Může být posun negativní: 11 faktů (nejdříve si přečtěte toto)

V tomto článku budeme diskutovat o 11 faktech souvisejících s tím, zda posunutí může být negativní nebo ne.

Odpověď na otázku, zda může být přemístění záporná nebo ne, je ano. Ujasníme si jak výtlak je negativní. Nejkratší vzdálenost mezi počáteční polohou a konečnou polohou tělesa lze definovat jako jeho posunutí. Posun je vždy přímá cesta. Protože posunutí je vektorová veličina, má určitý směr.

To je důvod, proč může být posun záporný. Přemístění jakéhokoli pohybujícího se tělesa vždy závisí na jeho počáteční a konečné poloze, nikoli na dráze, kterou sledovalo. Na příkladu si ukážeme, jak se posunutí stává záporným. Částice se pohybuje podél záporné osy x, řekněme, že se posunula až o 50 m podél záporné osy x. Hodnota vzdálenosti je v tomto případě – 50 m. Nyní vyvstává otázka, jak je to možné?

Zpočátku byla částice na počátku. Znamená to, že xi = 0, ale nakonec se posunul až o 50 m v záporné ose x. Znamená to, že xf = – 50 m tj. xf< 0. Tedy podle definice posunutí = konečná poloha(xf) – výchozí pozice (xi) = xf - Xi = -50 – 0 = – 50 m. V některých případech může být posun záporný – tento závěr byl vyvozen z výše uvedeného příkladu.

Proč je posun záporný?

Pokud se těleso rozhodlo pro pohyb v záporném směru, tj. pohybuje se buď podél záporné osy x, záporné osy y nebo záporné osy z v trojrozměrné rovině, takže jeho posunutí lze označit za záporné. Podobně, pokud je počáteční poloha tělesa v mnohem kladnějším směru než konečná poloha, můžeme také říci, že posunutí je záporné. Nyní popišme toto záporné posunutí jednoduchým matematickým příkladem.

Housenka kráčí po zdi směrem dolů. Pokud by zpočátku byla na 57 cm a po posunutí na vzdálenost až 20 cm se zastavila, jaká by byla hodnota posunutí této housenky?

Odpovědět :

xi = počáteční poloha housenky

xf = konečná poloha housenky

Nyní měla housenka zpočátku 57 cm. Znamená to, že xi = 57 cm a housenka se zastavila na 20 cm. Proto xf = 20 XNUMX cm

Víme, že posunutí Δ x = xf - Xi = 20 cm – 57 cm = – 37 cm

Jak víme, když je výsledek záporný, znamená to záporný posun. Toto je tedy případ záporného posunu.

Když je posun záporný?

Existuje několik podmínek, kdy se posun stane záporným. Nejprve musíme pochopit jednu věc, to znamená, že když se těleso dostane pod bod, odkud původně svou cestu začalo, pak se tento typ posunutí označuje jako negativní posunutí tohoto těla.

Nyní si zde musíme ujasnit ještě jednu věc. Když se těleso pohybuje na levé straně od počátku, který má záporné posunutí, a pokud těleso padá dolů přes svůj počáteční bod směrem dolů, pak je také toto posunutí záporné. Jak víme, posunutí je součinem rychlosti a času, a proto jsou rychlost a zrychlení faktory posunutí. Zde budeme hovořit o několika dalších podmínkách, kdy je posun záporný.

 1. Když rychlost = 0 a zrychlení = – ve

V tomto případě tělo nejprve zůstává v klidu. Poté byl zvolen negativní směr, kterým se bude pohybovat. Takže toto je případ záporného posunu.

 • 2. Rychlost = – ve a zrychlení = +ve

Zde se rychlost snižuje. Těleso se tedy po negativním posunutí bude pohybovat v záporném směru.

 • 3. Rychlost = – ve a zrychlení = 0

V tomto případě záporného posunutí rychlost dále klesá a těleso se pohybuje záporným směrem.

 • 4.Rychlost = – ve a zrychlení = – ve

V tomto případě se také těleso po negativním posunutí pohybuje v záporném směru.

