5 důležitých příkladů komplexních iontů, které potřebujete vědět

Complex ions are formed when a central metal ion is surrounded by ligands, which are molecules or ions that donate pár of electrons to the metal ion. These ligands can be either neutral molecules or záporně nabité ionty. Formace komplexní ionts je běžný jev v chemii a má různé aplikace in fields such as medicine, industry, and věda o životním prostředí. Nějaké příklady of komplexní ionts include the formation of the blue-colored copper(II) komplexní iont with ammonia, the red-colored iron(III) komplexní iont with thiocyanate, and the purple-colored permanganate ion with water. These komplexní ionts exponát jedinečné vlastnosti a hrát v tom zásadní roli mnoho chemické reakce.

Key Takeaways

Complex Ion Ligandy Barva
Copper(II) complex ion Amoniak Modrý
Iron(III) complex ion Thiokyanát červená
Permanganate ion voda nachový

Understanding Complex Ions

Complex ions are fascinating chemical species that play a crucial role in various fields of chemistry. They are formed when transition metal complexes interact with ligands, resulting in the formation of coordination compounds. These compounds exhibit jedinečné vlastnosti and properties that make them highly interesting to study.

How Complex Ions are Formed

Formace komplexní ionts occurs through ligand exchange reactions, where ligands replace each other around the central metal ion. This process leads to stvoření of odlišné typy of komplexní ionts, jako je octahedral, tetrahedral, and square planar komplexní ionts. Specifická geometrie z komplexní iont závisí na tom, uspořádání of the ligands around the central metal ion.

In komplexní ionts, ligands can be classified into různých kategorií na základě jejich vazebné chování. Bidentate ligands formulář koordinační vazby with the metal ion using two donor atoms, while multidentate ligands have multiple donor atoms. Přítomnost of multidentate ligands, also known as chelátové komplexy, enhances the stability of komplexní ionts.

Rozumět vlastnosti of komplexní ionts, dvě teorie are commonly used: crystal field theory and ligand field theory. Tyto teorie vysvětlit efekt of ligands on the elektronická struktura a barvu komplexní ionts. Teorie krystalového pole focuses on the interaction between the metal ion and the ligands, while ligand field theory considers vliv of both the ligands and the metal ion on the elektronická struktura.

Characteristics of Complex Ions

Complex ions exhibit různé vlastnosti které je odlišují od jednoduché ionty nebo molekul. Jedna pozoruhodná vlastnost is jejich zářivé barvy. The color of a komplexní iont arises from the absorption of specific wavelengths of light due to the presence of přechod kovové ionty. Different ligands a koordinační geometrie mít za následek výrazné barvy, což umožňuje identifikace a charakterizace komplexní ionts.

Tvar of komplexní ionts je určeno uspořádání of ligands around the central metal ion. Osmistěn komplexní ionts mít šest ligandů uspořádány v symetrickým způsobem, Zatímco čtyřstěn komplexní ionts have four ligands arranged in čtyřstěnného tvaru. Čtvercový rovinný komplexní ionts, O druhá ruka, have four ligands arranged in a square plane kolem centrálního kovového iontu.

Complex ions also participate in equilibria and reactions with jiné chemické druhy. The stability of a komplexní iont záleží na faktorech jako např síla of the metal-ligand bonds, velikost of the metal ion, and the nature of the ligands. Tyto faktory influence the formation and dissociation of komplexní ionts v řešení.

Pokud jde o nomenklaturu, komplexní ionts are named using systematický přístup. The name of the ligands is listed first, followed by the name of the central metal ion. Poplatek z komplexní iont is indicated in Roman numerals within parentheses. For example, [Fe(CN)6]3- is called hexacyanoferrate(III).

Studie komplexní ionts is essential in understanding the chemistry of přechodné kovy a jejich interakce with ligands. It provides valuable insights into struktury, properties, and reactivity of these fascinating chemical species.

Complex Ion Shape Ligand Arrangement
Osmistěn Symetrický
Tetrahedrální Tetrahedrální
Čtvercový rovinný Square Plane

Pamatuj si, komplexní ionts nejsou just ordinary ions. mají jedinečné vlastnosti, shapes, and colors, and jejich formování and stability are influenced by ligand exchange reactions and vlastnosti of the ligands and kovové ionty zapojený. Studiem komplexní ionts, získáme hlubší porozumění of složitý svět koordinační chemie.

