Struktura glycerolu, vlastnosti: 23 kompletních rychlých faktů

Glycerol je polysloučenina nebo polyol znamená, že se skládá z jedné nebo více hydroxylových skupin. Zde se učíme o struktuře glycerolu a jeho charakterizaci.

Glycerol má empirický nebo chemický vzorec C3H8O3. Strukturní vzorec glycerolu je C3H5(OH)3. Může být také zapsán jako CH2OH-CHOH-CH2OH. Glycerol má synonyma jako glycerin a 1,2,3-propantriol. Glycerol je viskózní kapalina bez barvy a zápachu, ale je poměrně sladké chuti. V nízkých koncentracích je to netoxická sloučenina.

Struktura glycerolu se skládá především ze tří prvků, tj. uhlíku, vodíku a kyslíku. Má uhlovodíkový řetězec se třemi atomy uhlíku, tj. propan, ve kterém jsou tři atomy vodíku nahrazeny třemi hydroxylovými skupinami. Všechny tři centrální atomy C mají konformaci sp3, a proto má molekula glycerolu volnou rotaci přes všechny vazby.

Glycerol je triolová sloučenina, což znamená, že má tři hydroxylové skupiny. Má velmi hygroskopickou povahu a je také rozpustný ve vodě. Je schopen tvořit vodíkové vazby ve vodě. Hygroskopická a ve vodě rozpustná povaha glycerolu je způsobena přítomností těchto tří hydroxylových skupin.

Jaká je struktura glycerolu?

Struktura glycerolu se skládá převážně ze tří prvků, tj. tří atomů uhlíku, tří atomů vodíku a tří hydroxylových skupin. Kvůli přítomnosti tří hydroxylových skupin je znám jako trioly. V glycerolu je uhlovodíkový dlouhý řetězec sestávající ze tří atomů uhlíku v přímce.

Střední atom uhlíku má jeden atom vodíku a jednu hydroxylovou skupinu, další dva atomy uhlíku mají dva atomy vodíku a jednu hydroxylovou skupinu. V podstatě se skládá z molekuly propanu, ve které jsou tři atomy vodíku nahrazeny třemi hydroxylovými skupinami.

Struktura glycerolu

Jak nakreslit Lewisovu strukturu glycerolu?

Lewisova struktura kreslení se provádí podle určitých pravidel. Nejprve zkontrolujte polohy periodických skupin všech atomů C, H a O přítomných ve struktuře glycerolu, protože jsou přítomny ve 14., 1. a 16. skupině periodické tabulky. Poté spočítejte celkové valenční elektrony přítomné ve struktuře glycerolu sečtením valenčních elektronů všech prvků.

Umístěte atom do centrální polohy struktury, která má nejnižší elektronegativitu. Vodík nemůže zaujmout centrální pozici kvůli nízké valenci, takže uhlík je méně elektronegativní (2.55) než kyslík (3.44). Tři atomy uhlíku jsou tedy v centrální poloze struktury glycerolu. Nyní, pokud jde o celkové valenční elektrony, vytvářejí vazbu se všemi vnějšími vazebnými atomy, tj. atomy vodíku a hydroxylovými skupinami.

Valenční elektrony, které tvoří vazby, jsou elektrony vazebných párů a zbývající elektrony jsou umístěny na vnější vazebné H a OH skupiny. Nyní spočítejte osamocený elektron přítomný na každém vazebném atomu a také zkontrolujte, zda je oktet úplný nebo ne ze všech atomů. Nakonec spočítejte formální náboj přítomný na molekule glycerolu a také ověřte jeho strukturu, hybridizaci a vazebný úhel.

Glycerol Lewisova struktura

Glycerolové valenční elektrony

Struktura glycerolu se skládá ze tří prvků, tj. C, H a O, které patří do 14th, 1st a 16th skupina periodické tabulky. Atom C má tedy 4 valenční elektrony, atom H má 1 valenční elektron a atom O má 6 valenčních elektronů ve svém vnějším orbitalu. Vypočítejme valenční elektrony struktury glycerolu.