Jak je posun záporný?

Vezměme si jednoduchý příklad, abychom pochopili, jak je posun záporný. Řekněme, že auto je v klidu v bodě P. Nyní se začne pohybovat pravou stranou nahoru do bodu Q, který je 10 m přímo od bodu P, poté se opět začne pohybovat v opačném směru, než je k bodu P a dosáhne bodu P. Vůz má v tomto případě nulový zdvihový objem. Protože se to nejdříve posunulo o 10 m na pravou stranu a pak zase o 10 m na levou stranu. Z toho vyplývá posun vozu = PQ = 10 – 10 = 0 m.

Nyní, pokud se vůz začne pohybovat doleva směrem k R, bude posunutí záporné. Určitě se nabízí otázka proč? Protože jsme vzali posunutí na pravé straně bodu P jako kladné posunutí, mělo by tedy posunutí podél levé strany bodu P být záporné. Řekněme, že R je 5 m od P na levé straně. Proto PR = -5 – 0 = – 5 m

Když posun není záporný?

Mohou nastat dva případy, kdy posun není záporný. První případ je nulový posun a druhý případ je pozitivní posun. Nyní probereme tyto dva případy:

 1. Nulové posunutí
 2. Pozitivní posunutí

1. Nulové posunutí

To je případ, kdy je výchozí poloha a konečná poloha těla vzájemně superponována. Jestliže xi označuje počáteční polohu tělesa a xf označuje konečnou polohu tělesa, pak posunutí bude = Δ x = xf - Xi

V tomto případě xi =xf proto Δ x = xf - Xi = 0

Příkladem nulového posunu je, když se člověk začne pohybovat z pozice na kruhovém parku a po nějaké době se vrátí do stejné pozice, pak je její výchozí i konečná pozice stejná. Proto je její výtlak nulový.

2. Pozitivní posunutí

V kladném směru, pokud je konečná poloha tělesa daleko od počáteční polohy, by se tento případ považoval za případ kladného přemístění. V tomto případě xf> 0 a xi = 0 zlaté xi < 0 nebo xi >0 (ale musí mít menší kladnou hodnotu než xf). Těleso, které pokračuje ve svém pohybu podél kladné osy x, lze považovat za příklad kladného přemístění.

Jak může být posun pozitivní nebo negativní?

 1. Pozitivní posunutí

V kladném směru, pokud je konečná poloha tělesa daleko od počáteční polohy, by byl případ považován za případ kladného přemístění. V tomto případě xf> 0 a xi = 0 nebo xi < 0 nebo xi >0 (ale musí mít menší kladnou hodnotu než xf). Těleso, které pokračuje ve svém pohybu podél kladné osy x, lze považovat za příklad kladného přemístění.

 • Negativní posun

První případ

To je případ, kdy je počáteční poloha těla daleko od konečné polohy v kladném směru. Xi>0 a xf> 0

Δ x = xf - Xi <0

Druhý případ

Může nastat další případ záporného posunutí, když je počáteční poloha tělesa v kladném směru (kladná osa x) a konečná poloha je v počátečním bodě (počátek). Xi> 0,xf = 0, A x = xf - Xi <0

Třetí případ

Když je počáteční poloha těla v počátku a konečná poloha je podél záporné osy x souřadnicového systému. Xi = 0,xf < 0, Δ x = xf - Xi <0

              Čtvrtý případ

Když je počáteční poloha těla podél kladné osy x a konečná poloha je podél záporné osy x. Xi>0,xf<0,

Δ x = xf - Xi <0

Může být posun pozitivní?

To je případ, kdy je konečná poloha těla daleko od výchozí polohy v kladném směru. Musí existovat jiný případ. pokud těleso spadne, ale není schopno překonat svůj počáteční bod směrem dolů, pak je také posunutí kladné. V tomto případě xf> 0 a xi = 0 nebo xi < 0 nebo xi >0 (ale musí mít menší kladnou hodnotu než xf). Příkladem je, že se částice pohybuje podél kladné osy x.

Proč je vysídlení pozitivní?

