) + 2Br-(aq.) = Ca2+ (aq.) + 2Br-(vod.) + 2H+(aq.) + 2CI-(vod.)

Čistá iontová rovnice je odvozena podle následujících kroků –

 • Prvním krokem je zmínit chemické stavy sloučenin v rovnici:
 • CaCl2 (vod.) + 2HBr(vod.)  = CaBr2 (vod.) + HCI(vod.)
 • Potom se odpovídající sloučeniny rozdělí na své iontové formy následovně
 • Ca2+ (aq.) +2Cl-(vod.) + 2H+(aq.) + 2Br-(aq.) = Ca2+ (aq.) + 2Br-(vod.) + 2H+(aq.) + 2CI-(vod.)
 • Čistá iontová rovnice je tedy:
 • Ca2+ (aq.) +2Cl-(vod.) + 2H+(aq.) + 2Br-(aq.) = Ca2+ (aq.) + 2Br-(vod.) + 2H+(aq.) + 2CI-(vod.)

HBr + CaCl2 párový konjugát

Konjugovaný pár pro HBr a CaCl2 jsou uvedeny níže:

 • Konjugovaná kyselina pro HBr je Br- .
 • CaCl2 nemá žádný konjugovaný pár, protože jde o anorganickou sůl.

HBr + CaCl2 mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly v HBr + CaCl2 jsou uvedeny níže:

 • HBr je polární molekula, takže mezi ionty dochází k interakci dipól-dipól.
 • Cacl2  je anorganická sůl s elektrostatickou silou interakce mezi ionty.

HBr + CaCl2 reakční entalpie

Celkově entalpie reakce mezi -67.56 KJ/mol.

MolekulaEntalpie (KJ/mol)
HBr-36.23
CaCl2-877.1
CABR2-682.8
HCl-167.16
Tabulka pro entalpii
 • Vzorec pro výpočet entalpie je = (celková entalpie produktů – celková entalpie reaktantů)
 • =[-877.1+(-36.23×2)] – [ -682.8+(-167.16×2)] KJ/měsl
 • =-67.56 KJ/mol

Je HBr + CaCl2 tlumivý roztok?

HBr + CaCl2 nemůže tvořit tlumivý roztok. To je způsobeno přítomností silné kyseliny HBr, protože pufrovací roztoky obsahují slabou kyselinu.

Je HBr + CaCl2 kompletní reakce?

HBr + CaCl2  je úplná reakce, protože dva produkty, tj. CABR2 a HCXNUMX se tvoří na konci reakce.

Je HBr + CaCl2 exotermická nebo endotermická reakce?

Reakce HBr + CaCl2 je exotermická reakce od záporné hodnoty entalpie -67.56 KJ/mol se získá na konci reakce.

Je HBr + CaCl2 redoxní reakce?

HBr + CaCl2 není redoxní reakce. Je to proto, že oxidační stavy prvků se nemění ani po dokončení reakce, jak je uvedeno níže, kde římské symboly v horním indexu ukazují oxidační stavy prvků.

CaIICl2I  + 2HIBrI → CaIIBr2I + 2HIClI

Je HBr + CaCl2 srážecí reakce?

HBr + CaCl2   není srážecí reakcí, protože CABRje rozpustný v HCXNUMX, takže není pozorováno žádné srážení.

Je HBr + CaCl2 vratná nebo nevratná reakce?

HBr + CaCl2 je nevratná reakce, protože po ukončení reakce CaBra HCXNUMX které nereagují zpět za vzniku reaktantů.

Je HBr + CaCl2 posunová reakce?

HBr + CaCl2 je reakce dvojitého přemístění. Zde je chloridový ion vytěsněn bromovými ionty v Cacl2 a bromové ionty jsou v HBr nahrazeny chloridovými ionty.

Reakce dvojitého přemístění

závěr

Chlorid vápenatý je bílá krystalická anorganická sůl, která je vysoce rozpustná ve vodě. Reaguje se silnou kyselinou bromovodíkovou za vzniku soli bromidu vápenatého spolu s další silnou kyselinou, tj. kyselinou chlorovodíkovou.

Přejděte na začátek