9 Příklad acidobazické reakce: Podrobné vysvětlení

Acidobazické reakce jsou nezbytnou součástí chemie a hrají klíčovou roli v různých chemických procesech, které se vyskytují v našem každodenním životě. Tyto reakce zahrnují přenos protonů (H+) z jeden chemický druh jinému. Kyseliny jsou látky, které poskytují protony, zatímco zásady je přijímají. Když kyselina a zásada reagují, tvoří sůl a vodu. Tento typ reakce je známý jako neutralizační reakce. Acidobazické reakce nejsou důležité pouze v laboratoř ale také mít praktické aplikace v průmyslových odvětvích, jako je medicína, zemědělství a věda o životním prostředí, v tento článek, prozkoumáme některé příklady acidobazických reakcí a jejich význam in různé obory. Pojďme se tedy ponořit a odhalit fascinující svět acidobazických reakcí!

Key Takeaways

 • Acidobazické reakce zahrnují přenos protonů (H+) z kyseliny na bázi.
 • Výsledkem reakce je tvorba soli a vody.
 • Příklady acidobazických reakcí zahrnují reakci mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH) za vzniku chloridu sodného (NaCl) a vody (H2O).
 • Stupnice pH se používá k měření kyselost nebo zásaditost látky, přičemž kyseliny mají pH méně než 7 a bází s pH větší než 7.
 • Zásadní roli hrají acidobazické reakce různé biologické a chemické procesy.

Acidobazické neutralizační reakce

Acidobazické neutralizační reakce nastávají, když kyselina reaguje s bází za vzniku soli a vody. Tyto reakce jsou důležité různých polívčetně chemie, průmyslu a každodenního života. Pojďme prozkoumat některé příklady acidobazických neutralizačních reakcí a jejich výsledky.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný

obrázek 136

Jedním z běžných příkladů acidobazické neutralizační reakce je reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH). Když se tyto dvě látky spojí, podstoupí a chemická reakce za vzniku chloridu sodného (NaCl) a vody (H2O).

Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je:

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O (ℓ)

Při této reakci se vodíkový iont (H+) z kyseliny chlorovodíkové spojí s hydroxidovým iontem (OH-) z hydroxid sodný aby se vytvořila voda. Zbývající ionty, sodík (Na+) a chlorid (Cl-), se spojí a vytvoří chlorid sodný, což je sůl.

Kyselina bromovodíková a hydroxid draselný

obrázek 127

Dalším příkladem acidobazické neutralizační reakce je reakce mezi kyselina bromovodíková (HBr) a hydroxid draselný (KOH). Když tyto dvě látky reagují, tvoří se bromid draselný (KBr) a voda (H2).

Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je:

HBr (vod.) + KOH (vod.) → KBr(aq) + H2O (ℓ)

Podobně jako u předchozí příklad, vodíkový iont (H+) z kyselina bromovodíková spojuje se s hydroxidovým iontem (OH-) z hydroxid draselný aby se vytvořila voda. Zbývající ionty, draslík (K+) a bromid (Br-), se spojí a vytvoří bromid draselný.

Kyselina chlorovodíková a amoniak

obrázek 128

Reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a amoniakem (NH3) je další acidobazická neutralizační reakce. Když tyto dvě látky reagují, tvoří se chlorid amonný (NH4CI).

Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je:

HCl(aq) + NH3(aq) → NH4Cl(aq)

Při této reakci se vodíkový iont (H+) z kyseliny chlorovodíkové spojí s molekula amoniaku (NH3). amonný ion (NH4+). Projekt chloridový ion (Cl-) z kyseliny chlorovodíkové se spojuje s zbývající vodíkový iont tvořit chlorid amonný.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid draselný

obrázek 129

Kyselina chlorovodíková (HCl) může také reagovat s hydroxidem draselným (KOH) za vzniku chlorid draselný (KCI) a vody (H2).

Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je:

HCl(aq) + KOH(aq) → KCl(aq) + H2O(ℓ)

Stejně jako u předchozí příklads, vodíkový iont (H+) z kyseliny chlorovodíkové se spojí s hydroxidovým iontem (OH-) z hydroxid draselný aby se vytvořila voda. Zbývající ionty, draslík (K+) a chlorid (Cl-), se spojí a vytvoří chlorid draselný.

Kyselina chlorovodíková a hydroxid hořečnatý

obrázek 130

Když kyselina chlorovodíková (HCl) reaguje s hydroxid hořečnatý (Mg(OH)2), tvoří se chlorid hořečnatý (MgCl2) a vody (H2).

Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je:

2HCl(vod.) + Mg(OH)2(vod.) → MgCl2(aq) + 2H2O(ℓ)

Při této reakci reagují dvě molekuly kyseliny chlorovodíkové s jednou molekulou hydroxid hořečnatý vytvořit jednu molekulu chlorid hořečnatý a dvě molekuly vody.

Kyselina chlorovodíková a oxid železitý

obrázek 131

Reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a oxid železitý (Fe2O3) má za následek vznik chlorid železitý (FeCl3) a voda (H2).

Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je:

6HCl(aq) + Fe2O3(s) → 2FeCl3(aq) + 3H2O(ℓ)

V této reakci, šest molekul kyseliny chlorovodíkové reagovat s jednou molekulou oxid železitý vytvořit dvě molekuly chlorid železitý a tři molekuly nebo voda.

Kyselina dusičná a hydroxid barnatý

obrázek 132

Kyselina dusičná (HNO3) může reagovat s hydroxid barnatý (Ba(OH)2). dusičnan barnatý (Ba(N3)2) a voda (H2).

Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je:

2HNO3(aq) + Ba(OH)2(aq) → Ba(N3)2(aq) + 2H2O(ℓ)

V této reakci se dvě molekuly kyselina dusičná reagovat s jednou molekulou hydroxid barnatý vytvořit jednu molekulu dusičnan barnatý a dvě molekuly vody.

Kyselina fosforečná a hydroxid vápenatý

obrázek 133

Reakce mezi kyselina fosforečná (H3PO4) a hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) má za následek tvorbu fosforečnan vápenatý (Ca3(P4)2) a voda (H2).

Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je:

2H3PO4(aq) + 3Ca(OH)2(aq) → Ca3(PO4)2(aq) + 6H2O(ℓ)

V této reakci se dvě molekuly kyselina fosforečná reagovat s tři molekuly of hydroxid vápenatý vytvořit jednu molekulu fosforečnan vápenatý a šest molekul nebo voda.

Tyto příklady ilustrovat široký rozsah acidobazických neutralizačních reakcí, které mohou nastat. Pochopením těchto reakcí můžeme lépe porozumět chemické procesy které se odehrávají v různé souvislosti, od laboratoř do našeho každodenního života.

Kyselina sírová a hydroxid strontnatý

obrázek 135

Pokud jde o acidobazické reakce, jeden zajímavý příklad je reakce mezi kyselinou sírovou (H2SO4) a hydroxidem strontnatým (Sr(OH)2). Tato reakce se projevuje typické vlastnosti acidobazické reakce a poskytuje vhled do chemické vlastnosti of tyto sloučeniny.

Reakce

Při této reakci kyselina sírová, silná kyselina, reaguje s hydroxidem strontnatým, silnou základnuza vzniku síranu strontnatého a vody. Vyvážená rovnice pro tuto reakci je následující:

H2SO4 + Sr(OH)2 -> SrSO4 + 2H2O

Pochopení reakce

Abychom plně porozuměli této reakci, pojďme si ji rozebrat krok za krokem:

 1. Kyselina sírová (H2SO4) disociuje ve vodě za vzniku vodíkových iontů (H+) a síranových iontů (SO4^2-). Tato disociace je charakteristická pro kyseliny, kde při rozpuštění ve vodě uvolňují vodíkové ionty.

 2. Hydroxid strontnatý (Sr(OH)2) také disociuje ve vodě za vzniku iontů stroncia (Sr^2+) a hydroxidových iontů (OH-). Tato disociace je charakteristická pro báze, kde při rozpuštění ve vodě uvolňují hydroxidové ionty.

 3. Při reakci se vodíkové ionty (H+) z kyselina sírová kombinovat s hydroxidovými ionty (OH-) z hydroxid strontnatý za vzniku vody (H2O). Tohle je neutralizační krok reakce, kdy se kyselina a zásada vzájemně neutralizují.

 4. Zbývající ionty, ionty stroncia (Sr^2+) a síranové ionty (SO4^2-), se spojí za vzniku síranu strontnatého (SrSO4), což je sůl. Tato sůl je nerozpustný ve vodě a vysráží se z roztoku.

Význam reakce

Reakce mezi kyselinou sírovou a hydroxidem strontnatým je příkladem reakce dvojitého přemístění, Kde kladné ionty of jedna sloučenina kombinace s záporné ionty of druhá sloučenina k vytvoření nových sloučenin. Tento typ reakce je běžně pozorován v chemii a má různé aplikace různá průmyslová odvětví.

