Bro4- Lewis Struktura, charakteristika: 13 Musite To Know Facts

V tomto článku diskutujeme o bro4-lewis struktuře, charakteristikách a 13 důležitých faktech, které se toho týkají.

Perbromát (bro4-) je oxoaniont bromu. Stejně jako clo4-, io4- je náročný na přípravu. Molární hmotnost bro4- iontu je 143.901 g/mol. Když bro3- ion reaguje s fluorem v alkalickém prostředí, vzniká bro4- iont. Při ztrátách kyseliny bromovodíkové vzniká jeden protonový bro4- iont.

Bro4- Lewis Structure Drawing

IV bro4-Lewisově struktuře vidíme, že jak se brom stává větší a méně elektronegativní než O, br působí jako centrální atom v Lewisově struktuře bro4- iontu. Brom má 7 valenčních elektronů, z nichž 4 elektrony se účastní sigma vazby se 4 atomy O a tvoří 3 vazby pí se 3 atomy O.

Na atomu br nejsou žádné zbývající elektrony, které působí jako osamocený elektronový pár. Atom O má ve valenčním obalu 6 elektronů, z nichž 1 je použit pro vytvoření sigma vazby a další je použit pro vytvoření vazby pí s atomem br a zbývající 4 elektrony jsou přítomny jako nevazebný elektronový pár na atomu O.

Bro4- Lewisova strukturní rezonance

Rezonance je empirický proces, při kterém dochází k pohybu elektronového páru z jednoho atomu na druhý a struktura získaná tímto procesem se nazývá rezonující nebo kanonická struktura.

Bro4- má 4 rezonující struktura, ve které každá Br-O vazba získává charakter parciální dvojné vazby procesem, ve kterém záporný náboj na atomu O je delokalizován prázdným ∏* antivazebným orbitalem vazby Br=O.

bro4- Lewisova struktura
Bro4- Lewisova struktura rezonance

Bro4- Lewis Structure Shape

Podle teorie VSEPR je tvar Bro4- tetraedrický, ve kterém je centrální atom Br tetraedricky obklopen 3 atomy O a 1 iontem O-. Jako osamocený pár nepřítomný v centrálním atomu Br má iont Bro4- pravý čtyřstěnný struktura. Jako tvar je čtyřstěnný, vazebný úhel v této sloučenině je přesně 109.280.

Zachyťte 52
Bro4- Lewisova struktura formovat

Bro4- Lewis Structure Formal Charge

Formální náboj na jakémkoli atomu nebo iontu lze získat vzorcem, který je uveden níže:

Formální poplatek (fc) = VE- BE/2- NE

 Kde,

VE= celkový počet valenčních elektronů, B= celkový počet vazebných elektronů, N= celkový počet nevazebných elektronů.

Formální náboj na atomu br v iontu bro4- = 7-14/2-0=0.

Formální náboj na každém atomu O s dvojnou vazbou v bro4- iontu =6-4/2-4=0.

Formální náboj na atomu O s jednoduchou vazbou v bro4- iontu =6-2/2-6=-1.

Formální náboj na centrálním atomu br je tedy 0. Každý atom O s dvojnou vazbou má 0 a atom O s jednoduchou vazbou má -1 formální náboj, díky čemuž je celá sloučenina záporně nabitá.

Bro4- Lewis Structure Angle

V bro4- br používá sp3 hybridní orbitaly k vytvoření bro4- iontu. Struktura bro4- je čtyřstěnná. Protože v bro4- iontu není přítomen osamocený elektronový pár, úhel je přesně stejný jako úhel ve skutečné čtyřstěnné struktuře. Úhel v bro4- iontu je 109.280 tj. úhel vazby o-br-o je 109.280.

Zachyťte 53
Bro4- Lewisova struktura úhel

Bro4- Lewisova struktura Oktetové pravidlo

V bro4- Lewisova struktura vidíme, že každý atom O má 8 valenčních elektronů a naplňuje jejich oktet. V bro4- ion br tvoří 3 vazby br=O a 1 vazbu br-O, takže kolem centrálního atomu br je celkem 14 elektronů.

Protože br je kongener 4th periodický prvek br atom může zvýšit svůj oktet o více než 8 elektronů díky přítomnosti prázdného d orbitalu. Podle oktetového pravidla je tedy bro4- stabilní sloučenina.

Bro4- Lewis Structure Lone Pair

Valenční elektron, který se neúčastní vazby, je definován jako osamocený elektronový pár nebo nevazebné elektrony.

Vzorec, který se používá k výpočtu osamoceného elektronového páru na daném atomu, je uveden níže:

Počet osamělého páru elektronů = počet valenčních elektronů přítomných na atomu – počet kovalentních vazeb tvořených tímto atomem.