Types of Complex Ions

Complex ions are důležitým aspektem of coordination chemistry, which deals with the study of coordination compounds. These compounds are formed when a central metal ion binds to one or more ligands through coordinate kovalentní vazby. Výsledný komplexní ionts exhibit a wide range of structures and properties. Let’s explore some of běžné typy of komplexní ionts.

Tetrahedral Complex Ion

Čtyřboká komplexní iont is characterized by a central metal ion surrounded by four ligands arranged in čtyřstěnná geometrie, v toto uspořádání, the ligands are positioned at čtyři rohy of čtyřstěn, with the metal ion at střed. Ligand exchange reactions play a crucial role in the formation and stability of čtyřstěn komplexní ionts, Tyto komplexní ionts are often observed with transition metal complexes and are important in various fields, including bioanorganická chemie a katalýza.

Linear Complex Ion

Lineární komplexní iont is formed when a central metal ion is surrounded by dva ligandy in lineární uspořádání. Tenhle typ of komplexní iont is relatively less common compared to other geometries. Lineární komplexní ionts najdete v určité komplexy přechodných kovů and are of interest in the study of coordination compounds. Understanding the factors that influence the formation and stability of linear komplexní ionts is essential in the field of komplexní iont chemie.

Square Planar Complex Ion

The square planar komplexní iont is characterized by a central metal ion surrounded by four ligands arranged in čtvercová rovinná geometrie. Toto uspořádání výsledky v a flat, square-shaped structure. Čtvercový rovinný komplexní ionts are commonly observed with transition metal complexes and are of velká důležitost v koordinační chemii. Teorie krystalového pole and ligand field theory provide valuable insights into the elektronická struktura and properties of square planar komplexní ionts.

Transition Complex Ion

Přechod komplexní ionts odkazují komplexní iontto zahrnuje přechodné kovy. Tyto kovy se částečně zaplnily d orbitaly, které jim umožňují tvořit komplexní ionts with a wide range of geometries and properties. Transition komplexní ionts hrají zásadní roli v různých chemické reakce a biologické procesy. Understanding the factors that influence the stability and reactivity of transition komplexní ionts is essential in the study of coordination chemistry.

Metal Complex Ion

metal komplexní ionts zahrnuje široká kategorie of komplexní iontto zahrnuje různé kovy, Tyto komplexní ionts může vystavovat různé geometrie, such as octahedral, tetrahedral, and square planar. Metal komplexní ionts are widely studied due to jejich různorodé aplikace in fields such as catalysis, věda o materiálech, a bioanorganická chemie. The formation, stability, and reactivity of metal komplexní ionts are influenced by factors such as ligand types, koordinační číslo, a elektronická struktura.

In summary, the study of komplexní ionts provides valuable insights into the chemistry of coordination compounds. The odlišné typy of komplexní ionts, including tetrahedral, linear, square planar, transition, and metal komplexní ionts, exhibit unikátní struktury and properties. Understanding the factors that govern the formation, stability, and reactivity of komplexní ionts je rozhodující v různé oblasti chemický.

Examples of Complex Ions

Complex ions are coordination compounds formed by the interaction of a central metal ion with okolní ligandy. These ligands can be either neutral molecules or záporně nabité ionty. Complex ions play a crucial role in various fields, including ligand exchange reactions, transition metal complexes, and coordination compounds. Let’s explore nějaké příklady of komplexní ionts and their properties.

‘[Co(NH3)6]3+’

Capture.w

Jeden příklad ze dne komplexní iont is ‘[Co(NH3)6]3+’, which consists of a cobalt (Co) ion surrounded by six ammonia (NH3) ligands, Tento komplexní iont forms an octahedral structure, where the ligands are arranged around the central metal ion in symetrickým způsobem, koordinační číslo z toho komplexní iont is six, indicating číslo of ligands attached to the central metal ion.

‘[Ni(CN4)]2-‘

Zachyťte.2

Další příklad is ‘[Ni(CN4)]2-‘, which features a nickel (Ni) ion koordinováno s four cyanide (CN-) ligands, Tento komplexní iont formy a square planar structure, where the ligands are arranged in letadlo around the central metal ion. The koordinační číslo z toho komplexní iont je čtyři.

‘[CoF6]3-‘

‘[CoF6]3-‘ is a komplexní iont composed of a cobalt (Co) ion coordinated with six fluoride (F-) ligands, Tento komplexní iont forms an octahedral structure, similar to ‘[Co(NH3)6]3+’. The koordinační číslo z toho komplexní iont is also six.

