CHBr3 Lewis Struktura, charakteristika: 13 faktů, které musíte znát

CHBr3 je chemický vzorec bromoformu. Je také známý jako tribrommethan.

Bromoform nebo tribormethan (CHBr3) je chemická sloučenina sestávající ze tří prvků, tj. jednoho uhlíku, jednoho vodíku a tří atomů bromu. Je to kapalná sloučenina bez barvy a voní jako chloroform. Bromoform je poměrně toxická sloučenina při vdechování, absorpci pokožkou a také při požití.

Jak nakreslit CHBr3 Lewisovu strukturu?

Existuje několik kroků, jak nakreslit Lewisovu strukturu jakékoli molekuly. Následuje několik kroků k nakreslení Lewisovy struktury.

 • Spočítejte valenční elektrony každého atomu
 • Vyberte centrální atom kovu, který má nejméně elektronegativní povahu
 • Vytvořte vazbu uvnitř centrálního atomu a vnějších atomů
 • Zbývající valenční elektrony se po navázání umístí na vnější atomy do kompletního oktetu
 • Počet osamělých elektronových párů
 • Spočítejte formální náboje na každém přítomném atomu

V CHBr3 Lewisova strukturamá pouze tři prvky, jeden uhlík, jeden vodík a tři atomy bromu. V této struktuře má atom C elektronegativitu 2.55, atom H elektronegativitu 2.20 a atom bromu má elektronegativitu 2.96. Atom H má nejnižší elektronegativitu, ale nemůže se umístit centrálně, protože nemá dostatek elektronů pro vazbu ve svém valenčním obalu.

Pokud porovnáme atom C a atom Br, C je nejméně elektronegativní než atom Br, takže zaujímá centrální pozici. Poté vypočítejte jeho valenční elektrony. Všechny tři atomy bromu a jeden atom vodíku jsou připojeny k centrálnímu atomu C jednoduchými kovalentními vazbami. Mezi jedním atomem uhlíku a vodíku (CH) a uhlíkem a třemi atomy bromu (C-Br) jsou vytvořeny celkem čtyři kovalentní vazby.

CHBr3 Lewisova struktura

Valenční elektrony CHBr3

Atom uhlíku spadá pod 4th skupina periodické tabulky, atom bromu spadá pod 17th skupina periodické tabulky a atom vodíku spadají pod 1st skupina periodické tabulky. Atom uhlíku má tedy čtyři valenční elektrony, atom vodíku má jeden valenční elektron a atom bromu má sedm valenčních elektronů ve svých vnějších valenčních orbitalech. Takže celkové valenční elektrony v Lewisově struktuře CHBr3 jsou:

Atomy uhlíku valenční elektrony = 04

Atomy vodíku valenční elektrony = 01

Atomy bromu valenční elektrony = 07

Celkové valenční elektrony v CHBr3 Lewisově struktuře = 04 (C) + 01 (H) + 07 x 03 (Br) = 26

V Lewisově struktuře CHBr3 je tedy přítomno celkem dvacet šest valenčních elektronů.

Pokud počítáme celkové elektronové páry, musíme celkové valenční obalové elektrony vydělit dvěma.

Tedy celkový elektron páry v CHBr3 Lewisově struktuře = 26 / 2 = 13

Tedy celkem třináct elektronů páry jsou přítomny na Lewisově struktuře CHBr3.

Valenční elektrony na Lewisově struktuře CHBr3

CHBr3 pravidlo oktetu Lewisovy struktury

Oktet znamená osm elektronů. Oktetové pravidlo je, že osm elektronů by mělo být přítomno na orbitálu valenčního pláště na jakémkoli atomu, který je známý jako kompletní oktet. V CHBr3 Lewisově struktuře, je přítomno celkem 26 valenčních elektronů, z nichž osm elektronů se podílí na vazbě uvnitř centrálního atomu C a vnějších atomů H a Br. Jsou zde tedy přítomny čtyři elektrony vazebných párů, které tvoří jednoduché kovalentní vazby mezi jedním CH a třemi C-Br.

