15 faktů o H2SO4 + SrCO3: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

SrCO3 (uhličitan strontnatý) je nerozpustný uhličitan kovu a H2SO4 (kyselina sírová) je silná anorganická kyselina. Pojďme si podrobně prostudovat, jak reagují.

H2SO4 je vysoce hygroskopický a absorbuje vlhkost ze vzduchu a je široce používán jako dehydratační činidlo. SrCO3 je bílá pevná látka bez zápachu a je mírně zásadité povahy. Rozpustnost SrCO3 je velmi nízká (Ksp = 5.6 X 10-10) .

V tomto článku budeme diskutovat o reakčních parametrech, jako je entalpie, molekulární síly a typ reakce pro reakci H2SO4 a SrCO3.

Jaký je produkt H2SO4 a SrCO3

SrSO4 (síran strontnatý), CO2 (oxid uhličitý) a molekuly vody vznikají při reakci H2SO4 + SrCO3.

H2SO4 + SrCO3 → SrSO4 + CO2 + H2O

Jaký typ reakce je H2SO4 + SrCO3

H2SO4 + SrCO3 je výtlak a neutralizační reakce jako H2SO4 jako kyselina neutralizuje zásadu SrCO3 za vzniku soli SrSO4. Tato reakce probíhá ve dvou krocích,

 • Prvním krokem reakce je vytěsňovací reakce.
 • H2SO4 + SrCO3 = SrSO4 + H2CO3
 • Druhým krokem je neutralizace, kdy dochází k rozkladu kyseliny uhličité.
 • H2CO3 = CO2 + H2O
 • Celková reakce je tedy taková
 • H2SO4 + SrCO3 → SrSO4 + CO2 + H2O

Jak vyvážit H2SO4 + SrCO3

H2SO4 + SrCO3 se vyváží pomocí následujících kroků -

H2SO4 + SrCO3 → SrSO4 + CO2 + H2O

 • Zúčastněné prvky se počítají na obou stranách reaktantů a produktů v prvním kroku.
Zapojené prvkyV reaktantechv produktech
H22
S11
C11
Sr11
O77
Počet prvků
 • Z tabulky je vidět, že prvky jsou vyváženy na obou stranách rovnice.
 • Vyvážená rovnice tedy je
 • H2SO4 + SrCO3 → SrSO4 + CO2 + H2O

H2SO4 + SrCO3 titraci

Pro nerozpustné soli jako SrCO3 zpětná titrace se provádí.

Zařízení

Odměrný válec, odměrná baňka, nálevka, byreta, kádinka, kuželová baňka, pipeta

Indikátor

Projekt fenolftalein používá se indikátor. Barva fenolftaleinu v kyselém a zásaditém prostředí je, resp.

H2In (bezbarvý) → In2- (růžový)

Postup

 • Známé množství SrCO3 odebírá se do baňky. K tomu H2SO4 se přidá a důkladně promíchá a poté se roztok přenese do odměrné baňky a doplní se po značku za pomoci destilované vody.
 • 20 ml připraveného roztoku se odebere v kónické baňce přes pipetu a přikapou se 3-4 kapky indikátoru.
 • Standardní roztok NaOH se odebere do byrety a po kapkách se přidá k výslednému roztoku.
 • Změna barvy je pozorována a koncového bodu je dosaženo, když se barva roztoku změní na světle růžovou v důsledku mírného přebytku NaOH v roztoku.
 • Provedou se shodné údaje, které se použijí pro výpočet koncentrace uhličitanu pomocí vzorce S1V1 =S2V2 .

