15 faktů o H2SO4 + NaOH: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

H2SO4, také známý jako olej z vitriolu se používá při rafinaci ropy. Zatímco NaOH, běžně známý jako louh sodný, se používá k výrobě mýdla. Pojďme se naučit, jak H2SO4 a NaOH reagují.

H2SO4 kombinuje s NaOH za vzniku a reakce metatézy soli. H2SO4, neboli kyselina sírová, je známá jako král kyselin. Disociuje za vzniku dvou protonů a síranového iontu. Naproti tomu NaOH, neboli hydroxid sodný, je silná báze. Disociuje za vzniku sodíkových a hydroxidových iontů. 

V tomto článku se dozvíme o typu, produktu a vyvážení H2SO4 + reakce NaOH.

Co je produktem H2SO4 a NaOH?

Na2SO4 (síran sodný) a H2O (voda) se tvoří během reakce H2SO4 a NaOH.

NaOH + H2SO4 → Ne2SO4 + H2O

Jaký typ reakce je H2SO4 + NaOH?

H2SO4 + NaOH je a neutralizace reakce, kdy kyselina reaguje s bází za vzniku soli a vody.

NaOH + H2SO4 → Ne2SO4 + H2O

Jak vyvážit H2SO4 + NaOH?

Rovnici můžeme vyvážit metodou hit-and-trial pomocí následujících kroků.

 • H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O
 • Nejprve porovnáme reaktanty s prvky produktu.
Reaktantní stranaStrana produktu
1 atom sodíku z hydroxidu sodného.2 atomy sodíku ze síranu sodného.
1 atom kyslíku z hydroxidu sodného.1 atom kyslíku z vody.
3 atomy vodíku z hydroxidu sodného a kyseliny sírové. 2 atomy vodíku z vody.
1 sulfátová jednotka z kyseliny sírové.1 sulfátová jednotka ze síranu sodného.
Porovnání atomů na straně reaktantu se stranou produktu
 • Nejprve vyvažte atom sodíku a poté síranovou jednotku, kyslík a vodík.
 • Dejte stechiometrický koeficient 2 před NaOH ze strany reaktantu, aby se vyrovnaly atomy sodíku.
 • H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O
 • Znovu porovnejte atomy reaktantů s atomy produktu.
Reaktantní stranaStrana produktu
2 atomy sodíku z hydroxidu sodného.2 atomy sodíku ze síranu sodného.
2 atomy kyslíku z hydroxidu sodného.1 atom kyslíku z vody.
4 atomy vodíku z hydroxidu sodného a kyseliny sírové. 2 atomy vodíku z vody.
1 sulfátová jednotka z kyseliny sírové.1 sulfátová jednotka ze síranu sodného.
Porovnání atomů na straně reaktantu se stranou produktu
 • Před H dejte stechiometrický koeficient 22O ze strany produktu k vyvážení atomů vodíku a kyslíku.
 • H2SO4 + 2 NaOH → Ne2SO4 + 2H2O
 • Znovu porovnejte atomy reaktantů s atomy produktu.
Reaktantní stranaStrana produktu
2 atomy sodíku z hydroxidu sodného.2 atomy sodíku ze síranu sodného.
2 atomy kyslíku z hydroxidu sodného.2 atomy kyslíku z vody.
4 atomy vodíku z hydroxidu sodného a kyseliny sírové. 4 atomy vodíku z vody.
1 sulfátová jednotka z kyseliny sírové.1 sulfátová jednotka ze síranu sodného.
Porovnání atomů na straně reaktantu se stranou produktu
 • Můžeme vidět, že atomy reaktantů jsou ekvivalentní atomům produktu. Výše uvedená rovnice je tedy požadovanou vyváženou rovnicí.
 • H2SO4 + 2 NaOH → Ne2SO4 + 2H2O

H2SO4 + Titrace NaOH

H2SO4 + NaOH podstoupit titraci ke stanovení koncentrace kyseliny sírové její neutralizací odměrným roztokem hydroxidu sodného. Postup je vysvětlen níže.

Použité zařízení

 • Kádinka
 • Zkumavka
 • Pipeta
 • Byreta
 • Stát
 • Byretová svorka
 • Skleněný trychtýř
 • Neznámý roztok kyseliny sírové
 • Známý roztok hydroxidu sodného
 • Fenolftalein

Indikátor

Fenolftalein se používá jako indikátor.