‘[Fe(H2O)6]3+’

Zachyťte.

‘[Fe(H2O)6]3+’ is a komplexní iont skládající se z an iron (Fe) ion koordinováno s six water (H2O) ligands, Tento komplexní iont also forms an octahedral structure, similar to ‘[Co(NH3)6]3+’ and ‘[CoF6]3+’. The koordinační číslo z toho komplexní iont je šest.

‘[Cu(NH3)4(H2O)2]2+’

ci
Wikimedia commons

‘[Cu(NH3)4(H2O)2]2+’ is a komplexní iont který obsahuje a copper (Cu) ion koordinováno s four ammonia (NH3) ligands a two water (H2O) ligands, Tento komplexní iont forms an octahedral structure, similar to ‘[Co(NH3)6]3+’, ‘[CoF6]3+’, and ‘[Fe(H2O)6]3+’. The koordinační číslo z toho komplexní iont je šest.

‘Pt(NH3)2Cl2’

‘Pt(NH3)2Cl2’ is a komplexní iont složení a platinum (Pt) ion koordinováno s two ammonia (NH3) ligands and two chloride (Cl-) ligands. This komplexní iont formy a square planar structure, similar to ‘[Ni(CN4)]2-‘. The koordinační číslo z toho komplexní iont je čtyři.

Tyto příklady of komplexní ionts demonstrovat rozmanitost of coordination compounds and ο různé tvary they can adopt. The stability, formation, nomenclature, colors, equilibria, reactions, and structures of komplexní ionts are all důležité aspekty of komplexní iont chemistry. Understanding tyto vlastnosti is crucial for studying the behavior and applications of komplexní ionts ve různé obory.

Complex Ions and Solubility

Complex ions play a crucial role in determining the solubility of compounds. Tyto ionty are formed when ligand exchange reactions occur between transition metal complexes and jiné molekuly. The resulting coordination compounds může mít různé tvary and structures, such as octahedral, tetrahedral, or square planar komplexní ionts.

How Complex Ions Increase Solubility

Complex ions can increase solubility by forming rozpustné sloučeniny s otherwise insoluble substances. Při komplexní iont is formed, it stabilizes sloučenina and allows it to dissolve in rozpouštědlo. This is due to the interaction between the ligands and the central metal ion, which alters the crystal field and increases the solubility of sloučenina.

In případ of komplexní ionts, ligands can be bidentate or multidentate, meaning they can bind to the central metal ion at více bodů. This enhances the stability of the komplexní iont a zvyšuje jeho rozpustnost. Chelate complexes, which are formed by multidentate ligands, are particularly effective in increasing solubility due to jejich vysoká stabilita.

Solubility Complex Ion Example

Pro ilustraci Koncepce of komplexní ionts and solubility, let’s consider příklad z komplexní iont [Cu(NH3)4(H2O)2]2+. This komplexní iont is formed by the coordination of four ammonia (NH3) ligands a two water (H2O) ligands na a central copper (Cu) ion.

The formation of this komplexní iont increases the solubility of sloučeniny mědi ve vodě. Hydroxid měďnatý (Cu(OH)2), for example, is insoluble in water. However, when čpavek a molekuly vody koordinovat s iontu mědi, výsledná komplexní iont [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ becomes soluble in water.

Projekt komplexní iont [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ has tmavě modrá barva, which is characteristic of copper komplexní ionts. The color arises from the interaction between the ligands and the central copper ion, which causes the absorption of určité vlnové délky světla.

Celkem, komplexní ionts hrou zásadní roli in increasing the solubility of compounds. Through ligand exchange reactions and the formation of coordination compounds, komplexní ionts stabilizovat otherwise insoluble substances and allow them to dissolve in rozpouštědlo. Tento fenomén is crucial in various fields of chemistry, including crystal field theory, ligand field theory, komplexní iont equilibria, and komplexní iont reakcí.

Complex Ions in Coordination Compounds

Definition of Coordination Compound

A coordination compound is typ of compound that consists of a central metal ion or atom surrounded by ligands. Ligands are molecules or ions that donate electron pairs to the metal ion, forming coordinate bonds. These compounds are known for their jedinečné vlastnosti a různorodé aplikace v různých oblastech chemie.

