41 Zajímavé otázky týkající se zabezpečení aplikace

Zabezpečení aplikace je kritický aspekt vývoje softwaru, zajišťující ochranu aplikací před potenciálními hrozbami a zranitelnostmi. Jak organizace stále více upřednostňují zabezpečení, poptávka pro zkušení odborníci na bezpečnost aplikací vyrostl. Při pohovorech s kandidáty na role zabezpečení aplikací, je nezbytně nutné se ptát správné otázky posoudit jejich znalosti a odbornost. V tomto článku prozkoumáme některé běžné otázky týkající se bezpečnostních pohovorů aplikací které vám mohou pomoci vyhodnotit kandidátpochopení bezpečnostní zásady, osvědčené postupy a jejich schopnost identifikovat a zmírňovat potenciální rizika. Ať už jste tazatel hledá návod popř kandidát při přípravě na pohovor o zabezpečení aplikace vám tento článek poskytne cenné poznatky, které vám pomohou uspět. Pojďme se tedy ponořit a prozkoumat tyto důležité otázky k rozhovoru!

Key Takeaways

 • Otázky týkající se zabezpečení aplikace jsou určeny k posouzení kandidátznalost a porozumění postupům bezpečného kódování, identifikace zranitelnosti, a zmírnění rizika.
 • Běžné otázky ohledně bezpečnostních pohovorů aplikací pokrývají témata jako např OWASP Top 10 zranitelností, bezpečné principy kódování, šifrování, ověřování, autorizace a zabezpečení životní cyklus vývoje softwaru.
 • Je důležité, aby kandidáti prokázali svou schopnost identifikovat a oslovit potenciální bezpečnostní rizika in softwarové aplikace, jakož i jejich porozumění of osvědčené postupy v oboru a požadavky na shodu.
 • Příprava na aplikační bezpečnostní pohovory by mělo zahrnovat studium příslušné rámce, pokyny a standardy, stejně jako procvičování praktická cvičení a zůstat v obraze vznikající bezpečnostní hrozby a trendy.
  Otázky k pohovoru o zabezpečení aplikací pro Android

Pokud jde o zabezpečení aplikací pro Android, je důležité mít pevné porozumění of potenciální zranitelnosti a osvědčené postupy pro zabezpečení Mobilních aplikací. V rozhovoru pro aplikace pro Android bezpečnostní pozici, můžete očekávat, že vám bude položena řada otázek, které posoudí vaše znalosti a odborné znalosti tato oblast. Tady jsou nějaký relevantní otázky specifické pro zabezpečení aplikací pro Android, se kterými se můžete setkat:

 1. Jaké jsou běžné bezpečnostní chyby v aplikacích pro Android?

Aplikace pro Android mohou být náchylné k různé bezpečnostní chyby. Některé běžné obsahovat nezabezpečené úložiště dat, nevhodný ověření vstupu, nejistá komunikace, a nedostačující kontroly přístupu. Je důležité být obeznámen tyto zranitelnosti a pochopit, jak je efektivně zmírnit.

 1. Jak můžete zajistit bezpečné postupy kódování v aplikacích pro Android?

Přehrávání bezpečných praktik kódování zásadní roli ve vývoji zabezpečené aplikace pro Android. To zahrnuje dodržování pokynů pro bezpečné kódování a dodržování zabezpečení kódovací standardya implementaci osvědčených bezpečnostních postupů. Je důležité mít znalosti o zabezpečení kódovací techniky a jak je aplikovat proces vývoje Androidu.

 1. Co je modelování hrozeb a jak souvisí se zabezpečením aplikací pro Android?

Modelování hrozeb je proces, který zahrnuje identifikaci potenciálních hrozeb a zranitelností v aplikaci. Pomáhá pochopit potenciální rizika a implementovat vhodné bezpečnostní kontroly. v kontext zabezpečení aplikací pro Android může modelování hrozeb pomoci identifikovat slabá místa zabezpečení a vést jejich vývoj účinná bezpečnostní opatření.

 1. Co je penetrační testování a proč je důležité pro aplikace pro Android?

Penetrační testování, známé také jako etický hacking, zahrnuje simulaci skutečných útoků na aplikaci, aby bylo možné identifikovat slabá místa a slabá místa. Pomáhá při posuzování účinnosti bezpečnostních kontrol a zajišťování celkovou bezpečnost of aplikace pro Android. Penetrační testování je nezbytnou součástí of proces hodnocení bezpečnosti.

 1. Jak zajišťujete bezpečný vývoj softwaru v aplikacích pro Android?

Bezpečný vývoj softwaru v aplikacích pro Android zahrnuje integraci zabezpečení do životní cyklus vývoje. To zahrnuje dirigování bezpečnostní hodnocení, implementace bezpečnostních kontrol a provádění bezpečnostních testů na různých fázích procesu vývoje. Je důležité mít komplexní porozumění of bezpečné metodiky vývoje softwaru a postupy.

 1. Jaké bezpečnostní kontroly lze implementovat do aplikací pro Android?

Aplikace pro Android mohou implementovat různé bezpečnostní kontroly pro zvýšení jejich bezpečnost držení. Nějaké příklady zahrnují implementaci zajistit autentizační mechanismy, šifrování citlivých dat, pomocí zajistit síťová komunikace protokoly jako SSL/TLS a implementace postupů bezpečného kódování. Je důležité být obeznámen tyto bezpečnostní kontroly a pochopit, jak je efektivně aplikovat.

 1. Jak si udržujete aktuální informace o nejnovějších bezpečnostních slabinách a trendech v zabezpečení aplikací pro Android?

Zůstat aktuální s nejnovějšími bezpečnostními chybami a trendy je zásadní pro aplikace pro Android bezpečnostní profesionál. Toho lze dosáhnout pravidelným sledováním bezpečnostní blogy, účastnící se bezpečnostní fóra, účastnící se bezpečnostní konferenceA bytí odděleně of bezpečnostní komunitu. Je důležité demonstrovat proaktivní přístup abyste byli informováni vznikající bezpečnostní hrozby.