Valenční elektrony atomu C glycerolu = 04 x 03 (C) = 12

Valenční elektrony atomu H glycerolu = 01 x 08 (H) = 8

Valenční elektrony na O atomech glycerolu = 06 x 03 (O) = 18

Celkové valenční elektrony na glycerolové struktuře = 12 (c) + 08 (H) + 18 (O) = 38

Glycerolová struktura má tedy celkem třicet osm valenčních elektronů přítomných v ní.

Vypočítejme celkové elektronové páry přítomné na molekule glycerolu, k tomu musíme celkové valenční elektrony vydělit 2.

Celkový počet elektronových párů na glycerolové struktuře = 38/2 = 19

Na struktuře glycerolu je tedy přítomno celkem 19 elektronových párů.

struktura glycerolu
Valenční elektrony ve struktuře glycerolu

Pravidlo oktetu glycerolu Lewisovy struktury

Ve struktuře glycerolu existují jednoduché kovalentní vazby mezi třemi atomy uhlíku a vodíku (CH), které tvoří tři kovalentní vazby CH. Podobně dochází ke vzniku kovalentních vazeb mezi třemi C a třemi OH skupinami. Zde atom vodíku nemůže pojmout více než dva elektrony ve svém valenčním plášťovém orbitálu, protože patří k 1st skupina s jedním valenčním elektronem.

Tři centrální atomy uhlíku mají čtyři valenční elektrony, které jsou sdíleny s pěti atomy vodíku a třemi atomy kyslíku tří OH skupin, které mají šest valenčních elektronů. Všechny tři centrální atomy uhlíku glycerolu struktura je dokončena oktet, protože mají osm elektronů, což jsou elektrony se čtyřmi vazebnými páry tvořícími CH a C-OH vazby.

Podobně každý atom vodíku také splnil svou valenci tím, že má dva vazebné elektrony tvořící CH a OH jednoduché kovalentní vazby. Konečně, tři atomy kyslíku glycerolu mají také kompletní oktet, protože mají na sobě osm elektronů, tj. dva páry CH a OH vazeb a dva nevazebné elektronové páry. Všechny tři atomy C a O struktury glycerolu tedy mají úplný oktet.

Struktura glycerolu vykazující úplný oktet atomů C a O

Glycerol Lewis se strukturou osamělých párů

Z celkem třiceti osmi valenčních elektronů glycerolové struktury je dvacet šest elektronů zapojeno do vazby. Nyní nám zbylo dalších dvanáct valenčních elektronů. Těchto zbývajících dvanáct valenčních elektronů by mělo nasadit tři atomy kyslíku. Každý atom kyslíku může obsadit více čtyř elektronů, které jsou nevazebnými elektrony.

Proto má glycerolová struktura celkem dvanáct nevazebných elektronů na třech atomech kyslíku glycerolu. Těchto dvanáct nevazebných elektronů jsou osamocené elektronové páry glycerolové struktury. Na třech atomech kyslíku glycerolu je však přítomno celkem šest osamělých elektronových párů, takže struktura glycerolu má celkem šest osamělých elektronových párů.

Osamocené elektronové páry na struktuře glycerolu

Glycerol Lewisova struktura formální náboj

Jakákoli Lewisova struktura je mnohem stabilní, když je na atomech struktury přítomen poměrně malý formální náboj. Formální výpočet poplatku lze provést pomocí následujícího vzorce.

Formální náboj = (valenční elektrony – nevazebné elektrony – ½ vazebných elektronů)

Při výpočtu formálního náboje na struktuře glycerolu musíme vypočítat formální náboj vytvořený na každém atomu nebo prvku glycerol struktura. Nejprve tedy musíme vypočítat formální náboj přítomný na atomech C, H a O.

Atom uhlíku: Valenční elektrony na atomu C glycerolu = 04

                       Nevazebné elektrony na atomu C glycerolu = 00

                       Vazebné elektrony na atomech C glycerolu = 08

Formální náboj na atomu C struktury glycerolu je = (4 – 0 – 8/2) = 0

Formální náboj přítomný na atomu uhlíku glycerolové struktury je tedy nulový.

Atom vodíku:Valenční elektrony na atomu H glycerolu = 01

                          Nevazebné elektrony na atomu H glycerolu = 00

                          Vazebné elektrony na atomu H glycerolu = 02

Formální náboj na atomu H struktury glycerolu je = (01 – 00 – 2/2) = 0

Formální náboj přítomný na atomu vodíku struktury glycerolu je tedy nulový.