Zbývajících 18 valenčních elektronů by se mělo rozmístit ve všech vnějších atomech, aby dokončily svůj oktet. Atom vodíku nemůže umístit více než dva elektrony do vnějšího orbitalu valenčního obalu, protože patří k 1st skupina periodické tabulky. Atom vodíku má tedy již dva (CH) vazebné elektronové páry, takže na atom H nemůžeme umístit více elektronů. Zbývajících 18 valenčních elektronů by tedy mělo nasadit pouze tři atomy Br.

Každý atom bromu tedy může mít více šesti valenčních elektronů. Takže všech osmnáct valenčních elektronů je obsazeno na třech atomech Br a nyní nám nezbývá více valenčních elektronů pro větší distribuci. Nyní má každý atom bromu celkem osm elektronů a také atom uhlíku má osm elektronů, takže mají úplné oktety, spíše atom vodíku má podle své kapacity pouze dva elektrony.

CHBr3 Lewisova struktura ukazuje kompletní oktetu C a tří atomů Br

CHBr3 Lewisovy struktury osamocené páry

Protože na Lewisově struktuře CHBr26 je přítomno 3 valenčních elektronů, z toho 8 valenčních elektronů je zapojeno do vazby a tvoří čtyři vazebné páry. Zbývá tedy 18 valenčních elektronů pro další distribuci na vnějších atomech. Atom vodíku již plní svou kapacitu elektronů, protože již má dva elektrony jako vazebný pár, takže není třeba přidávat další elektrony na atom vodíku.

Zbývajících 18 elektronů je pak umístěno na tři atomy bromu s Lewisovou strukturou CHBr3. Každý atom Br tedy může přijmout více šesti valenčních elektronů, takže všech 18 valenčních elektronů se umístí na tři atomy bromu. Nyní má každý atom bromu šest nevazebných elektronů. Znamená to, že každý atom bromu má na sobě tři osamocené elektronové páry. Proto tři atomy bromu mají celkem devět osamělých elektronových párů. Tedy CHBr3 Lewisova struktura má celkem tři osamocené elektronové páry.

Celkem devět osamělých párových elektronů přítomných na Lewisově struktuře CHBr3

CHBr3 Lewisova struktura formální náboj

Formální poplatek lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Formální náboj = (valenční elektrony – nevazebné elektrony – ½ vazebných elektronů)

Abychom vypočítali formální náboj CHBr3 Lewisovy struktury, musíme vypočítat formální náboj všech atomů na ní přítomných, tj. atomů C, H a Br, jak je ukázáno níže:

Atom uhlíku: Valenční elektrony na atomu uhlíku = 04

                       Nevazebné elektrony na atomu uhlíku = 00

                       Vazebné elektrony na atomu uhlíku = 08 (2 elektrony v jednoduché vazbě)

Atom uhlíku má formální náboj = (04 – 00 – 08/2) = 0

Atom uhlíku přítomný v Lewisově struktuře CHBr3 má tedy nulový formální náboj.

Atom bromu: Atom bromu má valenčních elektronů = 07

                         Atom bromu má nevazebné elektrony = 06

                            Atom bromu má vazebné elektrony = 02 (2 elektrony v jednoduché vazbě)

Atom bromu má formální náboj = (7 – 6 – 2/2) = 0

Tedy atom bromu CHBr3 Lewisova struktura má nulový formální náboj.

Atom vodíku: Valenční elektrony na atomu vodíku = 01

                          Nevazebné elektrony na atomu vodíku = 00

                             Vazebné elektrony na atom vodíku = 2 (jednoduchá vazba = 2 elektrony)

Atom vodíku má formální náboj = (01 – 00 – 2/2) = 0

Atom vodíku přítomný na Lewisově struktuře CHBr3 má tedy nulový formální náboj.

Všechny atomy C, H a Br Lewisovy struktury CHBr3 mají tedy nulový formální náboj.

CHBr3 Lewisova struktura rezonance

Přítomnost vícenásobných vazeb znamená dvojné a trojné vazby v jakékoli Lewisově struktuře s přítomností osamělých elektronových párů a formálního náboje na nich přítomného jsou charakteristiky pro vykreslení rezonanční struktury jakékoli Lewisovy struktury nebo jakékoli chemické sloučeniny. Pokud jakákoli chemická sloučenina splňuje všechny tyto podmínky, je snadné nakreslit Lewisovu strukturu jakékoli molekuly.

