13 Příklady náročných bakterií: Podrobné vysvětlení

Fastidious bacteria are a group of microorganisms that have specific nutritional requirements and are unable to grow on standard laboratory media. These bacteria are highly selective in jejich volba of nutrients and often require complex or specialized podmínky růstu. Some examples of fastidious bacteria include Neisseria gonorrhoeae, which causes the sexually transmitted infection gonorrhea, and Haemophilus influenzae, which can cause respiratory tract infections. These bacteria are challenging to study and diagnose due to their unique growth requirements. Porozumění charakteristiky and behavior of fastidious bacteria is crucial for účinné léčby a prevence associated infections.

Key Takeaways

Bakterie Nemoc/Infekce
Neisseria gonorrhoeae Kapavka
Haemophilus influenzae Infekce dýchacích cest

Understanding Fastidious Bacteria

Fastidious bacteria are a fascinating group of microbial organisms that have specific and complex nutrient requirements for their growth and survival. These bacteria are known for their selective growth and are often challenging to cultivate in the laboratory. In tento článek, prozkoumáme definice of fastidious bacteria, jejich význam in microbiology, and požadavky for their cultivation.

Fastidious Bacteria Definition

Fastidious bacteria, also known as fastidious microorganisms, are bacterial species that have specific environmental conditions and nutrient requirements for their growth. Unlike nějaké bakterie that can thrive in a wide range of conditions, fastidious bacteria are more delicate and have complex potřeby živin. They are often obligate parasites, meaning they rely on hostitelský organismus pro přežití.

What Does Fastidious Mean in Microbiology

In the field of microbiology, termín “fastidious” refers to microorganisms, particularly bacteria, které mají specific and often complex requirements for their growth. These bacteria cannot grow on standard culture media or agar plates které se běžně používají bacterial cultivation. Instead, they require specialized culture media that provide the necessary nutrients and conditions for their growth.

Fastidious Culture Meaning

Fastidious culture odkazuje na proces of cultivating fastidious bacteria in the laboratory. This involves creating vhodné prostředí který splňuje konkrétní požadavky of the bacteria, such as temperature, pH, and složení živin. Fastidious bacteria are often associated with patogenní bakterie, which are responsible for causing various bacterial infections in humans and animals.

Requirements of a Fastidious Microbe

Fastidious bacteria have unique nutrient requirements that must be met for their successful cultivation. Tyto požadavky se může lišit mezi různé druhy, Ale některé běžné příklady of fastidious bacteria include Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, and Haemophilus influenzae. Some of specifické podmínky prostředí a potřeby živin for fastidious bacteria include:

 • Komplex složení živin: Fastidious bacteria often require a more complex složení živin in their culture media compared to other bacteria. This may include specifické aminokyseliny, vitamins, or růstové faktory that are essential for their growth.

 • Specific temperature and pH: Fastidious bacteria may have specific temperature and pH requirements pro optimální růst. Tyto podmínky need to be carefully controlled in the laboratory to ensure successful cultivation.

 • Specialized culture media: Fastidious bacteria often require specialized culture media that are designed to provide the necessary nutrients and conditions for their growth. Tato média may contain blood, serum, or další komponenty that support the growth of fastidious bacteria.

How to Grow Fastidious Bacteria

Growing fastidious bacteria in the laboratory requires pečlivá pozornost do detailu a dodržení specifické protokoly. Tady jsou nějaké obecné kroky involved in the cultivation of fastidious bacteria:

 1. vybrat the appropriate culture media: Vybrat a culture medium that is specifically designed for the growth of the target fastidious bacteria. This may involve using enriched media or selektivní média that contain specific nutrients or inhibitors.

 2. Prepare the culture media: Follow instrukce provided with the culture media to prepare it correctly. This may involve sterilization, addition of supplements, or adjusting pH.

 3. Inoculate the culture media: Transfer a small amount of the fastidious bacteria into the prepared culture media použitím a sterile technique. This can be done by streaking the bacteria onto povrch of the agar or by adding a small amount of the bacteria to a liquid culture.

 4. Incubate the culture: Place the inoculated culture media in a suitable incubator to poskytuje požadovanou teplotu a atmosférické podmínky for the growth of the fastidious bacteria. Incubate the culture for the recommended time period.