H2SO4 + SrCO3 čistá iontová rovnice

Síťová iontová rovnice pro H2SO4 + SrCO3 is

2H+(aq)+ SO42-(aq) + SrCO3(s) → SrSO4(s) + CO2(g) + H2O (l)

Čistá iontová rovnice se získá pomocí následujících kroků

 • V prvním kroku je napsána vyvážená rovnice.
 • H2SO4 + SrCO3 → SrSO4 + CO2 + H2O
 • Fyzikální stavy (plyn, pevná látka, kapalina nebo vodný stav) jsou uvedeny pro druhy zapojené do reakce.
 • H2SO4(aq) + SrCO3(s) → SrSO4(s) + CO2(g) + H2O (l)
 • V dalším kroku je ukázáno štěpení silných elektrolytů na ionty. Od té doby SrCO3 a SrSO4 jsou pevné a H2O je slabý elektrolyt, takže se nerozdělí.
 • 2H+(aq)+ SO42-(aq) + SrCO3(s) → SrSO4(s) + CO2(g) + H2O (l)
 • Společné ionty jsou přeškrtnuty a tím je čistá iontová rovnice
 • 2H+(aq)+ SO42-(aq) + SrCO3(s) → SrSO4(s) + CO2(g) + H2O (l)

H2SO4 + SrCO3 párový konjugát

H2SO4 + SrCO3 udělá konjugovaný pár protože,

 • SO42- se vytvoří jako konjugovaná báze H2SO4 (kyselina).
 • H2CO3 je konjugovaná kyselina báze CO32-.
konjugovaný pár kyseliny a báze

H2SO4 a SrCO3 mezimolekulární síly

 • Iontové interakce jsou přítomny v SrCO3 molekul, protože sloučenina je iontová.
 • rozptylové síly, vodíkové vazbya dipól-dipólové interakce se nacházejí v molekulách H2SO4.

H2SO4 + SrCO3 reakční entalpie

H2SO4 + SrCO3 reakce entalpie je -99.6 KJ/mol. Entalpie se vypočítá pomocí tabulkových hodnot a vzorce následovně.

Přítomné sloučeninyentalpie v KJ/mol
SrCO3-1218.8
H2SO4-814
SrSO4-1453.1
CO2-393.5
H2O-285.8
Hodnoty entalpie
 • ∆Hf°(reakce) = ∆Hf°(produkty) – ∆Hf°(reaktanty)
 • = -2132.4 – (-2032.8) KJ/mol
 • = -99.6 KJ/mol

je H2SO4 + SrCO3 tlumivý roztok

H2SO4 + SrCO3 nebude fungovat jako a pufrovací roztok jako silná kyselina (H2SO4) se používá a sůl (SrSO4) získaný je nerozpustný.

je H2SO4 + SrCO3 kompletní reakce

H2SO4 + SrCO3 je úplná reakce, protože reaktanty jsou při reakci zcela spotřebovány a vytvořené produkty nebudou dále reagovat.

je H2SO4 + SrCO3 exotermická nebo endotermická reakce

H2SO4 + SrCO3 je exotermická reakce, protože během reakce se uvolňuje teplo a entalpie je také negativní.

je H2SO4 + SrCO3 redoxní reakce

H2SO4 + SrCO3 není redox reakce, protože oxidační stavy prvků se v průběhu reakce nemění.

je H2SO4 + SrCO3 srážecí reakce

H2SO4 + SrCO3 je srážecí reakce jako produkt SrSO4 není rozpustný a sraženina ano formovány.

je H2SO4 + SrCO3 vratná nebo nevratná reakce

H2SO4 + SrCO3 je nevratná reakce v důsledku zvýšení entropie pro dopřednou reakci připisovanou tvorbě CO2 plyn a získané produkty nebudou reagovat, aby se vrátily reaktanty.

je H2SO4 + SrCO3 posunová reakce

H2SO4 + SrCO3 je reakce dvojitého přemístění v úvodním kroku. Protože Sr je reaktivnější, vytěsňuje vodík ze své soli a tvoří síran strontnatý a H+ ion se slučuje s CO32- ionty za vzniku kyseliny uhličité.

H2SO4 + SrCO3 = SrSO4 + H2CO3

závěr

Reakce je exotermická s kladnou entropií. SrCO3 hoří červeným plamenem a používá se tak jako barvivo v ohňostrojích. Pevná forma CO2 se nazývá suchý led, který se používá při tuhnutí ropných skvrn.

Přejděte na začátek