In aplikace pro Android bezpečnostní rozhovor, tyto otázky vám mohou pomoci posoudit vaše znalosti a odborné znalosti v oblasti zabezpečení aplikací pro Android. Je nezbytné poskytnout stručné a dobře promyšlené odpovědi které ukazují, že rozumíte postupům bezpečného kódování, bezpečnostním kontrolám a celkové zabezpečení aplikace. Být připraven na tyto otázky vám pomůže ukázat vaši kompetenci v zabezpečení aplikací pro Android a zvýšení své šance přistání práce.

Otázky k pohovoru o zabezpečení webových aplikací

Bezpečnostní pohovor QA 1

Při pohovorech s kandidáty pro web role zabezpečení aplikací, je důležité se ptát relevantní otázky které posoudí jejich znalosti a odbornost v této oblasti. Tady jsou nějaké otázky můžete použít k vyhodnocení kandidátporozumění zabezpečení webových aplikací:

Relevantní otázky specifické pro zabezpečení webových aplikací

 1. Jaké jsou běžné bezpečnostní chyby ve webových aplikacích?
 2. Skriptování mezi pracovišti (XSS)
 3. SQL Injection
 4. Padělání žádosti mezi weby (CSRF)
 5. Nestabilní Přímý objekt Reference (IDOR)
 6. Padělání požadavku na straně serveru (SSRF)
 7. Chybná konfigurace zabezpečení

 8. Jak zajistíte postupy bezpečného kódování ve webových aplikacích?

 9. Dodržování pokynů a standardů pro bezpečné kódování
 10. Ověření vstupu a kódování výstupu
 11. Použití parametrizované dotazy or připravená prohlášení , aby se zabránilo SQL injection
 12. Provádění zajistit správa relace
 13. Pravidelné aktualizace a opravy softwarových knihoven a rámců

 14. Co je modelování hrozeb a proč je důležité v zabezpečení webových aplikací?

 15. Modelování hrozeb je proces identifikace potenciálních hrozeb a zranitelností systém nebo aplikace.
 16. Pomáhá pochopit potenciální rizika a podle toho upřednostňovat bezpečnostní kontroly.
 17. Prováděním modelování hrozeb mohou organizace proaktivně řešit bezpečnostní problémy navrhnout robustní bezpečnostní opatření.

 18. Jaká je role penetračního testování v zabezpečení webových aplikací?

 19. Penetrační testování zahrnuje simulaci reálných útoků na webovou aplikaci za účelem zjištění zranitelnosti.
 20. Pomáhá při hodnocení účinnosti bezpečnostních kontrol a identifikaci oblastí pro zlepšení.
 21. Penetrační testování poskytuje cenné poznatky bezpečnostní pozici webové aplikace a pomáhá zmírňovat potenciální rizika.

 22. Jak zajišťujete bezpečnost citlivých dat při přenosu a v klidu?

 23. Použití SSL/TLS šifrování pro bezpečnou komunikaci po síti.
 24. Provádění bezpečné skladovací mechanismy, jako je šifrování a hašování, k ochraně dat v klidu.
 25. Po bezpečné kódovací techniky , aby se zabránilo úniku dat a neoprávněný přístup.

 26. Jaké jsou některé osvědčené postupy pro bezpečný vývoj softwaru?

 27. Provádění bezpečný životní cyklus vývoje softwaru (SDLC).
 28. Pravidelné vedení bezpečnostní hodnocení a testování v průběhu celého procesu vývoje.
 29. Dodržování postupů bezpečného kódování, jako je např ověření vstupu, výstupní kódování a správné zpracování chyb.
 30. Začlenění bezpečnostních kontrol, Jako kontroly přístupu a autentizační mechanismy, do design aplikace.

 31. Jak řešíte bezpečnostní incidenty a jak reagujete na narušení bezpečnosti ve webových aplikacích?

 32. S an reakce na incidenty rovina k rychlému řešení bezpečnostních incidentů.
 33. Vedení důkladné vyšetřování identifikovat hlavní příčina of porušení.
 34. Provádění nezbytná sanační opatření , aby se zabránilo podobné incidenty in budoucnost.
 35. Komunikuji nehoda na relevantních zúčastněných stran a zajištění transparentnosti.

Zeptáním se tyto otázky týkající se bezpečnostního rozhovoru pro webovou aplikaci, můžete posoudit kandidátznalost a porozumění bezpečnostním zranitelnostem, postupům bezpečného kódování, modelování hrozeb, penetračnímu testování a reakce na incidenty. Je klíčové najít kandidáty, kteří se dobře orientují v osvědčených bezpečnostních postupech a mohou přispět k budování zabezpečené webové aplikace.

Otázky k pohovoru o zabezpečení Java aplikací

Pokud jde o zabezpečení Java aplikací, je důležité mít pevné porozumění of potenciální zranitelnosti a osvědčené postupy pro jejich zmírnění. V rozhovoru pro a Zabezpečení Java aplikací role, můžete očekávat, že dostanete řadu otázek, které posoudí vaše znalosti a zkušenosti v této oblasti. Tady jsou nějaký relevantní otázky specifické pro Zabezpečení Java aplikací se kterými se můžete setkat:

 1. Jaké jsou běžné bezpečnostní chyby v aplikacích Java?

Aplikace Java mohou být náchylné k různé bezpečnostní chyby, Včetně:

 • Skriptování mezi pracovišti (XSS)
 • SQL Injection
 • Padělání žádosti mezi weby (CSRF)
 • Nezabezpečené přímé odkazy na objekt (IDOR)
 • Vzdálené spuštění kódu (RCE)
 • Externí entita XML (XXE) útoky

Je důležité být obeznámen tyto zranitelnosti a porozumět tomu, jak je lze využít k efektivnímu zabezpečení aplikací Java.

