Flip Flop: Obvody, Pravdivá tabulka, Pracovní, Kritické rozdíly

D Flip Flop Úvod | D Flip Flop Theory

Flip flop je základní prvek sekvenčního obvodu, který má dva stabilní stavy a může ukládat jeden bit najednou. Může být navržen pomocí a kombinovaný obvod se zpětnou vazbou a hodinami. D Flip-Flop je jedním z těch Flip Flop, které mohou ukládat data. Může být použit pro ukládání dat staticky nebo dynamicky v závislosti na konstrukci obvodu. D Flip-Flop se používá v mnoha sekvenční obvody jako registr, počítadlo atd.

Co je to D flip flop?

D flip-flop nebo Data flip flop je typ flip Flop, který má pouze jeden datový vstup, který je 'D' a jeden hodinový pulzní vstup se dvěma výstupy Q a Q bar. Tento klopný obvod se také nazývá zpožděný klopný obvod, protože když jsou vstupní data poskytována do klopného obvodu d, výstup sleduje zpoždění vstupních dat o jeden hodinový impuls.

Plná forma flip flopu

D znamená Delay nebo Data v D flip-flopu.

D schéma klopného obvodu

Daný obvod představuje klopné schéma D klopného obvodu, kde je celý obvod navržen pomocí brány NAND. Zde se výstup jedné brány NAND přivádí jako jeden vstup do druhé brány NAND, která tvoří západku. Poté je západka brána s dalšími dvěma branami NAND, kde D je jeden vstup a hodiny jsou druhý vstup. 

d žabky
Obr. Schéma klopného obvodu D navrženého s bránou NAND

Konečný výstup klopného obvodu D je Q a Qbar, kde Qbar je vždy komplementární s Q.

D Flip Flop Truth Table

Co je D Pravdivá tabulka Flip Flop ?

Pravdivostní tabulka flip flopu ukazuje všechny možné výstupy flip-flopu se všemi možnými kombinacemi vstupu do flip flopu, kde Clock a D je vstup do flip-flopu D a Q a Qbar jsou výstup klopného obvodu D.

HODINYDQQbar
00ŽÁDNÁ ZMĚNAŽÁDNÁ ZMĚNA
01ŽÁDNÁ ZMĚNAŽÁDNÁ ZMĚNA
1001
1110

D Flip Flop Excitation Table

Povýšená tabulka nebo tabulka stavů zobrazuje minimální vstup vzhledem k výstupu, který může definovat obvod. Což představuje hlavně sekvenční obvod s jeho současným a dalším stavem výstupu s přednastaveným vstupem a hodinovým pulzem. Tato tabulka je také známá jako charakteristická tabulka pro klopný obvod D.

zCLKSoučasný stav „Q“Další stav 'Q'
X000
X011
0100
0110
1101
1111

D klopný obvod Booleovský výraz

Logický výraz klopného obvodu D je Q (t + 1) = D protože další hodnota Q závisí pouze na hodnotě D, zatímco od vstupu D do výstupu Q je zpoždění jednoho hodinového impulzu.

d žabky
Obr. K - mapa vstupu (D) a výstupu (Q) klopného obvodu D.

Jak D Flip Flop funguje?

Práce D klopného obvodu

D Flipflop je bistabilní paměťový prvek, který dokáže ukládat jeden bit po druhém, buď „1“ nebo „0“. Když je vstup D poskytován Flip Flop, obvodová kontrola hodinového signálu je signál hodin vysoký (pro d flip-flop spouštěný úrovní), pak se s každým hodinovým impulzem vstup D šíří na výstup Q. 

U klopného obvodu spouštěného hranou obvod zkontroluje přechod hodinového impulzu, podle kterého flip Flop šíří vstup na výstup; hrana spuštěna může být kladná hrana spuštěna nebo negativní spuštěna. Klopný obvod D spouštěný kladnou hranou mění svůj výstup podle vstupu s každým přechodem hodinového impulzu od 0 do 1. Pokud jde o klopný obvod D spouštěný zápornou hranou, mění svůj výstup podle vstupu s každým přechodem hodinového impulzu od 1 na 0.

D klopný obvod Časový diagram

Jak je znázorněno na daném obrázku, existuje reprezentace hodinového pulzu, pomocí které je znázorněno D, které je vstupem k převrácení D, a Q, který je výstupem, kde Qbar je výstupem komplementu výstupu Q, zde vidíme časový diagram klopného obvodu s kladnou hranou, proto se zde výstup mění s každým pozitivním přechodem v hodinovém impulsu podle vstupu.

Obr. Schéma časování nebo křivky klopného obvodu D (spuštěna kladná hrana).

Blokové schéma klopného obvodu D

Schéma zobrazené níže je blokovou reprezentací klopného obvodu d, kde D je vstup, hodiny jsou dalším vstupem do klopného obvodu, kde se používá přednastavený a jasný signál k nastavení nebo resetování výstupu Q klopného obvodu D -flop. 

Co je D flip flop Symbol?