 5. Monitor bacterial growth: Regularly check the culture for signs of bacterial growth, such as vzhled of bakteriální kolonie or turbidity in tekuté kultury. This can be done by visually inspecting the culture or by using specializované techniky such as microscopy or biochemické testy.

Sledováním tyto kroky a poskytování potřebné podmínky and nutrients, it is possible to successfully cultivate fastidious bacteria in the laboratory. This allows researchers to study their physiology, identify specifické bakteriální kmenya vyšetřovat jejich role in various microbiological research fields, including medical microbiology and clinical bacteriology.

Pokud chcete mít aktuální informace nejnovější vývoj in microbiology and learn more about fastidious bacteria and další témata, zvažte přihlášení k odběru náš newsletter, attending conferences, or participating in webinars. Tyto platformy poskytnout cenné poznatky and opportunities to engage with experts in the field.

Remember, fastidious bacteria play a crucial role in bacterial diversity and understanding their growth requirements is essential for studying their physiology and pathogenicity.

Examples of Fastidious Bacteria

Fastidious bacteria are microbial organisms that have specific nutrient requirements and require selektivní podmínky růstu for their cultivation. These bacterial species mít komplex potřeby živin and cannot grow on standard agar plates or culture media. In v této části, prozkoumáme nějaké příklady of fastidious bacteria and jejich jedinečné vlastnosti.

Bordetella sp.

druh Bordetella are fastidious bacteria that are known for causing respirační infekce u lidí a zvířat. Nejznámější druh in tento rod is Bordetella pertussis, which is responsible for causing Černý kašel. These bacteria require specific environmental conditions and complex nutrient requirements for their growth and cultivation. Laboratory cultivation of druh Bordetella often involves the use of specialized media and incubation at specifické teploty.

Francisella tularensis

Francisella tularensis is a fastidious bacterium that causes the infectious disease tularemia. This bacterium is highly pathogenic and can infect a wide range of animals, including humans. Due to its fastidious nature, Francisella tularensis requires specific podmínky růstu a komplexní potřeby živin pro jeho pěstování. Researchers often use specialized media and specific incubation temperatures to culture this bacterium in the laboratory.

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori is a fastidious bacterium that colonizes lidský žaludek a je spojen s různé gastrointestinální poruchy, počítaje v to gastritida a peptické vředy. This bacterium has specific nutrient requirements and requires a microaerophilic environment for its growth. Laboratory cultivation of Helicobacter pylori involves the use of specialized media and incubation in řízená atmosféra s snížené hladiny kyslíku.

Lactobacillus

Lactobacillus is a genus of fastidious bacteria that are commonly found in lidský gastrointestinální trakt a other mucosal surfaces. Tyto bakterie hrají zásadní roli při udržování rovnováha of střevní mikrobiota a mít různé zdravotní benefity. Druhy Lactobacillus have specific nutrient requirements and are often cultured using specialized media that mimic the conditions found in lidské tělo.

Legionella pneumophila

Legionella pneumophila is a fastidious bacterium that causes Legionářská nemoc, těžká forma of pneumonia. This bacterium is commonly found in sladkovodní prostředí and can infect humans through inhalation of kontaminované aerosoly. Legionella pneumophila requires specific podmínky růstu, včetně přítomnosti určité aminokyseliny and iron, for jeho pěstování. Laboratory cultivation of this bacterium often involves the use of specialized media and incubation at specifické teploty.

Leuconostoc mesenteroides

Leuconostoc mesenteroides is a fastidious bacterium that is commonly found in fermentované potraviny, such as sauerkraut and pickles. These bacteria play a crucial role in proces fermentace a přispět chuť a zachování tyto potraviny. Leuconostoc mesenteroides has specific nutrient requirements and is often cultured using specialized media that mimic the conditions found in fermentační prostředí.

Mykoplazma

Mycoplasma is a genus of fastidious bacteria that lack buněčná stěna and are obligate parasites of humans and animals. These bacteria have complex nutrient requirements and are often cultured using specialized media that provide the necessary nutrients for their growth. Druhy mykoplazmat je známo, že způsobují various respiratory and genital infections u lidí.