 1. Jaké jsou některé postupy bezpečného kódování pro aplikace Java?

Postupy bezpečného kódování hrají klíčovou roli v prevenci zranitelnosti v aplikacích Java. Některé klíčové praktiky patří:

 • Ověření vstupu a dezinfekce, aby se zabránilo útokům injekcí
 • Správné zpracování chyb a protokolování, aby nedošlo k úniku citlivých informací
 • Použití parametrizované dotazy or připravená prohlášení , aby se zabránilo SQL injection
 • Provádění zajistit správa relace a autentizační mechanismy
 • Uplatnění principu nejmenší privilegium omezovat přístupová práva

Sledováním tyto praktiky, mohou vývojáři výrazně snížit riziko narušení bezpečnosti v aplikacích Java.

 1. Co je modelování hrozeb a jak souvisí se zabezpečením Java aplikací?

Modelování hrozeb je systématický přístup k identifikaci a zmírňování potenciálních hrozeb zabezpečení aplikace. To zahrnuje analýzu architektura aplikace, identifikaci potenciálních zranitelností a jejich upřednostňování na základě jejich potenciálního dopadu a pravděpodobnosti zneužití. Modelování hrozeb pomáhá v porozumění bezpečnostní rizika spojený s Java aplikace a umožňuje vývoj vhodných bezpečnostních kontrol ke zmírnění ta rizika.

 1. Co je penetrační testování a proč je důležité pro zabezpečení Java aplikací?

Penetrační testování, známé také jako etické hackování, zahrnuje simulaci útoků v reálném světě Java aplikace identifikovat slabá místa a slabiny. Pomáhá při hodnocení účinnosti bezpečnostní kontroly implementován v aplikaci a poskytuje přehled potenciální oblasti zlepšení. Penetrační testování je nezbytnou součástí of proces hodnocení bezpečnosti pro aplikace Java a pomáhá při identifikaci a řešení zranitelností dříve, než je lze zneužít zlomyslní herci.

 1. Jaké jsou některé bezpečnostní kontroly, které lze implementovat do aplikací Java?

Existují několik bezpečnostních kontrol které lze implementovat do aplikací Java pro vylepšení jejich bezpečnost. Některé běžné příklady patří:

 • Ověření vstupu a kódování výstupu, aby se zabránilo injekčním útokům
 • Mechanismy autentizace a řízení přístupu k zajištění pouze oprávnění uživatelé mohou mít přístup citlivé funkce nebo data
 • Šifrování citlivých dat pro jejich ochranu před neoprávněným přístupem
 • Provádění zajistit komunikační protokoly, jako je SSL/TLS, k ochraně dat při přenosu
 • Implementace pokynů a standardů pro bezpečné kódování

Tyto bezpečnostní kontroly pomáhají při snižování útočnou plochu a ochranu Java aplikací před různé bezpečnostní hrozby.

V rozhovoru pro a Zabezpečení Java aplikací role, schopnost sebevědomě odpovědět na tyto otázky prokáže své znalosti a odborné znalosti v oblasti zabezpečení aplikací Java. Je důležité zůstat v obraze nejnovější osvědčené bezpečnostní postupy a trendy s cílem efektivně chránit Java aplikace před vyvíjející se bezpečnostní hrozby.

Otázky kryptografie

Kryptografie hraje zásadní roli při zajišťování bezpečnosti aplikací a ochraně citlivých dat. v v této části, prozkoumáme některé běžné otázky k pohovoru související s kryptografií a jeho aplikaci v zabezpečení.

Jak kryptografie přispívá k bezpečnosti aplikací?

Kryptografie je procvičování zabezpečení komunikace a dat jejich převodem na formulář to je nesrozumitelné neoprávněné osoby. Poskytuje to několik klíčových výhod pro zabezpečení aplikace:

 1. Důvěrnost: Kryptografie zajišťuje, že citlivé informace zůstanou důvěrné tím, že je zašifruje. To znamená, že i kdyby útočník získá přístup k zašifrovaná data, nebudou schopni pochopit jeho obsah bez dešifrovací klíč.

 2. Integrita: Kryptografické techniky lze použít k ověření integrity dat. Aplikováním kryptografický hashovací funkce nebo digitální podpisy, je možné detekovat jakékoli neautorizované úpravy na údaje.

 3. Ověřování: Kryptografie umožňuje ověření o pravosti údajů a totožnosti odesílatele. Digitální certifikáty a infrastruktura veřejného klíče (PKI) se běžně používají k vytvoření důvěry a ověření identity stran zapojených do komunikace.

 4. Nevypovědení: Kryptografie může zajistit nepopiratelnost, což znamená, že odesílatel nemůže odmítnout odeslání zprávy nebo provedení transakce. Digitální podpisy se používají k dosažení nepopiratelnosti poskytnutím důkazu totožnost odesílatele.

Co je symetrické a asymetrické šifrování?

Symetrické šifrování a asymetrické šifrování jsou dvě základní kryptografické techniky:

 1. Symetrické šifrování: Použití symetrického šifrování jediný klíč pro obojí šifrování a dešifrování. Stejný klíč je sdílen mezi odesílatelem a příjemce. Tenhle typ šifrování je rychlé a efektivní, takže je vhodné pro šifrování velké množství dat. Nicméně, výzva spočívá v bezpečné distribuci sdílený klíč na všechny strany zapojeno.

 2. Asymetrické šifrování:symetrické šifrování, také známý jako šifrování veřejným klíčem, použití pár klíčů: veřejný klíč a soukromý klíč. Veřejný klíč se používá pro šifrování, zatímco soukromý klíč je uchováván v tajnosti a používá se k dešifrování. Asymetrické šifrování poskytuje řešení na problém distribuce klíčů čelí symetrické šifrování. Umožňuje bezpečnou komunikaci mezi stranami, které nikdy nesdílely klíč dříve.