In tato konkrétní reakceje zajímavá tvorba síranu strontnatého. Síran strontnatýněkolik použití, včetně as pigment v barvách, as výplň v plastech a jako rentgenkontrastní agent in lékařské zobrazování. Pochopení reakce mezi kyselinou sírovou a hydroxidem strontnatým pomáhá při výrobě a využití síranu strontnatého v tyto aplikace.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Reakce mezi kyselinou sírovou a hydroxidem strontnatým je fascinující příklad acidobazické reakce. Pochopením chemické vlastnosti of tyto sloučeniny a jak se vzájemně ovlivňují, můžeme získat přehled příroda acidobazických reakcí a jejich aplikací in různá průmyslová odvětví.

Acidobazické redoxní reakce

Vysvětlení acidobazických redoxních reakcí

Kyselinová báze redoxní reakce jsou chemická reakces které zahrnují přenos elektronů mezi kyselinou a zásadou. Tyto reakce jsou také známé jako oxidačně-redukční reakce or redoxní reakce. Při acidobazické redoxní reakci jeden druh ztrácí elektrony (oxidací), zatímco jiný druh získává elektrony (redukce). Tento přenos elektronů umožňuje tvorbu nových sloučenin.

V acidobazické redoxní reakci kyselina daruje proton (H+) zásadě, což vede k vytvoření nové sloučeniny. Kyselina je označována jako proton dárce, zatímco základ je proton akceptor. Tento přenos protonů charakterizuje acidobazickou reakci.

Jedním z běžných příkladů acidobazické redoxní reakce je reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH). V této reakci HCl daruje proton NaOH, což vede k tvorbě vody (H2O) a chloridu sodného (NaCl). Vyvážená rovnice pro tuto reakci je:

HCl + NaOH → H2O + NaCl

Příklad acidobazické redoxní reakce

Pojďme vzít bližší pohled při reakci mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH), abychom pochopili, jak probíhá acidobazická redoxní reakce.

Když se HCl rozpustí ve vodě, disociuje se na H+ ionty a Cl- ionty. Podobně se NaOH disociuje na Na+ ionty a OH- ionty, v vodný roztok, tyto ionty se mohou volně pohybovat a vzájemně na sebe reagovat.

Když se HCl a NaOH smíchají dohromady, ionty H+ z HCl kombinovat s OH- ionty z NaOH za vzniku vody (H2O). Jedná se o neutralizační reakci, ke které dochází v acidobazické redoxní reakci. Vyvážená rovnice pro tuto reakci je:

H+ + OH- → H2O

Po neutralizační reakci zbývající ionty, Na+ a Cl-, se spojí za vzniku chloridu sodného (NaCl). Vyvážená rovnice pro tuto reakci je:

Na+ + Cl- → NaCl

Celkově lze reakci mezi HCl a NaOH znázornit vyváženou rovnici:

HCl + NaOH → H2O + NaCl

Tato reakce demonstruje přenos protonu (H+) z kyseliny (HCl) na bázi (NaOH), což vede k tvorbě vody a soli (NaCl).

V souhrnu acidobazická redoxní reakce zahrnují přenos elektronů mezi kyselinou a zásadou. Tyto reakce mají za následek vznik nových sloučenin přenosem protonů. Reakce mezi HCl a NaOH slouží jako příklad acidobazické redoxní reakce, kde HCl daruje proton NaOH za vzniku vody a chloridu sodného.

Acidobazické titrační reakce

Acidobazické titrační reakce jsou nezbytnou součástí chemie a umožňují vědcům určit koncentraci kyseliny nebo zásady v roztoku. Tyto reakce zahrnují přenos protonů (H+) z kyseliny na bázi, což vede k tvorbě vody a soli. v v této části, prozkoumáme vysvětlení of acidobazické titrační reakce a uveďte příklad, který pomůže ilustrovat tento koncept.

Vysvětlení acidobazických titračních reakcí

In acidobazická titrace, známý objem of kyselý nebo zásaditý roztok, Tzv. titrantu, se pomalu přidává do roztoku opačný typ, známý jako analyt. Cíl je dosáhnout bod ekvivalence, Kde krtci kyseliny a zásady jsou stechiometricky vyvážené. Tento bod se obvykle určuje pomocí indikátor, který změní barvu, když se roztok stane neutrálním.

Během titracekyselina a zásada spolu reagují za vzniku vody a soli. Kyselina daruje zásadě proton (H+), který přijímá proton. Tento přenos protonů charakterizuje acidobazickou reakci. Reakce může být reprezentována vyváženou chemickou rovnici, kde je napsána kyselina levá strana a základna na pravá stranas produkty on opačné strany.