V bro4- iontovém osamoceném páru přítomném na br atomu= 7-7=0 tj. nulový osamocený elektronový pár.

Osamělý elektronový pár přítomný na každém atomu O s dvojnou vazbou=6-2=4, tj. 2 osamocené elektrony.

Osamocený pár elektronů přítomný na jednoduše vázaném O- iontu= 8-2=6 tj.3 nevazebné elektronové páry.

Tyto osamocené páry jsou zobrazeny v Lewisova struktura bro4- iontu na daných atomech jako elektronové tečky.

Bro4-Valance Electrons

Nejprve, abychom vypočítali celkový valenční elektron v bro4-, ano důležité vědět elektronová konfigurace atomu br a atomu O. Elektronová konfigurace atomu br je [Ar18] 4s2 3d10 4p5 az elektronové konfigurace vidíme, že ve valenčním obalu atomu br je 7 elektronů.

Elektronová konfigurace atomu O je [He2] 2s2 2p4 tj. 6 valenčních elektronů přítomných v atomu O. Je přítomen také záporný náboj. Celkový počet valenčních elektronů v iontu bro1- bude roven součtu valenčních elektronů atomu br a atomu O+4 záporný náboj, tj. (1*7)+(1*6)+4=1. V bro32- iontu je 32 valenčních elektronů.

Bro4- Hybridizace

Hybridizace je proces míšení atomových orbitalů s podobnou energií za vzniku stejného počtu hybridních orbitalů.

Elektronická konfigurace válcového krytu základního stavu atomu br je 4s2 4p5. V základním stavu atomu br je přítomen pouze 1 nepárový elektron a k vytvoření bro4- jsou zapotřebí 4 nepárové elektrony. V excitovaném stavu br pošle své 1 4s elektrony a 2 4p elektrony do prázdného orbitalu d, čímž vznikne celkem 7 nepárových elektronů.

V dalším kroku 4 o atomy dají svůj 1 nepárový elektron za vzniku 4 br-o sigma vazeb a 4 O atomy dají svůj zbývající nepárový elektron za vzniku 3 br=O (pi) vazeb. V této sloučenině br používá hybridní orbital sp3 k vytvoření vazeb br-O. Podle hybridizace sp3 bude geometrie bro4- iontu tetraedrická.

Zachyťte 54
Bro4- hybridizace

Bro4- rozpustnost

Bro4- iont je rozpustný v polárních rozpouštědlech, jako je voda, ethanol, methanol atd. Při ztrátě Hbro4 se vytvoří 1 proton bro4- iontu, tj. bro4- je konjugovanou bází Hbro4.

Bro4- ion se tedy chová jako báze a má silnou tendenci přijímat proton. Když reaguje s voda, bro4- ion přijímá 1 proton z vody za vzniku Hbro4 a Oh- iontů, čímž se vodné prostředí stává alkalickým.

Je BrO4- iontový?

Bro4- je iontová sloučenina. To je způsobeno skutečností, že se tvoří, když Hbro4 ztratí 1 proton. Je to aniontový druh.

Stejně jako iontové druhy má silnou tendenci reagovat s vodou a také vod. roztok bro4- iontů vede elektřinu jako ostatní iontové sloučeniny. Stejně jako ostatní iontové sloučeniny má vysoký bod tání. Tyto skutečnosti naznačují, že bro4-ion je iontová sloučenina.

Je Bro4- kyselý nebo zásaditý?

Bro4- iont je bazická sloučenina. Je to konjugovaná báze kyseliny bromovodíkové. Stejně jako ostatní zásady má silnou tendenci přijímat protony za vzniku kyseliny.

Má také vysokou elektronovou hustotu jako jiné báze a svou elektronovou hustotu daruje protonu nebo Lewisově kyselině. Působí tedy jako Lewisova báze a tvoří adukt s Lewisovou kyselinou.

Je Bro4- polární nebo nepolární?

Bro4- má nepolární povahu. O sloučenině se říká, že je nepolární, pokud je její dipólový moment roven nule. V této sloučenině jsou 4 vazby br-O polární, což je způsobeno rozdílem v elektronegativitě mezi atomy br a O.

Protože O je elektronegativnější než atom br, vazebný moment br-o leží směrem k atomu o. Protože bro4- má skutečný čtyřstěnný tvar, 4 br-o vazebné momenty se navzájem ruší, a proto se dipólový moment rovná 0.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Vezmeme-li v úvahu výše uvedené skutečnosti, bro4-ion je iontová kovalentní sloučenina, která má tetraedrickou geometrii. Je zásadité povahy a má tendenci přijímat proton z jakéhokoli protonického rozpouštědla. Bro4- iont není příliš stabilní kvůli velkému rozdílu velikosti mezi atomy Br a O.

Přejděte na začátek