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae is a fastidious bacterium that causes the sexually transmitted infection gonorrhea. This bacterium has specific nutrient requirements and requires specifickou atmosféru s vzrostl oxid uhličitý úrovní for its growth. Laboratory cultivation of Neisseria gonorrhoeae involves the use of specialized media and incubation in řízená atmosféra.

Tyto příklady of fastidious bacteria highlight rozmanitá příroda of bacterial species and their specific nutrient requirements. Porozumění komplex podmínky růstu a potřeby živin of these bacteria is essential for their cultivation in the laboratory and for studying jejich role in microbiological research, pathogenicity, and bacterial infections.

Paenibacillus popilliae

Paenibacillus popilliae is a bacterial species to patří the genus Paenibacillus. Je a microbial organism that is commonly found in soil and is known for its selective growth and nutrient requirements. This bacterium is of zájmu in the field of microbiology due to jeho schopnost kontrolovat populace of některých hmyzích škůdců, specifically the larvae of beetles known as bílé housenky.

Pokud jde o bacterial cultivation, Paenibacillus popilliae has specific environmental conditions and potřeby živin. To vyžaduje complex nutrient sources for growth and is considered to be obligátní parazit. This means that it relies on jiné organismy pro jeho přežití and growth. In laboratory cultivation, Paenibacillus popilliae is typically grown on agar plates using culture media that provide the necessary nutrients for its growth.

Teď se přesuňme naše zaměření na anjiné bakteriální druhy called Streptococcus pneumoniae.

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae je patogenní bakterie that is commonly associated with bacterial infections, particularly in dýchací soustava. Je grampozitivní bakterie to je hlavní příčinou zápalu plic, meningitidy a zánět středního ucha. Porozumění the bacterial classification and identification of Streptococcus pneumoniae is crucial in the field of medical microbiology and clinical bacteriology.

Podobně jako u ostatní bakteriální patogeny, Streptococcus pneumoniae has specific bacterial podmínky růstu and nutrient requirements. It is considered to be a fastidious microorganism, meaning that it has complex potřeby živin and is more challenging to cultivate in the laboratory compared to other bacteria. To culture Streptococcus pneumoniae, microbiological samples are typically collected and plated on agar plates containing specific culture media that provide the necessary nutrients for its growth.

In microbiological research, the study of Streptococcus pneumoniae plays zásadní roli in understanding bacterial diversity, physiology, and vývoj of účinné léčbys for bacterial infections. Researchers and scientists often study aktivita of this bacterium to gain insights into its pathogenic mechanisms a potenciální cíle pro terapeutické intervence.

Chcete-li zůstat v obraze nejnovější vývoj v mikrobiologii a bacterial research, it is beneficial to subscribe to newsletters, attend conferences, and participate in webinars. Tyto platformy provide opportunities to learn about nové poznatky, exchange knowledge, and connect with experts in the field.

Remember, the study of microbial organisms, bacterial species, and jejich specifické podmínky růstu is essential in advancing naše porozumění of microbiology and combating bacterial infections.

Categories of Fastidious Bacteria

Fastidious bacteria are microbial organisms that have specific and complex nutrient requirements for their growth and survival. These bacteria cannot be easily cultivated on standard agar plates or culture media due to their selective growth conditions. Instead, they require specific environmental conditions and specialized culture techniques to support their growth.

Fastidious Gram-Negative Bacteria Examples

Fastidious Gram-negative bacteria are a group of bacterial species that have intricate nutritional needs and require specific podmínky růstu for cultivation. Some examples of fastidious Gram-negative bacteria include Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, and Haemophilus influenzae. These bacteria are commonly associated with various bacterial infections and are of značný zájem in medical microbiology and clinical bacteriology.

Fastidious Vascular Bacteria Examples

Fastidious vascular bacteria jsou podmnožina of fastidious bacteria that have zvláštní spřízněnost pro cévního systému. These bacteria often cause infections in krevního řečiště or infect the inner lining of cévy. Zatímco tam jsou various bacterial strains that can be classified as fastidious vascular bacteria, některé pozoruhodné příklady include Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, and Haemophilus influenzae.