Postup

 • Nejprve opláchněte byretu známým roztokem hydroxidu sodného, ​​naplňte ji až po špičku a zaznamenejte počáteční záznam byrety jako 0.
 • Poté pomocí pipety opatrně odsajte neznámý roztok kyseliny chlorovodíkové a přeneste do titrační baňky.
 • Do titrační baňky přidejte malé množství fenolftaleinu.
 • Nalijte známý roztok hydroxidu sodného z byretydo titrační baňky dokud nezmění růžovou barvu.
 • Poznamenejte si čtení a opakujte kroky.
 • Pro výpočet normality titrantu použijeme následující vzorce:
 • N1V1 = N2V2
 • Hmotnost látky lze určit po zjištění normality titračního činidla pomocí vzorců:
 • Hmotnost látky = ekvivalentní hmotnost X normalita X objem / 1000

H2SO4 + NaOH čistá iontová rovnice

Síťová iontová rovnice H2SO4 + NaOH je

2 OH- + 2H+ - → 2 hodiny2O.

Pro odvození čisté iontové rovnice budeme postupovat podle následujících kroků.

 • Nejprve napíšeme vyváženou rovnici, abychom našli čistou iontovou rovnici.
 • 2NaOH (vod.) + H2SO4 (tady) → Ne2SO4 (tady) + 2H2O (tady)
 • Celková iontová rovnice pro výše uvedenou vyváženou rovnici je tedy:
 • 2Na+ + 2OH- + 2H+ + SO42- → 2Na+ + SO42- + 2H2O
 • 2Na+ a SO42- jsou přítomny v reaktantu i produktu.
 • Konečná čistá rovnice tedy bude:
 • 2 OH- + 2H+ - → 2 hodiny2O

H2SO4 + NaOH konjugované páry

 • Konjugovaná báze H2SO4 je síranový iont (SO42-) iont.
 • Konjugovaná kyselina NaOH je molekula vody (H2Ó).

H2SO4 a NaOH mezimolekulární síly

H2SO4 a NaOH obsahují Van der Waalovu sílu, dipól-dipól, vodíkovou vazbu a elektrostatiku mezimolekulární síla přitažlivosti.

H2SO4 + NaOH reakční entalpie

H2SO4 + NaOH má 57.3 kJ/mol entalpie neutralizace za standardních podmínek.

je H2SO4 + NaOH a pufrovací roztok

H2SO4 + NaOH není a pufrovací roztok, jako H2SO4 je silná kyselina, NaOH je silná báze a pufr se tvoří spojením slabé kyseliny s její konjugovanou bází.

je H2SO4 + NaOH úplná reakce

H2SO4 + NaOH je úplná reakce, protože během reakce nezůstane žádná reakční složka.

je H2SO4 + NaOH exotermická reakce

H2SO4 + NaOH je exotermická reakce, protože během reakce se uvolňuje velké množství tepla a hodnota delta G je vysoce negativní. 

je H2SO4 + NaOH a redoxní reakce

H2SO4 + NaOH není a redox reakce, protože oxidační stav atomů zůstává konstantní. 

je H2SO4 + NaOH a Precipitační reakce

H2SO4 + NaOH není a srážky reakce, protože se na konci reakce neukládá žádná látka.

je H2SO4 + NaOH Ireverzibilní reakce

H2SO4 + NaOH je nevratná reakce, protože reakce je jednosměrná.

je H2SO4 + NaOH vytěsňovací reakce

H2SO4 + NaOH je vytěsňovací reakce, protože sodný iont reaktantu vymění své místo z vodíku kyseliny sírové za vzniku síranu sodného a hydroxidový iont vymění svou polohu za síranový iont kyseliny sírové za vzniku vody.

2NaOH + H2SO4 → Ne2SO4 + 2H2O

závěr

H2SO4 + NaOH je neutralizační reakce. V něm dochází k acidobazické reakci vedoucí k tvorbě soli a vody. Je to jednosměrná reakce s dvojitým vytěsňováním, tj. nemůžeme extrahovat reaktanty z produktů. Je vysoce exotermický, protože hodnota delta G je záporná.

Přejděte na začátek