Atom kyslíku: Valenční elektrony na atomu O glycerolu = 06

                       Nevazebných elektronů na atomu O glycerolu je = 04

                       Vazebné elektrony na atomu O glycerolu jsou = 04

Formální náboj na atomu kyslíku struktury glycerolu je = (6 – 4 – 4/2) = 0

Formální náboj přítomný na atomu kyslíku glycerolové struktury je tedy nulový.

Proto ten glycerol struktura je dokončena formální náboj přítomný na atomech C, H a O je nulový.

Formální náboj na struktuře glycerolu

Glycerolová Lewisova struktura rezonance

Ve struktuře glycerolu jsou v celé struktuře přítomny pouze jednoduché kovalentní vazby. Také formální náboj na struktuře glycerolu je nulový. Na atomech O molekuly glycerolu jsou přítomny pouze dva osamocené elektronové páry, ale nejsou pohyblivé, aby vytvořily více vícenásobných vazeb ve struktuře, protože všechny atomy mají úplný oktet s dostatečným množstvím elektronů. Rezonanční struktura molekuly glycerolu tedy není možná, protože nesplňuje všechny podmínky pro vytvoření rezonanční struktury.

Tvar struktury glycerolu Lewis

Glycerolová struktura má tři centrální atomy uhlíku; střední atom uhlíku je připojen dvěma atomy uhlíku, jedním atomem kyslíku a jedním atomem vodíku. Další dva boční atomy uhlíku jsou připojeny jedním atomem uhlíku, jedním atomem kyslíku a dvěma atomy vodíku. Všechny tři centrální atomy uhlíku jsou tedy připojeny čtyřmi vazebnými atomy.

Struktura glycerolu také odpovídá obecnému vzorci AX4, protože všechny tři atomy C jsou spojeny čtyřmi vazebnými atomy. Zde A = centrální atom a X = vazebné atomy připojené k centrálnímu atomu. Takže glycerolová struktura má tetraedrický molekulární tvar a elektronovou geometrii.

Tetraedrický tvar struktury glycerolu

Glycerolová hybridizace

Podle teorie VSEPR má molekula glycerolu obecný vzorec AX4, protože všechny tři centrální atomy C jsou připojeny čtyřmi vazebnými atomy. Struktura glycerolu má tedy tetraedrický molekulární tvar a elektronovou geometrii. Podle teorie VSEPR jsou tedy všechny centrální atomy uhlíku sp3 hybridizovány. Molekula glycerolu má tedy hybridizaci sp3 podle teorie VSEPR.

Glycerol Lewisův strukturní úhel

Střední atom C má vazebný úhel CCO a CCH 109.5 stupně. Také další dva atomy uhlíku mají úhly vazby HCH 109.5 stupně. Vazby HCO obou bočních atomů uhlíku by však mohly být ohnuty v důsledku odpuzování způsobeného přítomností osamocených elektronových párů na atomech O.

Úhel vazby HCO molekuly glycerolu by tedy mohl být ohnut a může mít úhly vazby 103.5 stupně. Struktura glycerolu má tedy úhly vazby 109.5 stupně a 103.5 stupně.

Rozpustnost glycerolu

Glycerol je rozpustný v:

 • voda
 • Alkenoly (R-OH)
 • Ethanol
 • Ethylacetát (částečně rozpustný)
 • Aceton (částečně rozpustný)
 • Ethylether (částečně rozpustný)

Glycerol je nerozpustný v:

 • Chloroform
 • Sirouhlíky
 • Benzen
 • Oleje
 • Chlorid uhličitý
 • Petrolether
 • Fixní a těkavé oleje

Je glycerol rozpustný ve vodě?

Ano, glycerol je snadno rozpustný ve vodě. Na rozpustnost glycerolu ve vodě by mohlo platit pravidlo rozpustnosti „jako se rozpouští jako“. Protože voda i glycerol obsahují hydroxylové (OH) skupiny, mohou se snadno rozpustit nebo vzájemně mísit.

Proč je glycerol rozpustný ve vodě?