Obr. Blokové znázornění klopného obvodu D s přednastavením a vymazáním

D flip flop Clear a Preset

Uvedený obrázek je blokové schéma klopného obvodu D s přednastavením / nastavením a odpočinkem / vymazáním jako dodatečný vstup do Flip Flop, kde se pomocí Preset / Set nastaví výstup Q sady Flip Flop na 1. Rest / Jasné je nastavit výstup Q flip Flop na 0.

Obr. Blokové schéma klopného obvodu D s přednastavením / nastavením a resetováním / vymazáním

Flip Flop se sadou

Klopný obvod D může nastavit vstup jako požadavek a může změnit výstup a nastavit výstup Q na 1. Může být synchronní nebo asynchronní, synchronní, když se výstup může měnit pouze s hodinovým pulzem, asynchronní je, když výstup lze nastavit na 1 v kterémkoli okamžiku bez ohledu na taktovací impuls.

D flip flop s Resetem

Klopný obvod D může někdy resetovat / vymazat vstup pouze kromě vstupu dat a hodinového vstupu, což resetuje výstup Q na nulu d flipflop jako požadavek. Reset / Vymazat při aktivním nízkém vstupu nebo aktivním vysokém vstupu závisí na konstrukci Flip Flop.

Asynchronní nastavení a reset

D klopný obvod s asynchronním nastavením a resetem

Klopný obvod D může mít asynchronní nastavení / přednastavení a reset / vymazání jako vstup nezávisle na hodinách. To znamená, že výstup Flip Flop lze nastavit na 1 s přednastavením nebo resetovat na 0 s resetem navzdory hodinovému impulzu, což znamená, že se výstup může měnit s hodinami nebo bez nich, což může vést k asynchronnímu výstupu.

D klopný obvod s asynchronním resetem

Klopné obvody typu D mohou mít asynchronní reset, který může být nezávislý na hodinách. Bez ohledu na hodiny může reset změnit výstup Q na nulu, což může způsobit asynchronní výstup.

D flip flop se synchronním resetem

Klopný obvod D se synchronním resetem znamená, že výstup lze resetovat na nulu pomocí resetovacího vstupu, ale pouze s hodinami, díky čemuž je resetovací vstup závislý na hodinovém impulsu; bez vynulování hodinového impulzu nebude moci nastavit výstup Q na nulu, což vám dá vždy synchronní výstup.

D Flip Flop s aktivací

Kromě nastavení / přednastavení nebo resetování / vymazání může být flip-flop D povolen jako jeden vstup, když je povolení vysoké, Flip Flop může pracovat s datovým vstupem a hodinovým vstupem, ale pokud je povolení nízké, bez ohledu na jakýkoli jiný vstup, flip Flop zůstane ve stavu zadržení.

Obr. Blokové znázornění klopného obvodu D s aktivací

Flip flop s Enable Truth Table

umožnitDQn01ŽÁDNÁ ZMĚNA00ŽÁDNÁ ZMĚNA111100Tabulka: D klopný obvod pravdivostní tabulka se vstupem povolení

 

D flip flop Truth Table s Preset a Clear

PR (AKTIVNÍ NÍZKÝ)CLR (AKTIVNÍ NÍZKÝ)CLKDQQbar
01XX10
10XX01
00XXNENÍ DEFINOVANÝNENÍ DEFINOVANÝ
111110
111001
111XŽÁDNÁ ZMĚNAŽÁDNÝ CHNAGE
Tabulka: Klopný stůl D s přednastavenými, jasnými a hodinami

Flip flop Truth Table s hodinami a resetem

CLKRESETDQ
0XXŽÁDNÁ ZMĚNA
11X0
1011
1000
Tabulka: D klopný obvod Reset tabulky pravdy a vstup hodin

Asynchronní D klopný obvod

Když klopný obvod D generuje výstup nezávisle na hodinovém signálu, potom může být produkovaný výstup asynchronní. Je to způsobeno hlavně asynchronním signálem set / preset nebo clear / reset, který může kdykoli nastavit nebo resetovat výstup flip flopu, což narušuje synchronicitu v klopném obvodu D.

Stavový diagram pro D Flip Flop

Stavový diagram je znázornění jiného stabilního stavu s přechodem mezi stavy s příčinou přechodu. Zde je každý stabilní stav výstupu klopného obvodu D reprezentován kruhem. Naproti tomu přechod mezi stavem představuje šipka mezi kružnicí, která je vyrovnána s příčinou přechodu.

Obr Stavový diagram klopného obvodu D

Když se stav změní z 0 na 1, je to způsobeno vstupem D, který je vysoký, a když je stav výstupu 0, a v době D = 0, která neprodukuje žádnou změnu výstupu, šipka s D = 0 začíná stavem 0 a také se vrací do stavu 0.

Tabulka ASM pro flip flop

Algoritmický graf stavu stroje obsahuje tři bloky: stavový blok, podmínkový blok a podmíněné výstupní pole. Obdélníkové pole představuje jeden stav; diamantová krabička je krabička podmínky true nebo false, pokud se podmínka rozhodne, že větev bude následovat.