Příklad acidobazické titrační reakce

Uvažujme příklad acidobazická titrace reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH). Vyvážená chemická rovnice pro tuto reakci je následující:

HCl(aq) + NaOH(aq) → H2O(ℓ) + NaCl(aq)

V této reakci je kyselina chlorovodíková (HCl) kyselinou a hydroxid sodný (NaOH) je zásadou. Když tato dvě řešení jsou smíchány, reagují za vzniku vody (H2O) a chloridu sodného (NaCl), což je sůl.

Vystupovat titrace, známý objem of roztokem kyseliny chlorovodíkové je přidán do baňka. Pár kapek of indikátor, jako je fenolftalein kyselý roztok. Pak, hydroxid sodný roztok se pomalu přidává z byreta dokud indikátor nezmění barvu. Na tento bod, je reakce dokončena a objem roztok hydroxidu sodného přidán je zaznamenán.

Tím, že znáte objem a koncentraci hydroxid sodný roztoku spolu s objemem roztokem kyseliny chlorovodíkové je možné vypočítat koncentraci kyseliny. Tento výpočet je založeno na stechiometrie reakce a konceptu bod ekvivalence.

Závěrem lze říci, acidobazické titrační reakce jsou základní nástroj v chemii pro stanovení koncentrace kyselin a zásad v roztoku. Pečlivým měřením svazky of reaktanty a analyzovat stechiometrie reakce, vědci mohou získat cenné informace o složení řešení. Příklad opatřený kyselinou chlorovodíkovou a hydroxidem sodným ukazuje, jak tyto reakce v praxi fungují.

Bronstedovy acidobazické reakce

Bronstedovy acidobazické reakce jsou zásadní chemická reakces které zahrnují přenos protonů (H+) z jedné molekuly do druhé. Tyto reakce hrají zásadní roli v různých chemických procesech, včetně chování kyselin a zásad v roztoku. Pro pochopení je nezbytné pochopit Bronstedovy acidobazické reakce příroda kyselin a zásad a jejich interakce s jiné látky.

Vysvětlení Bronstedových acidobazických reakcí

V Bronstedových acidobazických reakcích kyselina daruje proton (H+) zásadě a tvoří se konjugovaná báze a konjugovaná kyselina. Tento přenos protonů je to, co charakterizuje tyto reakce. Kyselina je proton dárce, zatímco základ je proton akceptor.

Pro lepší pochopení tento koncept, podívejme se na příklad Bronstedova acidobazická reakce.

Příklad Bronstedovy acidobazické reakce

Jeden běžný příklad Bronstedova acidobazická reakce je reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a vodou (H2O). V této reakci se HCl chová jako kyselina, zatímco voda působí jako zásada.

Reakce může být reprezentována následující rovnicí:

HCl(aq) + H2O(l) → H3O+ (aq) + Cl-(aq)

V této reakci HCl daruje proton vodě a tvoří hydroniové ionty (H3O+) a chloridový ions (Cl-). Molekula HCl působí jako kyselina darováním jeho proton na vodu, která působí jako základ tím, že přijímá proton.

Tato reakce je nezbytná pro pochopení chování kyselin v roztoku. Když se kyselina rozpustí ve vodě, předá jí proton molekuly vodycož má za následek tvorbu hydroniových iontů. Tyto hydroniové ionty jsou odpovědni kyselé vlastnosti řešení.

Stojí za zmínku, že Bronstedovy acidobazické reakce mohou také nastat nevodné roztoky nebo dokonce v plynná fáze. Klíčový faktor je přenos protonů z kyseliny do zásady.

Stručně řečeno, Bronstedovy acidobazické reakce zahrnují přenos protonů z kyseliny na bázi. Pochopení těchto reakcí je klíčové pro pochopení chování kyselin a zásad v různých chemických procesech. Příklad reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou a vodou ilustruje koncept Bronstedových acidobazických reakcí a jejich význam v chemii.

Lewisovy acidobazické reakce

Vysvětlení Lewisových acidobazických reakcí

Lewisovy acidobazické reakce jsou typ of chemická reakce které zahrnují přenos elektronových párů mezi Lewisovou kyselinou a základna Lewis. Na rozdíl od tradiční acidobazické reakce, které zahrnují přenos protonů (H+ iontů), Lewisovy acidobazické reakce se zaměřují na přenos elektronových párů.