Fastidious Anaerobes

Fastidious anaerobes are a group of bacteria that have complex potřeby živin and require specific environmental conditions for growth. These bacteria thrive in nepřítomnost of oxygen and are often obligate parasites, meaning they rely on hostitelský organismus pro přežití. Fastidious anaerobes play a crucial role in microbiological research and are of interest in understanding bacterial diversity and physiology.

Is Staphylococcus Fastidious?

Staphylococcus is a genus of bacteria that includes both fastidious and non-fastidious species. Zatímco some Staphylococcus strains can be fastidious and have specific nutrient requirements, others are more adaptable and can grow under a wider range of conditions. Staphylococcus aureusnapříklad je všestranná bakterie that can grow on standard culture media a nevyžaduje vysoce specializované podmínky růstu.

In conclusion, fastidious bacteria encompass různorodá skupina of microbial organisms with complex potřeby živin a specifické požadavky na životní prostředí for growth. Understanding the cultivation and identification of these bacteria is crucial for různých polí, including medical microbiology, clinical bacteriology, and microbiological research.

Comparing Fastidious and Non-Fastidious Bacteria

Fastidious and non-fastidious bacteria jsou dvě kategorie of microbial organisms that differ in jejich požadavky na živiny for growth and cultivation. While non-fastidious bacteria can grow on a wide range of culture media and under různé podmínky, fastidious bacteria have specifické požadavky na životní prostředí pro jejich růst.

Fastidious and Nonfastidious Bacteria Examples

Fastidious bacteria are known for their complex potřeby živin a konkrétní podmínky růstu. They require specialized culture media and specific environmental factors to thrive. Some examples of fastidious bacteria include:

 1. Streptococcus pneumoniae: This bacterium is a common cause of pneumonia and other respirační infekce. It requires enriched media with blood or serum for optimal growth.

 2. Neisseria gonorrhoeae: This bacterium is responsible for the sexually transmitted infection gonorrhea. It requires a complex culture medium containing specific růstové faktory for successful cultivation.

 3. Haemophilus influenzae: This bacterium can cause respiratory tract infections, including pneumonia and meningitis. It has specific nutritional requirements and needs factors like hemin and NAD for growth.

Fastidious bacteria play a crucial role in microbiological research and the study of bakteriální patogeny. Their cultivation and identification require pečlivá pozornost na jejich specifické podmínky růstu and nutrient requirements.

Non Fastidious Bacteria Example

Non-fastidious bacteria, O druhá ruka, have less complex potřeby živin and can grow under a wider range of conditions. They are more adaptable and can thrive in různá prostředí. Examples of non-fastidious bacteria include:

 1. Escherichia coli: This bacterium is commonly found in střeva of humans and animals. It can grow on simple agar plates and does not require any specialized růstové faktory.

 2. Staphylococcus aureus: This bacterium is a common cause of kožní infekce a může také způsobit závažnější infekce jako zápal plic a infekce krevního řečiště. It can grow on a wide range of culture media and does not have specific nutritional requirements.

Non-fastidious bacteria are easier to cultivate and study in the laboratory due to their less stringent podmínky růstu. Jsou široce používány v různých polí of microbiology, including medical microbiology and clinical bacteriology.

Závěrem lze říci, rozdíl mezi fastidious and non-fastidious bacteria leží v jejich požadavky na živiny a podmínky růstu. Fastidious bacteria have complex potřeby živin and specific environmental factors, while non-fastidious bacteria can grow under a wider range of conditions. Understanding tyto rozdíly je rozhodující pro úspěch bacterial cultivation and the study of bacterial diversity and physiology.

Fastidious Organisms in Microbiology

Náročné organismy are a fascinating group of microbial organisms that have specific and complex nutrient requirements for growth. These organisms are often bacterial species that require selektivní podmínky růstu and specific environmental factors to thrive. In the field of microbiology, understanding the cultivation and podmínky růstu of fastidious organisms is crucial for studying their physiology, classification, and identification.

Fastidious Organisms Examples

Some examples of fastidious organisms in microbiology include Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, and Haemophilus influenzae. These bacteria are known for their fastidious nature and require specific nutrients and environmental conditions for successful cultivation. Due to their complex potřeby živin, tyto organismy are often considered obligate parasites, relying on hostitelské organismy pro přežití.