Difference between Complex Ion and Coordination Compound

Zatímco podmínky "komplexní iont" a “coordination compound” se často používají zaměnitelně jemný rozdíl mezi těmi dvěma. A komplexní iont refers to the central metal ion or atom along with its coordinated ligands, zatímco koordinační sloučenina zahrnuje celek komplexní iont spolu s any counterions or additional ligands současnost, dárek.

Role of Complex Ions in Coordination Compounds

Complex ions play a crucial role in the chemistry of coordination compounds. They exhibit a wide range of properties and behaviors, making them fascinating subjects of study. Here are některé klíčové aspekty of komplexní ionts in coordination compounds:

 1. Ligand Exchange Reactions: Complex ions are involved in ligand exchange reactions, where one ligand is replaced by another. This process can be influenced by factors such as the nature of the ligands, the metal ion’s oxidation state, a the steric and electronic effects.

 2. Complex Ion Stability: The stability of a komplexní iont závisí na tom, různé faktory, including the nature of the metal ion, the ligands involved, and the koordinační číslo and geometry of the complex. Stability constants are used to quantify the relative stability of different komplexní ionts.

 3. Complex Ion Formation: Complex ions are formed through the coordination of ligands to a central metal ion or atom. The coordination process zahrnuje dar of electron pairs from the ligands to the metal ion, resulting in the formation of coordinate bonds.

 4. Complex Ion Nomenclature: Complex ions are named using systematický nomenklaturní systém. The name of the ligands is listed first, followed by the name of the central metal ion, along with jeho oxidační stav in parentheses if necessary.

 5. Complex Ion Colors: Complex ions often exhibit vibrant colors due to the absorption and reflection of specific wavelengths of light. The color of a komplexní iont depends on factors such as the nature of the ligands, the metal ion’s oxidation state, a the coordination geometry.

 6. Complex Ion Shapes: Complex ions can adopt různé geometrie, including octahedral, tetrahedral, and square planar. Tyto geometrie jsou určeny podle koordinační číslo and the nature of the ligands surrounding the central metal ion.

 7. Complex Ion Equilibria: Complex ions can participate in equilibria with their constituent ligands a jiné druhy přítomný v řešení. These equilibria play a crucial role in understanding the behavior of coordination compounds in různá chemická prostředí.

 8. Complex Ion Reactions: Complex ions can undergo various chemické reakce, počítaje v to redoxní reakce, ligand exchange reactions, and acidobazické reakce. Tyto reakce přispívat k všestrannost and reactivity of coordination compounds.

 9. Complex Ion Structures: Struktury of komplexní ionts can be determined using techniques such as X-ray crystallography and spectroscopic methods. These structural studies poskytnout cenné poznatky lepení a geometrie komplexní ionts.

 10. Complex Ion Chemistry: Studium komplexní ionts encompasses a wide range of topics, including crystal field theory, ligand field theory, bidentate and multidentate ligands, and the factors influencing komplexní iont stability and reactivity.

Celkem, komplexní ionts integrální součásti of coordination compounds, playing zásadní roli in their properties, structures, and reactivity. Understanding the behavior of komplexní ionts is essential for unraveling fascinující svět koordinační chemie.

Practical Applications of Complex Ions

Complex Ions in Everyday Life

Complex ions, also known as coordination compounds, play Významnou roli in různý praktické aplikace in naše každodenní životy. These compounds consist of a central metal ion surrounded by ligands, which are molecules or ions that donate electron pairs to the metal ion. The formation of komplexní ionts occurs through ligand exchange reactions, where ligands are exchanged between different kovové ionty.

Jeden z nejčastější příklady of komplexní ionts ve každodenní život is použití of transition metal complexes as catalysts in chemické reakce. Přechodové kovy, such as iron, copper, and platinum, form komplexní ionts with ligands that enhance jejich katalytické vlastnosti. These complexes are utilized in průmyslové procesy, sanace životního prostředí, a farmaceutická syntéza.

Complex ions also find applications in the field of medicine. Chelate complexes, which are formed by multidentate ligands, are used in chelatační terapie to remove heavy kovové ionty od tělo. These complexes have vysokou afinitou for toxic kovové ionty and can effectively bind and remove them, helping to treat otrava těžkými kovy.

Complex Ions in Industrial Processes

Kromě jejich role in každodenní život, komplexní iontholit četné aplikace in průmyslové procesy. The stability and reactivity of komplexní ionts make them valuable in various chemické reakce a výrobní proces.