Glycerol obsahuje tři hydroxylové (OH) skupiny, díky kterým se v přírodě stává velmi viskózním. Je také poměrně hygroskopické povahy, protože může absorbovat vlhkost z atmosféry nebo vzduchu. Čím více absorbuje vlhkost z atmosféry, glycerol se v přírodě stává méně viskózním. Protože je glycerol více viskózní, je méně rozpustný ve vodě a protože je glycerol méně viskózní, tím je rozpustnější ve vodě.

Také glycerol obsahuje polyolové skupiny, tj. glycerol obsahuje více hydroxylových skupin než voda. Glycerol obsahuje tři hydroxylové skupiny a voda obsahuje jednu hydroxylovou skupinu, takže glycerol může tvořit více vodíkových vazeb s vodou, a proto je snadno rozpustný ve vodě.

Jak je glycerol rozpustný ve vodě?

Když se glycerol přidá do vody, nejprve se usadí na dně nádoby, protože glycerol je ve své podstatě mnohem hustší než voda a má specifickou hmotnost1.26. Ale jak se glycerol časem stává rozpustnějším ve vodě mícháním nebo zahříváním roztoku. Takže veškerý nerozpuštěný glycerol se rozpustí ve vodě.

Také glycerin nebo glycerol je trojmocná poměrně velká molekula alkanolu. Glycerol má tři hydroxylové (OH) skupiny spojené se třemi atomy uhlíku. Tyto tři hydroxylové skupiny jsou hydrofilní oblasti a jsou v přírodě polarizované. Tyto tři hydroxylové skupiny glycerolu tedy usnadňují proces rozpustnosti s molekulami vody, které také obsahují polarizovanou hydroxylovou (OH) skupinu.

Vodíková vazba mezi glycerolem a vodou

Je glycerol silný elektrolyt?

Glycerol není silný elektrolyt. Glycerol je v podstatě neelektrolyt. Elektrolyt je látka, která po rozpuštění ve vodě může vytvářet mobilní ionty, které umožňují vodě vést elektrický proud. Sloučeniny, které nemohou vytvářet mobilní ionty, když jsou smíchány ve vodě a neumožňují vodě vést elektrický proud, nejsou elektrolyty. Zde glycerol hraje roli neelektrolytu.

Proč není glycerol elektrolyt?

Pokud jde o kovalentní sloučeniny, kovalentní sloučeniny reagují s vodou jiným způsobem, aby fungovaly jako elektrolyt. Když kovalentní kyseliny reagují s vodou, předává protony (H+) ionty vodě a vytváří ionty ve vodě. Podobně když kovalentní báze reagují s vodou, přijímá protony z vody za vzniku iontů ve vodě.

Glycerolová sloučenina je také kovalentní sloučenina, protože má po celé své struktuře jednoduché kovalentní vazby. Přesto glycerol není elektrolyt, protože když se glycerol smíchá s vodou, nemůže tvořit ionty ve vodném roztoku. Může však vytvářet vodíkové vazby s molekulami vody a je neutrální nebo neelektrolytické povahy. Glycerol tedy není elektrolyt.

Jak je glycerol neelektrolytový?

Existují tři druhy elektrolytů, tj. silné elektrolyty, slabé elektrolyty a neelektrolyty. Silné elektrolyty jsou ty sloučeniny, které jsou silnými vodiči elektřiny, protože mohou tvořit velké množství mobilních iontů. Slabé elektrolyty jsou spíše ty sloučeniny, které jsou slabými vodiči elektřiny, protože mohou tvořit malý počet mobilních iontů.

Neelektrolyty jsou takové sloučeniny, které jsou nevodiče elektřiny, protože nemohou tvořit mobilní ionty ve vodním roztoku. Glycerol je tedy sloučenina, která není dobrým vodičem elektřiny a při smíchání s vodou nemůže produkovat mobilní ionty. Z toho důvodu je glycerol svou povahou neelektrolytický.

Je glycerol kyselý nebo zásaditý?

Glycerol není kyselý ani zásaditý. V zásadě jde spíše o neutrální sloučeninu. Ale glycerol v čisté formě se chová jako slabá kyselina. Glycerol je alkanol (R-OH) obsahující hydroxylovou (-OH) skupinu. Molekula glycerolu má hodnotu pH téměř 7.3, což ukazuje na neutralitu glycerolu. Proto je glycerol považován za neutrální sloučeninu.