List of Fastidious Organisms in Microbiology

Zde je seznam of some fastidious organisms commonly encountered in microbiological research and clinical bacteriology:

 • Streptococcus pneumoniae
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Haemophilus influenzae
 • Legionella pneumophila
 • Bordetella pertussis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydia trachomatis
 • Treponema pallidum

These organisms pose jedinečné výzvy in laboratory cultivation due to jejich specific growth requirements. Researchers often employ specialized culture media and agar plates vytvořit prostředí conducive to the growth of these fastidious microorganisms.

Fastidious Organisms Bacteria Example

Pojďme vzít bližší pohled at jeden příklad of a fastidious organism: Streptococcus pneumoniae. This bacterium is běžný patogen responsible for various bacterial infections, including pneumonia, meningitis, and zánět středního ucha. Kvůli its fastidious nature, S. pneumoniae requires specific nutrients and environmental conditions for successful cultivation.

Růst S. pneumoniae in the laboratory, a culture medium called blood agar is commonly used. Toto médium provides the necessary nutrients and růstové faktory vyžaduje bakterie. The agar plates jsou inkubovány při konkrétní teplotu a v atmosféru obohaceno o oxid uhličitý to mimic the conditions found in lidské tělo.

Jednou the bacterial strains are inoculated onto the agar plates, they form distinct colonies that can be further analyzed for various microbiological research purposes. Tyto kolonie může být podrobeno další testy for identification and characterization, aiding in porozumění of S. pneumoniae‘s physiology and pathogenicity.

In conclusion, fastidious organisms play Významnou roli in the field of microbiology. Their complex nutrient requirements a konkrétní podmínky růstu make them intriguing subjects of study. Understanding the cultivation and growth of tyto organismy je nezbytný pro postup naše znalosti of bacterial diversity, physiology, and vývoj of effective diagnostic and therapeutic approaches in medical microbiology.

Fastidious Microorganisms

What are Fastidious Microorganisms

Fastidious microorganisms are a group of microbial organisms that have specific and complex nutrient requirements for growth. Unlike jiné bakteriální druhy that can grow on a wide range of culture media, fastidious microorganisms are more selective in their podmínky růstu. They require specific environmental conditions and a carefully tailored culture medium to support their growth.

Some examples of fastidious microorganisms include Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, and Haemophilus influenzae. These bacteria are commonly found in clinical bacteriology and medical microbiology research, as they are known to cause various bacterial infections in humans.

Fastidious Microorganisms Examples

Pro lepší pochopení Koncepce of fastidious microorganisms, let’s take bližší pohled at nějaké příklady:

 1. Streptococcus pneumoniae: This bacterium is a common cause of pneumonia, meningitis, and jiné infekce dýchacích cest. It requires specific nutrients and environmental conditions for optimal growth and is often cultivated on krevní agarové plotny.

 2. Neisseria gonorrhoeae: This bacterium is responsible for the sexually transmitted infection gonorrhea. It is a fastidious microorganism that requires a complex nutrient medium, Jako Thayer-Martinův agar, for cultivation.

 3. Haemophilus influenzae: This bacterium can cause různé infekce, including meningitis, pneumonia, and ušní infekce. To má specific growth requirements, jako je přítomnost factors X and V in kultivační médium, which can be achieved using chocolate agar plates.

Tyto příklady zvýraznit rozmanitou škálu of fastidious microorganisms and their complex potřeby živin for laboratory cultivation and study.

How Does Xylella Fastidiosa Spread

Xylella fastidiosa is a fastidious microorganism that is of zájmu v oblasti patologie rostlin. Je a plant pathogenic bacterium that causes diseases in a wide range of hostitelské rostliny, including grapevines, citrusové stromy, a olivovníky.

Xylella fastidiosa is primarily spread through insect vectors, such as sharpshooters and spittlebugs, which feed on the xylem sap of infikované rostliny. Tento hmyz acquire the bacteria while feeding on infikované rostliny and then transmit it to healthy plants as they move from jedna rostlina jinému.