Jedna důležitá aplikace of komplexní ionts je v výroba of pigments and dyes. Transition metal complexes exhibit a wide range of colors due to the absorption and reflection of specific wavelengths of light. By controlling the ligands and kovové ionty in the complex, chemists can create rozsáhlé pole of vibrant colors for use in paints, inks, and textiles.

Complex ions also play a crucial role in the field of electroplating. Electroplating is proces sloužící ke kabátu kovový předmět s tenká vrstva of jiný kov. This is achieved by immersing objekt in řešení obsahující a komplexní iont of požadovaný kov. Kdy elektrický proud se aplikuje, kovové ionty in the solution are reduced and deposited onto povrch of objekt, Což má za následek a uniform and durable metal coating.

Kromě toho, komplexní ionts se používají v výroba hnojiv. Kovové komplexy are added to fertilizers to enhance jejich stabilitu a kontroly vydání of nutrients. These complexes ensure that živin are available to plants over prodloužené období, zlepšení jejich růst a výnos.

Celkem, komplexní ionts mají širokou škálu praktické aplikace v obou každodenní život a průmyslové procesy, Od jejich použití as catalysts in chemické reakce na jejich role in medicine, pigments, electroplating, and fertilizers, tyto sloučeniny play a crucial role in various fields. Porozumění of komplexní iont chemistry, including jejich struktury, equilibria, and reactions, is essential for harnessing jejich potenciál in tyto aplikace.

Complex Ions Problems and Solutions

Common Complex Ions Problems

Při studiu komplexní ionts in chemistry, there are několik běžných problémů that students often encounter. Tyto problémy can range from understanding nomenklatury a barvy komplexní ionts to predicting jejich tvary and stability. Let’s explore some of these common komplexní ionts problems and jejich řešení.

 1. Nomenklatura: Jeden společný problém je určující the correct name pro komplexní iont. This involves identifying the ligands and centrální atom kovu or ion. Ligands can be monodentate, bidentate, or multidentate, and they play a crucial role in determining celkovou strukturu a vlastnosti komplexní iont.

 2. Barvy: Další výzva is predicting the color of a komplexní iont. Transition metal complexes often exhibit vibrant colors due to the presence of d-orbitals. The color of a komplexní iont depends on the ligands and the metal ion present. Teorie krystalového pole and ligand field theory are užitečné nástroje v porozumění vztah between the color and the elektronická struktura of komplexní ionts.

 3. Tvary: Porozumění tvary of komplexní ionts is essential for predicting their properties and reactivity. Common shapes include octahedral, tetrahedral, and square planar. The koordinační číslo of the metal ion and the nature of the ligands determine the shape of the komplexní iont.

 4. Stabilita: Complex ion stability is další důležitý aspekt to consider. Factors such as the nature of the ligands, the charge on the metal ion, and the chelate effect can influence the stability of komplexní ionts. Predicting the relative stability of different komplexní ionts je zásadní pro pochopení jejich chování v roztoku.

Step-by-step Solutions to Complex Ions Problems

Now that we have identified some common komplexní ionts problems, let’s explore step-by-step solutions to tackle tyto výzvy.

 1. Nomenklatura: To determine the name of a komplexní iont, start by identifying the ligands and jejich svěřenci. Then, write the name of the metal ion followed by the names of the ligands, using prefixes such as mono-, di-, tri- for ligands with více atomů. Finally, indicate the overall charge of the komplexní iont in Roman numerals, if necessary.

 2. Barvy: To predict the color of a komplexní iont, consider the nature of the ligands and the metal ion. Ligands that are strong field ligands, such as cyanide or kysličník uhelnatý, tend to form complexes with low-spin configurations, resulting in colors such as yellow or colorless. Ligands that are ligandy slabého pole, such as water or ammonia, tend to form complexes with high-spin configurations, resulting in colors such as blue or green.

 3. Tvary: To determine the shape of a komplexní iont, start by identifying the koordinační číslo of the metal ion. For example, an octahedral komplexní iont Má- koordinační číslo of 6, while a tetrahedral komplexní iont Má- koordinační číslo z 4. Příroda of the ligands also influences the shape, as some ligands dát přednost certain geometries nad ostatními.

 4. Stabilita: To assess the stability of a komplexní iont, consider factors such as the chelate effect and the charge on the metal ion. Chelate complexes, which contain multidentate ligands, are generally more stable than complexes with monodentate ligands. Dodatečně, komplexní ionts nižší poplatek on the metal ion tend to be more stable.