Co je to digitální podpis?

Digitální podpis is kryptografická technika slouží k ověření pravosti a integrity digitální dokumenty nebo zprávy. Poskytuje způsob aby bylo zajištěno, že se zprávou nebylo manipulováno a že pochází nárokovaný odesílatel.

Vytvořit digitální podpis, používá odesílatel jejich soukromý klíč šifrovat hash of zpráva. Příjemce pak lze použít veřejný klíč odesílatele dešifrovat Podpis a ověřit integritu zpráva porovnáváním dešifrovaný hash s nově vypočítaný hash of přijatou zprávu.

Digitální podpisy jsou široce používány v aplikacích, jako je e-mail, elektronické transakce, a distribuce softwaru k zajištění pravosti a integrity digitální obsah.

Co je certifikační autorita (CA)?

Certifikační autorita (CA) je důvěryhodná organizace třetí strany že problémy digitální certifikáty. Tyto certifikáty se používají k ověření autenticity a integrity údajů a ke stanovení zabezpečené komunikační kanály.

Role of CA je ověřit identitu jednotlivců nebo organizací požadujících digitální certifikát. CA ověřuje identitu prostřednictvím procesu, který může zahrnovat ověření legální dokumenty, dirigování pozadí kontrolynebo potvrzení vlastnictví domény.

Jakmile je identita ověřena, CA otázky digitální certifikát který obsahuje veřejný klíč of držitel certifikátu, spolu s další relevantní informace. Tento certifikát mohou být použity ostatními k ověření pravosti a integrity držitel certifikátudigitální komunikace.

Co je to bezpečná hashovací funkce?

Bezpečná hashovací funkce is kryptografický algoritmus to trvá vstup (nebo zprávu) a produkuje výstup s pevnou velikostí, Tzv. hash hodnota nebo hash kód. Klíčové vlastnosti of zabezpečená hashovací funkce jsou:

 1. Deterministický: Pro stejný vstup, hashovací funkce bude vždy vyrábět stejný výstup.

 2. Rychlý výpočet: Hašovací funkce by měl být výpočetně efektivní pro výpočet hash hodnoty.

 3. Odolnost před obrazem: Mělo by být výpočetně neproveditelné určit původní vstup z hash hodnoty.

 4. Odolnost proti kolizi: Mělo by to být extrémně nepravděpodobné dva různé vstupy k výrobě stejnou hash hodnotu.

bezpečný hashovací funkce se běžně používají v různé bezpečnostní aplikace, Jako úložiště hesel, digitální podpisy a ověření integrity dat.

Závěrem lze říci, že pochopení kryptografie je pro bezpečnost aplikací zásadní. Poskytuje nadace pro bezpečnou komunikaci, ochrana data ověřování. Zaměstnáním kryptografické techniky jako je šifrování, digitální podpisy a zabezpečení hashovací funkce, mohou aplikace zajistit důvěrnostintegritu a pravost dat.

Otázky týkající se posouzení a analýzy zranitelnosti

Pokud jde o zabezpečení aplikací, vedení důkladný hodnocení zranitelnosti a analýza je zásadní. Tento proces pomáhá identifikovat potenciální slabiny v aplikaci, kterou by mohli útočníci zneužít. Pro zajištění bezpečnosti vaše aplikace, je důležité se ptát správné otázky během proces pohovoru. Tady jsou nějaké otázky související s hodnocením a analýzou zranitelností v aplikacích, které vám mohou pomoci změřit kandidátznalosti a odbornost:

 1. Jaký je význam hodnocení zranitelnosti v zabezpečení aplikací?

Posouzení zranitelnosti is systématický přístup k identifikaci a hodnocení potenciálních zranitelností v aplikaci. Pomáhá organizacím pochopit jejich bezpečnost držení a upřednostňovat sanační úsilí. Položením této otázky můžete posoudit kandidátporozumění of význam of hodnocení zranitelnosti při udržování bezpečnosti aplikace.

 1. Jaké jsou různé typy zranitelností, které mohou v aplikaci existovat?

Existují různé typy zranitelností, které mohou v aplikaci existovat, jako např ověření vstupu zranitelnosti, autentizační zranitelnosti, zranitelnosti řízení přístupu, a skriptování mezi weby (XSS) zranitelnosti. Položením této otázky můžete hodnotit kandidátznalosti of společné zranitelnosti a jejich schopnost je identifikovat a řešit.

 1. Jak byste upřednostnili zranitelnosti objevené během hodnocení zranitelnosti?

Upřednostňování zranitelností je nezbytné pro efektivní alokaci zdrojů. Kandidát by měl být schopen vysvětlit svůj přístup k upřednostňování zranitelných míst na základě faktorů, jako je dopad na aplikaci, pravděpodobnost vykořisťování a snadnost sanace. Tato otázka vám pomůže posoudit jejich schopnost dělat informovaná rozhodnutí týkající se náprava zranitelnosti.

 1. Jaké nástroje a techniky používáte pro hodnocení a analýzu zranitelnosti?

Šikovný kandidát by měl být obeznámen s řadou nástrojů a technik používaných pro hodnocení a analýzu zranitelnosti. Mohou zmínit nástroje jako Balíček Burp, OWASP ZAP, Nessus nebo QualysGuard. Navíc by měli umět diskutovat manuální techniky jako kontrola kódu, modelování hrozeb a penetrační testování. Tato otázka vám pomůže změřit jejich praktická zkušenost a znalost standardní nástroje.

 1. Jak si udržujete aktuální informace o nejnovějších zranitelnostech a bezpečnostních trendech?

Zabezpečení aplikace je neustále se vyvíjející obor, a pro profesionály je důležité, aby měli neustále aktuální informace nejnovější zranitelnosti a bezpečnostní trendy. Kandidát by měl předvést proaktivní přístup učit se a zmiňovat zdroje, na které se spoléhají, jako např bezpečnostní blogy, fóra, konference, popř profesionální sítě. Tato otázka vám pomůže posoudit jejich odhodlání k neustálému učení a Profesionální vývoj.