Proč je glycerol neutrální?

Glycerol je uhlovodík obsahující hydroxylové (OH) skupiny, které nelze rozdělit na ionty. Čistá forma glycerolu, když reaguje s vodou, působí docela jako slabá kyselina jako methanol. Ale i když glycerol obsahuje tři hydroxylové (OH-) ionty, stále nepůsobí jako báze.

Molekula glycerolu obsahuje ve své struktuře tři hydroxylové (OH) skupiny, přesto se tyto tři hydroxylové (OH) skupiny nemohou dělit jako ionty. Je to v podstatě alkanol (R-OH), ke kterému jsou připojeny tři OH skupiny na tři atomy C.

Dokonce i při vyšších hodnotách pH, ​​jako je 12 nebo 13, může atom vodíku hydroxylového iontu glycerolu poněkud disociovat za vzniku nabitého iontu nebo částic. To může poněkud zvýšit rozpustnost, ale přesto je rozpustnost nenabitých sloučenin nekonečná a nedochází k žádné změně v její rozpustnosti.

Jak je glycerol neutrální?

Glycerol nemůže tvořit soli, když reaguje s kyselinami, ale může tvořit estery známé jako triglyceridy. Ve vodním roztoku závisí na koncentraci vody a glycerolu, která je o něco menší než 7. Čistá forma glycerolu má hodnotu pH vyšší než 7. pH obecně určuje koncentraci iontů H+ (vodíkových kationtů) ve vodním roztoku, ale ne pro čistou formu sloučeniny.

Čistá forma glycerolu se může chovat jako velmi slabá kyselina, protože je poměrně obtížné oddělit vodík od OH skupin. Dokonce je obtížné oddělit iont H+ od vody. H+ ionty tedy nemohou být stabilní při reakci s vodou a čistým glycerolem. Koncentrace iontů H+ je tedy v čistém glycerolu velmi nižší. Jedná se tedy o neutrální nebo velmi slabou kyselinu.

Je glycerol polární nebo nepolární?

Ano, glycerol je polární molekula. Jak jsme viděli, je snadno rozpustný ve vodě, což je polární molekula. Polární polární molekuly se tak vzájemně rozpouštějí. Molekula glycerolu je tedy také polární povahy.

Proč je glycerol polární?

Glycerol je polární molekula. Dokonce i polarita molekuly glycerolu se poněkud ruší, stále je to polární molekula kvůli přítomnosti tří vazeb uhlíku a kyslíku (CO). Tyto tři CO vazby glycerolu jsou polární vazby. Molekula glycerolu se tedy v přírodě chová jako polární.

Jak je glycerol polární?

Molekula glycerolu obsahuje tři OH skupiny, tedy polární povahy. V polárních molekulách dochází k oddělení elektrického náboje, obsahuje také polární vazbu. Polární molekula, která obsahuje více než jednu polární vazbu, má asymetrickou geometrii, takže dipóly vazby se navzájem ruší.

Také polární vazby jsou způsobeny rozdílem elektronegativity mezi vázanými atomy. Polární molekula mezi sebou reaguje vodíkovými vazbami a dipól-dipólovými mezimolekulárními silami. Síťové dipóly jsou přítomny na polárních molekulách kvůli přítomnosti opačně nabitých iontů. V glycerolu jsou tedy tři polární vazby CO, díky kterým se stává polární v přírodě.

Je glycerol paramagnetický nebo diamagnetický?

Ano, glycerol má diamagnetický charakter. Všechny elektrony jsou spárovány ve struktuře molekuly glycerolu, takže by měl být považován za diamagnetickou molekulu. Hodnota magnetické susceptibility glycerolu je -57.06·10-6 cm3/mol.  

Proč je glycerol diamagnetický?

Glycerol má diamagnetický charakter. Magnetické sloučeniny, které jsou zarovnány opačně k magnetickému poli, jsou známé jako diamagnetické sloučeniny. Hodnota magnetické susceptibility pro diamagnetické sloučeniny je vždy záporná a je menší než nula (x<0).

Tyto sloučeniny jsou odpuzovány magnetickým polem a pohybují se ze silnějšího magnetického pole do slabého magnetického pole. Jsou teplotně nezávislé. Protože tyto sloučeniny magnetizují opačným způsobem, mají velmi malou magnetickou intenzitu. Tyto sloučeniny mají trvalou relativní permeabilitu.