V Lewisově acidobazické reakci působí Lewisova kyselina jako akceptor elektronového páru, zatímco Lewisova báze působí jako dárce elektronového páru. Výsledkem tohoto přenosu elektronového páru při tvorbě koordinační kovalentní vazby mezi Lewisovou kyselinou a Lewisovou bází.

Koncept Lewisových acidobazických reakcí zavedl Gilbert N. Lewis, americký chemik, v počátku 20. století. Lewisovy kyseliny jsou typické druhy s nedostatkem elektronů který může přijmout elektronový pár, zatímco Lewisovy základny jsou druhy bohaté na elektrony který může darovat elektronový pár.

Příklad Lewisovy acidobazické reakce

Jedním příkladem Lewisovy acidobazické reakce je reakce mezi fluorid boritý (BF3) a amoniaku (NH3). V této reakci, fluorid boritý působí jako Lewisova kyselina, zatímco amoniak působí jako Lewisova báze.

Reakce může být reprezentována následující rovnicí:

BF3 + NH3 -> F3B-NH3

V této reakci, fluorid boritý molekula přijímá elektronový pár z molekula amoniaku, tvořící koordinační kovalentní vazbu. Výsledná sloučenina, F3B-NH3, se nazývá adukt.

Dalším příkladem Lewisovy acidobazické reakce je reakce mezi chlorid hlinitý (AlCl3) a chloridový ion (Cl-). V této reakci, chlorid hlinitý působí jako Lewisova kyselina, zatímco chloridový ion funguje jako Lewisova základna.

Reakce může být reprezentována následující rovnicí:

AlCl3 + Cl- → AlCl4-

V této reakci, chlorid hlinitý molekula přijímá elektronový pár z chloridový ion, tvořící koordinační kovalentní vazbu. Výsledná sloučenina, AlCl4-, se nazývá komplexní iont.

Lewisovy acidobazické reakce nejsou omezeny na reakce mezi molekulami. Mohou se také vyskytovat mezi ionty nebo dokonce uvnitř jediná molekula. Tyto reakce hrají zásadní roli v různých chemických procesech, včetně koordinační chemie, katalýza a organická syntéza.

Stručně řečeno, Lewisovy acidobazické reakce zahrnují přenos elektronových párů mezi Lewisovou kyselinou a základna Lewis. Tyto reakce jsou charakterizovány tvorbou souřadnic kovalentní vazby a jsou nezbytné pro pochopení chování různé chemické druhy.

Acidobazické reakce v každodenním životě

Acidobazické reakce jsou základní část našeho každodenního života, vyskytující se v různé souvislosti a hraje v tom zásadní roli mnoho procesů. Pojďme prozkoumat některé příklady acidobazických reakcí, se kterými se setkáváme v našem každodenním životě.

Příklady acidobazických reakcí v každodenním životě

 1. Neutralizující žaludeční kyseliny: Jednou z nejběžnějších acidobazických reakcí, se kterými se setkáváme, je neutralizace žaludeční kyselina. Když konzumujeme antacida, jako jsou Tums nebo Rolaids, fungují tak, že reagují s přebytkem žaludeční kyselina. Tato antacida obsahovat bazické sloučeninyjako uhličitan vápenatý, které reagují s kyselý obsah žaludku aby se vytvořila voda a sůl. Tato reakce pomáhá zmírnit nepohodlí způsobené nadbytkem žaludeční kyselina.

 2. Čištění jedlou sodou: Prášek do pečivanebo hydrogenuhličitan sodný, Je všestranný produkt pro domácnost pro které lze použít úklidové účely. Po smíchání s vodou podléhá jedlá soda acidobazické reakci. Bikarbonátový iont (HCO3-) při pečení soda působí jako báze a reaguje s kyselé sloučeniny, jako je mastnota nebo špína, aby se vytvořila voda a oxid uhličitý plyn. Tato reakce pomáhá rozkládat a odstraňovat skvrny, čímž vzniká jedlá soda účinný čisticí prostředek.

 3. Acidobazické indikátory: Acidobazické indikátory jsou látky, které mění barvu v přítomnosti kyseliny nebo zásady. Jedním z příkladů je lakmusový papír, která v přítomnosti kyseliny zčervená a v přítomnosti zásady zmodrá. K této barevné změně dochází v důsledku acidobazické reakce mezi indikátorem a testovaným roztokem. Indikátory poskytují vizuálním způsobem k určení, zda je látka kyselá nebo zásaditá, což je užitečné v různých aplikacích, včetně testování pH půdy nebo vody.