By following these step-by-step solutions, you can overcome common komplexní ionts problems and gain hlubší porozumění of the chemistry behind coordination compounds. Remember to practice and apply Koncepces to různé příklady k posílení vaše porozumění of komplexní iont chemie.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, komplexní ionts hrají zásadní roli v různých chemické reakce and processes. They are formed when a central metal ion is surrounded by ligands, which can be either neutral molecules or ions. Complex ions exhibit jedinečné vlastnosti and characteristics that differ from jejich jednotlivé složky. They can be found in various fields, including medicine, industry, and věda o životním prostředí.

Complex ions have a wide range of applications, such as catalysis, systémy dodávání léků, a čištění odpadních vod. They can also be used to enhance the stability and solubility of určité sloučeniny. Understanding the formation and behavior of komplexní ionts is essential for researchers and scientists in order to develop nových materiálů a zlepšit stávající procesy.

Celkově komplexní ionts fascinující entity které významně přispívají pokrok chemie a její praktické aplikace.

Často kladené otázky

1. What is the Definition of a Complex Ion in Chemistry?

A komplexní iont is druh formed between a central metal ion and skupina of surrounding molecules or ions, known as ligands. These ligands are attached to the central ion by coordinate bonds. Complex ions can have různé tvary like octahedral, tetrahedral, or square planar depending on číslo and arrangement of the ligands.

2. Can You Provide Some Examples of Complex Ions?

Jistě, nějaké příklady of komplexní ionts include [Fe(H2O)6]3+, which is an octahedral komplexní iont, [CuCl4]2-, a tetrahedral komplexní iont, and [PtCl4]2-, a square planar komplexní iont. Tyto příklady vyžadovat přechod kovové ionty as the central metal ion.

3. How are Complex Ions Formed?

Complex ions are formed through proces volal komplexní iont formation. This involves a central metal ion bonding with one or more ligands by coordinate bonds. The ligands může být odrůda druhů, včetně molekuly vody, halogenidové ionty, or multidentate ligands like EDTA.

4. Are Complex Ions Soluble in Water?

Ano mnoho komplexní ionts are soluble in water. This is because the formation of komplexní ionts often increases the solubility of látka ve vodě. The ligands v komplexní iont komunikovat s molekuly vody, což umožňuje komplexní iont rozpustit.

5. Why Do Complex Ions Increase Solubility?

Complex ions increase solubility because they form coordinate bonds with the central metal ion, which can break iontová mřížka of sůl and allow it to dissolve in water. This is particularly important in případ of transition metal complexes, where the formation of komplexní ionts can significantly increase solubility.

6. Can You Give an Example of a Complex Ion Naming?

Sure, consider the komplexní iont [Fe(CN)6]4-. The name of this komplexní iont is tetracyanoferrate(II). The name of the komplexní iont includes the names of the ligands first (cyanide in tento případ), followed by the name of the central metal ion (iron). Oxidační stav of the metal ion is given in Roman numerals.

7. What is the Difference Between a Complex Ion and a Coordination Compound?

A komplexní iont is a charged species skládající se z kovový iont obklopené ligandy. A coordination compound, O druhá ruka, zahrnuje komplexní ionts but also encompasses neutral species kde kovový iont is surrounded by ligands. So, all komplexní ionts are coordination compounds, but not all coordination compounds jsou komplexní ionts.

8. What Does a Complex Ion Contain?

A komplexní iont contains a central metal ion, which is often přechodový kov, surrounded by one or more ligands. These ligands can be atoms, ions, or molecules that donate pár of electrons to the metal ion to form souřadnicová vazba.

9. Can You Provide an Example of a Complex Ion Problem?

Sure, consider the komplexní iont [Cu(NH3)4]2+. If you were asked to determine oxidačním stavu of copper in this komplexní iont, you would need to know that amoniakové ligandy are neutral and that the overall charge of the komplexní iont is +2. Therefore, oxidačním stavu of copper must be +2.

10. Are Complex Ions Aqueous?

Ano, komplexní ionts can be aqueous if they are soluble in water. Rozpustnost of komplexní ionts in water can be influenced by the nature of the ligands and the central metal ion. For example, many transition metal complexes s water or ammonia ligands jsou rozpustné ve vodě.

Přejděte na začátek