V Lewisově struktuře CHBr3 neexistuje žádná taková podmínka pro nakreslení rezonanční struktury. Protože v molekule CHBr3 existují pouze jednoduché kovalentní vazby, jsou v celé molekule CHBr3 přítomny, tj. jednoduché kovalentní vazby CH a C-Br. Kromě toho neexistuje žádný formální poplatek. Ale má devět osamělých párových elektronů přítomných na molekule CHBr3. V důsledku toho není možná rezonanční struktura Lewisovy struktury CHBrXNUMX.

CHBr3 Lewisův tvar struktury

Teorie VSEPR říká, že pokud se molekula skládá z centrálního atomu spojeného s vnějšími čtyřmi vazebnými atomy. Potom následuje obecný vzorec AX4 teorie VSEPR. Kde A je centrální atom a X je vnější vázaný atom. Obecný vzorec AX4 sestávající z molekul má tetraedrickou molekulární geometrii a tvar.

CHBr3 Lewisova struktura molekula se řídí obecným vzorcem AX4 podle teorie VSEPR. V molekule CHBr3 je centrální atom uhlíku spojen nebo spojen se čtyřmi vnějšími vazebnými atomy, tj. jedním atomem vodíku a třemi atomy bromu. Proto CHBr3 Lewisova struktura nebo molekula má tetraedrickou molekulární geometrii a tvar.

CHBr3 hybridizace

CHBr3 Lewisova struktura následovala obecný vzorec AX4 teorie VSEPR. Má tedy tetraedrickou molekulární geometrii a tvar, protože centrální atom uhlíku je připojen ke čtyřem vnějším atomům, tj. jednomu vodíku a třem atomům bromu. Centrální atom uhlíku molekuly CHBr3 má tedy hybridizaci sp3. Proto CHBr3 Lewisova struktura je sp3 hybridizovaná.

CHBr3 Lewisův strukturní úhel

Jako CHBr3 Lewisova struktura následuje obecný vzorec AX4 teorie VSEPR, protože centrální atom uhlíku molekuly CHBr3 je připojen ke čtyřem atomům, jako jsou tři atomy bromu a jeden atom vodíku. Má tedy čtyřstěnnou molekulární geometrii a čtyřstěnný tvar. Má také hybridizaci sp3 podle obecného vzorce AX4 teorie VSEPR.

Takže, CHBr3 Lewisova struktura má vazebný úhel 109.5 stupně uvnitř vazby vodík uhlík brom (HC-Br) a vazba brom uhlík brom (Br-C-Br). Proto CHBr3 Lewisova struktura má vazebný úhel 109.5 stupně v rámci všech atomů v něm přítomných.

rozpustnost CHBr3

bromoform (CHBr3) je rozpustný v následujícím roztoku nebo rozpouštědlech:

 • voda
 • Chloroform
 • Benzen
 • Ropné ethery
 • Oleje
 • Ethanol
 • ligroin
 • Aceton
 • Rozpouštědlo nafty
 • Těkavé oleje

Je CHBr3 iontový?

Ne, bromoformová molekula CHBr3 není iontová, ale je to kovalentní molekula.

Proč CHBr3 není iontový?

V CHBr3 Lewisova struktura, centrální atom uhlíku je spojen se čtyřmi vnějšími prvky, tj. jedním atomem vodíku a třemi atomy bromu. Vazba mezi každým atomem uhlíku, vodíku (CH) a uhlíku bromu (C-Br) je jednoduchá kovalentní vazba, která je silnou vazbou. Molekula CHBr3 je tedy kovalentní a není iontové povahy.

Jak to, že CHBr3 není iontový?

Molekula CHBr3 není iontová, protože má kovalentní vazby v každém vazbě atomů uhlíku, vodíku a bromu, což je velmi silná vazba a nemůže v molekule tvořit ionty. Vzhledem k tomu, že kovalentní vazba není slabou vazbou, snadno se rozbije za vzniku iontů. Molekula CHBr3 je tedy spíše kovalentní než iontová molekula.