Obr. ASM (algoritmický stavový stroj) grafická reprezentace klopného obvodu D.

Schéma klopného obvodu D | Schematický obvod D Flip Flop | Schéma Flip Flop typu D

Obrázek ukazuje schematické znázornění klopného obvodu D; schematický diagram představuje postup pomocí abstraktu. 

Dva diagramy ukazují fungování klopného obvodu D, když jsou hodiny vysoké, a další diagramy, když jsou hodiny nízké. Když jsou hodiny vysoké, vstupní data procházejí obvodem, ale když jsou hodiny nízké, vstup nemůže procházet obvodem, což ukazuje bez ohledu na změnu vstupu, nedojde ke změně výstupu, když jsou hodiny nízký.

Obr Schematické znázornění klopného obvodu d. jedna postava s nízkým hodinovým pulzem a druhá s vysokým hodinovým pulzem

Dynamický klopný flop

Flip Flop je obecně statické úložné zařízení, ale dynamický flip flop může dynamicky ukládat data. V daném schematickém diagramu dynamického klopného obvodu můžeme vidět kondenzátor připojený ke každému stupni. Pokud po dlouhou dobu není žádný hodinový puls, může dojít ke ztrátě nabití kondenzátoru. Kvůli přítomnosti kondenzátoru však obvod bude schopen dynamicky ukládat data.

Obr Schematický diagram klopného obvodu Dynamic D

Klopný obvod Dynamic D je navržen pro rychlejší provoz; oblast pokrytá dynamickým klopným obvodem je menší než plocha statického klopného obvodu.

D flip Flop Metastabilita

Metastabilita se týká stavu, kdy výstup není deterministický. Může to způsobit oscilace, nejasné přechody v obvodech. Například flip Flop čelí problému metastability; stane se to klopnému obvodu, když se hodinový puls a data změní ve stejnou dobu, což způsobí nepředvídatelné chování výsledku.

Aby se zabránilo metastabilitě při flip flopu, měla by operace flip flopu fungovat s ohledem na dobu nastavení a dobu zadržení flip flopu. Přesto nelze metastabilitu zcela eliminovat, ale lze ji minimalizovat.

Aplikace D flip flopu

Níže jsou uvedeny důležité aplikace flipflopu D:

 • Klopný obvod D lze použít k vytvoření řízeného zpoždění v obvodech.
 • Používá se k návrhu obvodu děliče frekvence.
 • Pro vytváření čítačů.
 • Pro vývoj registrů.
 • Používá se v potrubí.
 • Pro synchronizaci.
 • Lze použít, aby se zabránilo závadám.
 • Slouží k fixaci taktovací frekvence, pokud jde o požadavek obvodů.
 • Lze použít k izolaci.
 • Jako přepínací přepínač.
 • Lze použít pro přenos dat.
 • Sekvenční generátor.
 • Lze použít jako paměťový prvek.

Rozdíl mezi klopným obvodem D a T

D FLIP-FLOPT FLIP FLOP
Výstup ad flip flopu sleduje vstup se zpožděním jednoho hodinového pulzu.Výstup klopného obvodu T přepíná s vysokým vstupem s každým hodinovým pulzem.
To je známé jako zpoždění žabkyJe známý jako přepínací klopný obvod
Při nízkém vstupu se výstup také mění na nízký s hodinovým pulzemPři nízkém vstupu se výstup vůbec nezmění, zůstane v pozastaveném stavu.

Rozdíl mezi flip flopem D a flip flopem JK

D klopný obvodFlip flop JK
Výstup ad flip flopu sleduje vstup se zpožděním jednoho hodinového pulzu.Výstup klopného obvodu JK se nastaví na 1 s J a resetuje se na 0 s R, když je hodinový puls.
Je známý jako delay flip flop.Nazývá se také univerzální flip flop.
Má menší počet vstupních kombinací.Má větší počet kombinací vstupů.

Rozdíl mezi D latch a D flip flop

D západkaD klopný obvod
D západka je bránou SR západka, které nemají hodinový vstup Klopný obvod D je kombinací západky D se vstupem hodin
Méně složitý obvodSložitý obvod
D západka má signál povolení, který může povolit nebo zakázat operaci západkyKlopný obvod D má hodinový signál, který může klopný obvod podržet nebo ovládat, pokud není k dispozici žádný vstup pro nastavení nebo reset.
Západka D může být aktivní horní vstup nebo aktivní dolní vstup.Klopný obvod, ve kterém je datový vstup vždy aktivní vysoký, kde nastavený nebo resetovaný vstup může být aktivní vysoký nebo aktivní nízký vstup.
Západka D je vždy obvod spuštěný na úrovni.Klopný obvod D může být spuštěn na úrovni nebo na hraně.
Menší počet tranzistor je vyžadován pro design.Pro konstrukci je zapotřebí většího počtu tranzistorů.
Asynchronní v přírodě.Obecně synchronní charakter.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

Přejděte na začátek