Může být elektrické pole negativní? 5 faktů, které byste měli vědět

Elektrické pole je oblast obklopená nabitou částicí. V tomto článku budeme diskutovat o tom, zda toto pole může být záporné nebo ne v závislosti na náboji.

Elektrické pole nemůže být nikdy záporné, protože je úměrné velikosti elektrického náboje, který je vždy kladný. Je přímo úměrná velikosti náboje a intenzita elektrického pole klesá s rostoucí vzdáleností od náboje.

Elektrické pole mezi dvěma náboji může být přitažlivé nebo odpudivé na základě rozdílných a podobných nábojů, které na sebe navzájem působí buď tahem, nebo tlačí elektrickou silou. V tomto článku si proberme více o elektrickém poli, proč nemůže být záporné a o různých faktech.

Proč elektrické pole nemůže být nikdy záporné?

Elektrické pole je vektorová veličina a má směr a velikost. Pojďme si vysvětlit, proč elektrické pole nemůže být nikdy záporné.

Elektrické pole nemůže být nikdy záporné, protože je to elektrická síla působící na náboj v poli dělená velikostí náboje. Proto, i když je náboj záporný, jeho velikost bude mít za následek kladný člen; proto elektrické pole nemůže být záporné.

Na základě skutečnosti, že elektrické pole je vektorová veličina, může mít elektrické pole kladný nebo záporný směr. Směr elektrického pole je podél síly pro kladný náboj a je opačný pro záporný náboj.

Může být intenzita elektrického pole záporná?

Intenzita elektrického pole určuje sílu elektrického pole. Podívejme se, zda je intenzita elektrického pole záporná nebo kladná.

Intenzita elektrického pole nemůže být záporná, protože je to nesmírnost/velikost elektrického pole vytvořeného na jednotku náboje a velikost náboje je vždy kladná.

Proč je elektrické pole vždy kladné?

Museli jsme se setkat s pojmem „negativní elektrické pole“, pak přichází otázka, zda je elektrické pole vždy kladné nebo ne. Pojďme nyní diskutovat o tom samém.

Elektrické pole je vždy kladné, protože vždy závisí na velikosti náboje. Záporné elektrické pole označuje směr pole vycházejícího z kladného náboje, který je protikladem síly působící na náboj.

Ve kterém bodě je elektrické pole nejsilnější?

Intenzita/síla elektrického pole se s rostoucí vzdáleností snižuje. Podívejme se, ve kterém bodě je elektrické pole vytvořené nábojem nejsilnější.

Elektrické pole je nejsilnější v blízkosti středu náboje, odkud vycházejí siločáry elektrického pole, protože elektrické pole je nepřímo úměrné délce vzdálenosti mezi bodem, ve kterém má být elektrické pole určeno, a středem elektrického pole. zdroj.

Elektrické pole klesá se čtvercovou rychlostí vzdálenosti a spojuje bod se zdrojem s prodlužující se délkou. Elektrické pole a jeho intenzita jsou nejsilnější v blízkosti náboje a slábnou dále, jak se hustota siločar zmenšuje a šíří se po oblasti.

Jaké je elektrické pole vytvořené nábojem -3×10-6 C v bodě vzdáleném 3 m od náboje?

Zadáno: Náboj je q = -3×10-6 C.

Vzdálenost mezi nábojem a bodem je r = 3 m.

Vzorec pro výpočet elektrického pole je uveden následovně:

E = kq/r2

Zde E je elektrické pole a k je konstanta elektrického pole (9 × 109 Nm2/C2).

Dosazením hodnot ve výše uvedeném vzorci dostaneme,

E = (9×109 Nm2/C2×(I-3×10-6 CI)) / (3 m)2

=(9×109 Nm2/C2× (3 × 10-6 C)) / (3 m)2

=(27×103 Nm2/C) / (9 m2)

= 3 × 103 N / C

=3000 N/C

Elektrické pole vytvořené nábojem je tedy 3000 N/C a je kladné.

závěr

Tímto článkem můžeme uzavřít, že elektrické pole nemůže být záporné, protože závisí pouze na velikosti náboje. Je-li elektrická síla působící na náboj opačná k elektrickému poli, umístí se záporné znaménko před hodnotu elektrického pole, aby byla označena.

Přejděte na začátek