Jak je glycerol diamagnetický?

Magnetismus je určen přítomností párových a nepárových elektronů ve sloučenině a také je určen aplikací vnějšího magnetického pole a pohybem sloučeniny směrem k nebo opačnému směru magnetického pole. Také je určena výpočtem hodnoty magnetické susceptibility této sloučeniny.

Pokud má sloučenina párové elektrony, je diamagnetická. Takže glycerolová struktura má ve své struktuře všechny párové elektrony. Glycerol je tedy diamagnetická sloučenina. Také se pohybuje v opačném směru magnetického pole, tj. pohybuje se směrem k slabému magnetickému poli. Glycerol má negativní hodnotu citlivosti -57.06·10-6 cm3/mol, což je menší než nula. Glycerol je tedy diamagnetická sloučenina.

Viskozita glycerolu

Glycerol je v přírodě vysoce viskózní. Schopnost kapaliny pohybovat se nebo proudit je známá jako viskozita této sloučeniny. Vysoce viskózní kapaliny nebo kapaliny jako glycerol se mohou pohybovat nebo proudit velmi pomalu.

Proč je glycerol viskózní?

Viskozita je schopnost kapalné látky téci. Glycerol je vysoce viskózní sloučenina, protože se skládá ze tří hydroxylových (OH) skupin a může tak tvořit více vodíkových vazeb. Z tohoto důvodu jsou molekuly glycerolu vysoce propojené, takže glycerol je ve své podstatě vysoce viskózní.

Jak je glycerol viskózní?

Molekula glycerolu je vysoce viskózní, protože má tři hydroxylové skupiny. Mají tedy větší mezimolekulární síly v důsledku tvorby více vodíkových vazeb. Viskozita je také určena silou mezimolekulárních sil a tvarem kapalných sloučenin. Polární kapaliny, které mohou tvořit vodíkové vazby, jsou obecně vysoce viskózní.

Také kapalné sloučeniny s dlouhým řetězcem jsou viskóznější. Glycerol je sloučenina obsahující tři uhlíkové řetězce CH2OH-CHOH-CH2OH, takže je částečně viskózní, protože délka řetězce C není tak dlouhá, ale může být viskóznější díky své schopnosti tvořit vodíkové vazby.

Je glycerol lipid?

Glycerol není lipid, ale je to alkoxy (R-OH) sloučenina, protože obsahuje OH skupiny. Lipidy jsou látkou, která spadá pod makromolekuly včetně steroidů, tuků a fosfolipidů. Glycerol je alkoholová sloučenina se třemi OH skupinami připojenými ke třem atomům uhlíku.

Proč glycerol není lipid?

Lipidy jsou makromolekulární sloučeniny s velmi dlouhým řetězcem. Molekula glycerolu obsahuje malý uhlíkový řetězec, který má ve své struktuře pouze tři atomy C. Glycerol může produkovat lipidy dehydratační reakcí s mastnými kyselinami, ale původně glycerol není lipid, ale je to alkoxy sloučenina.

Jak glycerol není lipid?

Glycerol je triol obsahující tři OH skupiny. Je to cukerný alkanol, takže může být považován také za sacharidy. Ale glycerol není lipid, spíše je glycerol hlavní složkou nebo páteří při tvorbě lipidů. Může tvořit velikonoční vazby s glycerolem a mastnými kyselinami známými jako glyceridy. Mnoho komplexních lipidů se vyrábí kombinací hydrofobních a hydrofilních sloučenin, jako je glycerol a mastné kyseliny.

Je glycerol lipid rozpustný?

Ne, glycerol a lipidy nejsou vzájemně rozpustné, protože oba mají opačné vlastnosti. Glycerol je polární molekula a lipidy jsou nepolární povahy. Oba jsou tedy vzájemně nerozpustné.

Proč glycerol není rozpustný v tucích?