Položením těchto otázek můžete získat přehled kandidátporozumění hodnocení a analýze zranitelnosti v kontext zabezpečení aplikací. Nezapomeňte na míru otázky na vaše konkrétní požadavky a průmyslové standardy. Kandidát kdo demonstruje silné porozumění postupy bezpečného kódování, modelování hrozeb a bezpečnostní kontroly budou pravděpodobně dobře vybaveny, aby přispěly k rozvoji zabezpečené aplikace.

Otázky zabezpečení sítě

Zásadní roli při zajišťování hraje bezpečnost sítě celkovou bezpečnost aplikace. Organizace mohou chránit síťovou infrastrukturu jejich citlivá data, zabránit neoprávněnému přístupu a zmírnit potenciální bezpečnostní rizika. Během pohovoru o zabezpečení aplikace mohou kandidáti narazit na otázky týkající se zabezpečení sítě a jeho důležitost v zabezpečení aplikací. Pojďme prozkoumat některé běžné otázky zabezpečení sítě které mohou nastat během pohovoru:

 1. Co je zabezpečení sítě a proč je důležité v zabezpečení aplikací?

Zabezpečení sítě odkazuje na opatření vzat k ochraně počítačová síť před neoprávněným přístupem, zneužitím, úpravou nebo odmítnutím služby. Zahrnuje implementaci různé bezpečnostní kontrolyjako jsou firewally, systémy detekce narušení, a šifrovací protokolyk ochraně síťové infrastruktury.

Zabezpečení sítě je zásadní v zabezpečení aplikací, protože aplikace často spoléhají na síťová komunikace přenášet citlivá data. Bez správná bezpečnostní opatření sítě na místě mohou útočníci zachytit, manipulovat nebo odposlouchávat tato komunikace, potenciálně kompromitující důvěrnostintegritu a dostupnost aplikace a jeho údaje.

 1. Jaké jsou některé běžné chyby zabezpečení sítě, které mohou ovlivnit zabezpečení aplikací?

Několik slabých míst zabezpečení sítě umí pózovat výhružka na bezpečnost aplikace. Nějaký společné zranitelnosti patří:

 • Slabá nebo snadno uhodnutelná hesla: Slabá hesla lze snadno prasknout, což umožňuje neoprávněné osoby získat přístup k síti a potenciálně kompromitovat aplikace běží na něm.
 • Nezabezpečené síťové protokoly: Použití of inzabezpečené protokoly, jako je HTTP namísto HTTPS, může vystavit citlivá data zachycení a neoprávněnému přístupu.
 • Nedostatek šifrování: Bez šifrování mohou být data přenášená po síti zachycena a čtena útočníky.
 • Denial of Service (DoS) útoky: Útoky DoS může přetížit síťovou infrastrukturu a způsobit tak nedostupnost aplikací legitimní uživatelé.
 • Útoky typu Man-in-the-middle: V útok typu man-in-the-middle, útočník zachycuje a mění komunikace mezi dvě strany, potenciálně získat přístup k citlivým informacím.

 • Jak mohou postupy bezpečného kódování přispět k zabezpečení sítě?

Přehrávání bezpečných praktik kódování zásadní roli při zajišťování bezpečnosti sítě. Dodržováním pokynů a standardů pro bezpečné kódování mohou vývojáři minimalizovat riziko zavedení zranitelností kódovou základnu aplikace které by mohli útočníci zneužít ke kompromitaci sítě.

Mezi postupy bezpečného kódování patří:

 • Ověření vstupu: Ověření a dezinfekce uživatelský vstup pomáhá předcházet společné zranitelnosti jako SQL injection a skriptování mezi weby (XSS) útoky.
 • Správné zpracování chyb: Implementace vhodné mechanismy pro řešení chyb může zabránit únik informací které by mohly útočníkům pomoci při zneužití zranitelnosti sítě.
 • Bezpečná autentizace a autorizace: Implementace silné autentizační a autorizační mechanismy pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k aplikaci a síti.
 • bezpečný komunikační protokoly: Použitím zabezpečené protokoly jako SSL/TLS zajišťuje, že data přenášená po síti jsou šifrována a chráněna před zachycením.
 • Běžné kontrola kódus a testování: Provádění pravidelné kontrola kódus a testování zabezpečení, jako je penetrační testování a skenování zranitelnosti, pomáhá identifikovat a řešit potenciální slabiny zabezpečení sítě.

 • Co je modelování hrozeb a jak přispívá k zabezpečení sítě?

Modelování hrozeb je systématický přístup k identifikaci a hodnocení potenciálních hrozeb a zranitelností v aplikaci nebo systému. To zahrnuje analýzu architektura aplikace, identifikace potenciál útočné vektorya posouzení dopadu a pravděpodobnosti různé hrozby.

Modelování hrozeb přispívá k zabezpečení sítě tím, že pomáhá organizacím porozumět potenciálním rizikům a zranitelnostem, které jsou s nimi spojeny jejich síťovou infrastrukturu. Identifikací a stanovením priorit potenciálních hrozeb mohou organizace zavést vhodné bezpečnostní kontroly a protiopatření ke zmírnění tato rizika účinně.