Existuje několik podmínek, kdy může být posun kladný.

 1. Když je konečná poloha těla daleko od počáteční polohy těla v kladném směru, pak je toto posunutí pozitivním posunutím.

xi> 0, xf> 0 Δ x = xf – xi > 0

 • Když je konečná poloha těla daleko od počáteční polohy v kladném směru a počáteční poloha těla je v počátečním bodě, jedná se o případ pozitivního přemístění. Xi = 0, xf > 0, Δ x = xf - Xi > 0
 • Když je konečná poloha těla v kladném směru, zatímco počáteční poloha těla je v záporném směru. Xi< 0, xf > 0

Δ x = xf - Xi > 0

 • Když je konečná poloha těla v počátečním bodě a počáteční poloha těla je v záporném směru. Xi < 0, xf = 0

Δ x = xf - Xi > 0

Příklady negativního posunu

Existuje několik příkladů negativního posunu.

 1. Částice se pohybuje podél záporné osy x nebo záporné osy y nebo záporné osy z. Posun této částice je příkladem negativního posunu.
 2. Nili hodila kámen směrem nahoru. Kámen dosáhl 20 m směrem nahoru a poté začne padat k zemi. Pokud dosáhne země ve vzdálenosti 30 m od bodu vrhání směrem dolů, jaký bude jeho posun? Tady xi = 20 m > 0 a xf = -30 m < 0

Δ x = xf - Xi = – 30 – 20 = -50 m < 0. Proto lze posun kamene označit jako negativní posun.

Příklady pozitivního posunu

 1. Částice se pohybuje podél kterékoli z ortogonálních os v kladném směru, tj. kladná osa x nebo kladná osa y nebo kladná osa z. Posun této částice je příkladem pozitivního posunu.
 2. Vezměme si auto, které se rozhodlo pohybovat po záporné ose x. Nejprve se posunula o 10 m, poté se opět začala pohybovat doprava a dosáhla 30 m v kladné ose x. Jaký bude jeho výtlak?

Výchozí poloha vozu je xi = – 10 m < 0

Konečná poloha vozu je xf = 30 m > 0

Z tohoto důvodu je posunutí vozu Δ x = xf - Xi

                                                                                       = 30 – (-10) m

                                                                                       = (30 + 10) m 

                                                                                       = 40 XNUMX XNUMX m

Problémové prohlášení s řešením

 1. 1.      Částice se rozhodla pohybovat podél svislé osy, která je osou y souřadnicového systému. Začal se pohybovat z bodu A podél záporné osy y. Bod A je ve vzdálenosti 5 m na záporné ose y. Poté tato částice dosáhla bodu, který je podél kladné osy y ve vzdálenosti 5 m. pak se částice opět přesunula do bodu C, který je podél záporné osy y ve vzdálenosti 5 m a odtud se částice přesunula do bodu D, který je podél kladné osy y ve vzdálenosti 5 m. pak se opět tato částice přesunula do bodu E podél záporné osy y ve vzdálenosti 5 m a nakonec dosáhla bodu F. jaké bude její celkové posunutí?

Odpovědět :

Zpočátku byla částice v bodě A podél záporné osy y. Jeho výtlak je tedy – 5 m. Poté se přesunul do bodu B podél kladné osy y. Nyní je jeho posunutí + 5 m, poté dosáhlo bodu C na záporné ose y, takže jeho posunutí je – 5 m.

Počínaje bodem C se posunul do bodu D podél kladné osy y, takže posunutí je + 5 m. Poté se přesunul do bodu E podél záporné osy y, takže posunutí je – 5 m. konečně se posunula do bodu F. Proto je posunutí částice = ( -5 + 5 – 5 + 5 – 5) m = -5 m

může být posun záporný
Diagram pro výpis problému

závěr

Zde v tomto článku jsme diskutovali o tom, zda může být posunutí negativní nebo ne komplikovaným způsobem. Kromě toho jsme negativní a pozitivní posun vysvětlili vhodnými příklady a matematickými problémy.

Přejděte na začátek