 4. Vaření a pečení: Acidobazické reakce se také účastní vaření a procesy pečení. Například při pečení dort, reakce mezi prášek do pečiva (kyselina) a jedlá soda (zásada). oxid uhličitý Plyn. Tento plyn vytváří bubliny těsto, způsobující dort vstát a stát se lehkým a nadýchaným. Podobně, proces fermentace při výrobě chleba zahrnuje reakci mezi kvasinkami (zásadou) a cukry (kyselinou), což vede k produkci oxid uhličitý plyn, který způsobuje těsto růst.

 5. Neutralizující včelí bodnutí: Dalším příkladem acidobazické reakce v každodenním životě je, když neutralizujeme včelí bodnutí. včelí jed je kyselý, a když přijde do styku s naší kůži, způsobuje bolest a podráždění. Pro zmírnění nepohodlí můžeme použít základní látka, jako je pečení sodová pasta nebo zubní pasta, která neutralizuje kyselý jed. Tato reakce pomáhá snížit bolest a otoky spojené s včelím bodnutím.

Acidobazické reakce nejsou omezeny na tyto příklady; vyskytují se v různé další scénáře také. Pochopení těchto reakcí nám může pomoci pochopit svět kolem nás a najít praktické aplikace pro ně v našem každodenním životě. Ať už je to neutralizační žaludeční kyselina, čištění jedlou sodou, použití acidobazické indikátory, vaření a pečení, popř neutralizující včelí bodnutí, acidobazické reakce jsou nezbytnou součástí naše každodenní zkušenosti.

Acidobazické reakce v organické chemii

Příklady acidobazických reakcí v organické chemii

V organické chemii hrají acidobazické reakce zásadní roli v různých chemických procesech. Tyto reakce zahrnují přenos protonů (H+) z kyseliny na zásadu, což vede ke vzniku nových sloučenin. Pojďme prozkoumat některé příklady acidobazických reakcí v organické chemii.

 1. Acidobazická reakce mezi kyselinou a vodou:

Jedna z nejběžnějších acidobazických reakcí v organické chemii zahrnuje reakci mezi kyselinou a vodou. Když je kyselina rozpuštěna ve vodě, daruje vodě proton (H+) a tvoří hydroniové ionty (H3O+). Tato reakce je znázorněna rovnicí:

Kyselina (aq) + H2O (ℓ) → Hydroniový ion (H3O+) + báze (vod.)

Například, když je kyselina chlorovodíková (HCl) rozpuštěna ve vodě, předává vodě proton, což vede k tvorbě hydroniových iontů a chloridový ions:

HCl (aq) + H2O (ℓ) → H3O+ (aq) + Cl- (aq)

 1. Acidobazická reakce mezi bází a vodou:

Podobně mohou zásady také reagovat s vodou za vzniku hydroxidových iontů (OH-) a konjugovaná kyselina základny. Tato reakce je znázorněna rovnicí:

Báze (aq) + H2O (ℓ) → Hydroxidový iont (OH-)+ Konjugovaná kyselina (tady)

Například, když je hydroxid sodný (NaOH) rozpuštěn ve vodě, reaguje s vodou za vzniku hydroxidových iontů a sodné ionty:

NaOH (aq) + H2O (ℓ) → OH- (aq) + Na+ (aq)

 1. Acidobazická reakce s indikátorem:

Acidobazické reakce lze detekovat také pomocí indikátorů, což jsou látky, které v přítomnosti kyseliny nebo zásady mění barvu. Například, když se do roztoku přidá kyselina indikátor fenolftaleinuroztok zůstává bezbarvý. Po přidání báze však roztok zrůžoví. K této barevné změně dochází v důsledku reakce mezi kyselinou a zásadou, která mění koncentraci iontů H+ v roztoku.

 1. Acidobazická reakce s vápennou vodou:

Limewater, také známý jako hydroxid vápenatý roztok, se běžně používá k testování přítomnosti oxid uhličitý plyn. Když oxid uhličitý reaguje s vápennou vodou, tvoří uhličitan vápenatý, který je nerozpustný a dává mléčný vzhled k řešení. Tato reakce může být reprezentována následovně:

CO2 (g) + Ca(OH)2 (aq) → CaCO3 (s) + H2O (ℓ)

Tato reakce se často používá k potvrzení přítomnosti oxid uhličitý v různých aplikacích, například při výrobě sycené nápoje nebo identifikace of oxid uhličitý plyn během chemické pokusy.