 1. Jaké jsou některé běžné bezpečnostní kontroly používané ke zvýšení zabezpečení sítě?

Několik bezpečnostních kontrol lze implementovat pro zvýšení bezpečnosti sítě. Některé běžné bezpečnostní kontroly patří:

 • Firewally: Firewally fungují jako bariéra mezi vnitřní a vnější sítě, filtrování příchozího a odchozího síťového provozu na základě předdefinovaná bezpečnostní pravidla.
 • Systémy detekce narušení (IDS) a Systémy prevence narušení (IPS): IDS a IPS monitorují síťový provoz pro podezřelé činnosti a může automaticky reagovat zjištěné hrozby.
 • Virtuální privátní sítě (VPN): VPN poskytují zabezpečení vzdálený přístup do sítě pomocí šifrování komunikace mezi vzdálení uživatelé a síť.
 • Segmentace sítě: Rozdělením sítě na menší segmenty, mohou organizace omezit dopad potenciální narušení bezpečnosti a zabránit boční pohyb útočníky.
 • Mechanismy kontroly přístupu: Implementace silné mechanismy kontroly přístupu, Jako řízení přístupu na základě rolí (RBAC), to pomáhá zajistit pouze oprávněné osoby má přístup k síti a její zdroje.

V bezpečnostním pohovoru aplikace, být dobře připraven odpovědět otázky týkající se zabezpečení sítě dokazuje, že rozumíte důležitosti zabezpečení sítě v celkové zabezpečení aplikace. Tím, že se seznámíte s tyto běžné otázky zabezpečení sítě a jejich odpovědi, můžete s jistotou předvést své znalosti a odborné znalosti v oblasti zabezpečení aplikací.

Otázky k praktickým znalostem

Kromě teoretické znalosti, aplikační bezpečnostní pohovory často obsahují otázky, které hodnotí praktické znalosti a zkušeností v oboru. Tyto otázky cíl změřit kandidátschopnost uplatnit své znalosti scénáře reálného světa a demonstrovat jejich odbornost při řešení bezpečnostních slabin a implementaci postupů bezpečného kódování. Zde jsou některé běžné praktické znalosti otázky, se kterými se můžete setkat při pohovoru o bezpečnosti aplikace:

 1. Popište proces modelování hrozeb a jeho význam při vývoji bezpečného softwaru.

Modelování hrozeb je systématický přístup k identifikaci a zmírnění potenciální bezpečnostní hrozby v aplikaci. To zahrnuje analýzu systém architektura, identifikaci potenciálních zranitelností a jejich upřednostňování na základě jejich potenciálního dopadu. Proces obvykle zahrnuje následující kroky:

 • Identifikujte aktiva: Určit kritická aktiva a data, která potřebují ochranu.
 • Identifikujte hrozby: Identifikujte potenciální hrozby a útočné vektory které by mohly ohrozit bezpečnost systém.
 • Vyhodnoťte zranitelnosti: Hodnotit zranitelnosti které existují uvnitř systém a jejich potenciální dopad.
 • Upřednostňujte rizika: Upřednostněte identifikovaná rizika na základě jejich závažnost a pravděpodobnost výskytu.
 • Zmírnit rizika: Vytvořte strategie a protiopatření ke zmírnění identifikovaná rizika.

Prováděním modelování hrozeb na začátku životní cyklus vývoje softwarumohou organizace proaktivně řešit bezpečnostní problémy a zajistit, aby byly implementovány příslušné bezpečnostní kontroly.

 1. Jaký je rozdíl mezi penetračním testováním a skenováním zranitelnosti?

Penetrační testování a skenování zranitelnosti jsou obojí důležité techniky slouží k identifikaci slabých míst zabezpečení v aplikaci, ale liší se svým přístupem a rozsahem:

 • Penetrační testování: Penetrační testování, známé také jako etický hacking, zahrnuje simulaci útoků v reálném světě, aby bylo možné identifikovat zranitelná místa a využít je. Jeho cílem je vyhodnotit účinnost bezpečnostních kontrol a posoudit celkovou bezpečnost pozici aplikace. Obvykle zahrnuje penetrační testování ruční testovací techniky a vyžaduje kvalifikovaní odborníci vystupovat posouzení.

 • Skenování zranitelnosti: Skenování zranitelnosti na druhou stranu ano automatizovaný proces který vyhledá aplikaci nebo síť známé zranitelnosti. Zahrnuje použití specializované nástroje k identifikaci bezpečnostních slabin, jako je např zastaralé verze softwaru, chybné konfigurace, popř chybějící záplaty. Skenování zranitelnosti poskytuje rychlý přehled potenciálních zranitelností, ale nemusí je odhalit všechny možné bezpečnostní problémy.

Obojí penetrační testování a skenování zranitelností zásadní role při identifikaci a řešení bezpečnostních slabin, ale slouží různé účely a měl by být používán ve spojení, aby se zajistilo komplexní bezpečnostní testování.

 1. Vysvětlete koncept postupů bezpečného kódování a proč jsou důležité.

Postupy bezpečného kódování viz soubor pokynů, standardů a technik používaných k vývoji softwaru, který je odolný vůči bezpečnostním zranitelnostem a zneužitím. Tyto praktiky cílem je minimalizovat riziko narušení bezpečnosti a chránit citlivá data. Tady jsou některé klíčové důvody proč jsou bezpečné postupy kódování důležité:

 • Předcházení zranitelnostem: Bezpečné kódovací postupy pomáhají vývojářům vyhnout se běžné programátorské chyby které mohou vést ke zranitelnostem, jako je přetečení vyrovnávací paměti, injekční útoky nebo nezabezpečené úložiště dat.
 • Ochrana uživatelských dat: Dodržováním postupů bezpečného kódování mohou vývojáři zajistit, že s uživatelskými daty bude nakládáno bezpečně a chráněna před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.
 • Udržení důvěry: Bezpečné postupy vývoje softwaru přispívat k budování důvěry u uživatelů a zákazníků, jak demonstrují závazek na bezpečnost a ochranu citlivých informací.
 • Snížení nákladů: Odstraněním zranitelností zabezpečení v rané fázi vývojového procesu se mohou organizace vyhnout nákladné narušení bezpečnosti a související finanční a reputační škody.

Přijetí postupů bezpečného kódování je zásadní pro vývoj robustních a zabezpečené aplikace které vydrží potenciální útoky a chránit uživatelská data.