Je CHBr3 kyselý nebo zásaditý?

Ano, molekula CHBr3 je kyselé povahy a není zásaditá, protože reaguje se zásaditými molekulami na darované nebo uvolněné protony. Kyseliny jsou tedy látky, které mohou uvolnit nebo darovat protony jiným zásadám nebo chemickým sloučeninám.

Proč je CHBr3 kyselý?

Molekula CHBr3 je kyselé povahy, protože když se rozpustí ve vodě, může se snadno uvolnit nebo darovat nebo poskytnout H+ ionty, tj. protony, když reaguje s vodou. Má tedy kyselou povahu.

Jak je CHBr3 kyselý?

Kyseliny jsou chemické sloučeniny, které mají hodnotu pH nižší než 7 a tyto sloučeniny se určují snadným darováním nebo uvolňováním svých protonů nebo H+ iontů do vody nebo jakéhokoli jiného zásaditého roztoku. Molekula CHBr3 také produkuje H+ ionty nebo jí daruje protony, když se rozpustí ve vodě nebo reaguje s jinými zásaditými roztoky. Má tedy kyselou povahu.

Je CHBr3 polární nebo nepolární?

Molekula bromoformu (CHBr3) je v přírodě polární molekula.

Proč je CHBr3 polární?

Jakákoli molekula nebo chemické sloučeniny mají rozdělení elektrických nábojů, tj. vytvářejí dipólové momenty nebo mají vícenásobné momenty, které jsou polaritou molekuly nebo je molekula polární. Molekula CHBr3 má polární vazby kvůli rozdílu v elektronegativitě mezi atomy C, H a Br, které jsou v ní přítomné. CHBr3 je tedy v přírodě polární molekula.

Jak je CHBr3 polární?

Molekula CHBr3 má symetrické uspořádání atomů nebo prvků v ní přítomných a má polární povahu. Vzhledem k tomu, že centrální atom uhlíku molekuly CHBr3 je spojen se čtyřmi atomy, jako je jeden atom vodíku a tři atomy bromu, má tedy tetraedrickou molekulární geometrii a tvar. Také nemá žádný osamocený elektronový pár na centrálním atomu uhlíku. Molekula CHBr3 je díky svému symetrickému uspořádání polární.

Je CHBr3 čtyřstěnný?

Ano, molekula CHBr3 popř Lewisova struktura má čtyřboký tvar podle molekulární geometrie teorie VSEPR.

Proč je CHBr3 čtyřstěnný?

Centrální atom uhlíku molekuly CHBr3 je spojen se čtyřmi vnějšími vazebnými atomy, jako jsou atomy H a 3Br, takže má tetraedrickou geometrii.

Jak je CHBr3 čtyřstěnný?

Molekula CHBr3 se řídí obecným vzorcem AX4 teorie VSEPR, který říká, že molekula s centrálním atomem, která nemá žádný osamocený elektronový pár, ale je vázaná se čtyřmi vnějšími atomy, má tetraedrickou geometrii, takže CHBr3 je trojstěnná.

Je CHBr3 lineární?

Ne, CHBr3 není lineární, protože je to tetraedrická molekula.

Proč CHBr3 není lineární?

Bromoformová molekula CHBr3 má tetraedrickou geometrii a tvar, takže není lineární.

Jak není CHBr3 lineární?

Molekula CHBr3 má obecný vzorec AX4 teorie VSEPR, podle kterého má tetraedrickou geometrii nebo tvar. CHBr3 tedy není lineární molekula.

Závěr:

V CHBr3 Lewisova struktura, je celkem 26 valenčních elektronů, z toho 18 vazebných elektronů a 3 nevazebných elektronů. Má celkem devět osamělých elektronových párů. Na molekule CHBr3 je přítomen nulový formální náboj. Má čtyřstěnnou geometrii a tvar. CHBr3 má hybridizaci sp109.5 s vazebným úhlem XNUMX stupně. Je to kovalentní molekula s kyselou povahou a má také polární povahu.

Přejděte na začátek