Pochopením tyto příklady acidobazických reakcí v organické chemii, můžeme ocenit důležitost těchto reakcí v různých chemických procesech. Ať už jde o reakci mezi kyselinou a vodou, zásadou a vodou, popř použití ukazatelů a vápenná voda, acidobazické reakce jsou zásadní pro pochopení chování organické sloučeniny.

Můžete poskytnout podrobné vysvětlení úlohy kyseliny asparagové v acidobazických reakcích?

Strukturní detaily kyseliny asparagové jsou zásadní pro pochopení jeho role v acidobazických reakcích. Jako aminokyselina obsahuje kyselina asparagová karboxylovou skupinu, která může uvolnit vodíkový iont (H+) a působit jako kyselina. V acidobazických reakcích působí jako donor nebo akceptor protonů, hraje zásadní roli při udržování hladiny pH a regulaci enzymatické aktivity v těle. Jeho strukturní vlastnosti z něj činí nedílnou součást různých fyziologických procesů.

Příklad acidobazické neutralizační reakce

obrázek 126

Acidobazická neutralizační reakce is chemický proces k tomu dochází, když kyselina reaguje s bází za vzniku soli a vody. Tento typ reakce je běžně pozorován u různé každodenní scénáře a hraje klíčovou roli v mnoha průmyslových procesech. Pojďme prozkoumat podrobný příklad acidobazické neutralizační reakce, abyste pochopili, jak funguje.

Podrobné vysvětlení příkladu acidobazické neutralizační reakce

Pro ilustraci acidobazické neutralizační reakce uvažujme reakci mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH). Reakční rovnice pro tento příklad je následující:

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H2O (ℓ)

In tato rovnice, „aq“ představuje vodný roztok, Což naznačuje, že látky jsou rozpuštěny ve vodě. „ℓ“ označuje kapalná voda. Teď se rozebereme reakční krok za krokem:

 1. Kyselina: Kyselina chlorovodíková (HCl) je silná kyselina běžně se vyskytující v naše žaludky. Disociuje se ve vodě a uvolňuje vodíkové ionty (H+) a chloridový ions (Cl-):

HCl(aq) -> H+(aq) + Cl-(aq)

 1. Základna: Hydroxid sodný (NaOH) je silnou základnu použitý v různé čisticí prostředky. Když se rozpustí ve vodě, disociuje se na sodné ionty (Na+) a hydroxidové ionty (OH-):

NaOH (aq) → Na+ (aq) + OH-(aq)

 1. Neutralizace: Když jsou kyselina a zásada smíchány, vodíkové ionty z kyseliny reagují s hydroxidovými ionty ze zásady za vzniku vody:

H+(aq) + OH-(aq) → H2O(ℓ)

 1. Sůl: Zbývající ionty, sodík (Na+) a chlorid (Cl-), se spojí za vzniku chloridu sodného (NaCl), což je sůl:

Na+(aq) + Cl-(aq) → NaCl(aq)

 1. voda: Konečně, voda vznikající během neutralizační reakce zůstává v tekutého stavu:

H2O(ℓ)

Tento příklad ukazuje, základní principy acidobazické neutralizační reakce. Kyselina poskytuje vodíkové ionty (protony), zatímco báze poskytuje hydroxidové ionty. Tyto ionty spojí se za vzniku vody a zbývající ionty tvoří sůl.

Aplikace acidobazických neutralizačních reakcí

Acidobazické neutralizační reakce mají četné aplikace in různých polí. Tady jsou několik příkladů:

 1. Regulace pH: K regulaci se používají acidobazické neutralizační reakce ο úrovně pH v mnoha průmyslových procesech. Pečlivým ovládáním částka Přidané kyseliny a zásady lze upravit pH roztoku na požadovanou úroveň.

 2. Čištění odpadních vod: Acidobazické neutralizační reakce se používají v čistírny odpadních vod neutralizovat kyselé nebo zásadité odpadní vody než je vypuštěna do Prostředí. Tento proces zajišťuje, že pH odpadní vody je uvnitř přijatelné limity.

 3. Antacidové léky: Antacidové léky, jako jsou Tums nebo Rolaids, obsahují báze, které neutralizují přebytek žaludeční kyselina. Kdy tato antacida reagovat s kyselinou v břicho, pomáhají zmírnit příznaky pálení žáhy a zažívacích potíží.

 4. Konzervace potravin: Acidobazické reakce se využívají v techniky uchovávání potravin. Například moření zahrnuje použití kyselý roztok (ocet) ke konzervaci zeleniny. Kyselina v roztoku neutralizuje bakterie a zabraňuje kažení.