Tyto praktické znalosti otázky poskytují letmý pohled do typy dotazů, se kterými se můžete setkat během bezpečnostního pohovoru aplikace. Tím, že se dobře připravíte a seznámíte se tyto pojmy, můžete s jistotou předvést svůj praktické znalosti a zkušenosti s bezpečností aplikací. Nezapomeňte zdůraznit, že rozumíte postupům bezpečného kódování, modelování hrozeb a důležitosti komplexní bezpečnostní testování.

Otázky týkající se etického hackingu a kybernetické bezpečnosti

V oblasti zabezpečení aplikací je zásadní mít profesionály, kteří je mají potřebné dovednosti a znalosti k identifikaci a zmírnění bezpečnostních slabin. Jednosměrný posoudit kandidátodbornost v tato oblast je prostřednictvím etického hackování a certifikace kybernetické bezpečnosti. Tyto certifikace potvrdit porozumění jednotlivce postupy bezpečného kódování, modelování hrozeb, penetrační testování, bezpečnostní kontroly a další. Během bezpečnostního pohovoru o aplikaci je běžné, že kandidátům budou kladeny otázky související tyto certifikace. Pojďme prozkoumat některé z těchto otázek a jejich význam.

Otázky týkající se etického hackingu a certifikací kybernetické bezpečnosti

 1. Jaké certifikace jste získali v oblasti etického hackingu a kybernetické bezpečnosti?

Tato otázka pomáhá tazatel měřidlo kandidátúroveň odbornosti a šíře svých znalostí v oboru. Certifikace jako např Certifikovaný etický hacker (CEH), Certifikovaný profesionál pro ofenzivní bezpečnost (OSCP) a Certifikovaný odborník na zabezpečení informačních systémů (CISSP) jsou vysoce ceněni v průmysl. Odpověď kandidáta poskytne přehled o jejich odhodlání Profesionální vývoj a jejich schopnost zůstat v obraze nejnovější bezpečnostní postupy.

 1. Můžete vysvětlit proces získání konkrétní certifikace, kterou jste držitelem?

Tato otázka umožňuje kandidát předvést jejich porozumění of certifikačního procesu. Měli by umět vysvětlit předpoklady, formát zkoušky a případné související praktické požadavky. Dobře zakulacená odpověď se představí kandidátjejich oddanost učení a jejich schopnost setkávat se přísné normy nastavit certifikačním orgánem.

 1. Jak vaše certifikace zlepšily vaše dovednosti v oblasti zabezpečení aplikací?

S touto otázkou, tazatel má za cíl pochopit jak kandidátcertifikace uživatele přispěly k jejich odbornost v zabezpečení aplikací. Kandidát by měl umět zvýraznit specifické oblasti kde jejich dovednosti se zlepšily, jako je vývoj zabezpečeného softwaru, identifikace hrozbynebo náprava zranitelnosti. Tato odpověď poskytne vhled do praktickou aplikaci of jejich certifikace (y) a jejich schopnost uplatnit své znalosti v scénáře reálného světa.

 1. Zúčastnili jste se nějakých bug bounty programů nebo soutěží o zachycení vlajky (CTF)?

Bug bounty programy a soutěže CTF jsou cenné příležitosti pro jednotlivce k testování jejich dovednosti in kontrolované prostředí. Kandidáti, kteří se zúčastnili tyto aktivity ukázat jejich proaktivní přístup k učení a jejich schopnosti identifikovat a využívat slabá místa zabezpečení. Tazatel bude mít zájem o slyšení kandidátzkušenosti, výzvy, kterým čelil, a lekce získané během tyto závazky.

 1. Jak si udržujete přehled o nejnovějších trendech a vývoji v oblasti bezpečnosti aplikací?

Zabezpečení aplikace je rychle se rozvíjející obor, a pro profesionály je klíčové, aby zůstali v obraze nejnovější trendy a vývoj. Kandidát by měl být schopen formulovat svůj přístup k neustálému učení, jako je účast na konferencích, účast na webinářích, čtení průmyslové publikacenebo se zapojit online komunity. Jejich reakce označí svůj závazek zůstat aktuální vznikající hrozby a osvědčené bezpečnostní postupy.

 1. Můžete uvést příklad bezpečnostní výzvy, se kterou jste se setkali během certifikačního školení? Jak jste to překonali?

Tato otázka umožňuje kandidát předvést jejich schopnosti řešit problémy a odolnost v obličej výzev. Měli by umět popsat konkrétní bezpečnostní výzva setkali během jejich certifikační školení a vysvětlit kroky dali se překonat. Tazatel bude mít zájem o slyšení kandidátanalytické myšlení, schopnosti odstraňování problémůa jejich schopnost efektivně uplatnit své znalosti.

Položením těchto otázek mohou tazatelé získat cenné poznatky kandidátKvalifikace, zkušenosti a odhodlání v oblasti aplikační bezpečnosti. Je důležité si uvědomit, že certifikace sama o sobě nezaručuje odbornost, ale poskytuje nadace znalostí, na kterých lze stavět praktická zkušenost a neustálé učení.
Závěr:

Závěrem, bezpečnost aplikací je kritický aspekt vývoje softwaru, který nelze přehlédnout. Je nezbytné zajistit, aby aplikace byly bezpečné a chráněné před potenciálními hrozbami a zranitelnostmi. Zeptáním se správné otázky na pohovorumohou organizace posoudit vědění a odbornost kandidátů v této oblasti. Otázky zmíněný na obálce tohoto článku různé aspekty zabezpečení aplikací, včetně postupů bezpečného kódování, řízení zranitelnosti, modelování hrozeb a bezpečné nasazení. Začleněním těchto otázek do proces pohovoruorganizace mohou identifikovat kandidáty, kteří mají potřebné dovednosti a znalosti efektivně zabezpečit jejich aplikací. Pamatujte, že zabezpečení aplikace je probíhající proces, a zůstat aktualizován s nejnovější bezpečnostní postupy a technologie je zásadní pro udržení bezpečné aplikační prostředí.

