15 faktů o H2SO4 + CH3COONa: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

V chemické reakci se chemické symboly používají k označení reaktantu a produktu. Pojďme diskutovat o reakci H2SO4 a CH3COONa.

Kyselina sírová nebo H2SO4 je silná kyselina a octan sodný, CH3COONa je sodná sůl kyseliny octové. Oba disociují ve vodě za vzniku příslušných iontů a jsou rozpustné ve vodě. Octan sodný je bezbarvá látka, která je přirozeně rozplývavá. Jeho krystalová struktura je jednoklonná.

Octan sodný je pufrovací činidlo s molární hmotností 82.034 g/mol. Pojďme diskutovat o H2SO4+ CH3COONa se všemi detaily.

Jaký je produkt H2SO4 a CH3COONa

H2SO4 reaguje s CH3COONa za vzniku kyseliny octové a hydrogensíranu sodného.

H2SO4 + CH3COONa ——–> CH3COOH + NaHSO4

Jaký typ reakce je H2SO4 + CH3COONa

H2SO4 + CH3COONa je vytěsňovací reakce. Při této reakci se sodík vytěsní z octanu sodného vodíkem H2SO4 získat produkty.

Jak vyvážit H2SO4 + CH3COONa

Je potřeba vyrovnat chemickou reakci a ta dává informaci o počtu zreagovaných molekul. Následují kroky vyvažování reakcí.

 • Přiřazení určitých koeficientů jak reaktantům, tak produktům
 • a H2SO4 + B CH3COONa —–> c CH3COOH + d NaHSO4
 • S výše uvedenou rovnicí se vytvoří rovnice
 • H= 2a= 3b = 4c = d, S = a = d, O = 4a= 2b = 2c= 4d, C = 2b = 2c, Na = b= d
 • 2a +3b= 4c +d, a=d, 4a+ 2b=2c+ 4d, 2b=2c, b =d
 • Vyřešte výše uvedenou rovnici pomocí Gaussovy eliminační metody
 • a = 1, b = 1, c = 1, d = 1
 • Vyvážená rovnice H2SO4 + CH3COONa je
 • H2SO4 + CH3COONa —–> CH3COOH + NaHSO4

H2SO4 + CH3COONa titrace

H2SO4 + CH3Lze provést titraci COONa. Je to proto, že jedna je silná kyselina a druhá je slabá zásada. Lze je tedy titrovat, aby se ostře získal koncový bod.

Zařízení

Kuželová baňka, pipeta, byreta, H2SO4 a CH3COONa řešení.

Indikátor

Methyl pomeranč se používá, protože titrujeme silnou kyselinu a slabou zásadu

Postup

 • Do kónické baňky se odpipetuje 20 ml roztoku octanu sodného a byreta se naplní H2SO4.
 • Do roztoku v Erlenmeyerově baňce se přidává indikátor methyloranž, dokud se nezbarví do žluta.
 • Roztok se titruje kyselinou sírovou v byretě, dokud se barva nezmění ze žluté na červenou.
 • Poznamenejte si hodnotu byrety a proveďte příslušné výpočty.

H2SO4 + CH3COONa síťová iontová rovnice

Síťová iontová rovnice H2SO4 a CH3COONa je,

2H+ + SO2-4 + CH3COO- ——> 2CH3COOH + HSO-4 .

H2SO4 a CH3COONa konjugované páry

H2SO4 + CH3COONa reakce má následující konjugované páry,

 • Konjugované páry H2SO4 a CH3COONa je HSO-4 a CH3COOH resp.
 • Oba jsou kyseliny, takže jeden z protonů je eliminován, aby se získala jeho konjugovaná báze.

H2SO4 a CH3COONa mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly existují mezi H2SO4 + CH3COONa je

 • V H.2SO4 mezi H je vidět iontová přitažlivá síla+ iont a SO42- .
 • V CH3COONa iontová síla mezi sodíkem a acetátem, dipólová dipólová interakce mezi uhlíkem a kyslíkem a čisté kovalentní vazby mezi uhlíkem a vodíkem.

H2SO4 + CH3COONa reakční entalpie

Reakční entalpie H2SO4 + CH3COONa je pozitivní. Entalpie tvorby H2SO4, CH3COOH a CH3COONa je -814, -491, respektive -24.6 kJ/mol.

je H2SO4 + CH3COONa tlumivý roztok

H2SO4 + CH3COONa není tlumivý roztok. Roztok pufru se připraví smícháním slabé kyseliny nebo slabé báze s její konjugovanou bází nebo kyselinou. Zde H2SO4 silná kyselina. Ale CH3COONa je slabá kyselina, její pufr lze připravit smícháním s její konjugovanou kyselinou, jako je CH3COOH, abyste získali jeho pufrovací roztok.

je H2SO4 + CH3COONa úplná reakce

H2SO4 + CH3COONa je kompletní reakce. Reakce probíhá při teplotě místnosti za vzniku kyseliny octové a hydrogensíranu sodného. Zde kyselina sírová vytěsňuje slabší ionty ze svých solí.

je H2SO4 + CH3COONa exotermická nebo endotermická reakce

H2SO4 + CH3COONa je endotermická reakce. Reakce neuvolňuje žádné množství tepla. Takže to je an endotermický reakce.

je H2SO4 + CH3COONa redoxní reakce

H2SO4 + CH3COONa není redoxní reakce, protože oxidační stav všech atomů je stejný před a po reakci.

je H2SO4 + CH3COONa srážecí reakce

H2SO4 + CH3COONa je reakce nevytváří žádnou sraženinu. Vzniká zde kyselina octová a hydrogensíran sodný a obě jsou kapalné povahy.

je H2SO4 + CH3COONa vratná nebo nevratná reakce

H2SO4 + CH3COONa je nevratná reakce, protože je nelze zvrátit, aby poskytly své reaktanty.

je H2SO4 + CH3COONa vytěsňovací reakce

H2SO4 + CH3COONa je vytěsňovací reakce, protože slabší iont sodný z octanu sodného je nahrazen vodíkem za vzniku kyseliny octové.

h2so4 + ch3coona
Posunovací reakce

závěr

V tomto článku H2SO4 a CH3COONa reaguje na hydrogensíran sodný a kyselinu octovou. Bylo zjištěno, že tato reakce je vytěsňovací reakcí, která není redoxní a nevratná, zatímco je endotermická. Reakce nevytváří žádnou sraženinu.

Přejděte na začátek