Jednou uvnitř hostitelská rostlina, Xylella fastidiosa colonizes the xylem vessels, which are responsible for transporting water and nutrients throughout Rostlina. Bakterie multiply and block the xylem vessels, narušující proud of water and nutrients, ultimately leading to pokles a smrt infikovaná rostlina.

Porozumění pomazánka and mechanisms of Xylella fastidiosa is crucial for developing efektivní strategie to control and manage nemoci it causes in agricultural and horticultural settings.

In conclusion, fastidious microorganisms play Významnou roli in microbiological research and are known for their complex nutrient requirements and specific environmental conditions for growth. Examples such as Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, and Haemophilus influenzae highlight rozmanitost of tyto mikroorganismy a jejich důležitosti in medical microbiology and clinical bacteriology. Additionally, pomazánka of Xylella fastidiosa through insect vectors demonstrates dopad of fastidious microorganisms in patologie rostlin. Zůstaňte v obraze s nejnovější výzkum and developments in microbiology by subscribing to newsletters, attending conferences, and participating in webinars.

Proč investovat do čističky vzduchu?

In conclusion, fastidious bacteria are a fascinating group of microorganisms that have specific nutritional requirements for growth. They are often more challenging to cultivate in the laboratory compared to other bacteria due to their picky nature. Navzdory their fastidiousness, these bacteria play zásadní role in různé ekologické procesy a může způsobit significant diseases in humans and animals. Some examples of fastidious bacteria include Helicobacter pylori, which is associated with žaludeční vředy, a Mycobacterium tuberculosis, původce of tuberculosis. Understanding jedinečné vlastnosti and requirements of fastidious bacteria is essential for studying jejich biologie a vývoj efektivní strategie pro jejich kontrola a léčba.

Často kladené otázky

What are Fastidious Bacteria?

Fastidious bacteria are kategorie of bacteria that have complex potřeby živin a vyžadují very specific environmental conditions for growth. They are often difficult to cultivate in laboratoř kvůli jejich specifické požadavky.

Can you provide examples of Fastidious Gram-Negative Bacteria?

Některé příklady fastidious gram-negative bacteria include Neisseria gonorrhoeae and Haemophilus influenzae. These bacterial species require specific podmínky růstu a komplexní potřeby živin vzkvétat.

What is the meaning of Fastidious in Microbiology?

V mikrobiologii, termín ‘fastidious’ refers to microorganisms that have complex or particular nutritional requirements. These organisms are often difficult to grow in laboratorní podmínky kvůli jejich specifické potřeby.

How can Fastidious Bacteria be Grown in a Laboratory?

Fastidious bacteria can be grown in laboratoř tím, že jim poskytnete specifické podmínky prostředí and nutrient requirements they need. This often involves the use of selective growth media, such as agar plates enriched with specific nutrients.

What are some examples of Fastidious and Nonfastidious Bacteria?

Fastidious bacteria examples include Streptococcus pneumoniae and Neisseria gonorrhoeae, which require specific podmínky růstu. Nonfastidious bacteria, O druhá ruka, can grow under a wide range of conditions. Příklad of nonfastidious bacteria is Staphylococcus.

What does Fastidious Culture Mean in the context of Microbiology?

A fastidious culture in microbiology refers to the cultivation of fastidious bacteria or organisms. These organisms have complex potřeby živin and require specific environmental conditions for growth, making their cultivation in laboratoř setting challenging.

How does Xylella Fastidiosa Spread?

Xylella fastidiosa, typ of fastidious vascular bacteria, spreads primarily through insect vectors like sharpshooter leafhoppers. It can also spread through the use of contaminated pruning tools.

Is Staphylococcus considered a Fastidious Bacteria?

No, Staphylococcus is not considered a fastidious bacteria. It can grow under a wide range of conditions and does not have the complex potřeby živin that characterize fastidious bacteria.

What are the Requirements of a Fastidious Microbe?

A fastidious microbe requires specific environmental conditions and complex nutrients for growth. These may include určité teploty, úrovně pH, a konkrétní typy of nutrients that are not commonly found in standard culture media.

What are some examples of Fastidious Microorganisms?

Examples of fastidious microorganisms include bacterial species like Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, and Haemophilus influenzae. These organisms have complex potřeby živin and require specific environmental conditions for growth.

Přejděte na začátek