 5. Chemická výroba: Acidobazické neutralizační reakce jsou klíčové při výrobě různé chemikálie. Používají se ke kontrole pH, odstraňování nečistot a generování specifické sloučeniny vyžadovány v průmyslových odvětvích, jako je farmacie, kosmetika a zemědělství.

Závěrem lze říci, že acidobazické neutralizační reakce jsou základní chemické procesy které nastávají, když kyselina reaguje s bází. Hrají zásadní roli v různých praktické aplikace, z regulace úrovně pH na čištění odpadních vod a konzervace potravin. Pochopení těchto reakcí nám pomáhá porozumět chování kyselin a zásad a jejich dopad na náš každodenní život. Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že acidobazické reakce jsou zásadní chemická reakces které nastávají, když kyselina a zásada spolu reagují za vzniku soli a vody. Tyto reakce hrají zásadní roli různé aspekty našeho každodenního života, od trávení jídla v naše žaludky na čištění povrchů v naše domovy. Pochopení acidobazických reakcí je pro chemiky a vědce zásadní mnoho polí, jak poskytují základ pro pochopení chování látek v roztoku. Rozpoznáním charakteristiky kyselin a zásad a jak se vzájemně ovlivňují, můžeme lépe pochopit svět kolem nás a dělat informovaná rozhodnutí o chemikálie setkáváme se. Takže až příště narazíte na acidobazickou reakci, ať už ano šumění of antacidovou tabletu nebo jejich neutralizaci domácí čistič, vzít moment vážit si fascinující chemii děje těsně předtím vaše oči.

Často kladené otázky

obrázek 137

Jaké jsou produkty acidobazické reakce?

Produkty z acidobazické reakce jsou sůl a voda. Například, když kyselina chlorovodíková (HCl) reaguje s hydroxidem sodným (NaOH), produkty jsou chlorid sodný (NaCl) a voda (H2O).

Jaké jsou příklady konjugovaných acidobazických reakcí?

Některé příklady konjugované acidobazické reakce zahrnují reakci mezi amoniakem (NH3) a vodou (H2O), kde amoniak působí jako působí báze a voda vzniká jako kyselina amonný ions (NH4+) a hydroxidové ionty (OH-).

Můžete uvést příklad acidobazické redoxní reakce?

Příklad acidobazické redoxní reakce je reakce mezi manganistan draselný (KMnO4) a kyselina šťavelová (H2C2). V této reakci, manganistanový iont (MnO4-) působí jako oxidační činidlo, Zatímco oxalátový iont (C2O4^2-) působí jako redukční činidlo.

Jaký je příklad acidobazické titrační reakce?

Příklad of acidobazická titrace reakce je reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH). V této reakci je roztok známá koncentrace (kyselina nebo báze) se pomalu přidává do roztoku unznámá koncentrace (báze nebo kyseliny), dokud není reakce dokončena.

Můžete uvést nějaké příklady Bronstedových acidobazických reakcí?

Některé příklady Bronstedových acidobazických reakcí zahrnují reakci mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a amoniakem (NH3), kde HCl daruje proton (H+) NH3, tvořící NH4+ a Cl- ionty.

Proč dochází k acidobazickým reakcím?

Acidobazické reakce se vyskytují, protože kyseliny a zásady mají tendence darovat nebo přijímat protony (H+ ionty). Když kyselina a zásada reagují, kyselina daruje proton zásadě, což vede k vytvoření nové sloučeniny.

Jaké jsou některé příklady Lewisových acidobazických reakcí?

Některé příklady Lewisových acidobazických reakcí zahrnují reakci mezi fluorid boritý (BF3) a amoniaku (NH3), kde BF3 akceptací působí jako Lewisova kyselina pár elektronů z NH3 za vzniku nové sloučeniny.

Jaké jsou příklady acidobazických reakcí v každodenním životě?

Některé příklady acidobazických reakcí v každodenním životě zahrnují reakci mezi octem (octová kyselina) a jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) k výrobě oxid uhličitý plyn, který způsobuje směs bublat a šumět.

Můžete poskytnout nějaké příklady acidobazických reakcí s rovnicemi?

Tak určitě! Jedním z příkladů je reakce mezi kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH), kterou lze znázornit rovnicí: HCl + NaOH → NaCl + H2O.

Jaké jsou příklady acidobazických reakcí v chemii?

Některé příklady acidobazických reakcí v chemii zahrnují reakci mezi kyselina sírová (H2SO4) a hydroxid draselný (KOH), který tvoří síran draselný (K2S4) a vody (H2).

Přejděte na začátek