Často kladené otázky

Otázka: Jaké jsou některé běžné otázky týkající se bezpečnostních pohovorů aplikací?

A: Některé běžné otázky týkající se bezpečnostních pohovorů aplikací patří:
– Jak zajistíte bezpečnost aplikace?
- Jaké jsou nejběžnější bezpečnostní zranitelnosti v aplikacích?
- Jaké jsou některé postupy bezpečného kódování následuj?
- Můžeš vysvětlit Koncepce modelování hrozeb?
– Prováděli jste již dříve penetrační testování aplikací?

Otázka: Jak se mohu připravit na bezpečnostní pohovor?

A: Připravit se bezpečnostní pohovor, Můžete:
– Projděte si běžné otázky k pohovoru týkající se zabezpečení aplikací.
– Seznamte se s postupy a pokyny pro bezpečné kódování.
- Prostudujte si osvědčené postupy zabezpečení a průmyslové standardy.
– Zisk praktické znalosti přes Praktické zkušenosti nebo projekty.
– Zůstaňte informováni o nejnovějších bezpečnostních slabinách a hrozbách.

Otázka: Jaké jsou některé otázky týkající se pohovoru o zabezpečení webových aplikací?

A: Některé otázky pohovoru o zabezpečení webových aplikací patří:
– Jak se chráníte před běžné zranitelnosti webových aplikací jako SQL injection a skriptování mezi weby (XSS)?
- Jaké bezpečnostní kontroly implementujete pro ochranu uživatelských dat?
– Jak to zvládáte správa relace a zabránit zuření relace?
– Můžete diskutovat použití of firewally webových aplikací (WAF) v zabezpečení webových aplikací?
– Vystupovali jste bezpečnostní hodnocení nebo testování na webových aplikacích?

Otázka: Jaké jsou některé otázky a odpovědi na bezpečnostní pohovor aplikací?

A: Tady jsou některé otázky ohledně aplikačního bezpečnostního pohovoru a odpovědi:
– Q: Co jsou klíčové komponenty bezpečného životní cyklus vývoje softwaru (SDLC)?
A: Klíčové komponenty zahrnují modelování hrozeb, postupy bezpečného kódování, testování zabezpečení a nepřetržité monitorování.
– Otázka: Jak zajistíte postupy bezpečného kódování v tým pro vývoj aplikací?
Odpověď: Dodržováním pokynů pro bezpečné kódování kontrola kódus a poskytování bezpečnostní školení vývojářům.
– Otázka: Jaké bezpečnostní kontroly doporučujete k ochraně citlivá uživatelská data?
A: Šifrování, kontroly přístupu, zajistit autentizační mechanismya zabezpečit skladovací praktiky.

Otázka: Jaká je role postupů bezpečného kódování v zabezpečení aplikací?

Odpověď: Postupy bezpečného kódování hrají klíčovou roli v zabezpečení aplikací, protože pomáhají předcházet bezpečnostním zranitelnostem a snižují riziko zneužití. Dodržováním pokynů a standardů pro bezpečné kódování mohou vývojáři psát kód, který je méně náchylný běžné bezpečnostní chyby.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi hodnocením zabezpečení a testováním zabezpečení?

A: Posouzení bezpečnosti is širší pojem která zahrnuje různé aktivity jako posouzení rizik, hodnocení zranitelnosti a penetrační testování. Na druhé straně bezpečnostní testování konkrétně odkazuje na proces hodnocení bezpečnosti systém nebo aplikace simulací útoků a identifikací zranitelností.

Otázka: Jaké jsou některé techniky bezpečného kódování?

A: Některé bezpečné kódovací techniky obsahovat:
– Ověření vstupu
aby se zabránilo injekčním útokům.
– Výstupní kódování, aby se zabránilo skriptování mezi weby (XSS) útoky.
– Parametrizované dotazy, kterým je třeba zabránit SQL injection útoky.
- Použitím bezpečné kryptografické algoritmy pro šifrování a hashování.
– Provádění zajistit správa relace a kontroly přístupu.

Otázka: Jaké jsou některé ovládací prvky zabezpečení běžně používané v zabezpečení aplikací?

A: Některé běžně používané bezpečnostní kontroly v zabezpečení aplikace zahrnují:
– Mechanismy autentizace a autorizace.
– Ověření vstupu a výstupní kódování.
– Bezpečné správa relace.
– Šifrování a hašování.
– Kontrola přístupu a oprávnění.
– Protokolování a monitorování.

Otázka: Jaké bezpečnostní chyby je třeba vzít v úvahu při vývoji softwaru?

A: Některé běžné bezpečnostní chyby Při vývoji softwaru je třeba zvážit:
– Injekční útoky (např, SQL injection, příkazová injekce).
- Skriptování mezi lokalitami (XSS) útoky.
- Falšování požadavků napříč weby (CSRF) útoky.
– Nezabezpečené přímé odkazy na objekty.
– Chybná konfigurace zabezpečení.
– Nezabezpečená deserializace.
– Poškozené ověřování a správa relace.

Otázka: Jaké jsou některé osvědčené postupy pro bezpečný vývoj softwaru?

A: Některé osvědčené postupy pro bezpečný vývoj softwaru zahrnují:
– Dodržování pokynů a standardů pro bezpečné kódování.
– Pravidelné vedení bezpečnostní hodnocení a testování.
– Implementace bezpečné autentizace a kontroly přístupu.
– Šifrování citlivých dat v tranzitu a v klidu.
- Udržování softwaru a knihovny aktuální bezpečnostní záplaty.
- Školení vývojářů o postupech bezpečného kódování a bezpečnostní povědomí.

Přejděte na začátek