Glycerol je důležitou složkou při tvorbě lipidů. Ale glycerol není schopen rozpustnosti v lipidech. Lipidy jsou sloučeniny s dlouhým uhlíkovým řetězcem a glycerol jsou sloučeniny s krátkým řetězcem uhlíku. Oba tedy nejsou vzájemně rozpustné kvůli rozdílům v délkách uhlíkového řetězce obou sloučenin. Protože glycerol je polární molekula, je rozpustný pouze v polárních sloučeninách.

Jak je možné, že glycerol není rozpustný v tucích?

Glycerol je obecně polární sloučenina a je rozpustná pouze v polárních molekulách. Lipidy jsou nepolární sloučeniny, ale některé lipidy jako fosfolipidy vykazují polární i nepolární povahu díky přítomnosti fosforečnanového iontu a jsou částečně rozpustné ve vodě. Ale triglyceridy jsou zcela nepolární. Takže polární glycerol není rozpustný v nepolárních triglyceridech.

Je glycerol hydrofobní?

Ne, glycerol není hydrofobní, spíše je hydrofilní povahy, protože je rozpustný ve vodě. Hydrofilní znamená vodu milující, díky rozpustnosti ve vodě je hydrofilní a ne hydrofobní.

Proč je glycerol hydrofilní?

Molekula glycerolu obsahuje ve své struktuře tři OH skupiny. Když se tedy smísí s vodou, je schopen vytvořit více vodíkových vazeb s molekulami vody, a proto je hydrofilní.

Jak je glycerol hydrofilní?

Glycerol má tři OH skupiny a vykazuje polární povahu, voda je také polární molekula, takže jsou obě navzájem rozpustné. O atom glycerolu má osamocený pár elektronů, které jsou sdíleny s atomem vodíku vody, aby v nich vytvořily vodíkovou vazbu. Takže glycerol miluje vodu a tak hydrofilní molekula.

Je glycerol glycerin?

Glycerol a glycerin jsou zcela odlišné sloučeniny, protože se používají různými způsoby. Přesto jsou obecně považovány za stejné.

Proč se glycerol a glycerin liší?

Produkce glycerolu potřebuje glycerin. Glycerin je komerční sloučenina a používá se jako hlavní složka k tvorbě glycerolu. Glycerol a glycerin se obecně používají podobným způsobem. Glycerin je polyolová sloučenina, která se používá jako sladidlo a konzervační látka. Při zmrazování je to také hustá gumovitá hmota. Proto jsou oba odlišné.

Jak se liší glycerol a glycerin?

Glycerol je tuková složka, která je při výrobě vína bezbarvá a dodává sladkou chuť. Je to přírodní sladidlo a používá se jako rozpouštědlo, konzervant a zahušťovadlo. Používá se jako sirupy proti kašli a tělové krémy, zatímco glycerin se používá v zubní pastě. Obojí je tedy odlišné.

Je glycerol rozpustný v hexanu?

Ne, glycerol a hexan nejsou vzájemně mísitelné. Obě jsou v přírodě opačná řešení, tj. polární a nepolární, a proto je nelze vzájemně mísit.

Proč není glycerol rozpustný v hexanu?

Glycerol je polární molekula, která má tři OH skupiny přítomné na třech atomech C a hexan je nepolární molekula s dlouhým uhlíkovým řetězcem o šesti atomech uhlíku a není v ní přítomna žádná OH skupina. Oba jsou tedy vzájemně nerozpustné.

Proč není glycerol rozpustný v hexanu?

Polární sloučeniny s malým řetězcem C se mohou rozpouštět pouze s polárními sloučeninami, protože řetězec C zvyšuje, že sloučenina je nepolární povahy. Hexan s dlouhým uhlíkovým řetězcem a glycerol má tedy malý uhlíkový řetězec s pouze třemi atomy C a nedochází k výměně iontů, a proto nejsou vzájemně rozpustné.

Závěr:

Glycerol je alkanolová sloučenina se třemi OH skupinami připojenými ke třem atomům uhlíku. Nemá žádnou vůni, barvu, ale sladkou chuť. Má 38 valenčních elektronů a tvoří jednoduché kovalentní vazby a nemá žádný formální náboj a je na něm přítomno šest osamocených elektronových párů. Je to polární molekula, rozpustná ve vodě a viskózní povahy. Má čtyřstěnný tvar, hybridizaci sp3 a vazebné úhly 109.5 a 103.5 stupňů.

Přejděte na začátek